Perustason ja erikoistason yhteistyön lisääminen ja palveluketjujen sujuvoittaminen tarjoamalla sisätautien erikoislääkärin  palveluita perustasolla. 

Toimintaympäristö **

Kustannustehokkaan toiminnan peruspilareita ovat hoidon oikea-aikaisuus ja jatkuvuus. Palveluketjujen sujuvoittamiseksi ja kustannusten hillitsemiseksi erikoistason ja perustason välisen yhteistyön lisääminen on välttämätöntä. 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Potilas saa hoidon nopeammin, tehokkaammin ja lähempänä. 
Ammattilaisen osaaminen sisätautipotilaiden hoidosta lisääntyy.
Organisaatio tarjoaa ajallisesti, maantieteellisesti ja taloudellisesti tehokkaampaa hoitoa sisätautipotilaille. 

Tavoiteltu muutos

Sisätautilähetteiden määrä erikoistasolle vähenee. Palveluiden saavutettavuus paranee. 
Sisätautipotilaat saavat hoitoa nopeammin ja oikea-aikaisemmin.
Ammattilaisten osaaminen sisätautipotilaiden hoidosta lisääntyy. 
 

Muutoksen mittaaminen

Erikoistason lähetteiden määrä.
Sisätautilääkärin vastaanottojen hyödyntäminen, niiden potilaiden määrä, jotka muutoin olisivat saaneet lähetteen erikoistasolle. 
Henkilöstön kokemukset.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Terveysasemien sisätautipotilaat. 

Ratkaisun perusidea **

Toteuttaa ajallisesti, maantieteellisesti ja taloudellisesti tehokkaampaa hoitoa terveyskeskusten sisätautipotilaille. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toiminnan vakiinnuttaminen koko hyvinvointialueelle vaatii sekä taloudellisen että henkilöresurssin lisäämistä.  

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa eri erikoisaloille. 
Henkilöstön informointi on tärkeää, jotta uutta palvelua osataan hyödyntää. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Sisätautipilotissa keskeisimpänä oli pyrkiä hoitamaan terveyskeskuksessa sellaisia potilaita, jotka muutoin lähetettäisiin tutkimuksiin ja hoitoon erikoistasolle. Konsultaatiomahdollisuuksien lisääminen ja erikoistason saavutettavuuden parantuminen osoittautuivat toimiviksi keinoiksi erikoissairaanhoitoon tehtävien lähetteiden määrän vähentämiseksi sekä asiakkaiden hoidon varhaisemmaksi aloittamiseksi. 
Pilotissa sisätautilääkärin vastaanotolle ohjautuista potilaista noin 30% pystyttiin hoitamaan niin, ettei lähetettä erikoissairaanhoitoon tarvittu lainkaan. Mahdollisuus sisätautilääkärin paperikonsultaatioon perusterveydenhuollossa vähensi yhteydenottoja erikoissairaanhoitoon noin 40%:ssa konsultaatioista. Ne potilaat, jotka sisätautilääkärin vastaanoton jälkeen ohjautuivat erikoistasolle, ohjautuivat myös todennäköisimmin suoraan oikealle erikoisalalle, jolloin hoidon piiriin pääsy nopeutui. 
Lähetteiden määrä pilottikuntien terveyskeskuksista sisätaudeille väheni hankeen aikana . Verrattuna Varhan muihin terveyskeskuksiin lähetteiden määrän lasku oli merkittävämpää.