Tukena muutoksessa -ryhmätoiminnan malli (vertaistukiryhmä)

Malli on kehitetty tukemaan omaishoitajia, jotka pohtivat hoidettavan läheisen siirtymistä pitkäaikaishoitoon ja hoitovastuusta luopumista. Ryhmästä osallistuja saa tukea nykyhetkeen sekä valmistavaa tukea omaishoitajuuden muutostilanteeseen.

Toimintaympäristö **

Omaishoitajien tukeminen tulee olemaan jatkossakin tärkeä yhteiskunnallinen asia. Kotona asumista suositaan mahdollisimman pitkään omaisten ja sosiaalisen verkoston tukemana, kotiin tuotavien palveluiden rinnalla. Tämän kaiken yhteiskunnallisen ja poliittisen paineen alla on myös tärkeää tunnistaa omaishoitajuuden yksilölliset rajat: "Kuinka pitkään hoidan? Voinko omaishoitajana hyvin?" Omaishoitajat ovat itsekin ihmisiä ja heidän hyvinvoinnilla on merkitystä. Omaishoitajuudellakin on kääntöpuolensa, vaikka se antaa paljon, se voi myös ottaa liikaa. Omaishoitajaa on hyvä tukea tunnistamaan, milloin on itsensä ja läheisen hoidettavan kannalta aika siirtää hoitovastuu jollekin toiselle taholle. Tähän Tukena muutoksessa -ryhmä antaa oivan keinon, tutkia harjoituksien, teemojen ja vertaistuen avulla omaa omaishoitotilannetta ja kääntää katsetta lempeästi itseen.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Tukena muutoksessa -ryhmä on kehitetty Oulun seudun omaishoitajat ry:n Tukena muutoksessa -hankkeessa vuosina 2020-2022.  Tukena muutoksessa -hankkeessa kehitetettiin tukea omaishoitajuuden muutosvaiheeseen, kun läheisen muutto pitkäaikaishoitoon on ajankohtaista. Hankkeessa etsittiin erilaisia ratkaisuja tukea omaishoitoperhettä muutostilanteesssa ja myös sen jälkeen. Läheisen muutto pitkäaikaishoitoon on iso elämänmuutos ja kriisi niin läheiselle hoidettavalle kuin omaishoitajalle. Muutokseen liittyy paljon kysymyksiä, tunteita ja ajatuksia, joita ryhmässä käsiteltäessä voi saada voimaa, myötätuntoa ja uutta vahvistavaa näkökulmaa omaan elämäntilanteeseen. 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Kohderyhmänä ovat omaishoitajat, jotka pohtivat hoidettavan läheisen siirtymistä pitkäaikaishoitoon ja hoitovastuusta luopumista. Olemme huomanneet, että sen parempi mitä varhaisemmassa vaiheessa omaishoitajat osallistuvat ryhmään ja ovat valmiita pohtimaan omia voimavaroja ja jaksamista omaishoitajan roolissa.

Tavoiteltu muutos

Ryhmän tarkoituksena on tarjota niin vertaistuen kuin tehtävien harjoituksien ja käsiteltävien teemojen kautta tukea nykyhetkeen sekä valmistavaa tukea omaishoitajuuden muutostilanteeseen. Tavoitteena on tukea muutosvaiheessa olevia omaishoitajia ja vahvistaa heidän hyvinvointiaan.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toteutimme helmikuussa 2019 toiminnankehittämiskyselyn, jossa kohdensimme yhden kysymyksen muutostilanteessa tarvittavaan tukeen. Kysymykseen vastasi 118 henkilöä, joiden mielestä muutostilanteessa tarvittaisiin mm. keskusteluja sen hoitopaikan työntekijöiden kanssa, johon hoidettava on siirtymässä, muiden samassa tilanteessa olevien tukea/ vertaisryhmiä, sekä keskusteluja yhdistyksen työntekijän kanssa.        

Sosionomiopiskelijat tekivät vuonna 2018 yhdistykselle opinnäytetyön, jonka tavoitteena oli kerätä tietoa omaishoitajien kokemuksista ko. elämäntilanteessa. Tulosten perusteella omaishoitajat kokivat elämänlaatunsa heikentyneen eniten sosiaalisella ja psyykkisellä ulottuvuudella. Elämänmuutoksen herättämien tunteiden ristiriitaisuus, arjen uudelleen muotoutumisen ja omaishoitajuudesta luopumisen haasteet korostuivat. Ratkaisevassa asemassa näiden ristiriitaisten ajatusten keskellä ovat omaishoitajan omat tunteiden käsittelytaidot. Omaishoitaja voi tarvita jonkun toisen sanoittamaan ääneen sen, että nämä tunteet ovat luonnollisia ja päätös palvelukotiin siirtymisestä oli oikea.

Haastatteluista nousi esiin, että hoidettavan muutto palvelukotiin on omaishoitajalle suuri elämänmuutos, joka vaikuttaa omaishoitajan kokemaan elämänlaatuun moniulotteisesti. Omaishoitotilanteen kehittyessä yhä sitovammaksi, omaishoitajan sosiaaliset verkostot usein kaventuvat, mutta haastattelujen perusteella se näyttäisi konkretisoituvan omaishoitajalle toden teolla vasta siinä vaiheessa, kun omaishoidettava on siirtynyt pitkäaikaishoivaan. Kun omaishoidettavan siirtyminen palvelukotiin tapahtuu, olisi tärkeää, että omaishoitajalla on tarvittavia voimavaroja ja työkaluja elämänmuutoksen käsittelyyn. Opinnäytetyön tuloksista voikin tehdä johtopäätöksen, että uuteen elämäntilanteeseen on hyvä alkaa valmistautua tietoisesti etukäteen, ammattilaisen tukemana. 

Lisäksi haastatellut omaishoitajat toivat esiin huolensa läheiselle annettavan hoivan ja hoidon laadusta palvelukodissa. Hyvä yhteistyö hoitohenkilökunnan, omaishoitajan ja omaishoidettavan välillä lisää luottamusta ja edistää omaishoitajan hoitovastuusta irrottautumista. Care Home Nursing Professionals -Ttm Outi Kiljusen hoitotieteen väitöskirjan (18.1.2019 Kuopio) tulosten mukaan tehostetun palveluasumisen yksiköissä kehittämiskohteita ovat mm. työntekijöiden kyky tukea asukkaiden hyvinvointia kokonaisvaltaisesti sekä kyky tukea omaisia ja heidän osallisuuttaan. 

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat omaishoitajat ovat vaarassa jopa syrjäytyä yhteiskunnasta, jos heidän tuen tarpeeseensa ei kiinnitetä riittävää huomiota omaishoidon päättymisen jälkeen. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla ehkäistään myös omaishoitajien yksinäisyyttä ja masennusta, sillä arviolta 30 % sairastuu masennukseen omaishoidon päättymisen jälkeen.

Ratkaisun perusidea **

Tavoitteena on tukea ryhmätoiminnan kautta muutosvaiheessa olevia omaishoitajia vahvistaen heidän hyvinvointiaan.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ryhmään tulijat tavataan ja haastatellaan mahdollisuuksien mukaan ennen ryhmän alkua. Näin varmistutaan yksilölle sopivasta tuen tarpeen muodosta ja hänen soveltuvuudesta ryhmään. Tapaamisen aikana on hyvä keskustella myös ryhmäläisen henkilökohtaisista tavoitteista: Mitä hän toivoo saavansa Tukena muutoksessa -ryhmästä? Muita ryhmään vaadittavia resursseja ovat: Kokenut ryhmänohjaaja, ryhmäkertojen materiaalit, ryhmäkertojen tarjottavat ja rauhallinen suljettu ryhmätila.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Hankkeen aikana huomattiin, että omaishoitajien voi olla haastavaa sitoutua säännöllisesti kokoontuvaan ryhmään. Tällöin onkin hyvä tarjota esimerkiksi kertaluontoisia Tuokioita, joissa käsitellään muutostilanteeseen liittyviä asioita. Kokeilimme hankkeessa teemallisia Tuokioita ja ne koettiin hyväksi tavaksi tavoittaa kohderyhmää ilman sitoutumista ryhmään. Tuokioiden suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnettiin Omaishoitajan polku muutostilanteessa -opasta. PDF-versio löytyy osoitteesta: www.osol.fi/omaishoitajanpolku. Tukena muutoksessa ryhmämallin toimintoja voi hyvin soveltaa myös Tuokioissa. Kahden tunnin Tuokioita voi järjestää esim. kerran kuukaudessa.

Hyväksi havaittuja Tuokioiden teemoja: Kuinka pitkään hoidan? Milloin läheisen muutto hoitokotiin on ajankohtainen? Mitä maksaa asuminen hoitokodissa? Oma hyvinvointi ja voimavarat, Älä jää yksin - Tukea ja apua muutoksessa, Tutustumisreissu hoitokotiin eli ympärivuorokautiseen palveluasumiseen, Mitä omaisyhteistyö hoitokodissa on? Saattajana kuoleman lähestyessä.

Vinkki: Läheisten Tuokio
Tuokioon osallistuvien omaishoitajien hoidettaville läheisille voi järjestää omaa toimintaa ja kahvitteluseuraa eri tilassa. Tämä mahdollistaa omaishoitajan osallistumisen ja hän saa keskittyä rauhassa teemoihin ja vertaistukeen. Läheisten toimintaa voi ohjata toinen työntekijä, vapaaehtoinen tai opiskelijat. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ryhmään osallistujat kokivat hyvinvoinnin vahvistuneen, saanensa vertaistukea, tukea päätöksentekoon hoidettavan pitkäaikaishoitoon siirtymisestä, omaishoitotilanne selkiytyi, saavansa uusia näkökulmia ja voimavaroja arkeen.