Raati on työttömyyttä kokeneista ihmisistä koostuva vaikuttamis- ja kehittämisryhmä. Raadin tarkoituksena on tuottaa tietoa, kokemuksia ja ehdotuksia työllistymiseen liittyvistä palveluista ja vaikuttaa työllisyysasioihin.

Toimintaympäristö **

-

Toteutussuunnitelma

 
 
Asiakasraadin suunnittelu
 
Asiakasraati voi olla pysyvä ja säännöllisesti kokoontuva, väliaikainen ja tarvittaessa kokoontuva tai kertaluontoinen. Raatilaisten ryhmä voi olla tarkasti tai väljemmin rajattu. Esim. työllisyyden asiakasraati voi koostua vain työttömistä tai siihen voi kuulua myös työttömyyttä lähimenneisyydessä kokeneita. Raadin ryhmäkokoa kannattaa miettiä huolella. Raatilaisia on hyvä olla tarpeksi, jotta muutaman raatilaisen poissaolo ei vaaranna raatitapaamisia. Toisaalta ryhmän on oltava riittävän pieni, jotta keskustelu mahdollistuu. Raati voi olla pysyvä, jolloin toimikaudeksi sovitaan esimerkiksi vuosi ja sen aikana uusia raatilaisia ei tule mukaan. Raati voi olla myös jatkuvasti täydentyvä. Raati koostuu raatilaisista sekä kahdesta vetäjästä. Vetäjät voivat vuorotella puheenjohtajan ja sihteerin tehtävissä ja vastaavat kokonaisuudessaan raatitapaamisten suunnittelusta, käytännön järjestelyistä sekä vaikuttamistoimista.

Raatilaisten rekrytointi

Raatilaisten rekrytointi on tärkeä vaihe, sillä ilman raatilaisia ei ole raatiakaan. Rekrytointi on hyvä aloittaa hyvissä ajoin ennen ensimmäistä tapaamista. Rekrytointia voi tehdä mainoksien, julisteiden, nettisivujen ja sosiaalisen median avulla, välittämällä tietoa työttömiä kohtaaville ammattilaisille sekä lehdistötiedottein. On mahdollista myös järjestää avoin infotilaisuus, jossa raadista kerrotaan. Raatikutsuun voi kirjata raadin pääteeman, raatitapaamisen ajankohdan, paikan sekä tiedon mahdollisesta tarjoilusta sekä matkakulujen korvaamisesta. Jos kyseessä on pysyvä raati, kannattaa kutsussa kertoa, että ensimmäiseen tapaamiseen osallistuminen ei vielä sido mihinkään.

Ensimmäinen raatitapaaminen

Aluksi raatilaiset esittäytyvät, raadin perusperiaatteet ja päätavoite käydään läpi. Raatilaisilta kysytään toiveita raatityöskentelylle. Heitä muistutetaan siitä, että raadissa ei selvitetä kenenkään henkilökohtaisia työllistymiseen liittyviä asioita vaan ollaan yhteisten asioiden äärellä. Toki omat esimerkit ovat erittäin tervetulleita. Ensimmäisessä tapaamisessa raatilaiset voivat itse ideoida seuraavissa tapaamisissa käsiteltäviä teemoja. Tapaamisen lopuksi raatilaisilta kysytään heidän tunnelmiaan ensimmäisestä tapaamiskerrasta. Kiitokseksi raatilaisten antamasta ajasta, heille on mukava tarjota runsas kahvitarjoilu ja jos mahdollista esim. linja-autolippu. Raadin vetäjistä toinen kirjaa raatitapaamisesta muistion, joka lähetetään raatilaisille tarkistettavaksi. Sen jälkeen muistio voidaan julkaista raatilaisten luvalla esim. netissä, jolloin se tavoittaa vaikuttamismielessäkin paremmin.

Seuraavat raatitapaamiset

Kutsu seuraavaan raatitapaamiseen lähetetään raatilaisille noin kahta viikkoa ennen seuraavaa tapaamista. Kutsusta käy ilmi tapaamisen teema, aika ja paikka sekä ilmoittautumispyyntö tarjoilua ajatellen. Jokaisen raatitapaamisen alussa raatilaisille kerrotaan, miten edellisessä tapaamisessa koottuja ideoita ja vaikuttamistarpeita on hyödynnetty ja viety eteenpäin. Raatitapaamisissa voidaan hyödyntää erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja raatiin voidaan kutsua vierailijoita. Kun raatitoiminta tulee tunnetuksi, raati voi saada pyyntöjä esim. osallistua työllisyyspalveluiden kehittämiseen.

Vaikuttamistyö

Asiakasraati on aina myös vaikuttamisryhmä. Ei siis ole yhdentekevää, millä tavoilla ja keinoilla raatilaisten tuottamaa tietoa hyödynnetään ja viedään eteenpäin. raadin vetäjät ovat vastuussa siitä, että raati kokee vaikuttamistyönsä merkitykselliseksi. Vaikuttamistyötä voidaan tehdä esim. seuraavilla tavoilla: 1.) Raadin vetäjät kertovat raatitoiminnasta verkostoissaan, jolloin raati voi saada pyyntöjä osallistua paikallisesti työllisyyspalveluiden kehittämiseen tai vaikka lainvalmisteluun. 2.) Raatitapaamisiin voi osallistua päättäjiä tai muita vierialijoita 3.) Raatilaiset voivat vierailla eri paikoissa 4.) Raati voi laatia yhdessä aloitteita 5.) Raadista voidaan tehdä juttuja mediaan tai raatilaisia pyytää haastateltaviksi työllisyysasioihin liittyen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

-

Ratkaisun perusidea **

 

 

 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

-