Rautjärvi - Padot murtava koti- ja kutupaikka, visuaalinen ilme

  1. Tavoite: kunnan visuaalisen ilmeen uudistus.
  2. Kunnan oma tiimi ja kilpailutettu yritys loivat uuden logon, sloganin, somebannerit, tiivistetyn strategian ja brändivideon.
  3. Tuloksena materiaalit ja saatu hyvä palaute.
  4. Budjetti oli n. 6000 euroa.
Toimintaympäristö **

Kunnan toimintaa ja kehittämistä säätelee ensisijaisesti kuntalaki. Kunnilla on paljon lakisääteisiä tehtäviä, ja budjettien rajallisuus vaikuttaa siihen, kuinka paljon vapaaehtoisempia toimintoja kehitetään.

Kuitenkin lakisääteisten palvelujen lisäksi kunnilla tulisi olla veto- ja pitovoimaa, jotta etenkin pienissä maaseutukunnissa asukasmäärät ja työikäisten määrät säilyisivät sillä tasolla, että kunnissa on edelleen elämisen edellytykset kohdillaan.  Jotta kuntatalous pysyisi tasapainossa, tarvitaan kunnassa asuville ihmisille työmahdollisuuksia. Veto- ja pitovoiman kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi täytyy satsata niihin asioihin, jotka ihmiset kokevat tärkeinä – ja sitten myös osata viestiä niistä oikeansuuntaisesti ja positiivisia mielikuvia herättävästi.

Koronapandemia antoi alkusysäyksen maallemuuttobuumille, joka toivottavasti jatkuu myös pandemian laannuttua ja maailmantilanteen rauhoituttua. Monissa pienissä kunnissa tasapainoillaan olemattomien markkinointiresurssien kanssa, joten viestinnässä ja markkinoinnissa hyödynnetään usein maksuttomia kanavia ja välineitä. Satsauksella kanavien yhtenäiseen ilmeeseen tavoitellaan meillä positiivisen mielikuvan syntymistä ja vahvistamista.

Pandemia on rajoittanut myös ihmisten osallistumista ja mahdollisesti heikentänyt osallisuuden tunnetta. Tämän takia viestiminen kuntalaisten suuntaan mahdollisimman monikanavaisesti ja ihmisläheisesti korostuu.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kuntalain mukaisesti jokaisella kunnalla tulee olla strategia. Kuntabrändin kehittämiseen ei sen sijaan mikään laki velvoita, mutta käytännössä kuntastrategialla on suora yhteys kyseisen kunnan brändiin - strategia ohjaa brändiä ja brändi puolestaan vaikuttaa monella tavoin kunnan menestykseen.  Rautjärven kunnan strategiaa uudistettiin 2020-21 ja keväällä 2021 päätettiin uudistaa - tai oikeastaan luoda - myös kunnan visuaalinen ilme ja luoda uuden strategian mukaiset brändimateriaalit. Kunnantalon väestä koottiin visuaalisen ilmeen tiimi ja materiaalien varsinainen toteutus kilpailutettiin Hilmassa. Kilpailutuksen perusteella toteuttajaksi valikoitui yrittäjä Topias Tölli ja hänen kumppaninsa Veikko Johannes Mehtälä. 

Visuaalisen ilmeen tiimi ja toteuttajayritys loivat yhdessä kunnalle materiaalipaketin perinteisen vaakunan vaihtoehdoksi käytettäväksi vapaamuotoisemmissa tilanteissa ja materiaaleissa. 

Liitteet
Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Kuntien asiakkaita ovat ensisijaisesti kuntalaiset, vapaa-ajan asukkaat, kunnassa työskentelevät, kunnassa vierailevat matkailijat ja kunnan yritykset – ja tietenkin kaikki potentiaaliset näihin ryhmiin kuuluvat. Kuntalaisille halutaan viestiä monikanavaisesti ja ihmisläheisesti yhtenäisellä ilmeellä kunnan toiminnoista, tapahtumista ja muusta kuntalaisia koskettavista asioista. Yhtenäisellä ilmeellä vahvistetaan myös organisaation omien toimijoiden yhteenkuuluvuuden tunnetta. Eniten yhtenäisellä visuaalisella ilmeellä vaikutetaan kunnan ulkopuolisten ihmisten ja organisaatioiden mielikuviin kunnasta, sen tavoitteista ja toimenpiteistä.

Liitteet
Kuva
Rautjärven kunnan uusi logo
Rautjärven kunnan uudessa logossa näkyy ainulaatuinen Laatokan lohi ja vaakunasta tutut kuuset.
Kuva
Rautjärven kunnan Facebook-banneri
Rautjärven kunnan somekanaviin luotiin yhteneväiset bannerit, joissa näkyy tyylitelty kuva Ritakosken voimalasta sekä kunnan uusi slogan ja kunnan nettisivujen osoite.
Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Kunnan visuaalista ilmettä oli kehittämässä kunnantalon väestä koottu visuaalinen tiimi sekä yrittäjät Topias Tölli ja Veikko Johannes Mehtälä. Visuaaliseen tiimiin kuuluivat kunnanjohtaja Harri Anttila, hallintojohtaja Eija Hämäläinen, elinvoima- ja hankekehittäjä Sini Javanainen ja hyvinvointisihteeri Pipsa Vuorela sekä tietohallintosihteeri Päivi Kujantola. Visuaalisen tiimin tehtävänä oli tuoda esiin kehitystyön raamit sekä kunnan toiveet ja tarpeet materiaaleille, ja yrittäjien tehtävänä oli rakentaa materiaalit toiveiden ja tarpeiden mukaisiksi. 

Kunnan uutta slogania kehitettiin osana kuntastrategiatyötä mm. valtuustoseminaarissa, johon osallistui sekä kunnantalon väkeä ja visuaalisen tiimin edustajat  että kunnanvaltuutetut. 

Kaikki työhön osallistuvat olivat jo lähtökohtaisesti asiasta ja uusista materiaaleista ja niiden käyttömahdollisuuksista niin innoissaan, ettei erillistä motivointia tarvittu.

Tavoiteltu muutos

Rautjärven kunnalla ei ollut aiemmin varsinaista visuaalista ilmettä eikä erillisiä brändi- tai markkinointimateriaaleja. Perinteisen vaakunan lisäksi kunnalla oli olemassa slogan, joka kaipasi myös uudistusta. Uudistuneen kuntastrategian haluttiin olevan arjen työhön jalkautunut ja juurtunut työkalu, joka tulisi hyvin tutuksi ja käytännön läheiseksi myös kuntalaisille. 

Uusien, yhtenäisten ja silmää miellyttävien materiaalien haluttiin kuvastavan kuntastrategiaa ja sen kärkiä. Uudessa logossa näkyy kunnan nimen lisäksi ainutlaatuinen, Hiitolanjokeen nouseva Laatokan lohi ja vaakunastakin tutut kuuset, metsäteollisuuspaikkakunta kun olemme. Logosta on olemassa erilaisia värivaihtoehtoja, joista voidaan valita kulloinkin muuhun materiaaliin sopivin.

Sloganimme "Padot murtava koti- ja kutupaikka" voidaan tulkita sekä täysin konkreettisesti että kuvaannollisesti; murramme Hiitolanjoen padot lohien tieltä, jotta ne pääsevät kutemaan joen yläjuoksulla. Tavoittelemme myös erilaisten henkisten patojen murtamista ja uusia asukkaita, jotka kokisivat kunnan kotoisaksi ja perheystävälliseksi paikaksi. Slogania käytetään erilaisissa yhteyksissä, mm. Teams-kokousten taustalla yhdessä kutupaikkakuvan kanssa. 

Hiitolanjoen Ritakoskella sijaitseva vanha punatiilinen vesivoimala näkyy valtatie 6:lle asti. Ritakosken voimalasta Sina Eurénin 2020 ottama kuva toimi pohjana kunnan uusien somebannerien kuvitukselle. Käyttämällä yhtenäistä ilmettä monella eri kanavalla vahvistamme yleisön mielikuvaa meistä yleensä ja viestijänä. 

Brändimateriaaleihimme kuuluu myös video, jossa strategiasta tutut asiat on pyritty tuomaan lähelle tavallisten ihmisten elämää. Samalla siinä esitellään paikkoja ja mahdollisuuksia, joita kuntamme tarjoaa uusille asukkaille, yrittäjille ja matkailijoille.

Liitteet
Rautjärvi - Padot murtava koti- ja kutupaikka. Videolla uusi kuntastrategia ja sen tavoitteet tuodaan lähelle tavallisen ihmisen elämää. Videolla näkyy myös useita kunnan nähtävyyksistä ja luontokohteista.
Muutoksen mittaaminen

Tavoiteltuja muutoksia seurataan seuraamalla viestintäkertojen määrää, laatua ja tavoitettujen henkilöiden määrää. Seurataan uusista materiaaleista ja viestinnästä saatua palautetta. Verrataan muiden vastaavan kokoisten kuntien viestintätoimenpiteisiin ja tehokkuuteen.

Kuinka monta kertaa/usein on viestitty?

Onko viestintä graafisten ohjeistusten mukaista ja uusia materiaaleja käytetty?

Kuinka monta henkilöä on viestillä tavoitettu?

Minkälaista palautetta viestinnästä on saatu?

Miltä viestintämme (tunnusluvut) näyttävät verrattuna muihin kuntiin?

Toteutussuunnitelma

Kunnan uusi strategia ja uudet materiaalit julkaistiin virallisesti 9.9.2021 ja kunnantalon väki oli niitä tuolloin esittelemässä yrittäjien Iltalöysissä (ulkoilmatapahtuma pääkadun varrella). Julkistamista oli pohjustettu inserteillä ja ”maistiaisilla” kunnan somekanavissa jo ennakkoon ja jälkimarkkinointia jatkettiin nostamalla esiin strategiaposterin eri kohtia säännöllisin välein ja tuomalla niitä lähelle käytännön arkea somepostausten avulla.

Kunnan kaikkea viestintää pyritään yhtenäistämään paitsi graafisen ohjeistusten, myös työntekijöille yhteisten työpajojen avulla. Vapaamuotoisemmassa viestinnässä pyritään tulevaisuudessa entistä enemmän säännöllisyyteen ja monipuolisuuteen. Uusi ilme ja uudet materiaalit ovat nyt olemassa, ja niiden aktiivista käyttöönottoa ja hyvin alkanutta viestintälinjaa jatketaan.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmäämme ovat jo edellä mainitut kuntalaiset, vapaa-ajan asukkaat, kunnassa työskentelevät, kunnan yrittäjät, kunnassa vierailevat matkailijat ja kaikkien näiden ryhmien potentiaaliset uudet jäsenet.

Kuntalaisista, vapaa-ajan asukkaista ja yrittäjistä asiakasymmärrystä on rakennettu pitkäjänteisesti tekemällä kunnan perustyötä ja järjestöyhteistyötä. Kuntastrategiaa työstettäessä järjestettiin eri kohderyhmille omia strategiaraatejaan, joiden kautta myös asiakasymmärrys kehittyi.

Matkailijoista ja potentiaalisista muuttajista asiakasymmärrystä on kerrytetty sekä valtakunnallisten toimijoiden että pienenpien ryhmien toteuttamien tutkimusten pohjalta sekä alueen omissa työpajoissa yhdessä yrittäjien kanssa.

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Kun Rautjärven kunnan uutta visuaalista ilmettä lähdettiin suunnittelemaan, tehtiin pohjalle paljon taustatyötä tutustumalla muiden kuntien ilmeisiin. Sen jälkeen koottiin raamiksi ne asiat, joita tulevien materiaalien pitäisi ilmentää ja mitä niissä haluttiin näkyvän.

Ideointi

Taustatyön jälkeen visuaalisen ilmeen tiimi palaveerasi toteuttajien kanssa ja kävi keskustellen läpi taustamateriaaleja. Tämän pohjalta toteuttaja teki ensimmäiset luonnokset, joita jatkojalostettiin lähemmäs lopullista versiota. Työtä jatkettiin usean kierroksen verran, kunnes juhannuksen 2021 tienoilla alkoi kaikki olla valmista.

Idean valinta

Lukuisista logo- ja banneriluonnoksista kunnan päässä äänestettiin se mieluisin vaihtoehto eri materiaaleja varten. Esimerkiksi logossa haluttiin näkyvän lohen rasvaevä ja vaakunan kuuset ja bannereissa kuva on suoraan tunnistettavissa Ritakosken voimalaksi.

Kilpailutyöksi valikoitui koko kunnan visuaalisen ilmeen uudistus, koska se oli isoin, näkyvin ja merkityksellisin markkinointiponnistus, jonka pitkään aikaan olemme tehneet. Myös saatu palaute ja käyttäjäkokemukset puhuivat kilpailuun osallistumisen puolesta.

Idean konkretisointi ja visualisointi

Rautjärven kunnan uuden visuaalisen ilmeen on tarkoitus kuvata tuoreen kuntastrategian tavoitteita ja tuoda ne lähelle tavallisen ihmisen arkea. Materiaalien ilme on paitsi tavoitteita ja Rautjärveä kuvaava, myös silmää miellyttävä. Sloganista haluttiin muotoilla ajatuksia herättävä. Kaikki materiaalit tukevat toisiaan ja yhteistä viestiä – Rautjärvi on perheystävällinen paikka, josta löytyy vetovoimaisia luontokohteita, laadukkaita oppimisympäristöjä ja etätyömahdollisuuksia hyvien kulkuyhteyksien varrelta.

Valitettavasti prosessin alkuvaiheen luonnoksia ei ole enää tallella. 

Idean testaus asiakkaalla

Varsinainen visuaalinen materiaali on nyt valmiina, eikä sitä enää muokata. Viestintäämme kuitenkin kehitämme jatkuvasti sekä materiaalin, että saamamme palautteen pohjalta.

Uusi logo ja somebannerit otettiin käyttöön jo kesällä 2021 ennen varsinaista materiaalien julkistusta, ja tavallaan ne toimivat ”koekäytössä”. Hyvää palautetta alettiin saada heti, kun logo ja bannerit laitettiin näkyviin. Sloganimme on keskustelua herättävä – kaikki eivät ole heti hahmottaneet, mitä sillä tarkoitetaan, ja toiset ovat kehuneet saman tien sitä loistavaksi. Pääosin kaikki saamamme palaute materiaaleista on ollut erittäin positiivista ja materiaalit on otettu vastaan hyvin. 

 

Ratkaisun testaaminen

Päätös uuden visuaalisen ilmeen rakentamisesta tehtiin kunnassa keväällä 2021, toteuttaja kilpailutettiin heti sen jälkeen ja kunnantalon väestä koottiin visuaalisen ilmeen tiimi punnitsemaan saatuja tarjouksia.

Varsinainen työ aloitettiin pian toteuttajan valinnan jälkeen. Taustatyötä tehtiin tutustumalla muiden kuntien ilmeisiin ja kokoamalla niitä raameja, joiden puitteissa omamme haluttiin toteuttaa.

Alkupalaverien jälkeen toteuttaja aloitti luonnostelun ja luonnoksia käsiteltiin yhdessä visuaalisen tiimin kanssa. Video toteutettiin kesäkuussa 2021, ja juhannukseen mennessä muutkin materiaalit olivat valmiina.

Varsinainen materiaalien julkistus tehtiin syyskuussa 2021. Sitä ennen julkaistiin videosta inserttejä somekanavissa ja materiaalien jälkimarkkinointia tehtiin julkistuksen jälkeen.

Visuaalisen ilmeen tiimi työsti aihetta muun työnsä ohessa. Ostopalveluina materiaaleihin käytettiin hieman yli 6000 euroa.

Kokeilun tavoitteet

Tavoitteena oli uudistaa kokonaan kunnan visuaalinen ilme ja siihen liittyvät materiaalit, sekä samalla tehdä uuden kuntastrategian jalkauttamistyötä. Kunnan viestintä ja markkinointi pohjaavat uuteen kuntastrategiaan ja graafiseen ohjeistukseen. 

Kokeilussa opittua

Pienenkin kunnan materiaalien uudistamisessa on aina iso ja monivaiheinen työ, eikä kaikkia asioita osata aina huomioida riittävän perusteellisesti jo kilpailutusvaiheessa. Näkökulmia on yhtä monta kuin työhön osallistujia, joten kompromissejakin aina tarvitaan. Kuvaaminen vaatii erilaisia lupaprosesseja ja säävarauksia - meillä kävi  hyvä tuuri, että kauempaa tulleella kuvaajalla sattui kaunis ilma ulkokuvauksissa. Dronekuvauksissa myös tuulinen sää voi aiheuttaa ongelmia. Etenkin dronella kuvatessa myös erilaisia lupia saatetaan tarvita, joten etukäteen aikataulutus on tärkeää.

Ammattitaitoinen toteuttaja osaa poimia hienosti asiakkaan toiveet ja ajatukset, vaikka toimintaympäristö olisi hänelle vieras. 

Jo nyt on käynyt selväksi, että visuaalisen ilmeen uudistaminen ja käyttöönotto on jatkuva prosessi, eikä pääty materiaalien valmiiksi saattamiseen. Työ on myös innostavaa ja siihen on ollut helppo sitoutua, kun perusta on kunnossa. 

Ratkaisun perusidea **

Rautjärven kunnan visuaalinen ilme uudistettiin uuden kuntastrategian myötä kunnan visuaalisen ilmeen tiimin ja ostopalveluna materiaalit toteuttaneen yrityksen voimin. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tuotetut materiaalit otettiin osittain käyttöön jo ennen niiden julkistamista. Julkaisua ennakoitiin somekampanjoinnilla ja inserteillä ja jälkimarkkinoitiin sopivilla otoksilla. Kunnan viestintätiimi huolehtii jatkossa ratkaisujen käyttöönotosta ja niiden juurruttamisesta oman organisaation sisällä järjestämällä mm. työpajoja graafiseen ohjeistukseen ja materiaalien käyttöön liittyen. Jokainen kunnan viestintää tekevä (meillä ei ole omaa tiedottajaa tai viestintäihmistä) jatkaa yhdessä ja erikseen toimintamallin levittämistä uusia materiaaleja hyödyntämällä. Viestintä ja markkinointi vaativat resursseja, vaikka niitä ei olisi erikseen kenellekään osoitettukaan. Monilla pienillä kunnilla taloudelliset ja ajalliset resurssit viestinnän ja markkinoinnin tekemiseen ovat hyvin niukat, mutta kun henkilöstö on asiaansa sitoutunutta ja motivoitunutta, niin osaamista on helppo kehittää ja maksuttomilla työkaluillakin on mahdollista päästä hyviin tuloksiin. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Eniten toimintamallin soveltaminen (eli viestintä ja markkinointi yhteisillä materiaaleilla ja ohjeilla) vaatii halua ja motivaatiota tehdä viestintää. Osaaminen voi vaatia vähän uuden opettelua, jos ei ole näitä asioita aikaisemmin tehnyt - se ei ole kuitenkaan mitään rakettitiedettä, ja jokainen arkijärjellä varustettu oppii kyllä käyttämään tarvittavia välineitä, jos haluaa. Maksuttomia työvälineitä on tarjolla, joita voi hyödyntää sitten, kun ammattilainen on tehnyt perustan valmiiksi. Aikaresurssi on myös sellainen asia, jota viestintä vaatii. Tämä pitäisi ymmärtää organisaation kaikilla tasoilla, sillä strategioiden tavoitteisiin on mahdotonta päästä, jos viestintään ei kohdisteta riittävästi aika- ja henkilöresursseja. Tämä koskee sekä yksityisiä elinkeinonharjoittajia, että julkisia toimijoita. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Vuoden 2021 loppupuoliskolla Rautjärven kunnalla oli käytettävissään yhtenäiset, kauniit materiaalit ja graafinen ohjeistus, jotka puuttuivat aikaisemmin. Strategiatyö vietiin myös visuaalisen ilmeen kehittämisen myötä kunnassa ihan uudelle tasolle. Kunnan viestintä kokonaisuudessaan on nyt aiempaa aktiivisempaa ja monipuolisempaa ja siitä saadaan paljon hyvää palautetta.