Vauvaperheryhmä Kaninkolo - Moniammatillisesti ohjattu vertaisryhmä ensimmäisen lapsensa saaneille perheille

Alueellinen perheryhmä toteutetaan yhteistyössä sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja neuvolan kanssa. Ryhmä kokoontuu puolen vuoden ajan viikottain, vauvat ovat ryhmän alkaessa 0-3 kk. Toiminta tukee lapsen ja vanhemmuuden kasvua ja kehitystä ja tukiverkostojen muodostumista.

 

 

Toimintaympäristö **

Vauvavuosi on perheelle muutosten vuosi. Lapsen elämässä tämä on tärkeä ajanjakso hänen kehityksensä kannalta. Vauvan kanssa kotiin jäävä vanhempi kokee usein yksinäisyyttä, mikä on korona-aikana korostunut entisestään. Vauvavuosi on koettelemusten aikaa myös parisuhteelle.

Ensimmäisen lapsen kohdalla kysymyksiä on paljon ja kaikki koetaan ensi kertaa, jolloin tuen tarvekin on suuri. Perheiden arjen tukiverkot ovat vaihtelevia. Kohtaamisia muiden vanhempien kanssa ei synny yhtä luontaisesti kuin isompien lasten kanssa. Median informaatiotulva johtaa helposti riittämättömyyden tunteisiin ja paineeseen suorittaa vanhemmuutta ihanteiden mukaan.

Vanhemmaksi tulon myötä oma kiintymyssuhdemalli tulee uudella tavalla näkyväksi. Omia tapoja olla vuorovaikutuksessa on hyödyllistä peilata ja tutkia turvallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä. Peruspalveluissa tällainen kiireetön kohtaaminen on harvemmin mahdollista.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Perheryhmän asiakkaina ovat vanhemmat ja vauva. Vauva on ryhmän alkaessa korkeintaan kolmen kuukauden ikäinen, jolloin ryhmään osallistuvat käyvät lapsen ja perheen kehitysvaiheita läpi mahdollisimman samanaikaisesti. Vauva on perheen ensimmäinen, vaikka joissakin perheissä toisella vanhemmalla voi olla aikaisempia lapsia. Perheet asuvat lähtökohtaisesti lähellä toisiaan, jolloin ryhmäläisten kohtaaminen arjessa myös spontaanisti on mahdollista.

Ryhmään pääsylle ei ole erityisiä kriteereitä ja sen rikkaus ovat erilaisista lähtökohdista tulevat perheet. Tavoitteena on, että jokaisella olisi ryhmässä kokemus samanarvoisuudesta, yhdistävän tekijän ollessa ensimmäisen lapsen vanhemmuus. Asiakkailla voi olla erilaisia tuen tarpeita, jotka otetaan ryhmässä huomioon. Ryhmän ohjaajat voivat tarvittaessa ja perheen niin halutessa tehdä yhteistyötä perheen muun verkoston kanssa.

Asiakkaat osallistuvat ryhmän suunnitteluun. Tapaamisille on ohjaava runko, jossa tietyt teemat on huomioitu, mutta tämä ei ole sitova, vaan muotoutuu kunkin ryhmän toiveiden mukaiseksi. Asiakkaiden palautetta kysytään ja otetaan huomioon jatkuvasti toiminnan aikana ja ryhmän päättyessä toteutetaan systemaattisesti palautekysely, joka muokkaa tulevaa toimintaa.

Ratkaisun perusidea **

Säännöllisesti kokoontuva ryhmä perheille, joihin on syntynyt ensimmäinen lapsi. Ryhmää suositellaan perheille neuvolasta, sosiaalityöstä tai lastensuojelusta ja perheet päättävät itse osallistumisestaan. Yhteen ryhmään mahtuu 4-10 perhettä. Ryhmä pyritään kokoamaan samalla alueella asuvista perheistä. Ryhmä tarjoaa vertaistuellisen yhteisön, pedagogista toimintaa sekä teemoitetun vanhemmuuden tuen kokonaisuuden. Ryhmää ohjaavat sosiaalityön perheohjaaja ja varhaiskasvatuksen opettaja.

Tapaamisilla on samana toistuva rakenne, joka perustuu vauvojen ja vanhempien osallisuudelle. Toiminnassa huomioidaan vauvat yksilöinä sekä vanhempien tarve jakaa kokemuksiaan, ajatuksiaan ja tunteitaan. Perheohjaajan vastuualueena on vanhemmuuden tuki, varhaiskasvatuksen opettaja vastaa pedagogisesta puolesta. Ryhmässä vierailee teemoja tukien eri alojen asiantuntijoita, jotka syventävät käsiteltäviä aiheita.

Viikoittaiset kokoontumiset kestävät puoli vuotta, minkä jälkeen yhteydenpito jatkuu viestiryhmässä. Seuraavan puolen vuoden aikana on vielä yksi ohjatusti järjestetty kokoontumiskerta, jonka aikana muistellaan yhdessä koettua ensimmäistä vuotta ja vahvistetaan perheiden omia voimavaroja. Tämän jälkeen perheet jatkavat yhteydenpitoa vapaamuotoisesti.

Ryhmän toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan ohjausryhmässä, johon kuuluvat edustajat sosiaalityöstä, lastensuojelusta, varhaiskasvatuksesta ja neuvolasta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ryhmän toteutusta varten tarvitaan viikottainen yhden työpäivän resurssi kahdelta työntekijältä, Kaninkolossa nämä tulevat varhaiskasvatuksesta ja sosiaalityöstä. Myös neuvolan työntekijöiden käyttö ohjaajina voisi tuoda oman arvokkaan lisänsä ryhmään. Perhetyön ja varhaiskasvatuksen osaaminen, vuorovaikutustaidot ja ryhmänohjaustaidot ovat ohjaajille olennaisia taitoja. Myös palvelujärjestelmän tunteminen on eduksi. Kukin ammattiryhmä tuo oman osaamisensa ja omat verkostonsa ryhmän käyttöön.

Ryhmän ohjaajat tekevät suunnittelua, valmistelua ja reflektointia jokaisena ryhmäpäivänä ennen ja jälkeen toiminnan. Suunnitteluun ja arviointiin tarvitaan tämän lisäksi erilliset työpäivät ryhmän alkaessa ja päättyessä. Lisäksi tehtäviä, joihin ohjaajat tarvitsevat työaikaa ovat hankinnat, raportointi, yhteydenpito ryhmään, yhteydenpito verkostoihin, vierailujen sopiminen sekä ohjausryhmän kokousten järjestäminen ja niihin osallistuminen kaksi kertaa vuodessa.

Vauvaperheryhmä tarvitsee toimintaan sopivat tilat, jotka ovat turvalliset, viihtyisät ja sijainniltaan keskeiset. Tilojen käytössä voidaan tehdä yhteistyötä esim. nuorisotalojen kanssa, joissa tiloja käytetään pääosin ilta-aikaan. Iltaryhmä voisi puolestaan kokoontua päiväkodin tiloissa. Osa tapaamisista voi tapahtua ulkona esim. vaunulenkkinä, mutta sisätilojen saatavilla olo on pienten vauvojen kanssa tärkeää.

Neuvolassa, sosiaalityössä ja lastensuojelussa joudutaan käyttämään hieman aikaa ryhmän markkinoimiseen ja ohjausryhmään osallistumiseen. Toisaalta vauvaperheryhmä voi helpottaa näiden palvelujen painetta, kun asiakas saa ryhmästä tarvitsemaansa tukea ja lisääntynyttä hyvinvointia.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Moniammatillisesti toteutettu vauvaperheryhmä ensimmäisen lapsensa saaville perheille on käytäntö, joka on helposti sovellettavissa olemassaolevien palvelujen lisänä. Yhteistyö Kaninkolon ympärillä on luonut toimijoiden keskuuteen yhteistyöhenkeä ja madaltanut aitoja ammattiryhmien välillä. Asiakkaan näkökulmasta toimijoiden yhteistyö on näyttäytynyt sujuvampana ohjautumisena palveluihin, kun alueella toimivat tuntevat toistensa työtä.

Vauvaperheryhmän myötä Kaninkolon toiminta-alueella on toiminta muokkautunut pikkuhiljaa perhekeskuksen kaltaiseen suuntaan. Asiakkaat voivat aloittaa samassa talossa ensin neuvolan saattelemana vauvaperheryhmässä, tutustua siellä varhaiskasvatuksen ja sosiaalityön työntekijöihin ja luontevasti siirtyä vauvaryhmän päätyttyä samoissa tiloissa toimiviin avoimeen päiväkotiin ja leikkikerhoon. Perheohjaaja on ollut myös avoimen päiväkodin ja leikkikerhon perheiden saatavilla, mikäli perheissä on ollut keskustelun tarvetta tai tarvetta ohjautua sosiaalityön palveluiden piiriin.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Asiakkailta saadun palautteen mukaan ryhmään osallistuminen on tuonut heille mm. rutiinia, rytmiä, virkeyttä, mielenrauhaa, uusia ystäviä, yhteisöllisyyttä ja voimia jaksaa eteenpäin. He kokevat saaneensa tukea vanhemmuudessa, parisuhteessa, vauvan kehityksessä ja arjessa. Vauvojen on koettu saaneen virikkeitä, yhteistä aikaa vanhemman kanssa, uusia kokemuksia ja kavereita.

Palautteista poimittua:

"Ainutlaatuinen ryhmä. Meidän vauva-arjessa yksi parhaista asioista."

"Ryhmä ylitti kaikki odotukseni. Koko syksymme viikkojen kohokohta. Olette olleet korvaamattomia."

"Sain rohkeutta olla oma itseni – paras äiti lapselleni."

"Monta naurua, vertaistukea (elintärkeä!), uusia ystäviä, jaksamista itselle."