PROMuisti - muistityön ammattilaisverkosto Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

PROMuisti-verkostot ovat maakunnallisia VSSK Muistiluotsin ylläpitämiä muistityön ammattilaisverkostoja, joiden tarkoituksena on ammatillisen osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen sekä ajankohtaisen muistitiedon välittäminen muistiperheiden palvelujen edistämiseksi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
PROMuisti - muistityön ammattilaisverkosto Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

PROMuisti-verkostot ovat maakunnallisia VSSK Muistiluotsin ylläpitämiä muistityön ammattilaisverkostoja, joiden tarkoituksena on ammatillisen osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen sekä ajankohtaisen muistitiedon välittäminen muistiperheiden palvelujen edistämiseksi.

Toteutuspaikka
Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi toteuttaa PROMuisti-verkostoille 1-2 verkostotapaamista / vuosi Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueilla sekä lähettää säännöllisesti verkostokirjeitä / tiedotteita ajankohtaisista muistityön asioista.
Paikkakunta tai maakunta
Satakunta
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Luotu

05.06.2020

Viimeksi muokattu

10.11.2020
Ratkaisun perusidea **

Muistihoitotyötä tekevien ammattilaisten verkosto tukee yhdenmukaisten palvelujen toteuttamista maakunnassa sekä mahdollistaa kollegiaalisen yhteistyön. Verkosto edistää molemminpuolista tietojen vaihtoa kolmannen sektorin ja julkisen sektorin palvelujen ja toiminnan välillä. 

Toimintaympäristö **

Suomessa on 193 000 ihmistä, jotka sairastavat muistisairautta, työikäisiä on noin 7 000 henkilöä. Vuosittain 14 500 henkilöä sairastuu etenevään muistisairauteen.(Muistiliitto 2019) Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavia muistisairaita arvioidaan vuonna 2020 olevan Varsinais-Suomessa noin 12 000 henkilöä ja Satakunnassa noin 6200 henkilöä. Varsinais-Suomessa yli 75-vuotiaista kokee muistinsa huonoksi tai erittäin huonoksi 8,7 % ja Satakunnassa 11 %, koko Suomessa osuus on 8,7 % (THL 2019). Varsinais-Suomen kunnissa tehdyistä vanhuspalvelujen suunnitelmista 83 % sisältää tavoitteen muistisairaiden erityispalvelujen järjestämisestä, Satakunnassa luku on 82 %.  

Väestön ikärakenteen muutoksen myötä muistisairauteen sairastuneiden henkilöiden määrä kasvaa koko ajan merkittävästi. Ikä on vahvin riskitekijä etenevissä muistisairauksissa. Tilastollisesti väestöstä kolmanneksella yli 85 vuotiaista on etenevä muistisairaus. Tämä on erityinen kansanterveydellinen ja –taloudellinen haaste yhteiskunnalle. Kunnissa ja kuntayhtymissä on haasteeseen vastattu perustamalla muistihoitajien ja muistikoordinaattorien toimia sekä käynnistämällä geriatrien vastaanottoja osana perusterveydenhuollon palveluita. Erikoissairaanhoito vastaa pääsääntöisesti alle 65-vuotiaiden henkilöiden muistisairauksien diagnosoinnista ja hoidon aloituksesta, jonka jälkeen asiakkat siirtyvät oman asuinalueensa perusterveydenhuollon palveluiden piiriin.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

PROMuisti- verkosto muodostuu vanhuspalveluiden, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sote-ammattilaisista, jotka työskentelevät muistisairauteen sairastuneiden ja heidän läheistensä kanssa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Verkostotapaamiset suunnitellaan palvelemaan monipuolisesti verkoston jäsenten ammatillisen osaamisen jakamista ja vahvistamista. Tavoitteena on ajankohtaisen muistitiedon välittäminen ja yhteistyön vahvistaminen. Ammatillista osaamista tukemalla varmistetaan laadukkaat palvelut ja hyvä elämä ja arki muistiperheille.  Lisäksi vahvistetaan alueen muistijärjestöjen ja Muistiluotsin roolia osana ammattilaisten tukea.

Verkostotapaamisissa käsitelty tieto-osuus on muistityön ajankohtaista asiaa, joka hyödyttää ammattilaisia heidän tekemässään työssä muistiperheiden parissa. Tapaamisissa kerrotaan alueen muistijärjestöjen ajankohtaisista palveluista muistiperheille, jotka täydentävät sote-palveluita muistiperheille. Muistityön ammattilaiset jakavat verkoston jäsenille omia hyviä käytäntöjään ja sitä kautta muistiperheiden palvelut kehittyvät.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

PROMuisti-verkosto-tapaamisten ajankohdat (kevät ja syyskausille) suunnitellaan etukäteen osana VSSK Muistiluotsin vuosisuunnitelmaa. Aluesuunnittelijat laativat verkostotapaamisten kutsut, ohjelman, sopivat asiantuntijat, varaavat tilan ja laativat osallistujilta kerättävän palautteen sisällön.

Muistiluotsin aluesuunnittelijat keräävät verkostotapaamisiin ilmoittautuneiden tiedot Surveypal-järjestelmän kautta. Tapaamisten jälkeen kerätään osallistujilta palautteet myös Surveypal- järjestelmän kautta. Kerättyjen palautteiden pohjalta laaditaan seuraavien tapaamisten sisällöt. Tapaamisten lisäksi verkostolle laaditaan ja lähetetään verkostokirjeitä ja ajankohtaisia tiedotteita. 

Kummankin maakunnan Muistiluotsin aluesuunnittelijat tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä verkostotapaamisten prosessien suunnittelussa ja mahdollisuuksien mukaan myös toteutuksessa, jolloin verkostojen sisällöt ovat yhdenvertaisia, maakunnallisia painotuksia lukuun ottamatta. Mahdollisia kustannuksia syntyy aluesuunnittelijoiden käyttämästä työajasta, verkostotapaamisten tilavarauksista, mahdollisista materiaaleista, tarjoiluista ja luentopalkkioista. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

PROMuisti-verkosto on osaltaan vaikuttanut ammattilaisten kokemukseen maakunnallisen Muistiluotsi-toiminnan roolista muistiperheiden palveluissa ja yhteistyössä. Käytännössä Muistiluotsin vaikuttamistyön tavoitteiden mukaisesti edistämme muistisairaan ihmisen ja hänen läheistensä hyvinvointia, oikeuksien toteutumista ja tarpeiden huomioimista.

Verkostotapaamisista kerättyä osallistujien palautteita: 

”Kynnys olla yhteydessä lähikuntien kollegoihin madaltuu.”  

“Aina kuulee jotain uutta, jota on itsekin pohtinut. Koskaan ei tiedä liikaa/kaikkea.”  

”On hyvä kuulla erilaisista toimintatavoista ja saada vinkkejä omaan työhön.”  

” Nyt pystyy vähän vertaamaan ja mahdollisesti muuttamaan joitakin tapoja toimia.” 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Verkoston ylläpito ja tapaamisten toteuttaminen vaatii aikaa ja taloudellisia resursseja, niin järjestäjiltä, kuin verkoston jäseniltä. Maakuntien PROMuisti-verkostotapaamiset tullaan tulevaisuudessa toteuttamaan osin yhtäaikaisina ja etäyhteyksin. Käytäntö säästää aikaa ja resursseja, mutta samalla mahdollistaa yhdenmukaiset sisällöt osallistujille. Verkoston lähitapaamisia ei pidä kuitenkaan jättää kokonaan pois, koska ne ovat tärkeitä hyvien käytäntöjen jakamisen ja vertaistuen kannalta.

PROMuisti-verkostotoimintaa voidaan mielestämme toteuttaa osana muiden maakuntien Muistiluotsi-verkoston toimintaa. 

Vastaavan verkoston ylläpitäminen soveltuu mielestämme myös muiden kansansairauksien hoidosta vastaavien ammattilaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyömuotona kyseisen asiakasryhmän palvelujen kehittämiseksi.

Kansikuva
PROMuistiverkoston logo. Piirrettyjä ihmishahmoja seisoo ympyrässä. Ympyrän keskellä on verkoston nimi.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä