Alle kouluikäisille ja kouluikäisille toteutettava suun omahoidon neuvonnan ja omahoidon kehityksen seurannan malli

Toimintaympäristö **

Suun omahoidon seurantakäynnit -malli on alle koulu- ja kouluikäisille sekä heidän vanhemmilleen tarkoitettu tehostetun suun omahoidon neuvonnan ja kehittymisen seurannan malli. Tavoitteena on siirtää painopistettä suun sairauksien hoitamisesta ennaltaehkäisyyn opettamalla kädestä pitäen suun omahoitoa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Mallin kohderyhmänä ovat lapset, joilla on kohonnut riski suun sairauksiin. Kohonnut riski suun sairauksiin voi liittyä esim. lapsen suusta löytyviin jäännösplakkiin ja/tai alkaviin karieksiin, lapsella olevaan suun sairauksien riskiä suurentavaan yleissairauteen ja/tai lääkitykseen, puutteelliseen ko-operaatioon hammashoitolakäynneillä tai siihen, että havaitaan hammashoitopelkoa tai puutteita ruoka- ja suuhygieniatottumuksissa. Jos hammashoidon vastaanottokäynnillä havaitaan asiakas, jolle olisi apua tehostetusta omahoidon neuvonnasta ja seuraamisesta, varaa havainnon tehnyt vastaanottaja vastaanottoajan mallia toteuttavalle hammashoitajalle tai laittaa asiakkaan kutsuttaviin asiakkaisiin.

Käynnit tapahtuvat hammashoitajan vastaanotolla, ja tavoitteena on edistää suun omahoidon taitoja kehumisen ja kannustamisen kautta. Seurantakäyntejä jatketaan, kunnes omahoidon voidaan katsoa olevan toimivaa. Käyntimäärissä käytetään kuitenkin tapauskohtaista harkintaa, ja tarvittaessa voidaan pitää esim. pidempi tauko käyntien välissä.

Mallia pilotoitiin kahdesti ja muokattiin palautteen perusteella ennen mallin varsinaista kouluttamista suun terveydenhuollon henkilöstölle ja käyttöönottoa. Mallia on muokattu palautteen perusteella myös käyttöönoton jälkeen, kun hyvistä toimintatavoista on opittu enemmän. Piloteissa havaittiin mm., että malli otettiin myönteisesti vastaan niin lapsiasiakkaiden kuin myös vanhempien puolesta, ja malli koettiin hyödylliseksi. Erityisesti kiitosta saatiin vastaanotolla tehtävästä jäännösplakkia konkreettisesti osoittavasta plakkivärjäyksestä. Lisäksi lapsiasiakkaat olivat innostuneita päästessään osallistumaan harjaamiseen opastetusti.

Ratkaisun perusidea **

Suun omahoidon seurantakäynnit -malli on alle koulu- ja kouluikäisille sekä heidän vanhemmilleen tarkoitettu tehostetun suun omahoidon neuvonnan ja oppimisen seurannan malli. Mallista on käytetty myös työnimeä jäännösplakkimalli.

Malliin työstettiin osana Eksoten suun terveydenhuollon laaturyhmätyöskentelyä vakioitu työmalli, jota kaikki mallia toteuttavat käyttävät yhdenmukaisen ja tasalaatuisen mallin toteuttamisen takaamiseksi:
- Käydään läpi asiakkaan esitiedot ja omahoitotottumukset ja kirjataan ne potilastietojärjestelmään
- Merkitään hammasstatukseen alkavat kariekset, plakki ja gingiviitti
- Tehdään plakkivärjäys toiselle puolelle hampaistoa potilaan ollessa potilastuolissa (havainnollistetaan asiakkaalle plakkivärjätyn ja värjäämättömän puolen eroa ja jäännösplakkia)
- Näytetään jäännösplakki värjätyltä ja värjäämättömältä puolelta peilin avulla asiakkaalle, ja kirjataan jäännösplakkikohdat lyhyesti sanallisesti potilastietoihin
- Lisäksi plakkivärjätyt hampaat voidaan kuvata potilaan omalla mobiililaitteella (jos kuvaaminen on mahdollista) muistuttamaan kohdista hampaissa, joissa harjauksen tehostamista vielä tarvitaan
- Potilasta/huoltajaa ohjataan itse poistamaan jäännösplakki tavallista tai sähköhammasharjaa (mieluiten potilaan omaa hammasharjaa) käyttäen
- Käynnin päätteeksi kerrataan omahoito-ohjeet, sovitaan asiakkaan kanssa käyntiväleistä (käynnit 3-6 kk välein) ja seuraavasta käynnistä (annetaan uusi aika tai laitetaan asiakas kutsuihin) ja tehdään loput kirjaukset

Suun omahoidon seurantakäynneillä on tärkeää arvioida jatkuvasti missä on opittu ja menty parempaan, ja missä on vielä parannettavaa ja keskustella aiheesta asiakkaan/vanhempien kanssa. Lisäksi käynnillä tai aikaa varattaessa muistutetaan potilasta harjaamaan hampaat ennen seuraavaa omahoidon seurantakäyntiä sekä ottamaan oma hammasharja mukaan. 

Käyntien kirjauksia varten on työstetty ohjeet sekä oma fraasinsa potilastietojärjestelmään, jotta myös kirjaukset olisivat yhteneväiset. Kirjauksissa käytetään myös suun omahoidon seurantakäyntejä varten työstettyä omaa toimenpidekoodia, jonka avulla seurataan mallin käyntimääriä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Suun omahoidon seurantakäyntimalliin koulutettiin ensin mallia toteuttavat hammashoitajat, minkä jälkeen pidettiin hammashoitolakohtaiset koulutukset, jotta malli tulisi tutuksi koko henkilöstölle. On hyvä huomioida, että mallin periaatteen ja käytön juurruttaminen vaatii aikaa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Malli on hyödynnettävissä lapsiasiakkaiden lisäsi myös muissa potilasryhmissä.