Selkokielinen toimintakyvyn tiedote (RAI) vammaispalveluille

Keski-Suomen HVA:n vammaispalveluiden käyttöön on kehitetty yhteistyössä selkokielinen toimintakyvyn tiedote. Kuvallisen lomakkeen avulla asiakkaalle on helppo kertoa, mitä toimintakyvyn arvioinnissa (RAI) tapahtuu ja mihin arvioinnilla pyritään. 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Vammaispalvelulaissa ja sosiaalihuoltolaissakin lähdetän siitä,  palveluiden toteuttaminen ja seuranta on tehtävä yhteistyössä vammaisen henkilön kanssa niin, että vammaisella henkilöllä on mahdollisuus olla osallisena asiakasprosessin kaikissa vaiheissa. Ja hänen osallisuuttaan on tuettava hänen toimintakykynsä, ikänsä ja kehitysvaiheensa sekä elämäntilanteensa edellyttämällä tavalla. Toimintakyvyn arvioinnin merkitystä ja tarkoitusta  saattaa olla vaikea ymmärtää. Halusimme kehittää työvälineen, jonka avulla vammainen henkilö pystyisi ymmärtämään miksi arviointia tehdään, mitä arvioinnissa arvioidaan ja miten hän itse arviointiin voi osallistua. 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Lähdimme RAI-tiimissä kehittämään selkeää lomaketta jo olemassa olevan pohjalle, joka oli tehty siinä vaiheessa, kun interRAI ID väline otettiin käyttöön. Tavoitteena oli saada aikaan mahdollisimman tiivis ja havainnollistava lomake, jonka voi asiakkaalle ja/tai hänen läheiselleen jättää arvioinnin jälkeen ja johon asiakas voi halutessaan vaikka itse tehdä muistiinpanoja. Ajatuksena oli jatkokehittää lomaketta kentältä saadun palautteen jälkeen ja tarkistuttaa vielä selkokielisyys selkokeskuksella ennen lomakkeen käyttöönottoa. 

Tavoiteltu muutos

Selkeä kuvallinen ja selkokielinen toimintakyvyn arvioinnin tiedote vammaispalveluiden käyttöön. 

Muutoksen mittaaminen

Seurantakysymykset:

Onko toimintakyvyn tiedote toiminut työyhteisössäsi?

Miten asiakkaat ovat suhteutuneet arviointiin, kun toimintakyvyn arviointia on ensin käyty läpi tiedotteen avulla?

Onko sinulla lomakkeen jatkokehittämiseen kehitysideoita?

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Lomake on kehitetty vammaispalveluiden asiakkaille. Asiakkailta kysytään  toimintakyvyn arviointia (RAI) tehtäessä mielipidettä lomakkeesta. Lomakkeen lopussa asiakas voi myös vastata kysymykseen, mitä hän piti toimintakyvyn arvioinnista.  

Idean valinta

Lähtökohdaksi otimme lomakkeen, jossa kuvien ja selkokielisen tekstin avulla on kuvattu RAI-  toimintakyky arvioinnin sisältöä. Päädyimme valitsemaan lomakkeeseen kuvat Papunetin kuvapankista. Papunetin kuvia saa käyttää epäkaupallisiin tarkoituksiin ja materiaaleihin, kunhan kuvien alkuperäinen lähde mainitaan. Kuviksi valitsimme mielestämme tarkoitukseen parhaiten soveltuvat kansainväliset Sclera piktogrammit

Idean testaus asiakkaalla

Ennen lopullista versiota lomaketta testattiin asiakkailla, ja heiltä satu hyvä palaute otettiin jatkokehittämiseen mukaan. 

Ratkaisun testaaminen

Lomakkeen kehittäminen alkoi loppuvuodesta 2023. Ensimmäinen palautekierros asiakkailta ja henkilöstöltä oli kerätty  2/2024. Selkokeskukseen tarkistukseen lomake lähetettiin maaliskuussa 2024 ja huhtikuussa lomake sai selkomerkinnän. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kehittämämme toimintakyvyn arvioinnin selkokielinen tiedote haluttiin vammaispalveluihin RAI-arvioinnin tekemistä varten ensisijaisesti asiakkaiden kanssa vuorovaikutuksen tueksi, että he ymmärtäisivät paremmin, mistä toimintakyvyn RAI-arvioinnissa on kysymys. Toinen tavoite oli, että lomake toimisi  myös henkilöstölle tukena, kun he asiakkaan kanssa keskustelevat toimintakyvyn arvioinnista.

 Lomake on saanut koko prosessin ajan sekä arvioinnin tekijöiltä, että asiakkailta hyvää palautetta. Paras käyttäjäkokemus asiakkaalta oli sellainen, että lomakkeen kanssa käydyn keskustelun jälkeen, aluksi toimintakyvyn arviointiin varautuneesti  suhtautunut asiakas, olikin innoissaan siitä, että hänestä ollaan näin kiinnostuneita ja hänen asioistaan halutaan puhua.