Tiedetanssit on tiedekeskusten ja yhteistyökumppanien kanssa järjestettävä tapahtuma, joka on suunnattu eritysesti 60+ -ikäisille henkilöille. Tapahtuman tavoitteena on osoittaa tieteena hyödyllisyys arjessa ja tehdä siitä lähestyttävämpää ikäihmisille.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Tiedetanssit
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tiedetanssit on tiedekeskusten ja yhteistyökumppanien kanssa järjestettävä tapahtuma, joka on suunnattu eritysesti 60+ -ikäisille henkilöille. Tapahtuman tavoitteena on osoittaa tieteena hyödyllisyys arjessa ja tehdä siitä lähestyttävämpää ikäihmisille.

Toteutuspaikka
Suomen tiedekeskukset
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Vantaa
Toimintamallin rahoittaja
Suomen Akatemia
Liitteet ja linkit
Kuva
An auditorium, where an audience is looking at a dia where is reading "Tanssi muisti paremmaksi".
Kuvateksti
Tilaisuudessa voi olla lunetoja, joissa kerrotaan tieteen perusteluja tanssin vaikutuksesta ikääntyville.

Tekijä

Kaisa Torkkeli

Luotu

16.11.2022

Viimeksi muokattu

10.01.2023
Ratkaisun perusidea **

Tiedetanssit tapahtumassa yhdistyvät ikäihmisiä innostavalla ja helposti lähestyttävällä tavalla tutkittu tieto, sen hyödyntäminen omassa arjessa, kaatumistapaturmien ennalta ehkäisy sekä ikääntyneiden tasapainon, liikkumisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantaminen. 

Tapahtuman sivutuotteena tiedekeskuksissa alipalveltujen ikäihmisten osallisuus tiedekeskusten tuottamien palvelujen ja tapahtumien kehittämisessä lisääntyy ja heidän tiedepääoma karttuu.

Toimintaympäristö **

Tiedekeskuksilla samoin kuin museoilla on yhteiskunnallisina instituutioina asema ja tavoite tarjota mahdollisuus vapaaehtoiselle ja elinikäiselle oppimiseen. Tämä mahdollisuus tulee taata kaikille ihmisille sosioekonomisesta asemasta, iästä, sukupuolesta, koulutustausta tai kotikielestä riippumatta. 

Tiedekeskusten tavoitteena on olla saavutettavia kaikille, edistää kansalaistiedettä ja samalla demokratisoida yhteistä tiedepääomaa. Saavutettavuus nähdään laajasti koskien sekä fyysistä että sosiaalista ja kulttuurista saavutettavuutta. Tiedekeskusten kykyä tunnistaa ja etenkin toimeenpanna tekoja, joilla sosiaalista ja kulttuurista saavutettavuutta edistetään, tulee parantaa. Tätä varten pilotoidaan tiedekeskuksissa alipalveltujen yleisöjen osallistumista edistäviä kokeiluja, joiden ideoinnissa hyödynnetään yhteiskehittämisen menetelmiä. Pilottikokeilut ovat osa FINSCI-hanketta (lue lisää: www.finsci.fi)

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Tanssia ja tiedettä yhdistävä tapahtuma houkuttelee paikalle hyväkuntoisia ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen sitoutuneita 60+ ihmisiä. Tanssi houkuttelee paikalle myös tanssin harrastajia. 

- Ikäihmiset lähtevät helposti ja estottomasti mukaan yhteiseen liikunnalliseen ja tanssilliseen ohjelmaan. 

- Ovat kiinnostuneita mittaamaan omaa hyvinvointiaan ja liikumistaan.

- Heillä on aikaa ja sisäistä motivaatiota kehittää itselleen suunnattuja tapahtumia.

- Kohtaaminen, ihmisten tapaaminen ja yhdessä oleminen ovat tärkeitä syitä osallistua ja palkitsevia myös sinällään.

- Tiede innostaa, sillä sen ymmärtämisen kautta voi kokea olevansa yhä osallisena yhteiskunnassa ja sen muutoksessa. Kävijä voi olla passiivinen mutta motivoitunut kuuntelija ja tiedon sisäistäjä.

- Keskustelu tieteestä on kiinnostavaa ja innostavaa, mutta mukaan lähteminen vaatii pienempiä ja tasavertaisuuden kokemusta edistäviä tiloja ja lähtökohtia. Ikäihmisillä on aikaa, kokemusta ja uteliaisuutta polveileville keskusteluille.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tapahtumasta muodostetaan ketterä ja skaalattava alusta, johon saadaan ikäihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista kiinnistuneet yhteistyökumppanit mukaan. 

Tavoitteena Tiedetanssien vakiinnuttaminen jokakeväiseksi tapahtumaksi (29.4. on kansainvälinen tanssin päivä).

- koordinointi: yliopiston tiedeviestintä ja/tai tiedekeskuksen tapahtumatuotanto sekä viestintä ja markkinointi  

- yhteistyöverkoston rakentaminen: tiedekeskukset, paikalliset hoitotieteiden oppilaitokset ja tutkimuslaitokset,

- tila: tiedekeskukset

- ohjelma: luentoja, paneelikeskuteluja, ikäihmisille suunnatut liikuntaa ja terveyttä edistävät palvelut, tanssin harrastamisen toimijat ja muut kolmannen sektorin terveys- ja hyvinvointialan organisaatiot, jotka ovat kiinnostuneita ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisestä (ks. malli Tiedetanssit 12.12.2022 mediatiedote).

- rahoitus: näytteilleasettajien mahdollinen laskuttaminen. Maksuttomuus voi lisätä osallistumista.

- ajankäyttö: yhteystyöverkoston säännölliset etätapaamiset (noin 4-7 kertaa) 6-12 kuukautta ennen tapahtumaa.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tiedetanssit 12.12.2022 opittua: 

Kehittämisideoita:

Yleisön heittäytymistä ja vuorovaikutuksen välittömyyttä kannattaa hyödyntää.

Tapahtuman maksuttomuus voi olla yksi osallistumiseen kannustava tekijä. 

Tanssin ja tieteen yhteyttä avaavia luentoja lisää. 

Tanssin ja tieteen keskustelun fasilitointi. Yleisön ja luennoitsijoiden suhde, sijoittuminen tilassa/tapahtumassa. Yhdenvertaisuuden korostaminen ja lähestyttävyyden edistäminen (esim. Kysy tutkijalta tai Kysy tasapainovaikutuksista -keskustelupaneeli)

Tieteeseen perustuvien mittausten mahdollistaminen tulevaisuudessa (esim. yhteystö SPR:n, Sydänliiton ja paikallisten liikuntapalveluiden tarjoajien kanssa).

Esiintyjien, tanssijoiden, tanssitoimijoiden ja näytteilleasettajien lisääminen ohjelmaan.

Tekniikan parantaminen ja kehittäminen: testaaminen ja varmistaminen kaikkien eri toimijoiden ja esiintyjien sekä tapahatumapaikan järjetelyjen osalta.

Ikäihmisille tuttujen viestintäkanavien löytäminen ja viestinnän lisääminen.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

 

Toimintamallin soveltaminen vaatii ensisijassa suunnitelman tapahtuman rahoituksesta ja koordinoijasta. Koordinoija voi tulla joko tiedekeskuksen ohjelma-/tapahtumatuotannon puolelta tai kuten Tietomaassa Oulun yliopiston tiedeviestinnästä. 

Hoitotieteen osaaminen hankitaan yhteistyössä paikallisten oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa. Näiden toimijoiden on hyvä olla mukana yhteistyöverkostossa heti tapahtuman suunnittelun alusta lähtien. Tanssiharrastuksen laaja osaaminen voidaan hankkia joko paikallisilta liikuntaorganisaatioilta tai muilta kolmannen sektorin tanssialan toimijoilta, joilla on kokemusta ikäihmisten liikuntapalveluiden tuottamisesta.

 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä