PROMuisti - muistityön ammattilaisverkosto Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

PROMuisti-verkostot ovat maakunnallisia VSSK Muistiluotsin ylläpitämiä muistityön ammattilaisverkostoja, joiden tarkoituksena on ammatillisen osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen sekä ajankohtaisen muistitiedon välittäminen muistiperheiden palvelujen edistämiseksi.

Toimintaympäristö **

Suomessa on 193 000 ihmistä, jotka sairastavat muistisairautta, työikäisiä on noin 7 000 henkilöä. Vuosittain 14 500 henkilöä sairastuu etenevään muistisairauteen.(Muistiliitto 2019) Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavia muistisairaita arvioidaan vuonna 2020 olevan Varsinais-Suomessa noin 12 000 henkilöä ja Satakunnassa noin 6200 henkilöä. Varsinais-Suomessa yli 75-vuotiaista kokee muistinsa huonoksi tai erittäin huonoksi 8,7 % ja Satakunnassa 11 %, koko Suomessa osuus on 8,7 % (THL 2019). Varsinais-Suomen kunnissa tehdyistä vanhuspalvelujen suunnitelmista 83 % sisältää tavoitteen muistisairaiden erityispalvelujen järjestämisestä, Satakunnassa luku on 82 %.  

Väestön ikärakenteen muutoksen myötä muistisairauteen sairastuneiden henkilöiden määrä kasvaa koko ajan merkittävästi. Ikä on vahvin riskitekijä etenevissä muistisairauksissa. Tilastollisesti väestöstä kolmanneksella yli 85 vuotiaista on etenevä muistisairaus. Tämä on erityinen kansanterveydellinen ja –taloudellinen haaste yhteiskunnalle. Kunnissa ja kuntayhtymissä on haasteeseen vastattu perustamalla muistihoitajien ja muistikoordinaattorien toimia sekä käynnistämällä geriatrien vastaanottoja osana perusterveydenhuollon palveluita. Erikoissairaanhoito vastaa pääsääntöisesti alle 65-vuotiaiden henkilöiden muistisairauksien diagnosoinnista ja hoidon aloituksesta, jonka jälkeen asiakkat siirtyvät oman asuinalueensa perusterveydenhuollon palveluiden piiriin.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi näki vuonna 2012 tarpeen yhtenäiselle verkostolle muistiasioiden kehittämiseksi Varsinais-Suomen maakunnassa. Satakunnassa ProMuisti- verkosto perustettiin 2014. Muistiluotsi kutsui koolle laajasti maakunnassa työskenteleviä muistikoordinaattoreita, muistihoitajia ja muistiyhdyshenkilöitä kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista sekä erikoissairaanhoidosta. Verkoston toiminnan alkuaikoina harvassa kunnassa tai peruspalvelukuntayhtymässä oli muistikoordinaattoria tai muistihoitajaa, jonka työaika oli kokonaan tai osittain määritelty muistisairaiden palveluihin. Muistipotilaiden hoito- ja palveluprosesseja ei oltu kuvattu. Viime vuosina tilanne on kehittynyt positiivisempaan suuntaan, mutta edelleen muistityön resursseja on perusterveydenhuoltoon osoitettu riittämättömästi.  Muistipotilaan hoitopolun kuvaus on olemassa tällä hetkellä useassa kunnassa / kuntayhtymässä.  

VSSK Muistiluotsin päätavoitteina vaikuttamistyön osalta on: 

  • Muistisairaiden oikeuksien ja hyvän hoidon toteutumisen sekä muistisairaiden ja läheisten äänen ja tarpeiden kuulumisen vahvistaminen vaikuttamalla muistityön kehittämiseen. 
  • Muistisairaiden ja muistiperheiden hyvinvoinnin edistäminen verkostoitumalla muiden alan toimijoiden kanssa ja tekemällä yhteistyötä sekä vahvistamalla muistiyhdistysten roolia 

Ylläpitämällä maakunnallisia PROMuisti-verkostoja tuetaan muistityön osaamisen vahvistamista, kollegiaalista yhteistyötä ja muistiperheiden palvelujen yhdenvertaisuutta sekä kolmannen sektorin täydentävien palvelujen roolin vahvistamista osaksi muistisairaiden ja heidän läheistensä hoito- ja palveluprosesseja. Muistiluotsin vaikuttamistyön tavoitteena on toimia muistiperheiden äänenä tuoden esiin aktiivisesti heidän oikeuksiaan laadukkaisiin aidosti asiakaslähtöisiin palveluihin. 

Liitteet
Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Muistisairauteen sairastuneiden henkilöiden ja läheisten palvelujen tarpeet ovat aina yksilöllisiä ja samanaikaisesti heillä on oikeus yhdenvertaisiin palveluihin asuinkunnasta riippumatta. Palvelujärjestelmän tuottamat palvelut tulee suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöisesti. Maakunnan alueella on tärkeää kehittää yhdenvertaisia palveluja ja vahvistaa ammattilaisten muistityön osaamista yhteistyössä eri sektoreiden kesken.

Muistiasiakkaan hoitoketju on kuvattu mm. Käypä hoito-suosituksessa. Tällä hetkellä palvelut eri kunnissa eivät kuitenkaan ole yhdenmukaisia, eivätkä vastaa täysin suositusta. Muistiliiton teeseissä (liitteenä) otetaan kantaa muistiperheiden palveluiden epäkohtiin. Esimerkiksi, muistiasiakkaan palveluohjaus, eikä hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen ole ajantasaisia ja muistikoordinaattorien määrä on liian vähäinen ja työnkuvat erilaisia.

Liitteet
Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

ProMuisti-verkostoon on kutsuttu vanhuspalveluiden, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sote-ammattilaisia, jotka työskentelevät muistisairauteen sairastuneiden ja heidän läheistensä kanssa. Verkostossa on mukana julkisen sektorin muistikoordinaattoreita, muistihoitajia ja muistiyhdyshenkilöitä. 

Verkostotapaamisten tieto-osuus suunnitellaan ajankohtaisten asioiden ja osallistujilta kerättyjen toiveiden pohjalta. Tieto-osuuden pohjalta tapaamisissa toteutetaan työpajaosio, jossa osallistujat jakavat omia kokemuksiaan ja hyviä käytäntöjä kollegoille. Työpajatyöskentelyn tuotokset kootaan ja jaetaan osallistujille. Jokaisella tapaamiskerralla Muistiluotsi esittelee omaa ja maakunnan alueen muistiyhdistysten ajankohtaista toimintaa ja avaa mahdollisuuksia konkreettiseen yhteistyöhön muistiperheiden palvelujen edistämiseksi.  

Liitteet
Tavoiteltu muutos

VSSK Muistiluotsin toiminnalla vaikutetaan muistiasiakkaiden hoitopolun, palvelujen ja palveluohjauksen kehittymiseen kunnissa ja tulevissa sote-keskuksissa. Verkoston jäsenten muistiosaaminen vahvistuu ja näin muistiasiakkaiden palvelut kehittyvät. Osallistumalla verkostoon PROMuisti-verkoston jäsenten kokemus ammatillisesta yhteenkuuluvuudesta muihin muistityön asiantuntijoihin kasvaa ja samalla heillä on mahdollisuus vertaiskehittämiseen muistiperheiden palveluiden yhdenmukaisuuden edistämiseksi.  

PROMuisti-verkoston toiminnan myötä osallistujien tieto kolmannen sektorin toiminnasta ja palveluista edistää muistiperheille suunnattujen palvelujen ja yhteistyömuotojen kehittymistä. Kolmannen sektorin asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsin ja Muistiyhdistysten täydentävät palvelut tunnetaan ja ne on kuvattu ja otettu käyttöön osaksi muistiperheiden palveluprosesseja.

Muistiluotsi-toiminta mahdollistaa muistiasiakkaan edunvalvojana ja äänenä toimimisen eri työryhmissä ja edistää muistisairaiden ja heidän läheistensä hyvinvointia pitkällä aikavälillä. Maakunnallisia verkostoja ylläpitämällä vahvistetaan muistiyhdistysten roolia sote-palvelujen näkökulmasta.

Muutoksen mittaaminen
  • Osallistujilta kerätään palautteet jokaisen verkoston tapaamisen jälkeen.  
  • Verkostotapaamisten osallistujamäärä ja aktiivisuus olla mukana.  
  • Muistiluotsin palvelut on merkitty/ kirjattu osaksi muistipotilaan hoitopolkua.  
  • Muistityön ammattilaisten yhteydenottojen määrä ja asiakkaiden ohjaaminen Muistiluotsin työntekijöiden palveluihin. 
  • Vuosipalautteiden kerääminen yhteistyön sujumisesta verkoston jäseniltä. 

 

Toteutussuunnitelma

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi toteuttaa verkostoille vuosittain 1-2 verkostotapaamista Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueilla ja lähettää ajankohtaisia verkostokirjeitä / tiedotteita muistityön asioista. Verkoston jäsenet antavat palautetta ja esittävät toiveita tulevien tapaamisten sisällöistä jokaisen verkostotapaamisen jälkeen. Palautteet huomioidaan tulevien tapaamisten suunnittelussa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

PROMuisti- verkosto muodostuu vanhuspalveluiden, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sote-ammattilaisista, jotka työskentelevät muistisairauteen sairastuneiden ja heidän läheistensä kanssa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Verkostotapaamiset suunnitellaan palvelemaan monipuolisesti verkoston jäsenten ammatillisen osaamisen jakamista ja vahvistamista. Tavoitteena on ajankohtaisen muistitiedon välittäminen ja yhteistyön vahvistaminen. Ammatillista osaamista tukemalla varmistetaan laadukkaat palvelut ja hyvä elämä ja arki muistiperheille.  Lisäksi vahvistetaan alueen muistijärjestöjen ja Muistiluotsin roolia osana ammattilaisten tukea.

Verkostotapaamisissa käsitelty tieto-osuus on muistityön ajankohtaista asiaa, joka hyödyttää ammattilaisia heidän tekemässään työssä muistiperheiden parissa. Tapaamisissa kerrotaan alueen muistijärjestöjen ajankohtaisista palveluista muistiperheille, jotka täydentävät sote-palveluita muistiperheille. Muistityön ammattilaiset jakavat verkoston jäsenille omia hyviä käytäntöjään ja sitä kautta muistiperheiden palvelut kehittyvät.

Ratkaisun perusidea **

Muistihoitotyötä tekevien ammattilaisten verkosto tukee yhdenmukaisten palvelujen toteuttamista maakunnassa sekä mahdollistaa kollegiaalisen yhteistyön. Verkosto edistää molemminpuolista tietojen vaihtoa kolmannen sektorin ja julkisen sektorin palvelujen ja toiminnan välillä. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

PROMuisti-verkosto-tapaamisten ajankohdat (kevät ja syyskausille) suunnitellaan etukäteen osana VSSK Muistiluotsin vuosisuunnitelmaa. Aluesuunnittelijat laativat verkostotapaamisten kutsut, ohjelman, sopivat asiantuntijat, varaavat tilan ja laativat osallistujilta kerättävän palautteen sisällön.

Muistiluotsin aluesuunnittelijat keräävät verkostotapaamisiin ilmoittautuneiden tiedot Surveypal-järjestelmän kautta. Tapaamisten jälkeen kerätään osallistujilta palautteet myös Surveypal- järjestelmän kautta. Kerättyjen palautteiden pohjalta laaditaan seuraavien tapaamisten sisällöt. Tapaamisten lisäksi verkostolle laaditaan ja lähetetään verkostokirjeitä ja ajankohtaisia tiedotteita. 

Kummankin maakunnan Muistiluotsin aluesuunnittelijat tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä verkostotapaamisten prosessien suunnittelussa ja mahdollisuuksien mukaan myös toteutuksessa, jolloin verkostojen sisällöt ovat yhdenvertaisia, maakunnallisia painotuksia lukuun ottamatta. Mahdollisia kustannuksia syntyy aluesuunnittelijoiden käyttämästä työajasta, verkostotapaamisten tilavarauksista, mahdollisista materiaaleista, tarjoiluista ja luentopalkkioista. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Verkoston ylläpito ja tapaamisten toteuttaminen vaatii aikaa ja taloudellisia resursseja, niin järjestäjiltä, kuin verkoston jäseniltä. Maakuntien PROMuisti-verkostotapaamiset tullaan tulevaisuudessa toteuttamaan osin yhtäaikaisina ja etäyhteyksin. Käytäntö säästää aikaa ja resursseja, mutta samalla mahdollistaa yhdenmukaiset sisällöt osallistujille. Verkoston lähitapaamisia ei pidä kuitenkaan jättää kokonaan pois, koska ne ovat tärkeitä hyvien käytäntöjen jakamisen ja vertaistuen kannalta.

PROMuisti-verkostotoimintaa voidaan mielestämme toteuttaa osana muiden maakuntien Muistiluotsi-verkoston toimintaa. 

Vastaavan verkoston ylläpitäminen soveltuu mielestämme myös muiden kansansairauksien hoidosta vastaavien ammattilaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyömuotona kyseisen asiakasryhmän palvelujen kehittämiseksi.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

PROMuisti-verkosto on osaltaan vaikuttanut ammattilaisten kokemukseen maakunnallisen Muistiluotsi-toiminnan roolista muistiperheiden palveluissa ja yhteistyössä. Käytännössä Muistiluotsin vaikuttamistyön tavoitteiden mukaisesti edistämme muistisairaan ihmisen ja hänen läheistensä hyvinvointia, oikeuksien toteutumista ja tarpeiden huomioimista.

Verkostotapaamisista kerättyä osallistujien palautteita: 

”Kynnys olla yhteydessä lähikuntien kollegoihin madaltuu.”  

“Aina kuulee jotain uutta, jota on itsekin pohtinut. Koskaan ei tiedä liikaa/kaikkea.”  

”On hyvä kuulla erilaisista toimintatavoista ja saada vinkkejä omaan työhön.”  

” Nyt pystyy vähän vertaamaan ja mahdollisesti muuttamaan joitakin tapoja toimia.”