Kouluttajakoulutus tarjoaa Toimeksi.fi-verkkopalvelun tai palveluun kuuluvan maakunnallisen verkkopalvelun käyttäjälle tietoa, osaamista ja työvälineitä yhdistystoimijoiden kannustamiseen, kouluttamiseen ja tukemiseen palvelun käyttöönotossa ja hyödyntämisessä.

Toimintaympäristö **

Digitaalinen viestintä on nykypäivää. Myös järjestöjen ja yhdistysten tietojen tulee löytyä verkosta helposti ja saavutettavasti. Toimeksi.fi-verkkopalvelu ja siihen kuuluvat maakunnalliset palvelut tarjoavat järjestöille ja yhdistyksille maksuttoman, helpon viestintäkanavan, jota myös mm. kunnat ja kuntayhtymät voivat käyttää asukkaiden ohjaamisessa järjestöjen ja yhdistysten toimintaan.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Koulutuksen kohderyhmään voivat kuulua kaikki ne toimijat, joiden tehtäviin kuuluu oman organisaation edustajien tai (muiden) yhdistysten, seurojen, lippukuntien, osastojen tai klubien auttaminen ja tukeminen toiminnassa ja toiminnasta viestimisessä. Näitä toimijoita voivat olla esim. valtakunnallisten, maakunnallisten, alueellisten ja paikallisten järjestöjen työntekijät ja vapaaehtoiset sekä kuntien ja kuntayhtymien järjestöyhdyshenkilöt.

Ratkaisun perusidea **

Kouluttajakoulutuksen ideana on lisätä Toimeksi.fi-verkkopalvelussa tai palveluun kuuluvassa maakunnallisessa verkkopalvelussa ilmoitettavien sisältöjen määrää siten, että koulutetut palvelun käyttäjät kannustavat, kouluttavat ja tukevat oman organisaationsa muita käyttäjiä ja/tai muita toimijoita palvelun käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. Verkkopalvelun sisältöjen runsas määrä lisää palvelun käytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä palvelun loppukäyttäjien, kuten kansalaisten ja ammattilaisten, keskuudessa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

1. Kohderyhmien valinta

Valtakunnalliset järjestöt käyttävät valtakunnallista Toimeksi.fi-verkkopalvelua ja maakunnalliset, alueelliset ja paikalliset yhdistykset maakunnallisia Toimeksi.fi-palveluun kuuluvia verkkopalveluja toimintansa ilmoittamisessa. Valtakunnallisessa koulutuksessa kannattaa siis käyttää toiminta-alustana valtakunnallista palvelua ja maakunnallisessa, alueellisessa tai paikallisessa koulutuksessa kyseisen maakunnan palvelua.

Koulutuksen kohderyhmään voivat kuulua kaikki ne toimijat, joiden tehtäviin kuuluu oman organisaation edustajien tai (muiden) yhdistysten, seurojen, lippukuntien, osastojen tai klubien auttaminen ja tukeminen toiminnassa ja toiminnasta viestimisessä. Näitä toimijoita voivat olla esim. valtakunnallisten, maakunnallisten, alueellisten ja paikallisten järjestöjen työntekijät ja vapaaehtoiset sekä kuntien ja kuntayhtymien järjestöyhdyshenkilöt.

2. Koulutuksen sisällöt

Koulutuksessa käydään läpi seuraavat asiat:

 • Mikä verkkopalvelu on ja millainen kokonaisuus valtakunnallinen Toimeksi.fi-verkkopalvelu on
 • Millaisia mahdollisuuksia verkkopalvelu tarjoaa järjestöjen ja yhdistysten toiminnasta viestimiseen
 • Miten verkkopalvelun käyttöönotto tapahtuu: rekisteröityminen, rekisteröitymisen vahvistaminen, kirjautuminen ja toimijan perustietojen ilmoittaminen
 • Mitä etuja liittyy palvelun käyttöön rekisteröityneenä käyttäjänä
 • Miten palvelussa rekisteröityneenä käyttäjänä ilmoitettuja tietoja voi näyttää järjestön tai yhdistyksen kotisivulla
 • Millä muulla tavalla palvelussa voi ilmoittaa tietoja
 • Miten kunnat, kuntayhtymät ja muut toimijat voivat näyttää palvelussa ilmoitettuja tietoja omilla kotisivuillaan
 • Millaisia ongelmatilanteita palvelun käyttöönotossa voi ilmetä ja miten niissä kannattaa toimia

Koulutetuille kouluttajille voidaan järjestää myös jatkokoulutusta, jossa voidaan käydä läpi seuraavat asiat:

 • Miten palvelussa voidaan ilmoittaa järjestön tai yhdistyksen vastuuhenkilöiden, kuten työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteystietoja
 • Miten palvelussa ilmoitetaan tapahtumia ja toimintaa ja mikä ero näillä on
 • Mitä on hyvä ottaa huomioon vapaaehtoistehtäviä ilmoitettaessa
 • Mitä muita asioita järjestö tai yhdistys voi palvelussa ilmoittaa: hankkeet, työ- ja harjoittelupaikat sekä vuokrattavat tilat
 • Millä muilla tavoilla järjestö tai yhdistys voi palvelua hyödyntää: käyttäjähallinta, kokemustiedon ja palautteiden kerääminen tapahtumiin ja toimintaan osallistuneilta, järjestön tai yhdistyksen ilmoittamiin asioihin liittyvien tilastojen tarkasteleminen, tilojen varaaminen järjestökeskuksista sekä palvelun käyttöohjeiden hyödyntäminen

3. Koulutuksen toteutus

Koulutus voidaan järjestää paikan päällä esim. järjestökeskuksessa, kohtaamispaikassa tai kunnan tiloissa. Koulutus voidaan järjestää myös etäyhteydellä, jolloin osallistujat voivat osallistua siihen omalta koneeltaan.

Koulutuksen kesto kannattaa pitää melko lyhyenä. 1,5-2 tunnissa ehtii käydä tarvittavat asiat läpi ja pitää välissä myös pienen tauon.

Koulutukseen osallistuneille toimitetaan koulutuksen jälkeen sähköinen koulutus- ja perehdytysmateriaali, jota he voivat hyödyntää oman organisaationsa muiden käyttäjien ja/tai muiden toimijoiden kannustamisessa, kouluttamisessa ja tukemisessa palvelun käyttöönottoon ja hyödyntämiseen liittyen.

4. Palautteen kerääminen

Koulutukseen osallistuvilta kysytään palautetta, jonka avulla pyritään selvittämään, sisälsikö koulutus oikeita asioita sopivalla tavalla esitettynä, jotta koulutukseen osallistuvat pystyvät hyödyntämään sisältöä toivomallaan tavalla. Saatuja palautteita hyödynnetään seuraavien koulutusten toteutuksessa.

5. Koulutuksen tuloksellisuuden seuranta

Koulutukseen osallistuneilta kysytään esim. puolen vuoden tai vuoden kuluttua, millä tavalla he ovat koulutuksesta saatua tietoa, oppia ja materiaalia hyödyntäneet. Koulutetut ovat voineet hyödyntää koulutuksen antia mm. perehdyttämällä oman organisaation edustajia tai kouluttamalla muita toimijoita palvelun käyttöön.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Liitteenä Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisen ihimiset.fi-verkkopalvelun kouluttajakoulutuksen diat (PDF)

Liitteet
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Pohjois-Pohjanmaalla järjestettiin Toimeksi.fi-palveluun kuuluvan maakunnallisen Ihimiset.fi-verkkopalvelun kouluttajakoulutuksia vuonna 2020. Koulutuksiin osallistuneet pitivät koulutusta tarkoituksenmukaisena ja tärkeänä. Eniten sai kiitosta koulutusten käytännönläheinen lähestymistapa järjestön ja yhdistyksen näkökulmasta.