Seksitautien palvelupolku: nykytilan kartoittaminen ja kehittäminen Turussa

Seksitautien palvelupolun muodostaminen ja kehittäminen asiakkaan oikean palvelun löytämisen helpottamiseksi sekä palvelun sujuvoittamiseksi Turussa. Toteutettu Hyvinvoinnin analytiikan asiantuntijan YAMK-opinnäytetyönä.

Toimintaympäristö **

Sote-rakenneuudistuksen jälkeen palveluita tulee järjestää ennaltaehkäisevämpään ja asiakaslähtöisempään suuntaan. Palveluiden tulee olla myös vaikuttavia, saavutettavia, laadukkaita sekä kustannustehokkaita ja niitä tulee tarjota oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti. Seksitautien palvelupolkua tulee tarkastella omana kokonaisuutenaan, sillä seksitautitartuntojen määrä on lisääntynyt Suomessa jo useamman vuoden ajan ja määrä kasvaa edelleen. Seksitautien ennaltaehkäisyn yhtenä tärkeimpänä keinona on tehokas seksuaaliterveystietämyksen lisääminen, jossa huomioidaan eri väestöryhmien erityispiirteet. Lisäksi mahdollisimman varhainen seksitautien toteaminen vähentää jatkotartuntoja ja jälkitautien puhkeamista, mikä säästää myös terveydenhuollon kustannuksia. 

Turussa otettiin käyttöön digitaalinen seksitautien Omaolo-palvelun oirearvio keväällä 2020. Tavoitteena oli, että erikoissairaanhoitoon ohjautuisi ainoastaan oireiset asiakkaat ja oireettomat asiakkaat testattaisiin ja hoidettaisiin perusterveydenhuollossa. Omaolo-palvelun myötä odotettiin, että hoitajien työmäärä vähenisi ja asiakkaiden hoito tulisi sujuvammaksi. Havaittiin kuitenkin, että Omaolo-palvelu jättää asiakkaalle hoitopaikan valintamahdollisuuden eikä asiakkaan ohjautuminen oikeaan hoitopaikkaan ollut aivan selkeää. Tähän haasteeseen lähdettiin opinnäytetyöllä vaikuttamaan. Opinnäytetyö tehtiin osana ehkäisypalvelujen kehittämisen projektia, joka kuuluu Varsinais-Suomen tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen. Projektipäällikkö auttoi opiskelijaa verkostoitumaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa. Palvelupolun nykytilan kartoittamiseen osallistettiin hoitotyön ammattilaisia Turun erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yksiköistä ryhmähaastattelujen muodossa. Tavoitteena oli asiakkaan oikean palvelun löytäminen helposti ja oikea-aikaisesti sekä palvelupolun sujuva eteneminen. Pitkällä aikavälillä seksitautien esiintyvyys tulisi saada laskuun.

Haastatteluissa nousi esiin useampia kehittämiskohteita seksitautien palvelupolun osalta, joihin osaan pyrittiin vaikuttamaan jo tämän projektin aikana, mutta paljon jäi jatkokehittämisen aiheiksi. Eri toimijoilla ei ollut tietoa toistensa toimintatavoista eivätkä toimintatavat olleet myöskään aivan yhteneväiset esimerkiksi lähetteiden laajuuden osalta. Yhteistyötä kaivataan lisää, jolloin toimintamalleja saataisiin yhdenmukaistettua. Seksitautien osalta koulutus koettiin myös puutteelliseksi.  Koulutusta tarjottiin ammattilaisille tämän vuoksi syksyn 2023 aikana kahdesti. Koulutuksissa esiteltiin muodostettu palvelupolku ja Hivpoint kertoi laajasti seksitaudeista ja niiden testaamisesta. Toisen koulutuksen kohteena olivat Varsinais-Suomen hyvinvointialueen neuvoloiden terveydenhoitajat. Toinen koulutus järjestettiin webinaarina, johon osallistui Turun terveysasemien ammattilaisia. Webinaari tallennettiin myös jatkokäyttöä varten. 

Hoitajat kokivat Omaolon oirearvion kankeaksi, eikä se vielä täysin palvele asiakkaan tai ammattilaisten tarpeita. Oirearviota on kuitenkin parannettu. Tärkeänä muutoksena kaivataan vielä erityisesti mahdollisuutta oirearvion siirtämiseen eri yksiköiden välillä, jolloin asiakas ei joudu täyttämään oirearviota moneen kertaan. Omaolon osalta tulisi kehittää myös tilastointia, jotta muutosten arviointi olisi helpompaa. 

Koulutuspäivien lisäksi muodostettua palvelupolkua esiteltiin mm. tartuntatautien torjunnan yksikölle, joka vastaa jatkossa seksitautien palvelujen kehittämisestä. Yksikkö lähtee selvittämään ainakin klamydia-tippuri -näytteen kotinäytteenoton mahdollista käyttöönottoa Varsinais-Suomessa, sillä kotinäytteenotto tulisi valtakunnallisen seksuaaliterveyden edistämissuunnitelman mukaan integroida terveydenhuollon järjestelmiin. Miesten systemaattisempaan testaamismahdollisuuteen tulisi myös kiinnittää huomiota, koska on havaittu, että etenkin nuorilla miehillä seksitauteja todetaan vain vähän. 

Liitteet
Kuva
Diagrammi tippurin esiintyvyydestä Varsinais-Suomessa vuosina 2018-2023
Tippurin esiintyvyys Varsinais-Suomessa vuosina 2018-2023. Tilastotiedot poimittu: THL, Tartuntatautirekisterin tilastotietokanta.
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakkaiden osalta kehittämisen kohderyhmänä toimii koko väestö. Suurin asiakasryhmä muodostuu kuitenkin nuorista. Seksitaudit ovat yhteiskunnassa edelleen häpeää aiheuttava ja tabu asia, minkä vuoksi aihe on asiakkaille arkaluontoinen. Asiakkaan näkökulmaa saatiin työhön havainnoimalla seksitautitesteihin pääsyä Turussa. Tämä toteutettiin perehtymällä internetistä löytyviin ohjeistuksiin ja etenemällä niiden mukaan Omaolon oirearvion loppuun asti. Tämän myötä arvioitiin asiakkaan silmin oikean palvelun löytymistä.

Ammattilaisten osalta kehittämisen kohderyhmänä toimii seksitautien vuoksi asioivia asiakkaita hoitavat ammattilaiset . 

Ratkaisun perusidea **

Kehittämistyön tuotoksena syntyi visuaalinen palvelupolku, joka perustuu ammattilaisten jakamaan tietoon sekä seksitautien käypä hoito -suositukseen. Palvelupolku kuvaa asiakkaalle, miten hän löytää oikean palvelun sekä miten palvelu etenee. Palvelupolkua voivat hyödyntää myös hoitotyön ammattilaiset oman työnsä tukena.

Liitteet
Kuva
Seksitautien palvelupolku kuvana
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Seksitautien palvelupolku on muodostettu vain turkulaisille asiakkaille. Sitä tulisi jatkokehittää, jotta se kattaisi koko Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palvelut. Tämän jälkeen se tulisi julkaista asiakkaille esimerkiksi hyvinvointialueen nettisivuilla. Seksitautien palvelu tulee myös kuvata vielä palvelutietovarantoon.  

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Palvelupolusta tulee tehdä vielä hyvinvointialueen laajuisesti kattava. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen terveysasemilla on erilaisia käytäntöjä seksitautien seulonnasta, eikä näitä ole tarpeen ainakaan tässä kohtaa yhtenäistää. Asiakkaalle tulee kuitenkin hänen asuinpaikastaan huolimatta olla selkeät ohjeet, mistä ja miten hän palvelun löytää sitä tarvitessaan. Turkulaisten osalta palvelupolku on valmis. Tulevaisuudessa on hyvä selvittää mm. kotitestauksen mahdollisuus. Systemaattisempi seulonta saattaisi vähentää seksitautien leviämistä. Naiset ovat paremmin terveydenhuollon piirissä jo varhaisessa vaiheessa. Miesten seulontaa voisi pohtia esimerkiksi armeijan terveystarkastuksen yhteydessä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Seksitautien palvelupolkua ei ole vielä otettu käyttöön, mutta opinnäytetyö on julkaistu ja palvelupolku on jatkokehittäjien käytettävissä. Ammattilaisten koulutustarpeeseen vastattiin järjestämällä kaksi koulutusta seksitaudeista.

Kehittämistarpeet ja -ehdotukset on esitelty yliopistollisen sote-keskuksen tartuntatautiyksikölle, jolla on jatkossa koordinaatiovastuu seksitautien palvelujen kehittämisestä.