Työkyvyn arviointi työttömien terveystarkastuksessa

Työttömien terveystarkastuksissa arvioidaan asiakkaan terveyttä ja työkykyä. Työkyvyn arviointi edellyttää selkeää toimintamallia. Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa on kehitetty terveydenhoitajien työ- ja kirjausohjetta sekä työkykykysely-lomake. 

Toimintaympäristö **

Työttömyys vaikuttaa kielteisesti hyvinvointiin ja terveyteen, etenkin pitkittyessään. Varhainen hoitoon ja kuntoutukseen pääsy ehkäisee työkyvyttömyyttä ja eläköitymistä. Työttömien terveystarkastus on lakisääteinen palvelu. Tarkastuksissa arvioidaan asiakkaan terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä kuntoutustarpeita. Työkyvyn tukeminen on tärkeä osa työllistymistä.

 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Monialaisen työkyvyn tuen toimintamallin rakentamisen prosessissa Pudasjärvellä tunnistettiin tarve kehittää työkyvyn arvioinnin käytänteitä työnhakijoiden terveystarkastuksissa. Oulunkaaren kuntayhtymä tuottaa sote-palveluita alueella. Oulunkaaren kuntayhtymän terveydenhoitajilla oli käytössään terveystarkastuksiin erilaisia esitietolomakkeita sekä terveyskyselyitä. Työkyvyn arvioinnin tarpeen tunnistamiseen ei kuitenkaan ollut yhtenäistä toimintamallia. Terveydenhoitajat toivoivat selkeää toimintamallia, joka helpottaa heidän työtään ja on yhtenäinen jokaisen kunnan alueella.

Työttömien terveystarkastuksesta säädetään laissa. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on koonnut ohjeistusta palveluun liittyen kuten STM:n ja TEM:n yhteisen ohjeistuksen toimialoja ylittävälle yhteistyölle.

Vahvaksi - osatyökykyisten työllistäminen -hanke on Pudasjärven kaupungin työllisyyspalveluiden hanke. Tavoitteena on kehittää paikallisia palveluketjuja osatyökykyisille työnhakijoille. Pudasjärven kaupungin kuntastrategiassa 2022-2030 työnhakijoiden terveystarkastusten kehittäminen vastaa  menestystekijöinä on asukaslähtöiset ja monipaikkaisuutta tukevat palvelut. Tavoitteena on, että asukkaat saavat palveluita oikea-aikaisesti. Palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä lähtökohtina ovat asiakaslähtöisyys, osallisuus ja ihmisten arjen kokonaisvaltainen toimivuus. Kunta panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin kaikissa ikäryhmissä.

Liitteet
Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Oulunkaaren kuntayhtymän työttömien terveydenhoitajilla oli tarve saada terveystarkastukseen työkyvyn arvioinnin käytänteet sekä luoda yhdenmukaiset esitietolomakkeet sekä työ- ja kirjausohjeet.

Pudasjärven työllisyyspalveluiden Vahvaksi - osatyökykyisten työllistäminen -hankkeen asiakkaat toivat esille, että heidän kokemuksensa mukaan terveystarkastuksissa käydään terveysasiat hyvin läpi, mutta työkyvyn arviointi oli jäänyt vähemmälle niin terveydenhoitajan kuin lääkärinkin vastaanotolla. 

Vahvaksi-hankkeessa on luotu osatyökykyisten työllistämiseksi palvelupolkuja, jotka koetaan vaikuttaviksi, vahvistaviksi ja kannustaviksi. Näin osatyökykyisiä saadaan heille sopivaan, räätälöityyn työhön, joka motivoi ja parantaa heidän toimeentuloaan. Tällä on vaikutusta kunnan työllisyysasteeseen.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Työttömien terveystarkastuksia kehittämisessä ovat olleet tiivisti ja keskeisesti mukana

- Oulunkaaren työttömien terveydenhoitajat, jotka tekevät töitä usean kunnan alueella

- Oulunkaaren Perhekeskuskoordinaattori, neuvolapalveluiden esihenkilö

- Vahvaksi - osatyökykyisten työllistäminen -hanke, Pudasjärven kaupungin työllisyyspalvelut.

Lisäksi mukana on ollut 

- Oulunkaaren työttömien terveystarkastuksia tekevä lääkäri

- Tiedolla johtamisen hanke, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

- Digikehittämisen hanke, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

- Pohjois-Pohjanmaan TE-palvelut

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Työttömien terveydenhoitajat ovat palvelun kehittämisestä suoraan hyötyvät ammattilaiset. Oulunkaaren kuntayhtymällä työttömien terveystarkastuksia tehdään useiden eri kuntien alueella. Terveydenhoitajilla on useita muitakin asiakasryhmiä, joista työnhakijat ovat yksi.

Terveydenhoitajat ovat olleet mukana koko suunnittelun, toteutuksen, pilotointien ja arvioinnin ajan. Kehittämistyöpajat on toteutettu etäyhteydellä ja hyödyntäen yhteiskehittämisen menetelmiä. Kaikki terveydenhoitajat ovat osallistuneet kehittämiseen ja pilotointiin. Pudasjärvellä toimivan terveydenhoitajan kanssa yhteistyötä on tehty tiiviisti myös asiakastyössä.

Vahvaksi - osatyökykyisten työllistäminen -hankkeen asiakkailla osalla on jo ollut työkykyyn vaikuttavia terveydellisiä asioita, osalla tarve arvioida tilannetta. Asiakkaat ovat olleet työnhakijoita, työelämän ulkopuolella olevia, tuetusti työllistyneitä sekä muuten osa- tai kokoaikaisessa työsuhteessa olevia henkilöitä, jotka eivät ole olleet työterveyshuollon palveluiden piirissä.

Työnhakijoita on osallistettu kysymällä heiltä palautetta työttömien terveystarkastusten lomakkeista sekä terveystarkastuksen kokemuksesta. Palautetta on kerätty kyselyillä. Työnhakijoille on järjestetty terveystarkastusten pop-up tapahtuma, jossa heidän oli mahdollista varata aikoja terveystarkastukseen sekä antaa palautetta esitietolomakkeista. 

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Innokylästä on katsottu muiden kuntien käytössä olevia työttömien terveystarkastusten lomakkeita.

Työttömien terveydenhoitajilla Oulunkaarella oli käytössä työ- ja kirjausohje, jonka pohjalle toimintamallia päivitettiin. Kirjaamisen fraaseihin on katsottu ohjeita Pohjois-pohjanmaan kirjaamisen oppaasta. 

Liitteet
Ratkaisun perusidea **

Työttömien terveystarkastuksissa arvioidaan työnVahvaksi-hankkeen rooli mallin kehittäisessä.akijoiden terveyttä ja työkykyä. Työkyvyn arvioinnin tarpeen tunnistamiselle tulee olla organisaatiossa selkeät käytänteet. Palvelumalli tukee työnhakijoiden pääsyä työkyvyn tutkimuksiin, kuntoutukseen ja työllistymistä.

Työttömien terveydenhoitajien työ- ja kirjausohje luo työttömien terveystarkastuksille käytännölliset, yhdenmukaiset ja laadukkaat raamit. Ohje sisältää tietoa palvelun tarkoituksesta, sisällöstä, rakenteesta, kirjaamisesta, tilastoinnista sekä verkostoyhteistyöstä. 

Työnhakijoiden terveystarkastusten työkykykysely toimii työkyvyn arvioinnin esitietolomakkeena. Sen voi liittää asiakkaan tilanteen kartoitukseen terveyskyselyiden lisäksi. Kysely auttaa terveydenhoitajaa ja asiakasta tunnistamaan työkyvyn arvioinnin tarpeen. Terveydenhoitajan on helpompi kirjata terveystarkastuksen käynnistä työkykyyn liittyviä asioita lääkärinvastaanottoa varten.

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Työttömien terveydenhoitajien toimintamallien kehittäminen on yhteistyötä koko tiimin sekä paikallisten, alueellisten ja kansallisten verkostojen kanssa. Toiminnan kehittäminen vaatii koordinointia, palvelumuotoilua, tiedonhankintaa, terveydenhoitajien työaikaa, asiakkaiden ohjaamista verkostoyhteistyöllä ym. Hanketyön tuki kehittämisessä tuo resurssia projektin viemiseen eteenpäin niin, että sen kuormitus osallistuville työntekijöille on mahdollisimman pieni. Esihenkilön tuki on tärkeää toimintamallin juurruttamisessa, ettei kehittäminen henkilöidy työntekijätasolle, vaan tuloksiin saadaan jatkuvuutta.

Kehittämiseen ja pilotointiin tulee myös valita selkeät mittarit ja seurata niiden toteutumista.

Lisäksi tarvitaan työnhakijoille suunnattua viestintää pilotoinneista ja materiaaleista.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Työttömien terveydenhoitajien työ- ja kirjausohje on sovellettavissa myös muille toimijoille. Materiaalia voi käyttää oman ohjeistuksen rakentamisessa. Se on toimitettu THL:lle, työttömien terveystarkastusten kehittämisen verkostolle sekä useille eri kunnille ja hyvinvointialueille.

Työttömien terveystarkastuksen fraasit ovat hyödynnettävissä kirjauskäytänteiden kehittämisessä. Fraasit on toimitettu THL:lle rakenteisen kirjaamisen oppaan kehittämisen taustamateriaaliksi.

Työkykykysely on sovellettavissa terveys- ja hyvinvointikyselyiden lisäksi osana työnhakijoiden terveystarkastuksia. Työkykykyselystä on käytössä pdf-versio, jonka voi lähettää asiakkaalle sähköisesti tai tulostaa. Kysely sopii pilotoitavaksi myös sähköisten hyvinvointikyselyiden lisänä.

Terveystarkastusten pop-up tapahtuma on yksi keino markkinoida palvelua työnhakijoille. Toteutus kannattaa suunnitella paikallisen työllistymisen ja työkyvyn tuen verkoston kanssa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Työnhakijoiden terveystarkastuksen kehittämisessä Vahvaksi-hanke on tukenut työkyvyn arvioinnin toimintamallien rakentamista osaksi terveydenhoitajien ja lääkäreiden toimintaa. Terveystarkastuksiin on kehitetty työkyvyn arvioinnin käytänteet sisältävät esitietolomakkeet, päivitetty terveydenhoitajien työohjeet Oulunkaaren kuntayhtymälle, luotu terveydenhoitajille kirjaamiseen yhteinen rakenne sekä tehostettu työkyvyn palautteen kirjaamista lähettävälle taholle.

Terveydenhoitajien työ- ja kirjausohje on käytössä Oulunkaaren kuntayhtymässä. Terveystarkastusten työkykykysely-lomake työkyvyn arviointia varten on pilotoitavana Oulunkaarella sähköisen Omaolo -hyvinvointitarkastuksen rinnalla.

Terveystarkastuksissa käyneet ja palvelua arvioineet asiakkaat ovat kokeneet, että heidän työkykynsä huomioidaan aiempaa paremmin osana terveystarkastusta. He kokivat esitietolomakkeen ja työkykykyselyn olevan selkeät.

Pudasjärvellä järjestettiin myös Työnhakijoiden terveystarkastuksen Pop-Up tapahtuma monipalvelupiste Pirtin Kohtaamolla. Se järjestettiin yhteistyössä Vahvaksi-hankkeen ja Oulunkaaren kuntayhtymän, TE-palveluiden sekä  Pudasjärven kunnan työllisyyspalveluiden kanssa. Tapahtuman aikana kävijöitä oli noin 20, joista yli puolet varasivat ajan terveydenhoitajalle. Tapahtumaa markkinoitiin TE-palveluiden kautta ja paikalla oli tavattavissa TE-palveluiden työkykykoordinaattori sekä TYP-asiantuntija. Myös työttömien terveystarkastuksia tekevä lääkäri osallistui tapahtumaan sekä sen markkinointiin.

Terveystarkastuksen kehittämisessä on tuettu hoitaja-lääkäri työparin käynnistymistä. Terveydenhoitajien kirjauskäytänteet sekä työparin välinen viestintä on ollut tärkeää.