Tiedetanssit on tiedekeskusten ja yhteistyökumppanien kanssa järjestettävä tapahtuma, joka on suunnattu eritysesti 60+ -ikäisille henkilöille. Tapahtuman tavoitteena on osoittaa tieteen hyödyllisyys arjessa ja tehdä siitä lähestyttävämpää ikäihmisille.

Toimintaympäristö **

Tiedekeskuksilla samoin kuin museoilla on yhteiskunnallisina instituutioina asema ja tavoite tarjota mahdollisuus vapaaehtoiselle ja elinikäiselle oppimiseen. Tämä mahdollisuus tulee taata kaikille ihmisille sosioekonomisesta asemasta, iästä, sukupuolesta, koulutustausta tai kotikielestä riippumatta. 

Tiedekeskusten tavoitteena on olla saavutettavia kaikille, edistää kansalaistiedettä ja samalla demokratisoida yhteistä tiedepääomaa. Saavutettavuus nähdään laajasti koskien sekä fyysistä että sosiaalista ja kulttuurista saavutettavuutta. Tiedekeskusten kykyä tunnistaa ja etenkin toimeenpanna tekoja, joilla sosiaalista ja kulttuurista saavutettavuutta edistetään, tulee parantaa. Tätä varten pilotoidaan tiedekeskuksissa alipalveltujen yleisöjen osallistumista edistäviä kokeiluja, joiden ideoinnissa hyödynnetään yhteiskehittämisen menetelmiä. Pilottikokeilut ovat osa FINSCI-hanketta (lue lisää: www.finsci.fi)

Liitteet
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Tiedetanssit-tapahtuma kohdistuu kahtalaiseen ongelmaan.

1) Väestö Suomessa ikääntyy. Vanhusten palveluiden ja heidän kokonaisvaltaisen terveyden huollon merkitys kasvaa. Ikääntyvän väestön fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen ja sairauksien ennalta ehkäisy ovat sekä inhimillisiä yksilöille merkityksellisiä että taloudellisia terveydenhuoltoa ja yhteiskuntaa kokonaisuudessa koskevia tavoitteita. 

2) Tiedetanssit-tapahtuma ja sen skaalaaminen Suomen tiedekeskukset yhdistyksen jäsenorganisaatioihin on osa FINSCI-hanketta. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja kartuttaa suomalaisten tiedepääomaa, tunnistaa tiedepääoman jakautumista sekä yleisöjä, joita tiede ja tutkittu tieto ei välttämättä tavoita tai jotka kokevat, että tiede ei kosketa tai ole heitä varten. Tiedepääoman kartuttaminen ja demokratisoiminen luo tarpeen selvittää, mikä yleisölle itselleen on tärkeää ja kiinnostavaa. Näiden yleisöjen kanssa on tarkoitus konkreettisesti paneutua siihen, mikä olisi heidän näkökulmastaan merkityksellistä tieteen saralla.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Asiakas: Ikääntyvät ihmiset ovat tiedonjanoisia, sitoutuneita ylläpitämään omaa toimintakykyään ja pysymään aktiivisina ja merkityksellisinä yhteiskunnan jäseninä. Tätä voidaan edesauttaa ottamalla ikäihmiset mukaan vaikuttamaan ja kehittämään heille itselleen tarkoitettuja palveluja.

Ikääntyvien kuntoutumisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen ammatilaiset ja organisaatiot: Halutaan herättää keskustelua yhdessä ikä-ihmisten kanssa ja luoda tapahtumia, jossa tullaan kohdatuksi ja voidaan olla vuorovaikutuksessa yhdessä. Tanssi lajina kutsuu osallistumaa. Sitä voi tehdä yksin, parin kanssa, istuen, seisten - kaikki pääsee osallistumaan omalla tavallaan. Korona-ajan jälkeen erityisesti ikäihmisille halutaan järjestää toimintaa.

Ikäihmisten kohdalla puhutaan paljon lihavoimasta ja lihasvoiman ylläpidosta, mutta tasapaino jää huomiotta. Miten ja missä tilanteissa tasapaino kehittyy? Tanssia ja tiedettä yhdistävässä tapahtumassa voidaan tuoda esiin monilla käytännönläheisillä tavoilla tasapainon merkitystä ja sen harjottamisen mahdollisuuksia.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Tiedetanssit-tapahtuman ideointi alkoi loppuvuodesta 2021. 

Yhteistyötä tehtiin lähes alusta asti seuraavien organisaatioiden kanssa: 

- GNC:n (GeroNursing Centre) tutkijat

- Oulun yliopiston tiedekasvatuksen ohjausryhmä, osallistavan tiedeviestinnän koordinaattori Tuula Räsänen

- Suomen tiedekeskukset ry:n pääsihteeri Kirsi Pulkkinen

- Tiedekeskus Tietomaa

Yhteistyön syntyminen: 

Kirsi Pulkkinen vieraili Oulun yliopiston tiedekasvatuksen ohjausryhmässä, jossa oli ollut esillä hoitotieteiden proferin Maria Kääriäisen idea tieteen ja tanssin yhdistämisestä ikäihmisille. Suomen tiedekeskukset ry innostui tapahtumasta, koska tapahtuman näkökulma oli merkityksellinen myös FINSCI-hankkeelle, jossa tiedekeskukset ovat mukana.

Kaisa Saarela (GNC) lähestyi Kirsiä Pulkkista suoraan ja tapaaminen GNC:n tutkijoiden ja Suomen tiedekeskukset ry:n välille sovittiin helmikuulle. 

Kirsi Pulkkisen kautta luotiin yhteys Tiedekeskus Tietomaahan. Toukokuun lopussa 2022 pidettiin yhteinen ensimmäinen palaveri, johon osallistuivat GNC, Tietomaa, Suomen tiedekeskusverkoston pääsihteeri ja FINSCI-hankkeen tutkija ja Oulun yliopiston osallistavan tiedeviestinnän suunnittelija.

Suunnittelutyötä jatkettiin yhdessä seuraavissa kokouksissa 19.8. (TEAMS), 15.9. (TEAMS), 14.11. (TEAMS), 23.11. (Tietomaassa), 8.12. (TEAMS) , joiden lisäksi lähetettiin useita sähköpostiviestejä).

Muutoksen mittaaminen

Tavoitteet:

1) Kävijämäärä. 12.12. 2022 Tiedetanssit-tapahtumaan Tietomaassa Oulussa osallistui noin 150 ihmistä. Osallistujamäärä oli optimaalinen tilaan nähden. 

2) Ikäihmisten huomion kiinnittäminen tasapainon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tätä varten tarjottiin (12.12.2022 Tiedetanssit-tapahtumassa) muun muassa GeroFit-verkkokursseja (1 op).  Verkkokurssille ilmoittautui 22 tapahtumaan osallistujaa (15 % kävijöistä). Ilmoittautuneissa oli positiivista hajontaa iän suhteen. (Ilmoittautumismäärään vaikutti jossain määrin se, että osallistujilta kysyttiin ilmoittautumisen yhteydessä henkilötunnusta. Ikäihmiset ovat varovaisia henkilötunnuksen antamisessa.)

3) Ikäihmisten osallistaminen ja mukaan ottaminen heille suunnatun tiedetapahtuman kehittämiseen. Tätä varten tapahtumaan osallistujille jaetaan (paperinen tai tableteilla täytettävä) palautekysely. Kyselyn tavoitteena on kannustaa, innostaa ja osallistaa ikäihmisiä edelleen kehittämään tapahtumaan. Palautekyselyn sanamuodoissa korostettiin kehittämiseen osallistumista ja kriittistä pohdintaa kehujen sijaan. Palautelomakeessa on yksi numeroarviointiin perustuva kysymys sekä kaksi avokysymystä. Palautelomakkeen runko on alla.

12.12.2022 Tiedetanssien keskiarvoksi (kouluarvosana-asteikolla 4-10) kävijät antoivat 8,8.

4) Ymmärryksen lisääminen kyseisestä useissa tiedekeskuksissa alipalvellusta yleisöstä. Tätä varten kerätään kyselylomaketta, havainnoidaan ja haastatellaan sekä kuunnellaan yleisöä heidän kokemuksistaan tapahtuman aikana vapaamuotoisesti. Havainnoista keskutellaan ja ymmärrystä jaetaan kehittäjäporukan kesken tapahtuman jälkeen pidettävässä palautetapaamisessa (16.12.2022).

Palautelomakkeen runko: 

Kehitä Tiedetanssit-tapahtumaa

Vastaa palautekyselyyn.

Minkä arvosanan annat Tiedetanssit-tapahtumalle? 4-10

Mikä tekisi tapahtumasta paremman? Mitä jäit kaipaamaan? (avokysymys)

Mikä oli erityisen kiinnostavaa, innostavaa tai hyvää? (avokysymys)

Lämmin kiitos palautteestasi!

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Tanssia ja tiedettä yhdistävä tapahtuma houkuttelee paikalle hyväkuntoisia ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen sitoutuneita 60+ ihmisiä. Tanssi houkuttelee paikalle myös tanssin harrastajia. 

- Ikäihmiset lähtevät helposti ja estottomasti mukaan yhteiseen liikunnalliseen ja tanssilliseen ohjelmaan. 

- Ovat kiinnostuneita mittaamaan omaa hyvinvointiaan ja liikumistaan.

- Heillä on aikaa ja sisäistä motivaatiota kehittää itselleen suunnattuja tapahtumia.

- Kohtaaminen, ihmisten tapaaminen ja yhdessä oleminen ovat tärkeitä syitä osallistua ja palkitsevia myös sinällään.

- Tiede innostaa, sillä sen ymmärtämisen kautta voi kokea olevansa yhä osallisena yhteiskunnassa ja sen muutoksessa. Kävijä voi olla passiivinen mutta motivoitunut kuuntelija ja tiedon sisäistäjä.

- Keskustelu tieteestä on kiinnostavaa ja innostavaa, mutta mukaan lähteminen vaatii pienempiä ja tasavertaisuuden kokemusta edistäviä tiloja ja lähtökohtia. Ikäihmisillä on aikaa, kokemusta ja uteliaisuutta polveileville keskusteluille.

Ideointi

 

 

Idean testaus asiakkaalla

Mediatiedote: Tiedetanssit 12.12.2022

Oulun yliopisto aloittaa seniorien Tiedetanssit yhdessä Tietomaan kanssa

Oulun yliopisto ja Tietomaa kutsuvat etenkin kaikkia yli 60-vuotiaita Tiedetansseihin maanantaina 12. joulukuuta päiväsaikaan. Tapahtuma on maksuton.

Ohjelmassa on muun muassa tietoiskuja ikääntymisen vaikutuksesta tasapainoon sekä tanssin vaikutuksesta kognitiivisiin kykyihin ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Lisäksi tarjolla on tasapainotestejä ja tasapainoharjoituksia sekä tutustumista GeroFIT-koulutukseen. Mukana on myös useita oululaisia tanssialan toimijoita, jotka esittelevät tapahtumatorilla toimintaansa. Päivän kruunaa viimeisen tunnin tasapainotanssit Iida-Marian & JP:n tahdissa.

Oulun yliopistosta mukana on GNC-tutkimusryhmä. GNC eli GeroNursing Centre on ikääntyneiden kuntoutumista edistävän hoitotyön tutkimus- ja osaamiskeskus.

”Tutkimusryhmässä Tiedetanssien idea tuli alun perin Kaisa-Mari Saarelalta. Ajatus syntyi, kun ryhmässä pohdittiin, millaisen ikääntyneille suunnatun tiedetapahtuman GNC voisi järjestää. Kaisalla on itsellä tanssitausta ja hän on vetänyt senioreille tanssia. Lisäksi GNC:ssä oltiin samaan aikaan kokoamassa ja työstämässä GeroFIT-verkkokoulutusta, jossa on keskiössä tasapainon harjoittaminen”, kertoo yliopistonlehtori Heidi Siira.

Lisätietoja: Suunnittelija Tuula Räsänen, Oulun yliopisto. tuula.rasanen@oulu.fi, 050 3425765

Ajankohta: ma 12.12. klo 10.00–14.00

Paikka: Tiedekeskus Tietomaa, Nahkatehtaankatu 6, Oulu. 1.kerros ja auditorio. Tapahtuma-alueelle on vapaa pääsy.

Ohjelma

10.00─13.00

·       Tasapainotestejä Markku Lappalaisen johdolla (mediatila)

·       Tutustu maksuttomaan GeroFit-verkkokurssiin! (mediatila)

·       Tanssi harrastukseksi? Tutustu näytteilleasettajien tarjontaan ja toimintaan. (tapahtumatori Tietomaan aulassa)

 10.15, 10.45, 12.15, 12.45

·       Tanssitaan yhdessä tasapainoa edistävästi! Harjoittele koreografia yhdessä GNC:n tutkijoiden kanssa. Sopii kaikille! (auditorion aula)

10.30─11.00

·       Tule kuuntelemaan tutkimustietoiskuja tanssin terveysvaikutuksista! (auditorio)

o   Ikääntymisen vaikutukset tasapainoon: ”Tanssi kaiken ikää!

o   Tanssi tasapainoharjoitteluna: ”Tanssi hyvä olo

o   Tanssin vaikutukset kognitiivisiin kykyihin: ”Tanssi muisti paremmaksi!”

o   Tanssin sosiaaliset hyvinvointivaikutukset, ”Taklaa yksinäisyys tanssimalla

11.15─11.45

·       Voiko tutkimuksen ja tanssin yhdistää? Tule mukaan keskustelemaan! Mukana keskustelemassa muun muassa tutkija Kaisa Torkkeli Finsci-hankkeesta ja tanssiva hyvinvointitieteilijä Kaisa-Mari Saarela GNC:stä. (auditorio)

12.00─12.30

·       Tule kuuntelemaan tutkimustietoiskuja tanssin terveysvaikutuksista! (auditorio)

o   Ikääntymisen vaikutukset tasapainoon: ”Tanssi kaiken ikää!

o   Tanssi tasapainoharjoitteluna: ”Tanssi hyvä olo

o   Tanssin vaikutukset kognitiivisiin kykyihin: ”Tanssi muisti paremmaksi!”

o   Tanssin sosiaaliset hyvinvointivaikutukset, ”Taklaa yksinäisyys tanssimalla

12─12.45

·       Tapahtumatorilla tapahtuu! Tanssialan toimijat esiintyvät ja esittäytyvät

12─14

·       Lisäksi tapahtuman aikana: Oulun taidemuseossa tanssiaiheinen näyttely Tanssi! Liikettä kuvataiteessa 1880─2022. Liput: aikuinen 10 €, eläkeläinen 7 €

 

 

13.00─14.00 Tasapainotanssit Iida-Marian & JP:n (http://www.iidamariajp.fi) tahdissa Tietomaan aulassa

 

https://www.oulu.fi/fi/yhteistyo/innostu-tieteesta

Ratkaisun perusidea **

Tiedetanssit tapahtumassa yhdistyvät ikäihmisiä innostavalla ja helposti lähestyttävällä tavalla tutkittu tieto, sen hyödyntäminen omassa arjessa, kaatumistapaturmien ennalta ehkäisy sekä ikääntyneiden tasapainon, liikkumisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantaminen. 

Tapahtuman sivutuotteena tiedekeskuksissa alipalveltujen ikäihmisten osallisuus tiedekeskusten tuottamien palvelujen ja tapahtumien kehittämisessä lisääntyy ja heidän tiedepääoma karttuu.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tapahtumasta muodostetaan ketterä ja skaalattava alusta, johon saadaan ikäihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista kiinnistuneet yhteistyökumppanit mukaan. 

Tavoitteena Tiedetanssien vakiinnuttaminen jokakeväiseksi tapahtumaksi (29.4. on kansainvälinen tanssin päivä).

- koordinointi: yliopiston tiedeviestintä ja/tai tiedekeskuksen tapahtumatuotanto sekä viestintä ja markkinointi  

- yhteistyöverkoston rakentaminen: tiedekeskukset, paikalliset hoitotieteiden oppilaitokset ja tutkimuslaitokset,

- tila: tiedekeskukset

- ohjelma: luentoja, paneelikeskuteluja, ikäihmisille suunnatut liikuntaa ja terveyttä edistävät palvelut, tanssin harrastamisen toimijat ja muut kolmannen sektorin terveys- ja hyvinvointialan organisaatiot, jotka ovat kiinnostuneita ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisestä (ks. malli Tiedetanssit 12.12.2022 mediatiedote).

- rahoitus: näytteilleasettajien mahdollinen laskuttaminen. Maksuttomuus voi lisätä osallistumista.

- ajankäyttö: yhteystyöverkoston säännölliset etätapaamiset (noin 4-7 kertaa) 6-12 kuukautta ennen tapahtumaa.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

 

Toimintamallin soveltaminen vaatii ensisijassa suunnitelman tapahtuman rahoituksesta ja koordinoijasta. Koordinoija voi tulla joko tiedekeskuksen ohjelma-/tapahtumatuotannon puolelta tai kuten Tietomaassa Oulun yliopiston tiedeviestinnästä. 

Hoitotieteen osaaminen hankitaan yhteistyössä paikallisten oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa. Näiden toimijoiden on hyvä olla mukana yhteistyöverkostossa heti tapahtuman suunnittelun alusta lähtien. Tanssiharrastuksen laaja osaaminen voidaan hankkia joko paikallisilta liikuntaorganisaatioilta tai muilta kolmannen sektorin tanssialan toimijoilta, joilla on kokemusta ikäihmisten liikuntapalveluiden tuottamisesta.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tiedetanssit 12.12.2022 opittua: 

Kehittämisideoita:

Yleisön heittäytymistä ja vuorovaikutuksen välittömyyttä kannattaa hyödyntää.

Tapahtuman maksuttomuus voi olla yksi osallistumiseen kannustava tekijä. 

Tanssin ja tieteen yhteyttä avaavia luentoja lisää. 

Tanssin ja tieteen keskustelun fasilitointi. Yleisön ja luennoitsijoiden suhde, sijoittuminen tilassa/tapahtumassa. Yhdenvertaisuuden korostaminen ja lähestyttävyyden edistäminen (esim. Kysy tutkijalta tai Kysy tasapainovaikutuksista -keskustelupaneeli)

Tieteeseen perustuvien mittausten mahdollistaminen tulevaisuudessa (esim. yhteystö SPR:n, Sydänliiton ja paikallisten liikuntapalveluiden tarjoajien kanssa).

Esiintyjien, tanssijoiden, tanssitoimijoiden ja näytteilleasettajien lisääminen ohjelmaan.

Tekniikan parantaminen ja kehittäminen: testaaminen ja varmistaminen kaikkien eri toimijoiden ja esiintyjien sekä tapahatumapaikan järjetelyjen osalta.

Ikäihmisille tuttujen viestintäkanavien löytäminen ja viestinnän lisääminen.