Päivystyksen monikävijän tunnistaminen ja tiedonkulku , Pirkanmaan HVA (RRP, P4, I1)

Päivystyksen monikävijöiden tunnistaminen robotiikan avulla sekä yhteydenottopyynnön lähettäminen perusterveydenhuoltoon tarvittaessa. 

Toimintaympäristö **

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) velvoitetaan, että hyvinvointialue huolehtii mm. palveluja laaja-alaisesti tarvitsevien asiakasryhmien ja asiakkaiden tunnistamisesta, palvelujen yhteensovittamisesta sekä asiakasta koskevan tiedon hyödyntämisestä eri tuottajien välillä.

Pirkanmaalla on tehty selvitystyötä Tays Päivystys Acutan monikävijöiden palvelutarpeista (Järvelä 2019):

  • Vain noin 10% monikävijöistä kävi myös terveyskeskuksessa.
  • Monikävijöistä kaksi kolmesta oli sellaisia, että he olisivat hyötyneet ennemminkin perusterveydenhuollon avusta kuin erikoissairaanhoidosta.
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Päivystyksen hoitohenkilöstö on aikaisemmin seulonut potilaita manuaalisesti. Tähän ei riitä henkilökuntaa, eikä monikävijöitä siten tunnisteta lainkaan. Automatiikkaan pohjautuva ratkaisu tarvitaan.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Päivystyksessä toistuvasti käyvissä potilaissa on sellaisia henkilöitä, joille tulisi tarjota perusterveydenhuollon palveluja ja hoitoa. Jotta potilaita voidaan tukea ja auttaa, tulee heidät tunnistaa ja ammattilaisen toimesta ohjata hoidon piiriin. 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Noora Tulivuo, projektipäällikkö 1.6.24 lähtien, RRP-hanke

Karita Jäppinen, kehittämispäällikkö, akuuttihoito, sairaalapalveluiden palvelulinja

Elsi Jurmu, projektipäällikkö, sairaalapalvelulinja, johtamisen tuen palvelut

Mari Harju, kehittämissuunnittelija, vastaanottotoiminnan johdon tuen tiimi

Emma Mononen, suunnittelija, RRP-hanke

Tuija Vuolle, projektipäällikkö, RRP-hanke

 

Tavoiteltu muutos

Päivystyksen monikävijät halutaan tunnistaa ja ohjata ns. oikean palvelun piiriin. Tavoitteena on vähentää päivystyksessä käymistä ja tätä kautta vaikuttaa päivystyksen kävijämääriin ja kustannuksiin. 

Muutoksen mittaaminen

Robotiikan tekemät merkinnät ja muu raportointitieto. Perusterveydenhuoltoon lähetetyt yhteydenottopyynnöt. Päivystyksen kävijöiden määrä. 

Toteutussuunnitelma

Tehdään kriteeristö, jolla potilaista lähetetään yhteydenottopyyntö eteenpäin. Ammattilaisten koulutukset sekä päivystyksessä että sote-asemilla. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat kaikki aikuisten päivystyksessä (Tays Acuta ja Valkeakoski) toistuvasti käyvät potilaat. Päivystyksessä toistuvasti käyvistä potilaista kaikki eivät ole esim. monipalveluasiakkaita eikä sellaisia, joista lähetetään yhteydenottopyyntö eteenpäin. Asiakkaita ei ole osallistettu toistaiseksi. 

Ratkaisun perusidea **

Potilaasta kerääntyvän käyntidatan perusteella robotti tekee merkinnän potilastietojärjestelmään reaaliaikaisesti, kun erikseen määritelty käyntimäärä tai muu kriteeri täyttyy. Terveydenhuollon ammattilainen tekee sairaalapalveluissa arvion yhteydenottopyynnön lähettämisen tarpeesta sote-asemalle erillisen kriteeristön perusteella.  Potilaalta kysytään lupa yhteydenottopyynnön lähettämiseen ja hänelle kerrotaan mitä se tarkoittaa. Yhteydenottopyyntö lähetetään Pirkanmaan hyvinvointialueella käytössä olevan yhteisen järjestelmän avulla. Sote-asemille sovitaan 2-3 yhteyshenkilöä, jotka käsittelevät sairaalapalveluista tulevat yhteydenottopyynnöt. Sote-asemille sovitaan käytännöt, miten potilaat ohjataan esim. omahoitajalle, miepä-ammattilaiselle, Minun tiimini -mallin tapaamiseen tai sosiaalipalveluihin. Ns. oikea ammattilainen kontaktoi potilaan ja sopii yhdessä hänen kanssaan jatkoista. Kotihoidon osalta selvitetään mahdollisuutta ohjata sinne suoraan sairaalapalveluista. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Sairaalapalveluiden ammattilaisille järjestetään koulutusta, johon yhdistetään myös potilaan terveys- ja hoitosuunnitelman hyödyntämistä. Sote-asemilla koulutetaan yhteydenottopyyntöjä käsittelevät ammattilaiset ja tarvittaessa laajemmin. Pitkäaikaissairaiden hoitamisen erityispiirteitä on tarpeen kouluttaa sote-asemien ammattilaisille.  Huolehditaan siitä, että kaikki sote-aseman ammattilaiset tietävät käytännöistä. Lisäksi yhdessä lähijohdon kanssa huolehditaan resurssoinnista, jotta potilas voidaan kontaktoida ja ohjata hänet hoidon tai palvelun piiriin. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa sote-asemille tai muihin yksiköihin, joista halutaan löytää palveluissa toistuvasti käyvät. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Arvioidaan myöhemmin toimintamallin käyttöönoton edetessä.