Vetureina toimivien lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden valmentaminen, työllistäminen ja tuki

Toimintamallin avulla valmennetaan, työllistetään ja tuetaan nuoria aikuisia lastensuojelun kokemusasiantuntijoita heidän toimiessaan Auta Lasta ry:n Veturointi-toiminnan eri tehtävissä. Kokemusasiantuntijat saavat valmiuksia ja tukea Veturina työskentelyyn ja omaan elämäänsä.

Toimintaympäristö **

Vuoden 2018 elokuussa 44 000 15-24-vuotiasta nuorta oli työttömänä ja 278 000 työllisenä. Nuorten työttömyysasteen ollessa  13,6 prosenttia ja työllisyysasteen 45 prosenttia. (Allianssi. Verkkojulkaisu Koulutus ja työllisyys )

Suomi lasten ja nuorten kasvuympäristönä, seurantatutkimukset vuonna 1987 ja vuonna 1997 Suomessa syntyneistä osoittavat, että nuoret, joiden lapsuuteen/nuoruuteen on liittynyt vanhempien vakavia ongelmia ja/tai lastensuojelun tarve ovat erityisen haavoittuvassa asemassa yhteiskunnassamme. Tutkimusten perusteella sijoituksessa olleiden hyvinvointi ja yhteiskuntaan kiinnittyminen on koko ikäluokkien tilanteeseen nähden huomattavasti heikompi: esim. toimeentulo, mielenterveyden ongelmat, rikollisuus, oppimis- ja koulunkäynnin vaikeudet, heikko koulutustaso, työttömyys sekä koulutuksesta työelämään siirtyminen, työkyvyttömyys, varhainen vanhemmuus, kuntoutuksen tarve ja korkea kuolleisuus.(Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 101 ja 210).

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on myös nostanut esiin Veturina toimivien nuorten aikuisten tuen tarpeita (mm. opiskeluvaikeudet, työttömyys ja lomautukset, traumojen aktivoituminen,  mielenterveysongelmat, yksinäisyys, huoli tuettavista nuorista ja omat vanhemmuuden haasteet). Monen Veturina toimivan muut tukimuodot, kuten jälkihuolto, terapia ja mielenterveyspalvelut ovat siirtyneet etätukeen tai olleet tauolla.

Veturina on mahdollisuus toimia monin eri tavoin kokemusasiantuntijana. Veturi voi osallistua kahdenkeskiseen tukihenkilötoiminnan/mentoroinnin kaltaiseen työskentelyyn nuoren kanssa, ryhmämuotoiseen toimintaan, etätukeen ja kehittämis- ja vaikuttamistoimintaan alueellisesti ja/tai valtakunnallisesti suunnitellusti omien vahvuuksien ja voimavarojen mukaan. Jokainen tapa toimia Veturina sisältää omanlaisia kysymyksiään, ja valmennuksessa sekä Veturien jatkokoulutuksissa kuukausittain järjestettävissä Höyrytiimeissä pyritään vastaamaan Veturien jatkuvaan koulutustarpeeseen, ajankohtaisten asioiden käsittelyyn sekä nuorten elämään että lastensuojeluun liittyen ja tarjota Veturien toiveiden mukaista lisäkoulutusta teemakohtaisesti.

Tavoiteltu muutos

Vetureina toimivat kokemusasiantuntijat saavat valmiuksia ja tukea Veturina työskentelyyn:

  •  He saavat valmiuksia nuorten tukemiseen ja ohjaamiseen sekä kehittämis- ja vaikuttamistoimintaan osallistumiseen 
  • Kokemukset, osaaminen ja tieto tulevat käyttöön 

Vetureina toimivat kokemusasiantuntijat saavat valmiuksia ja tukea omaan elämäänsä:

  • He saavat työ- ja/tai harjoittelumahdollisuuksia 
  • Toiminta tukee heidän opintojaan, työelämävalmiuksia ja työllistymistä
  • He saavat vertaistukea ja uusia näkökulmia omien kokemusten käsittelyyn
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toiminnan kohderyhmänä ovat Veturina toimivat lastensuojelun kokemusasiantuntijat  n. 20-30 -vuotiaat nuoret aikuiset, joille järjestetään Veturi-valmennus sekä mahdollistetaan riittävä tuki toimia Veturoinnin erilaisissa tehtävissä, kuten nuorten tukijana ja kehittämis- ja vaikuttamistyössä.  Vetureille tarjotaan vertais- ja yksilötukea omaan elämään sekä edistetään työelämävalmiuksia ja työllistymistä.

Valmennuksen lähtökohtana ovat lastensuojelun asiakasosallisuuden edistäminen, ratkaisukeskeisyys, Veturien keskinäinen vertaistuki, mahdollisuus käsitellä omia elämänkokemuksia, teoreettiset ja voimavarakeskeiset lähtökohdat nuorten kanssa työskentelyssä, tarjota tietoa ja ymmärrystä nuorten kanssa työskentelystä, lastensuojelulaista sekä vahvistaa työelämävalmiuksia. Valmennuksen on tarkoitus tarjota Veturina-työskentelevälle nuorelle aikuiselle eväitä työskennellä erilaisissa kokemusasiantuntijatehtävissä.

Valmennusta ja toimintaa kehitetään jatkuvasti Veturina toimivien lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden sekä yhteistyökumppanien kanssa.

 

Ratkaisun perusidea **

Veturi-valmennuksia toteutetaan alueellisesti Oulun ja Turun seuduilla. Valmennusta toteuttavat alueen kehittämistoiminnan päällikkö ja kehittämispäällikkö, jo aiemmin koulutettujen ja Veturointi-toiminnassa työskentelevien ohjaaja/asiantuntijoiden sekä alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Valmennuksessa mahdollistetaan eri näkökulmien, kokemuksien, tiedon ja ammattiosaamisen kulkeminen koko prosessin ajan mukana sekä turvallisen, luottamuksellisen ympäristön toteutuminen ja riittävä tuki.

Veturointi-toimintaa on kehitetty vuodesta 2015 lähtien kahdessa peräkkäisessä STEA -rahoitteisessa hankkeessa ja vuodesta 2022 Ak-avustuksella. Jo ensimmäistä hanketta edelsi mittava pohjatyö toiminnan kehittämiseksi (mm. Veturointi - Vertaistukeen ja osallisuuteen perustuva toimintamalli lastensuojelun jälkihuoltoon. Tekijät: Tiiro Leena, Huhtamäki Maria, Äijälä Sanna, OAMK 2014, Oulun kaupungin jälkihuollon kehittämistyö, "Jälkihuolto rulettaa" -Jälkihuollossa olevien nuorten osallisuuden kokemus koulutus- ja työelämään kiinnittymisessä, Tekijä: Riitta Jurvansuu, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 2013, Oulun Vaikuttajat lastensuojelun kehittäjäryhmän näkemykset kehittämistarpeista). Hankkeiden aikana toimintaa on kehitetty edelleen toiminnan aikana kerätyn seuranta- ja arviointitiedon sekä kokemuksen perusteella.

Veturi-valmennus ja Vetureille tarjottava jatkuva vertais- ja yksilötuki antavat tietoa ja luvan toimia Veturina toiselle nuorelle sekä toimia kokemusasiantuntijana erilaisissa tehtävissä. Valmennus haastaa aktiivisesti nuorta miettimään omaa roolia ja valmiutta toimia Veturina sekä pohtimaan omia vahvuuksiaan, voimavarojaan ja mielenkiinnonkohteitaan toimia Veturina. Valmennuksen aikana opitaan tarpeellisia menetelmiä haastavien tilanteiden varalle. Veturi tietää koulutuksen jälkeen, kenen puoleen kääntyä eri tilanteissa. Jokainen valmennuksen käynyt löytää oman paikkana Vetureiden ryhmässä, mutta jokaisesta ei tule –eikä tarvitse tulla yksilötyötä toteuttavaa Veturi –nuorta.

Valmennus tarjoaa lastensuojelun kokemuksen tarkkailun useasta eri näkökulmista sekä mahdollistaa omasta kokemusmaailmasta tulevat voimavarat itselle, vaikuttamistyöhön sekä toisia nuoria tuettaessa.

Tarjoamalla Vetureille erilaisia työllistymismahdollisuuksia kokemusasiantuntijuuden parissa tarjoamme heille myös työkokemusta, mahdollisuuden kokeilla erilaisia työtehtäviä, tukea  oman elämän asioihin sekä tukea työhön vertais- ja yksilötuen muodossa.

Veturointi-toimintaa on kehitetty alusta asti ja jatkokehitetään yhdessä toiminnassa mukana olevien nuorten sekä Veturien kanssa, jotta toiminnan tavoitteet osallisuudesta, toteutuksesta ja merkityksellisyydestä olisivat nuorten ja Veturien toiveiden mukaisia.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

1. Veturien tavoittaminen mukaan toimintaan:

Kohderyhmän nuoria aikuisia tavoitellaan mukaan toiminnan piiriin aktiivisen viestinnän avulla: tiedottamalla toiminnasta esim. sähköpostitse yhteistyökumppaneille ja lastensuojelun sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden parissa työskenteleville tahoille, aktiivisella some-viestinnällä, esittelykäynneillä ja henkilökohtaisilla yhteydenotoilla.

2. Veturina toimimisen aloitus ja Veturi-valmennus:

Veturiksi haluava nuori ilmoittautuu mukaan toimintaan verkkosivujen kautta tai ottamalla yhteyttä toiminnan järjestäjiin. Veturikokelas kutsutaan tutustumistapaamiseen, jossa kerrotaan lisää toiminnasta, valmennuksesta ja sen rakenteesta, jutellaan nuoren elämäntilanteesta ja kysellään, mitä toiveita ja tarpeita hänellä on Veturointi-toiminnalle. Kartoitetaan nuoren mahdollisuuksia, voimavaroja ja omia vahvuuksia toimia Veturina. Sovitaan yhdessä valmennukseen tulemisesta ja kerrotaan siihen liittyvistä toimintatavoista.

Veturin roolit voivat olla moninaisia, ja haluamme valmennuksella tarjota kokemusasiantuntijoille mahdollisuuden valita itselleen sopivat toimintatavat.  Veturi-valmennuksen tulisi pitää sisällään asiakokonaisuuksia hyvin laaja-alaisesti. Lopulta päädyttiin luomaan lyhyt, mutta intensiivinen valmennus, joka ottaa huomioon keskeisimmät toiminnan kautta saavutettavat voimavarat (nuoren oma vahvuus, Vetureiden keskinäinen tuki, toiminnan työntekijöiden läheinen suhde, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistuminen), tietopaketit (mm. Auta Lasta ry, Veturointi-toiminta, kokemusasiantuntijuus, lastensuojelu, nuorten kohtaaminen ja tukeminen, oman toiminta-alueen tärkeimmät palvelut, materiaalit sekä taito löytää tietoa) ja kyky kohdata oma menneisyys suhteessa lastensuojeluun (ratkaisukeskeinen oma tarina -työskentely sekä omien vahvuuksien ja voimavarojen löytäminen).

Veturi-valmennuksessa kiinnitetään erityistä huomiota Veturien omatarina-työskentelyyn ratkaisukeskeisin menetelmin. Jokaisella valmennuskerralla tulevien Veturien kokemustausta lastensuojelusta nousee esiin eri tavoin. Onkin tärkeää muistaa vahvistavat ja voimistavat elementit jokaisella valmennuskerralla. Omatarina-työskentelyyn on tärkeää varata riittävästi aikaa,  turvallinen ympäristö sekä voimaannuttavat elementit.

Voimavarojen löytäminen omaelämänkerrallisten harjoitteiden sekä ratkaisukeskeisten näkökulmien ja menetelmien myötä ovat Veturointi-toiminnan koko valmennuksen mukana kulkeva teema. Löydämme toistemme tarinoista voimavaroja ja vahvuuksia sekä tunnistamme taitoja ja kykyjä selviytyä erilaisista tilanteista. Vahvistamalla ja kiinnittämällä huomiota voimavaroihin ja vahvuuksiin, huomaamme niitä entistä enemmän ympäriltämme sekä löydämme keinoja huomata niitä myös Veturina toimiessamme nuorille.

Ollakseen valmis kohtaamaan nuoria ja toimimaan heidän Veturinaan/tukijanaan erilaisissa elämänvaiheissa sekä kohtaamaan toisen vertaisen tarina ja toimimaan kehittämis- ja vaikuttamistehtävissä, on nuoren itsensä oltava valmis kohtaamaan oma tarina/menneisyys. On tärkeää huomioida luottamuksellinen ilmapiiri sekä pohtia myös kuunnellessa toisten tarinoita, että miten sen vaikuttaa itseen. Veturi-valmennus tarjoaa nuorelle mahdollisuuden kohdata oma kokemustaustansa lastensuojelusta turvallisesti ja nuoren itsensä määrittämissä rajoissa.

3. Veturien yksilö- ja vertaistuki:

Veturointi-toimintaan osallistuva Veturi saa tukea ja kannustusta yksilöllisesti Veturina toimimiseen, oman elämän asioihin, tukea työelämävalmiuksiin sekä työelämään.

Veturi saa tukea työhönsä Veturointi-toiminnan henkilöstöltä, yhteistyökumppaneilta ja toisilta Vetureilta Vetureina toimivien lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden valmentaminen, työllistäminen ja tuki -toimintamallin mukaisesti ja hänellä on tukenaan Veturin käsikirja, johon on koottu vinkkejä ja yhteisiä toimintaohjeita (mm. haastavat tilanteet, tukisuhteen päättäminen).

Toimintaa koordinoiva henkilöstö on yhteydessä alueidensa Vetureihin ja pitävät yhteyttä heihin tarpeiden mukaisesti noin1krt/kk. Veturien vertaistuellisia tapaamisia eli Höyrytiimejä järjestetään sekä alueellisesti että yhdessä etäyhteyksin kerran kuukaudessa. Höyrytiimien teemoja voivat olla esim. virkistys, työnohjaus, toiminnan kehittäminen tai havaituista tarpeista nousevat koulutukselliset sisällöt. 

Vetureille tarjotaan tarvittaessa myös ulkopuolista ammatillista työnohjausta ja työteveyshuollon tukea.

4. Työmahdollisuuksien tarjoaminen Veturointi-toiminnassa

Valmennuksen käyneille Vetureille tarjotaan työtehtäviä heidän oman elämäntilanteensa, vahvuuksiensa ja voimavarojensa sekä Veturointi-toiminnan tarpeiden mukaisesti. Veturointi-toiminassa työskentelee säännöllisellä työajalla vuosittain 2-4 kokemustaustaista työntekijää (ohjaaja/asiantuntija ja ohjaaja nimikkeillä). Muut valmennetut Veturit työskentelevät Veturointi-toiminnan tehtävissä tuntityöntekijöinä tai henkilökohtaisia palkkioita vastaan, riippuen tehtävien luonteesta ja Veturin elämäntilanteesta.

Työelämävalmiuksia ja tulevaisuuden työllistymistä voidaan tukea myös tarjoamalla harjoittelumahdollisuuksia ja toimimalla opinnäytetöiden tilaajana/ohjaajana esimerkiksi sosiaali- ja terveysalaa opiskeleville Vetureille. 

Tulevaisuuteen, opiskeluun ja työllistymiseen liittyviä asioita käsitellään myös Vetureiden ja toimintaa koordinoivan henkilöstön yksilötapaamisissa sekä Höyrytiimi-ryhmässä.

Vetureilta pyydetään palautetta/arviointitietoa toiminnasta 2 kertaa vuodessa sähköisenä kyselynä, lisäksi heitä haastatellaan toiminnan seurantaa ja arviointia varten. Alueen työntekijät kyselevät Vetureilta palautetta ja toiveita muun muassa Höyrytiimien aiheista ja toiminnan kehittämisestä. 

Nämä kokonaisuudet ovat mukana Veturi-valmennuksissa ja tuessa, jota on toteutettu vuodesta 2015 asti Oulun seudulla sekä vuodesta 2018 alkaen Turun seudulla. Valmennuksessa ja Veturien tukemisessa on mukana alueellisia yhteistyökumppaneita. Valmennus- ja tukimallin kehittämisessä (ensimmäisessä Veturointi-hankkeessa 2015-2017) oli mukana Vuolle Setlementti ry.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa eri kohderyhmien kanssa työskentelyyn eri toiminta-alueilla. 

Veturin tehtävä on moninainen ja se pitää sisällään myös moraalisia ja eettisiä kysymyksiä. On hyvä muistaa, että kokemusasiantuntijuus koskettaa myös omia läheisiä ja verkostoja sekä työskentely tuo useasti esiin itselle hyvin tärkeitä ja jopa koskettavia asioita omasta elämästä ja eroaa täten normaalista työnteosta. Onkin tärkeää pitää huoli jaksamisesta ja voimavaroista.

Kokemusasiantuntijoiden vahva rooli toiminnan kehittämisessä, suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää toiminnan onnistumisen kannalta. Vahva valmennus ja tuki Vetureille on ollut keskeinen tekijä Veturointi-toiminnan muiden tavoitteiden saavuttamiseen ja luonut pohjan kaikelle muulle toiminnalle. Haastavissa tilanteissa Veturien yksilö- ja keskinäinen vertaistuki, työssä ohjaaminen, lisäkoulutus sekä yhteinen pohdinta nousevat erityisen merkittävään rooliin.

Toimintatapamme ja osallistumismahdollisuudet ovat monipuolisia, joustavia ja yksilöllisiä, mikä helpottaa muuttuviin elämäntilanteisiin vastaamista Veturien osalta. Toimintaan onkin mahdollisuus osallistua esimerkiksi muun työn tai opiskelujen lomassa sekä huomioiden omat voimavarat, aikataulut ja elämäntilanne. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Veturit kokevat hyväksi, että toiminnassa on monipuolisesti osallistumisen mahdollisuuksia, töitä voi tehdä joustavasti oman elämäntilanteen mukaan.  Kokemusasiantuntijoille on avautunut koulutus- ja työllistymispolkuja, työelämävalmiudet ova vahvistuneet ja heissä on tapahtunut kasvua.

Veturit ovat kokeneet Veturi-valmennukset onnistuneeksi kokonaisuuksi. Työmenetelmät koettiin toimivaksi ja ilmapiiri avoimeksi. Omaelämäntarinatyöskentely koettaan tärkeäksi. Valmennuksessa merkittävää on muun muassa mahdollisuus kääntää menneisyyden vaikeat asiat voimavaroiksi sekä Veturina-toimimisessa mahdollisuus tukea ja rohkaista toisia nuoria ja vaikuttaa lastensuojelun kehittämiseen.

Veturit kokevat yksilö- ja vertaistuen eli Höyrytiimien toiminnan hyväksi. He pitävät tärkeänä, että saavat tehdä itselleen kiinnostavia asioita omien vahvuuksien ja voimavarojen mukaan, voivat osallistua toimintaan joustavasti ja saada itse myös tukea oman yksityiselämän asioihin. He ovat saaneet vertaistukea, valmiuksia ja tukea Veturina toimimiseen sekä vahvuuksien, voimavarojen ja omien rajojen tunnistamiseen, uusia ihmissuhteita, ymmärrystä ja hyväksymistä omaa taustaa kohtaan, laajempaa näkökulmaa, tietoa ja ymmärrystä lastensuojeluun, itseluottamusta ja rohkeutta puhua kokemuksistaan. Toiminta on Veturien mukaan hyödyntänyt heitä opinnoissa, tulevaisuuden suunnitelmien selkiytymisessä ja työllistymisessä.

Yhteenvetona voidaan todeta Veturointi-toiminnan vaikuttaneen myönteisesti toimintaan osallistuvien Veturien hyvinvointiin, työllistymiseen, osallisuuteen ja työelämävalmiuksien vahvistumiseen.