Ruoka-apu.fi - ruoka-aputoiminnan yhteinen ilmoitustaulu

Ruoka-apu.fi on ruoka-apua etsivien ja sitä järjestävien verkkopalvelu. Sivulta löytää ajantasaiset tiedot ruoka-aputapahtumista valitulla alueella. Tapahtumia voi selata listan, kartan tai kalenterinäkymän avulla. Samalla järjestäjille kertyy tilastotietoa työstään.

Toimintaympäristö **

Ruoka-avulla tarkoitetaan hyväntekeväisyys- ja avustustoimintaa, jossa autettaville luovutetaan ruokaa elintarvikejakeluna tai valmiina aterioina. Ruoka-apu on tärkeä osa kaikkein huono-osaisimpien avustustoimintaa ja julkisia palveluita täydentävää turvaa.

Suomessa jopa 200 000 ihmistä turvautuu ruoka-apuun vuosittain. Luonnonvarakeskuksen (2020) mukaan ruoka-apua jaetaan noin 20 miljoonaa kiloa vuosittain. Ruoka-apua järjestäviä yhdistyksiä, järjestöjä ja kuntatoimijoita on noin tuhat. Ruoka-avun tarvetta ylläpitävät mm. erilaisista terveydellisistä ja sosiaalisista syistä johtuva huono-osaisuus ja vähävaraisuus. Ohjaus, neuvonta ja ryhmätoiminta ruoka-avun ohessa auttavat palvelupolkujen alkuun. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Ruoka-aputoiminnan monimuotoisella kentällä ei ole vakiintuneita valtakunnallisia rakenteita. Yksittäiset ruoka-aputoimijat saattavat kuulua erilaisiin verkostoihin tai keskusjärjestöihin, tai toimia täysin itsekseen. Ruoka-avun kehittäminen on usein paikallista tai yksittäisten toimijoiden varassa. Osallistava yhteisö -hankkeen kaikille avoin toiminta on pyrkinyt vahvistamaan valtakunnallista verkostoyhteistyötä, tukemaan paikallista kehittämistä sekä lisäämään toimijoiden välistä tiedonvaihtoa.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Ruoka-apu.fi-verkkopalvelun ensisijaiset tavoitteet oli tuoda ruoka-aputoiminta näkyväksi ja edistää ruoka-avun tavoittavuutta. Verkkopalvelu tukee ruoka-aputoiminnasta tiedottamista ja toimii asiakasohjauksen välineenä esim. sosiaalityössä.

Tutkijat ovat tuoneet esiin, ettei suomalaisesta ruoka-avusta ole käytettävissä riittävästi tietoa ja tilastoja. Verkkopalvelun on tarkoitus mahdollistaa myös yhteisen tiedon tuottaminen. 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Ruoka-apu.fi-verkkopalvelun kehittämiseksi koottiin joukko ruoka-aputoiminnan järjestäjiä, asiantuntijoita ja kehittäjiä. Yhteiskehittäminen aloitettiin tyhjältä pöydältä pohtimalla minkälainen verkkopalvelu tarvitaan ruoka-apua etsivän, sitä järjestävän ja sen piiriin ohjaavan näkökulmista. Kehittäjätiimi kokoontui vuoden kehittämisjakson aikana viidesti. Välissä verkkopalvelun testaamiseen ja arviointiin osallistuivat myös ruoka-avun asiakaskunnan edustajat. Ensimmäisen kehitysvaiheen jälkeen kehittäjätiimin 

Yhteiskehittämistä fasilitoivat Osallistava yhteisö -hankkeen työntekijät Kirkkopalvelut ry:stä. Mukana ensimmäisessä kehittäjätiimissä olivat edustajat seuraavista organisaatioista: Helsingin seurakuntayhtymä, Sininauhaliitto, Takuusäätiö, Työttömien keskusjärjestö, ViaDia ry, Kotimaisen avustustyön liitto ja Edistia. Toiseen kehitysvaiheeseen mukaan liittyivät edustajat Ruokavirastosta, Samaria rf:stä, Suomen Punaisesta Rististä, Pelastusarmeijasta, Luonnonvarakeskuksesta sekä Manna-Apu ry:stä.

Tavoiteltu muutos

Tavoitteena oli rakentaa Ruoka-apu.fi:sta ruoka-aputoimijoiden yhteinen ja kaikille avoin ilmoitustaulu, tuoda suomalainen ruoka-aputoiminta näkyväksi, edistää ruoka-avun tavoittavuutta sekä tuottaa välineitä tiedon kokoamiseen ruoka-aputoiminnasta.

Muutoksen mittaaminen

Käyttöönottovaiheessa seurataan verkkopalvelun ilmoittajatunnusten määrää, ilmoitettujen ruoka-aputapahtumien määrää sekä sivulla vierailevien kävijöiden määrää. Käyttöönoton tueksi viestitään laajasti verkkopalvelusta ja järjestetään käyttöönottokoulutuksia.

Toteutussuunnitelma

Ruoka-apu.fi-verkkopalvelun kehittäminen

1. Tavoitteiden tunnistaminen

2. Kehittäjätiimin kokoaminen

3. Yhteiskehittäminen

4. Asiakaskunnan edustajien kuuleminen

5. Jatkokehittäminen

6. Verkkopalvelun julkaiseminen

7. Käyttöönoton tukeminen

8. Käyttökokemusten kerääminen

9. Jatkokehittäminen

10. Ylläpito ja jatkokehittäminen

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ruoka-apu.fi-verkkopalvelun kehittämiseksi koottiin joukko ruoka-aputoiminnan järjestäjiä, asiantuntijoita ja kehittäjiä. Ruoka-aputoimintaa järjestävät ovat tuoneet asiakaskuntansa näkemyksiä ja toiveita kehittämistyöhön osana yhteiskehittämistä. Lisäksi ruoka-avun asiakaskunnan edustajat ovat testanneet palvelua luonnosvaiheessa yhdessä hankkeen verkkoviestinnän kehittäjän kanssa. Ruoka-avun asiakaskunta osallistui palvelun testaamiseen myös hankkeelle tehdyn opinnäytetyön puitteissa. Näistä asiakkaiden havainnot ja huomiot on koottu ja viety kehittäjätiimille huomioitavaksi palvelun käyttöliittymän suunnittelua ja kehittämistä varten.

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Tutustuimme perusteellisesti erilaisiin karttapohjaisiin auttamispalveluihin ja hakukonepalveluihin. Esimerkkejä löytyy vaikkapa kiinteistönvälityksen toimialalta. Tausta-ajatteluna ja pohjana kehittämistyölle hyödynnettiin Kirkkopalvelut ry:n Vapaaehtoistyö.fi-palvelua, jonka avulla tarjotaan vapaaehtoistyön tehtäviä ja vapaaehtoistyöntekijät voivat etsitä niitä palvelun avulla.

Liitteet
Ideointi

Kehittäjätiimin intensiivinen työskentelyvaihe 5-12/2019, jonka aikana tunnistettiin verkkopalvelun käyttäjäryhmät, eri käyttäjäryhmien informaatiotarpeet sekä määriteltiin sivuston rakenne. Kehittämisessä korostuivat tavoitteet helppokäyttöisyydestä ja ruoka-apua etsivän näkökulman ensisijaisuudesta. Verkkopalvelu avattiin käyttöön 28.1.2020.

Liitteet
Kuva
PowerPoint-diassa kehittäjätiimissä tunnistetut Ruoka-apu.fi:n käyttäjäryhmät: alustalle tietoja syöttävät, alustaa tiedonhakuun käyttävät ja yhteistyön tekemiseksi ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi.
Toukokuussa 2019 tunnistetut Ruoka-apu.fi:n käyttäjäryhmät
Ratkaisun perusidea **

Ruoka-apu.fi on ruoka-apua etsivien ja sitä järjestävien verkkopalvelu. Verkkopalvelusta löytää ajantasaiset tiedot ruoka-aputapahtumista ja yhteisöllisistä ruokailuista valitulla alueella. Tapahtumailmoituksia voi selata kartan, listan tai viikkokalenterin avulla. Ilmoituksista löytää myös tietoa siitä, mitä muuta toimintaa ruoka-avun yhteydessä on tarjolla. Kunkin tapahtuman tarkemmat tiedot sekä yhteyshenkilöt löytää tapahtumailmoituksesta. Palvelua voi käyttää suomen-, ruotsin- tai englanninkielellä.

Sivuston tapahtumien ilmoittajia ovat rekisteröityneet toimijat, kuten yhdistykset, seurakunnat ja kunnalliset toimijat. Verkkopalvelu kokoaa ruoka-aputoimijoille automaattisesti tilastoja toiminnasta.

Liitteet
Kuva
Ruoka-apu.fi - enemmän kuin ruokaa. Löydä lähimmät ruokajakelut ja yhteisruokailut.
Ruoka-apu.fi - enemmän kuin ruokaa
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Verkkopalvelun toimivuus edellyttää jatkuvaa ylläpitämistä ja jatkokehittämistä. Ylläpitämiseen kuuluu verkkopalvelun saavutettavuuden ja helppokäyttöisyyden varmistaminen, tietokannasta vastaaminen, tietosuoja sekä laadukas asiakaspalvelu.

Verkkopalvelun elinvoimaisuus ja ajantasaisuus edellyttää ruoka-apua järjestävien tahojen tavoittamista ja verkkopalvelun käyttöönottoon kannustamista, koulutusmateriaaleja ja tapahtumia ilmoittavien tahojen koulutuksia. Viestintää tulee kohdistaa myös ruoka-apua etsivien ja asiakasohjaajien suuntaan.

Jatkokehittäminen toteutetaan yhteistyökumppaneista ja ruoka-aputoimijoista kootun kehittäjäryhmän asiantuntijuutta hyödyntäen yhteiskehittämisen periaatteilla.

Järjestelmän tekninen ylläpito hankitaan ostopalveluna kuukausisopimuksella. Asiakaspalvelu ja verkostoyhteistyö edellyttää vähintään 1-2 työntekijän työpanoksen.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ruoka-apu.fi on ensisijaisesti ruoka-apua etsiville tarkoitettu palvelu ja ruoka-aputoimijoiden arjen viestintään suunniteltu väline. Tämän vuoksi palvelun ideointi ja suunnittelu yhteiskehittämällä on ollut korvaamattoman tärkeää. Toimijat itse tuntevat parhaiten viestinnälliset tarpeet, tiedottamiseen liittyvät valmiudet sekä kohderyhmänsä. Palvelun elinvoimaisuuden kannalta nimenomaan ilmoittajien sitoutuminen palvelun käyttöön on avainasemassa. Ilman ilmoituksia, ei palvelu toisi ruoka-aputoimintaa apua tarvitsevien tai asiakkaitaan ruoka-apuun ohjaavien saataville.

Yhteistyö ja vuoropuhelu ruoka-aputoiminnan laajan verkoston ja muiden sidosryhmien kanssa on ollut tärkeää palvelun käyttöönoton tukemisessa. Moni keskusjärjestö ja verkostotoimija on päätynyt suosittelemaan palvelun käyttöä ruoka-aputoimijoille. Näin palvelu on myös alusta alkaen toiminut yhteisen tiedon tuottamisen välineenä.

Tärkeää vastaisuudessa on vahvistaa palvelusta tiedottamista myös asiakaskunnan ja asiakasohjaajien keskuudessa. Palvelun informatiivisuus on lisääntynyt yhä useamman toimijan ottaessa sen käyttöön ja sen vuoksi asiakaskunnalle tiedottaminen on ajankohtaista vasta toimijoiden mukaan tulemisen jälkeen.

Palvelu on rakennettu ilmoittajille tasavertaiseksi työkaluksi ja asiakkaan tiedontarve edellä. Ilmoituslomake ohjaa kertomaan asiakkaalle relevantit tiedot. Pääasiassa ei ole ruoka-avun järjestäjä, vaan oleelliset tiedot tapahtumasta: mitä, missä ja milloin. Ruoka-aputoimijoille on ollut tärkeää, että palvelun käyttö on vapaaehtoista ja maksutonta, ja eri tahojen ilmoitukset ovat sivustolla tasavertaisia.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Vuoden 2020 alussa avattu Ruoka-apu.fi on hiljalleen vakiintunut viestinnän ja tiedottamisen työvälineeksi ruoka-aputoiminnan kentälle. Palvelua on hyödyntänyt jo noin kolmannes Suomen ruoka-aputoimijoista. Palvelun käyttö ja ilmoitusten tekeminen koetaan ruoka-aputoimijoiden keskuudessa helpoksi. Paikkakunnilla, joissa useimmat ruoka-aputoimijat ilmoittavat tapahtumistaan Ruoka-apu.fi-sivulla, hyödynnetään palvelua asiakasohjauksen välineenä esim. sosiaalityössä ja diakoniatyössä. Rahoittajista ja keskusjärjestöistä mm. STM, Työttömien keskusjärjestö, Sininauhaliitto,  ViaDia, Pelastusarmeija ja Suomen Punainen Risti suosittelevat palvelun käyttöä ruoka-aputoimintaa järjestettäessä.

Ruoka-apu.fi:n tunnuslukuja marraskuussa 2021

  • Ruoka-apu.fi-verkkopalvelussa ilmoittavia organisaatioita on noin 350
  • Käyttäjätunnuksia on myönnetty 650
  • Seuraavan viikon aikana palvelusta löytyy 340 ruoka-aputapahtumaa eri puolilta Suomea
  • Sivulla vierailee keskimäärin kuukausittain 20 000 eri henkilöä