Alvi ry pyysi Kukunorin Propellipäitä fasilitoimaan heidän kahvilatoimintansa mallintamista siitä näkökulmasta, miten se edistää mielen hyvinvointia. Malli tuotettiin yhteiskehittämispajassa, jonka jälkeen graafikko työsti visualisoidun kokemustiedon kuvaksi.

Toimintaympäristö **

Kukunorin Propellipäät-tiimi edistää kokeilukulttuuria erityisesti mielenterveystoipumisen ja päihdekuntoutumisen ja niiden ennaltaehkäisyyn liittyvien kysymysten parissa toimivissa organisaatioissa. Mielenterveys on jokaista suomalaista koskettava asia, jonka tulevaisuus ei näytä valoisalta. Arvioiden mukaan mielenterveyden häiriöiden kustannukset ovat 11 miljardia euroa vuodessa. Ongelma koskettaa jollain tasolla kaikkia Suomessa asuvia, sillä joka viides suomalainen kokee vuoden aikana mielenterveyden häiriöitä. Mieli ry:n keräämien tietojen mukaan 2000-luvulla mielenterveyspalveluihin on panostettu vähemmän kuin muuhun terveydenhuoltoon. Mielenterveyden riskitekijät kasautuvat.

Liitteet
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Oman toiminnan kuvaaminen ulkopuolisille voi toisinaan osoittautua äärimmäisen hankalaksi. Sanat ja kuvat, jotka puhuttelevat omassa organisaatiossa, eivät välttämättä avaudu ulkopuolisille. Näin oman työn tuloksia sekä toiminnan yhteyttä mielen hyvinvointiin voi olla haastavaa osoittaa. Propellipäiden fasilitoima mallintaminen tukee organisaatioita siinä, että omat viestit saadaan helpompaan muotoon, jolloin niistä on helpompi kertoa myös ulkopuolisille. Yhteiskehittämistyöpajat toimivat oivallisena välineenä yhteisen viestin yhteisten elementtien koostamiseen. 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Tarvitsemme uudenlaisia ratkaisuja mielenterveyden ylläpitämiseksi ja mielenterveyden häiriöistä toipumiseksi sekä näihin liittyvän ennaltaehkäisevän työn vahvistamiseksi. Järjestöt kaipaavat tukea vanhan toimintakulttuurin poistamiseen, muuntamiseen ja uuden rakentamiseen. Systemaattisesti fasilitoidun yhteiskehittämisprosessin tuotoksena syntyvät kokeilut toimivat tässä erinomaisena välineenä. Kehittämistyössä kokeiluilla viitataan näyttöön perustuviin eli kokemusperäisiin, pieniin ja riskittömiin, toimenpiteisiin, joista voi oppia, miten asioita kannattaa tehdä (Malmelin ym. 2017). Kokeilujen avulla voi syntyä uusia käytäntöjä (Altikainen ym. 2019).

Liitteet
Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Toimintamalliin liittyvät tiedot koostettiin yhteiskehittämispajassa, jonka suunnitteli ja fasilitoi Propellipäät-tiimistä Muutosmuotoilupäällikkö MIlla Mäkinen. Apuna käytettiin erilaisia visualisoinnin menetelmiä, joiden toivottiin luovan innostusta yhteisen kuvan luomiseen. Mukana oli monipuolisesti erilaisia ihmisiä, jotka liittyvät itse toimintaan, jota oltiin mallintamassa: kahvilan työntekijöitä, kävijöitä ja Alvin työntekijöitä.

Liitteet
Kuva
Kuvassa näkyy yhteiskehittämispajan tuotoksia: piirroksia, sanoja ja legomalleja.
Mallin sisällöt tuotettiin yhteiskehittämispajassa, jossa tietoa mallista kerättiin piirtäen, rakentaen ja sanoittaen. Työpajan suunnitteli ja fasilitoi Muutosmuotoilupäällikkö Milla Mäkinen.
Tavoiteltu muutos

Toimintamallin kuvauksen myötä toivomme, että mielenterveyttä edistävistä erilaisista toimintamalleista puhuminen helpottuu. Kun kädessä onkin pitkän tekstitiedoston sijaan yksi kuva, jonka avulla voidaan kuvata omaa toimintaa ja sen hyvinvointivaikutuksia, on siitä keskustelu helppoa ja jopa mukavaa. Näin voidaan kontribuoida siihen, että keskustelu erilaisista toimintamalleista ja niiden hyödyistä laajenee ja myös ymmärrys erilaisten toimintamallien hyödyistä ja rakennuselementeistä leviää laajemmalle.

Muutoksen mittaaminen

Muutosta mitataan osana Propellipäät-hankkeen jatkuvaa ja systemaattista arviointia. Tämä toimintamalli liittyy mittariin, joka mittaa sitä, että Propellipäät-tiimin fasilitoimiin kokeiluihin osallistuneet järjestötoimijat kokevat saaneensa itselleen uusia työkaluja, uusia toimintamalleja ja pystyvät kehittämään toimintaansa verkostoilla, joita hankkeessa on syntynyt ja mukana olleet järjestötoimijat kokevat selkeää hyötyä oman toimintansa kehittämiseen. Lisäksi seuraamme aina jokaisen yksittäisen työpajan merkityksiä. Tämän mallin yhteiskehittämistyöpajassa tuli esiin mm. seuraavia osallistujien mainitsemia merkityksiä: yhdessä tekeminen ja uudenlainen tapa jäsentää ajatuksia.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Mallin suoria asiakkaita olivat järjestötoimijat. He olivat aktiivisina mukana yhteiskehittämispajassa, jossa mallin sisällöt tuotettiin.

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Toimintamallissa hyödynnettiin palvelumuotoilun työkaluja ja periaatteita, erityisesti visualisoimista ja yhteiskehittämistä.  

Kokeilussa opittua

Visualisoimalla mallintaminen sopii toisille, toisille ei. Työskentelyn palautteessa nousi esille seuraavia hyviä asioita: selkeys, uudenlainen tapa työskennellä, yhteishenki, sisällön pohdinnan mahdollistuminen, osallistavuus ja konkreettinen havainnollistaminen. Toisaalta osallistujista osa koki työskentelyotteen "päiväkotimaiseksi". Tämä on arvokas kommentti, johon voi usein törmätä, kun ottaa työskentelyn tueksi välineitä, jotka ovat monelle nimenomaan päiväkodista tuttuja. Tähän voi vastata tuomalla työskentelyn alkuun selkeät perustelut sille, miksi työskentelytapa on valittu kyseisen yhteistyöskentelyn pohjaksi.

Ratkaisun perusidea **

Toimintamalli on esimerkki yhteiskehitetystä visualisoinnista, jonka avulla voi avata oman työnsä mallia ja merkitystä myös sellaisille henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa tietoa tai kosketuspintaa kyseiseen aiheeseen. Lopullisen visualisoinnin tuotti yhdessä kerättyjen elementtien pohjalta graafinen suunnittelija Elina Partanen.

Oheisen ohjeen avulla voit pitää oman toimintamallisi mallintamispajan.

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin kuvaus tuotettiin julisteen muotoon, joka voidaan asettaa toimitilan seinälle. Näin kuvan avulla voidaan kertoa toiminnasta kenelle tahansa kävijälle. Toisaalta seinällä oleva juliste myös muistuttaa yhteisesti tuotetusta tiedosta.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Valmistele yhteiskehittämispajat huolella ja ota mukaan apufasilitaattori, mikäli mahdollista. Ota myös tiimiisi visualisoimisen ammattilainen, joka voi tuottaa yhteiskehitetyn prototyypin visualisoinnista levitettävään muotoon. Tärkeää on huolehtia, että paikalla on sekä toiminnan osallistujia että toiminnan järjestäjiä, jotta molemmat näkökulmat saadaan malliin mukaan. Älä tee siis kompromisseja tämän suhteen!