Ryhmämalli pohjautuu vanhuuteen varautumisen verkkosivuston Vanheneminen.fi-aineistoihin ja se on ladattavissa Vanheneminen.fi-sivustolta. Malli on suunnattu 50+ ikäisiä kansalaisia työssään tai vapaa-ajallaan ohjaaville ryhmänohjaajille.

Ratkaisun perusidea **

Kohderyhmänä ovat 50 vuotta täyttäneet kansalaiset, joiden kohdalla vanhuuteen varautuminen on aiheellista ja järkevää. Erityisesti eläkeikää lähestyvien kansalaisten olisi hyvä tarkista omalta kohdaltaan ovatko varautumisen asiat kunnossa. Vanhustyön keskusliiton tekemän selvityksen (Kansalaisgallup 2018) mukaan kansalaiset kannattavat vanhuuteen varautumista, kuitenkin itse varautumiseen liittyviä toimenpiteitä tehdään selkeästi vähemmän.

Vanhuuteen varautumisen teema voi olla vaikea tai haastava lähteä yksin pohtimaan. Ryhmämalli mahdollistaa sen, että aiheita voi käsitellä yhdessä ryhmän kanssa. Oman tulevaisuuden pohdinnasta voi saada suurta iloa, kun ajatuksiaan vaihtaa muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Alustavat kokemukset ensimmäisestä pilottikurssista ovat hyvät.

Vanheneminen.fi-sivusto tarjoaa tietoa ja työvälineitä oman vanhuuden suunnittelun tueksi. Verkkosivustolta ladattava Varaudu vanhuuteen -ryhmämalli on 50+ ikäisille kansalaisille suunnattu vanhuuteen varautumisen ryhmämuotoinen kurssimalli, jonka vanhuuteen varautumisesta kiinnostunut ryhmä tai ryhmänohjaaja voi ottaa käyttöönsä. Ryhmämalli sisältää: työvälineitä ryhmänohjaajalle -oppaan, diasetin sekä videosarjan vanhuuteen varautumisesta (tulossa 2021).

Ryhmämallin tapaamiskerrat koostuvat kuudesta vanhuuteen varautumisen teemasta. Yksi tapaamiskerta pitää sisällään ennakkotehtävät, ryhmänohjaajan tai asiantuntijan pitämän tietoiskun, yhteistä keskustelua sekä toiminnallisia tehtäviä. Jokaisella tapaamiskerralla annetaan myös aina jokin kotiin vietävä vanhuuteen varautumiseen liittyvä oma pohdintatehtävä.

Kurssilla käsiteltävät teemat ovat talous, asuminen, mielekäs elämä, terveys ja asiakirjat. Ryhmämallin lähtökohtana on keskustelun ja kurssille osallistujien oman pohdinnan virittäminen, ei niinkään vanhuuteen varautumisen kouluttaminen. Ryhmämallia voi soveltaa eri tarkoituksiin, sen avulla voi organisoida kokonaisen kurssin tai sitä voi hyödyntää pienimuotoisemmin.

Ryhmämallin voi ottaa toteutukseen niin ammattilainen kuin vapaaehtoinen ryhmänohjaaja, ryhmämalli on käyttäjälleen maksuton. Varaudu vanhuuteen -ryhmämalli ei edellytä ryhmänohjaajalta koulutustaustaa vanhuuteen varautumisen teemoista. Ryhmänohjaajalle riittää, että hän perehtyy ryhmämallissa esitettyihin materiaaleihin. Ryhmämallin lähtökohtana on keskustelun ja kurssille osallistujien oman varautumiseen liittyvän pohdinnan virittäminen, ei niinkään vanhuuteen varautumisen kouluttaminen. Ryhmämallin toteutuksen jälkeen osallistujilla on tietoa vanhuuteen varautumisesta, he ovat pohtineet aihetta ja tehneet mahdollisesti toimenpiteitä liittyen omaan varautumiseensa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tässä kuvataan ryhmämallin hyödynnös vapaan sivistystyön oppilaitoksessa (ennakoinnin kurssi).

Eteneminen:

Ryhmämallia järjestävä taho valitsee ryhmänohjaajan (tai -ohjaajat), joskus voi olla mielekästä vetää ryhmää parin kanssa.  

Ryhmämallin tapaamiskerrat aikataulutetaan (riippuen järjestävästä tahosta, kertojen määrä voi vaihdella, yhden teeman käsittelyyn voi mennä tunnista kolmeen tuntia).

Ryhmämallia markkinoidaan ja ilmoittautumiset kootaan.

Ryhmänohjaaja suunnittelee ja valmistelee tapaamiskerrat ryhmämallin oppaan pohjalta. Ryhmänohjaaja voi soveltaa mallia omaan kontekstiinsa sopivaksi.

Ryhmänohjaaja pohtii millaisen palautteen hän tulee keräämään ryhmältä, oppaassa on esitetty esimerkkejä tästä.

Ryhmänohjaaja perehtyy Vanheneminen.fi-verkkosivustoon sekä ryhmämallissa mainittuihin materiaaleihin. Tarvittaessa ryhmänohjaaja voi myös pyytää jonkun aihealueen asiantuntijan paikan päälle tai etäyhteyden kautta. Esimerkiksi oikeudellisen ennakoinnin asiakirjat saattavat herättää osallistujissa kysymyksiä, joihin pystyy parhaiten vastaamaan juridista osaamista omaava henkilö. Ryhmänohjaaja voi myös organisoida siten, että kysymyksiä voidaan koota ja toimittaa esimerkiksi asiantuntijalle vastattavaksi. Ryhmä voi käsitellä teemaa seuraavalla kerralla tai vastaukset voidaan toimittaa ryhmälle sähköisesti.

Ryhmänohjaaja toteuttaa ryhmäkerrat ja kerää ryhmältä palautteen.

Ryhmänohjaaja koostaa palautteesta yhteenvedon omalle organisaatiolleen.

Liitteet
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Varautumisen kurssit kannattaisi kohdentaa 50+ ikäisille, jotka eivät ole vielä eläkkeellä. Ennen eläkkeelle siirtymistä on hyvin aikaa ja voimavaroja toteuttaa varautumista eri teemojen osa-alueilla. Jo eläkkeellä pidempään olleet, iäkkäämmät kurssilaiset eivät välttämättä hyödy kurssin annista yhtä paljon kuin nuoremmat. Kurssin markkinointi nuoremmalle kohderyhmälle vaatii markkinoinnin monikanavaisia keinoja, jotta heidät voidaan tavoittaa ja heidän kiinnostuksensa aiheeseen herää.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ryhmämallia pilotoitiin vapaan sivistystyön oppilaitoksessa (Kuopion kansalaisopisto) syksyllä 2020. Ensimmäisestä pilotista tehdään myös opinnäytetyö. Ryhmämalliin pohjautuvia ennakoinnin kursseja tullaan jatkamaan vuonna 2021 Kuopion kansalaisopiston toiminta-alueella 4-5 kunnassa.

Arvioinnin tuloksia:

Kuopion kansalaisopistossa järjestettiin Varaudu vanhuuteen -ryhmämalliin pohjautuva ennakoinnin kurssi syksyllä 2020. Kurssilla oli 10 osallistujaa, osallistujien ikä keskimäärin 67v. Kurssi noudatteli ryhmämallin kaavaa ja sisälsi yhteensä kuusi kertaa seuraavista vanhuuteen varautumisen teemoista: Tervetuloa varautumaan, talous, asuminen, terveys, mielekäs elämä ja asiakirjat. Kurssin toteutus suunniteltiin yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton ja Kuopion kansalaisopiston kesken. Kurssin ohjaajina toimivat 2 geronomi-opiskelijaa XAMK:sta. Kurssi sisälsi asiantuntijaluennot etäyhteyden kautta, vapaata keskustelua aiheesta sekä aiheisiin liittyviä ryhmä- ja paritehtäviä että yksilötehtäviä.

Kurssilaisten kokemuksia:

Kaikki palautekyselyyn vastanneet (n=6) kokivat saaneensa tarvitsemaansa tietoa vanhuuteen varautumisesta. He myös kokivat kurssin aihealueet ja tehtävät hyödyllisinä. Kurssimateriaali koettiin selkeänä. Vain pieni osa kurssilaisista teki kuitenkin varautumiseen liittyviä toimenpiteitä omassa elämässään. Syynä tähän oli esimerkiksi se, että kurssilainen oli jo tehnyt varautumista aikaisemmin. Kurssi koettiin tuovan vahvistusta niille varautumisen osa-alueille, jotka eivät itselle vielä olleet tuttuja. Iäkkäämmät kurssilaiset kokivat tiedon tulevan heille myöhään, koska olivat olleet eläkkeellä jo pidempään.

Kaikki vastaajat olivat valmiita suosittelemaan kurssia ystävilleen tai tuttavilleen. Vastaajien mielestä ryhmämalli soveltuu hyvin teeman käsittelyyn. He myös kokivat, että aiheen parissa on hyvä kurssin jälkeen jatkaa itsekseen. Osa kurssilaisista toivoi ylimääräistä tapaamista ryhmäläisten kesken kurssin jälkeen.

”Kurssi on monipuolinen, jokainen aihealue on tärkeä, ja jokaisesta on hyvää tietoa Vanheneminen.fi-sivustolla. Tarpeellinen kurssi kaikille, koska kaikki vanhenevat ja siirtyvät eläkkeelle aikanaan.”

”Huomasin, että voin itse tehdä monta asiaa. Pienenkin asian kuntoon laittaminen omassa elämässä voi olla hyvin tärkeää ja ylläpitää tai lisätä elämänlaatua.”

”Mielestäni tämä varautumisen kurssi on tosi tärkeä aiheeltaan, kun väestö vanhenee. Kiitokset suunnittelijalle aiheen valitsemisesta ja kurssiksi työstämisestä sekä valtakunnallisten sidosryhmien mukaan saamisesta.”

Ryhmänohjaajien kokemuksia:

Ohjaajien mukaan Varaudu vanhuuteen -ryhmämallin opas on hyvä ja rakenne selkeä. Oppaan pohjalta on hyvä lähteä rakentamaan omaa kurssia.

Ohjaajat kokivat, että kurssin osallistujat ryhmäytyivät nopeasti ja keskustelua syntyi varautumien teemasta hyvinkin avoimesti.

Sekä kurssin osallistujat että kurssin ohjaajat kokivat asiantuntijaluennot tärkeinä. Asiantuntijaluento tuo vahvuutta kurssin ohjaajalle, kun ei tarvitse ottaa asiantuntijaroolia kaikissa teemoissa itselleen. Asiantuntija voi olla joko etäyhteydellä/videolla alustamassa tai hän voi olla läsnä paikan päällä (paikallinen asiantuntija).

Kansalaisopiston edustajan näkökulma:

"Ennakoinnin kurssi sopii loistavasti vapaaseen sivistystyöhön. Kurssin avulla opistojen on mahdollista vahvistaa kaupungin eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Ennakoinnin kurssin kautta tavoitetaan mahdollisesti myös uutta kohderyhmää. Ennakoinnin kurssien toivotaan tulevan kiinteäksi osaksi opiston kursseja."