Perustason mielenterveys- ja päihdetyön toimintamalli kohtaamisen tueksi

Ylöjärven kaupungin työikäisten mielenterveys- ja päihdetyön toimintamalli on tarkoitettu perustason mielenterveys- ja päihdetyön työn tueksi. Toimintamalli sisältää keinoja kohtaamisen, puheeksi ottamisen, kartoittamisen, ohjauksen sekä perheiden huomioimisen tueksi.

Toimintaympäristö **

Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat yleisiä koko Suomessa ja palvelujen tarve on lisääntynyt. 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus (PirSOTE)-hankkeen lähtökohtana ovat olleet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2019) Tiedosta arviointiin tavoitteena paremmat palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut – raportin kuvaukset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilasta TAYS-erityisvastuualueella. Raportin mukaan hoitokäytänteiden kehittämiselle on tarvetta ja Pirkanmaan osalta kehittämiskohteita ovat esimerksiksi psykososiaalisten palvelujen riittävyys työikäisten tueksi sekä päihdepalvelujen rakenteen keventäminen (PirSOTE hankesuunnitelma 2020).  Ylöjärven kaupunki on mukana Pirkanmaan liiton hallinnoimassa toteutuksessa yhdessä Taysin perusterveydenhuollon yksikön, sosiaalialan osaamiskeskuksen (Pikassos) sekä muiden Pirkanmaan kuntien kanssa. Tavoitteena on vahvistaa mielenterveysosaamista ja saatavuuden parantaminen matalalla kynnyksellä.

Mielenterveys- ja päihdetyötä ohjaavat terveydenhuoltolaki (10.12.2010/1326), mielenterveyslaki(14.12.1990/1116) ja päihdehuoltolaki (17.1.1986/41).  Terveydenhuoltolain mukaan mielenterveystyöhön kuuluvat: terveydenhuollon palveluihin sisältyvä ohjaus ja neuvonta, tarpeenmukainen yksilön ja perheen psykososiaalinen tuki sekä, mielenterveyspalvelut, joilla tarkoitetaan mielenterveyden häiriöiden tutkimusta, hoitoa ja lääkinnällistä kuntoutusta. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut ovat mielenterveys- ja päihdehoidossa ensisijaisia (STM). Käypä hoito suositukset ja alueelliset hoito-ohjelmat ohjaavat työtä.  Sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi tärkeässä roolissa ovat kolmannen sektorin palvelut.

Kansallisen mielenterveysstrategian yhtenä painopisteenä on mielenterveysosaamisen vahvistaminen ja mielenterveyden edistämisen osaamisen merkitys korostuu myös sote-uudistuksessa, jossa ennaltaehkäiseviä ja hyvinvointia vahvistavia palveluja kehitetään. Keväällä 2021 käynnistyi kehittämiskokonaisuutta tukeva Ylöjärven kaupungin POIMI- hanke, joka keskittyy mielenterveyden vahvistamiseen, matalan kynnyksen mielenterveystyöhön sekä vahvistamaan mielenterveystaitoja ja -osaamista. POIMI on yksi on yksi kansallisen mielenterveysstrategian 2020 - 2030 tavoitteita toteuttava, sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tukema hanke.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Ylöjärven kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut toteutetaan perusterveydenhuollossa, terveyskeskuksessa tai perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdetiimeissä. Asiakasmäärät päihdetiimissä ovat jatkuvasti nousseet ja mielenterveystiimissäkin asiakasmäärät ovat kasvaneet viime vuosina. Erikoissairaanhoidon mielenterveystoimistoon ohjautuu yli puolet lähetteistä (Ylöjärven kaupunki 2021).

 

 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Mielenterveys- ja päihdehäiriöihin tunnistaminen ja oikea-aikainen avun tarjoaminen. Mielenterveyden häiriön tunnistaminen ei ole yksiselitteistä ja viive tunnistamisessa, ennaltaehkäisyssä ja hoidossa voi olla pitkä. Tiedon ja tuen saaminen viipymättä edistää mielenterveyttä ja auttaa toipumisessa.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tarjonnan vahvistaminen perustason palveluissa vaativat kehittämistä niin ennaltaehkäisevinä tukimuotoina kuin perustason osaamisen ja tarjonnan vahvistamisena. Painopistettä pyritäänkin kääntämään korjaavista palveluista perustasolle ja vahvistamaan näin ennaltaehkäiseviä palveluita sekä nopeuttamaan hoitoon pääsyä.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Toimintamallin on koonnut Ylöjärven kaupungin monialaiset kehittäjätiimit, joihin kuuluvat työntekijöitä terveyskeskuksesta, sosiaalityöstä ja päihde- ja mielenterveystiimeistä. Mukana kehittämisessä on ollut myös kokemusasiantuntijat, sekä järjestöjä. Kehittämistiimit ovat osa Tulevaisuuden sote-keskus hanketta. Toimintamalli koottiin yhteiskehittäen.

Lisätietoja:

Saarinen Suvi
Hankekoordinaattori (PirSote), Ylöjärven kaupunki

041 730 8442
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Tavoiteltu muutos

 

 1. Mielenterveyttä ja voimavaroja tuetaan yhdessä asiakkaan kanssa osana kaikkea kohtaamistyötä
 2. Selkeytetään palvelupolkuja ja saatavuuden parantaminen matalalla kynnyksellä
 3. Vahvistetaan sote-keskuksen työntekijöiden mielenterveys- ja päihdetyön osaamista
 4. Tiivistetään monialaista yhteistyötä ja luodaan yhteistyökäytänteet perustason mielenterveys- ja päihdetyöhön
Muutoksen mittaaminen

Toiminnasta kerätään sekä määrällistä että laadullista tietoa.  Määrällinen tieto perustuu mm. käyntimääriin ja hoitopäivämaksuihin. Laadullisessa arvioinnissa painotetaan palvelun käyttäjien ja työntekijöiden kokemustietoa. Laadulliset arvioinnit toteutetaan erillisinä kyselyinä. 

Toteutussuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tarjonnan vahvistaminen perustason palveluissa vaativat kehittämistä niin ennaltaehkäisevinä tukimuotoina kuin perustason osaamisen ja tarjonnan vahvistamisena.

Käytännössä tämä tarkoittaa toimintamallin kuvausta, näyttöön perustuvan toiminnan vahvistamista sekä yhteistyömallin luomista.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **
 • Ylöjärven kaupungin sote-keskuksen:
  • työikäiset asiakkaat ja heidän läheiset
  • eri ammattiryhmien työntekijät
  • sidosryhmät

Asiakasymmärrys:

Olemassa olevia palautekanavia hyödyntäen sekä laadullisen tiedon hyödyntäminen. Työntekijöiden osaaminen kartoitettiin erillisenä kyselynä. Asiakkaiden kokemuksia kerättiin järjestöjen kokemusasiantuntijoiden kanssa yhteistyössä sekä kohtaamistilanteissa työntekijöiltä.

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Toimintamallin taustalla ovat lainsäädönnön lisäksi kiireettömän hoidon kriteerit, käypä hoito -suositukset, alueelliset hoito-ohjelmat sekä Mielenterveystalon näyttöön perustuvat toimintamallit.

Ideointi

Toimintamalli valmistui yhteiskehittäen. Työpajoja järjestettiin noin kuukausittain.

Idean testaus asiakkaalla

Toimintamallia pilotoitiin eri työryhmissä. 

Kokeilussa opittua

Yhteiskehittämisen merkitys korostui toimintamallia kuvatessa. Lisäksi tärkeää on toimintaympäristön tuntemus ja eri asiantuntijoiden osaamisen tunnistaminen sekä hyödyntäminen.

Ratkaisun perusidea **

Perustason mielenterveys- ja päihdetyön toimintamalli sisältää kuvauksen Ylöjärven kaupungin perustason mielenterveys- ja päihdepalvelujen rakenteesta, kiireettömän hoidon porrastuksen sekä monialaisen yhteistyön mallin. Lisäksi toimintamalli sisältää tietoja ja työkaluja kohtaamisen, kartoituksen, ohjauksen tueksi sekä perheiden huomioimiseksi. 

 

(Toimintamalli tulossa liitteeksi)

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin kehittäminen:

 1. Kehittäjätiimin nimeäminen
 2. Nykytilan kuvaus
 3. Tarpeiden ja toiveiden kartoittaminen (työntekijät, kokemusasiantuntijat)
 4. Toimintamallin luonnostelu pienemmissä työryhmissä
 5. Palautekierros eri työryhmillä ja muutokset
 6. Toimintamallin esittely
 7. Palautteen kerääminen ja mahdolliset muutokset

Toimintamalli on esitelty työryhmille ja tallennettu yhteistyötilaan. Lisäksi toimintamallista on tehty pienempiä osa-alueita esimerkiksi terveyskeskuksen omahoitajien käyttöön. Jatkossa toimintamallista viedään hoidon tarpeen arviointiin liittyvät tiedot osaksi sähköistä järjestelmää. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa laajasti kohtaamistyöhön ja toimii alueellisestikin toiminnan tukena.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Perustason mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintamalli on selkeytynyt ja työntekijöillä on käytettävissään näyttöön perustuvia toimintamalleja.