Teknologiasta hyötyvien asiakkaiden tunnistaminen

Teknologiasta hyötyvien asiakkaiden tunnistamisen toimintamalli koostuu 1) teknologiasta tietävien ammattilaisten tunnistamisesta, 2) ammattilaisten teknologiatietoisuuden lisäämisestä 3) työvälineiden kehittämisestä ja 4) työvälineiden käyttöönotosta sekä levittämisestä.

Toimintaympäristö **

Satakunnan väestö ikääntyy ja erityisesti yli 85 – vuotiaiden osuus kasvaa lähitulevaisuudessa. Lisäksi työvoiman saatavuus on heikentynyt. Edelleen Satakunnan alueen kuntien heikko taloudellinen tilanne edellyttää uusia, edullisempia, toimintamalleja ikääntyneiden palveluiden tuottamiseen. Tarpeena on siis saada helppokäyttöistä teknologiaa kotona asumisen tukemiseksi, siten että tuetaan ikäihmisen itsenäistä suoriutumista.

Teknologian käytössä on tärkeää ammattilaisten tunnistaa ne ikääntyneet, jotka ovat potentiaalisia teknologian käyttäjiä. Ammattilaisille tulee on tietoa ja ymmärrystä erilaisista teknologioista sekä työvälineet teknologiasta hyötyvien asiakkaiden tunnistamiseksi.
 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat kotihoidon ammattilaiset sekä kotihoidon asiakkaat.

Ratkaisun perusidea **

Teknologian tehokkaan käytön takaamiseksi tulee ammattilaisilla olla tietoa teknologiasta ja sen hyödyistä sekä käyttötarkoituksesta. Teknologiasta hyötyvia asiakkaita voi löytää niin palveluohjauksen kautta tulevista uusista asiakkaista kuin kotihoidon olemassa olevista asiakkaista. Molemmat tavat ovat tärkeitä jatkuvan asiakasvalinnan näkökulmasta. Uusien asiakkaiden osalta palveluohjaajat ovat merkittävässä roolissa asiakkaiden tunnistamisessa. Kotihoidon asiakkaiden osalta tulisi tunnistaminen tapahtua tiimien toimesta. Ammattilaisten tiedon lisäämisen niin viestinnän kuin koulutuksen keinoin lisäksi on tarve kehittää myös erilaisia työvälineitä tunnistamisen tueksi.

Teknologiasta hyötyvien asiakkaiden tunnistaminen kotihoidossa 

  • Tunnistaa ne ammattilaiset, joilla tulisi olla tietoa teknologiasta (verkostokartta)
  • Lisätä näiden ammattilaisten teknologiatietoa- ja tietoisuutta (kts. käyttöönoton tuen malli, Etähoidon soveltuvuus -vihkonen)
  • Kehittää ja hyödyntää työvälineitä ammattilaisille asiakkaiden tunnistamisen tueksi
    • asiakasvalintatilaisuudet kotihoidon henkilöstölle
    • RAI – laatuanalyysien  systemaattinen hyödyntäminen asiakkaiden tunnistamisessa
    • palveluohjaajien ja teknologialähettiläiden yhteinen kotikäynti
  • Kouluttaa, levittää, jalkauttaa ja juurruttaa näitä työvälineitä

Malli kuvattuna tarkemmin Satakati - hankkeen loppuraportissa

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Selkeästi määritelty tavoite, odotetut hyödyt
Ammattilaisen osaamisen vahvistaminen
Ammattilaisen ajan resursointi
Selkeät ohjeistus ja koulutus eri työvälineistä
Jatkuva arviointi
 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ammattilaisen osaamisen vahvistaminen
Ammattilaisen ajan resursointi
Selkeät ohjeistus ja koulutus eri työvälineistä

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Mallin eri osa-alueiden yhteistuloksena on ammattilaisten osaaminen teknologiasta hyötyvien asiakkaiden tunnistamisessa kasvanut.

Arvioinnin tuloksia tarkemmin Satakati - hankkeen loppuraportissa.