Sote-aseman avovastaanottotoiminnan mielenterveys- ja päihdetyön toimintaperiaatteet

Toimintamalli on kuvaus perustason mielenterveys- ja päihdetyön sovituista käytännöistä, toimintatavoista ja periaatteista. Toimintamalli sisältää keinoja tunnistamiseen, puheeksiottamiseen, monialaiseen yhteistyöhön sekä tukea hoidon porrastukseen. 

Toimintaympäristö **

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuuden haasteet ovat olleet näkyvissä jo pitkään. Avun saaminen on viivästynyt sekä asiakkaita on ohjattu jonosta toiseen. Tämän geneerisen toimintamallin tavoitteena on mahdollistaa asiakkaita saamaan apua aikaisemmin sekä perustason avovastaanoton ammattilaisia (erityisesti malli tukee sairaanhoitajan työtä) rohkaistumaan tunnistamaan ja ottamaan puheeksi mielenterveyden ja päihdekäytön asiakkaan kanssa. Mallissa on kuvattu moniammatillisesti vastaanottopalveluiden työnjakoa mielenterveys -ja päihdeasiakkaiden osalta. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Geneerinen malli on kuvaus, miten vastaanottopalveluissa tulisi huomioida mielenterveys ja päihteet. Malli antaa tietoa mielenterveys -ja päihdeongelmista, sekä keinoja miten ottaa mielenterveys ja päihteet puheeksi vastaanotolle ja millaisilla malleilla lieviä ongelmia voidaan hoitaa. Malliin on myös kuvattu moniammatillisesti työnjako vastaanottopalveluiden mielenterveys -ja päihdehoidossa. 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Tarpeina ovat olleet:

-Työnjaon epäselvyys

-Puheeksioton haasteet

 

Tavoiteltu muutos

Geneerisen mallin on tarkoitus selkiyttää vastaanottopalveluiden eri ammattilaisten roolia mielenterveys -ja päihdepotilaiden hoidossa. Erityisesti malli tukee mielenterveys -ja päihdeongelmien ennaltaehkäisyä ja varhaista tukea, antaen etenkin vastaanottopalveluiden sairaanhoitajille keinoja tunnistamiseen ja puheeksiottoon. 

Toteutussuunnitelma

Malli on tarkoitus viedä Hoitukeen, josta se on helposti löydettävissä. Mielenterveys -ja päihdepalvelujen päälliköt tiedottavat mallin julkaisusta esihenkilöille, jotka suunnittelevat alueellisesti oman alueensa työntekijöiden tiedottamisen. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Pirkanmaan hyvinvointialueen Soteasemien:

-asiakkaat ja heidän läheiset

-eri ammattiryhmien työntekijät

Ratkaisun perusidea **

Pirkanmaan Tulevaisuuden SOTE-keskus hankkeessa (PirSOTE) on tavoitteeksi asetettu vahvistaa perustason mielenterveys- ja päihdepalveluita, kts yksityiskohdat:Pirkanmaan tulevaisuuden sotekeskuskehittämisohjelma, hankesuunnitelma vuosille 2020-2023.pdf (innokyla.fi) . Vahvistamisen keinoiksi on hankesuunnitelman mukaan osaamisen lisääminen sekä työnjaon selkeyttäminen perustason sisällä sekä suhteessa erikoissairaanhoitoon.  Toimintamallissa on hyödynnetty myös mielenterveysstrategian (Kansallinen mielenterveysstrategia - THL) mukaista ajatusta siitä, että palvelut ovat laaja-alaisia ja tarpeisiin perustuvia. Mallia ohjaavat lait, kansalliset strategiat, kiireettömän hoidon porrastus, hoito-ohjelmat ja Käypä hoito- ja Palko suositukset

Geneerisen mallin toimintaperiaatteiden taustalla on ollut Ylöjärvellä laadittujen "Aikuisen perustason mielenterveyspalvelut" sekä "Työikäisen perustason päihdepalvelut"  ja tämä Pirkanmaan malli on laadittu yhteiskehittämisen menetelmää käyttäen.

Geneerinen malli auttaa ammattilaista tunnistamaan, ottamaan puheeksi sekä ohjaamaan asiakasta tarpeensa mukaiselle hoitotaholle.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallia viedään eteenpäin yksiköiden osastotunneilla, lisäksi malli on käytettävissä Hoituessa (hoituki.fi), mistä se on jokaisen ammattilaisen käytettävissä ja työn tukena.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa vastaanottopalveluiden mielenterveys -ja päihdepalveluihin. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Perustason vastaanottopalveluiden mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintamalli ja eri ammattilaisten rooli mielenterveys -ja päihdeasiakkaiden hoidossa on selkeytynyt.