Valmennus- ja simulaatiokoulutus tukemassa kotiin vietävää teknologiaa sote-palveluissa

Valmennus- ja simulaatiokoulutus lisää henkilöstön ja esihenkilöiden teknologiaosaamista vahvistaen ohjausosaamista ja teknologisten ratkaisujen käyttöönottoprosessia.  Osaamisen kehittämisellä saadaan hyvinvointiteknologiasta paras mahdollinen hyöty.

Toimintaympäristö **

Suomessa väestö ikääntyy ja vähenee tulevina vuosikymmeninä, samalla sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve kasvaa. Tavoitteena on, että ikäihminen pystyy asumaan pitkään kotonaan mahdollisimman toimintakykyisenä ja turvallisessa ympäristössä. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton "Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023" asettaa yhdeksi keinoksi ikäystävällisen Suomen tavoittelussa digitalisaation ja teknologian hyödyntämisen. Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön. Säännöllisen palvelutarpeen ja asiakkaan toimintakyvyn sekä terveyden heikentymisen ennaltaehkäisy ja ennakointi sekä itsenäisen kuntoutumisen tukeminen ovat asioita, joihin tulee tulevilla hyvinvointialueilla kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Teknologian avulla voidaan tukea ikäihmisten kotona asumista, lisätä turvallisuutta ja tuoda omaisille työkaluja auttaa ikäihmistä kotona pärjäämisessä. Teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen parantaa ihmisten hyvinvointia sekä tehostaa palvelujärjestelmän toimintaa, vahvistaa iäkkäiden kuntalaisten palveluiden laatua ja toimivuutta kustannuksia hillitsevästi.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Toimintaympäristön kehittyessä palveluprosesseja on päivitettävä ja uusia toimintamalleja otettava rohkeasti ja ketterästi kokeillen käyttöön. Tärkeää on, että kaikki asianosaiset ovat mukana kehittämisessä, sitoutuvat uudistukseen ja osaavat arvioida mallien toimivuutta erityisesti asiakkaan ja hänen läheistensä näkökulmasta.

Muuttuvat toimintatavat, teknologisten ratkaisujen ja digitalisaation lisääntyvä hyödyntäminen edellyttävät työn toimintamallien ja organisoinnin kehittämistä, työntekijän itsenäisyyden ja itseohjautuvuuden lisäämistä ja osaamisen merkittävää kehittämistä. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on avainasemassa palvelujen laadun, sujuvuuden ja asiakashyödyn sekä palvelujärjestelmän kehittämisessä.

Kotihoidon asiakkaiden eli ikäihmisten itsenäistä asumista ja toimintakykyä tukevan tai elämänlaatua ja turvallisuutta lisäävän teknologian käyttöä on tuettava. Sen onnistumiseksi asiakas- ja palveluohjauksen ja kotihoidon henkilöstön teknologia- ja ohjausosaamista täytyy vahvistaa.

Kotihoidon esihenkilöiden tulee osata johtaa itsenäistä asumista tukevan teknologian käyttöönottoprosessia omalla toiminta-alueellaan ja arvioida sen vaikutuksia.

Tavoiteltu muutos

Tavoitteena on lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten hyvinvointiteknologiaosaamista omassa asiakastyössään kotihoitopalveluissa.

Kotihoidon asiakkaiden teknologia-avusteinen, itsenäinen kotona asuminen lisääntyy, kun asiakas- ja palveluohjauksen ja kotihoidon henkilöstön teknologiaosaaminen vahvistuu. Esimiesten simulaatiovalmennuksen myötä lähiesimiehet osaavat johtaa itsenäistä asumista tukevan teknologian käyttöönottoprosessin omalla toiminta-alueellaan ja arvioida sen vaikutuksia.

Simulaatio-oppimisympäristön kehittäminen vahvistaa myös opiskelijoiden eli tulevaisuuden sote-ammattilaisten teknologiaosaamista. 

Toteutussuunnitelma

Lähiesihenkilöt osallistuvat valmennus- ja simulaatiokoulutukseen, mikä tukee heidän hyvinvointiteknologian käyttöönottoprosessin johtamista omassa toimintayksikössään osana perustyötä ja käyttöönoton vaikutusten arviointia. Esihenkilöt tukevat yksikön henkilöstöä hyvinvointiteknologian käyttöönotossa.

Asiakas- ja palveluohjauksen sekä kotihoidon henkilöstö osallistuvat valmennus- ja simulaatiokoulutuksiin, jonka avulla he saavat teknologia- ja ohjausosaamista ja tuntemusta hyvinvointiteknologiasta. Henkilöstö huomioi hyvinvointiteknologian osana palveluvalikkoa ja räätälöi asiakkaalle tarvittavan tuen hyvinvointiteknologian ollessa yhtenä vaihtoehtona.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Valmennus- ja simulaatiokoulutuksen kohderyhmänä on Eksoten kotihoidon esihenkilöt sekä palvelutarpeen arvioinnin, asiakasohjauksen ja kotihoidon henkilöstö.

Koulutusrunkoa ja tavoitteita on käyty läpi yhdessä Eksoten kanssa, jotta koulutus vastaa käytännön tarpeeseen. Ensimmäinen tapaaminen on verkostodialoginen työpaja, jossa on tarkoitus kerätä olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja kartoittaa osaamistarpeita. Ensimmäisestä tapaamisesta saadaan osallistujien tarpeita simulaatioharjoituksiin.

Valmennuskoulutuksiin osallistuville toteutetaan myös kyselyt valmennus- ja simulaatiokoulutusprosessin eri vaiheissa.