Voimaperheet-toimintamallin laajentaminen Etelä-Savossa

Turun yliopiston hallinnoima voimaperheet on alle kouluikäisten käytösongelmien varhaisen tunnistamisen ja tuen hoitomalli. Hoitomallissa hyödynnetään digitalisaatiota, vanhempainohjausta ja verkkopohjaista psykoedukatiivista hoito-ohjelmaa.

 

Toimintaympäristö **

Lapsi- ja perhepalvelujen alueellisen kehittämisen painopisteet Tulevaisuuden sotekeskus-ohjelmassa liittyvät voimakkaasti varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäisyyn. Painopisteenä on ollut lasten ja nuorten matalan kynnyksen monialaisten palvelujen laadun ja saatavuuden parantaminen. Yhtäältä lasten ja nuorten hyvinvointia rakennetaan laajassa eri toimijoiden välisessä yhteistyössä. Toisena näkökulmana palveluketjuja ja -kokonaisuuksia sekä palveluja kehitetään lukuisilla alueilla ja keskeisenä tavoitteena on palveluketjujen alueellinen selkiyttäminen, yhdistäminen sekä saatavuuden vahvistaminen. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Voimaperheet on alle kouluikäisten käytösongelmien varhaisen tunnistamisen ja tuen hoitomalli. Hoitomallissa hyödynnetään digitalisaatiota, puhelimen välityksellä toteutettavaa vanhempainohjausta ja verkkopohjaista psykoedukatiivista hoito-ohjelmaa.

Toimintamallissa lähetetään kaikille 4-vuotta täyttävien lasten vanhemmille  kyselylomake, joka palautetaan täytettynä 4-vuotisneuvolakäynnin yhteydessä omalle terveydenhoitajalle.

Voimaperheet -toimintamallilla voidaan tunnistaa lapsen mahdollisia käytösongelmia varhaisemmassa vaiheessa ja antaa tukea sekä ohjeistusta vanhemmille lapsiarjen haasteisiin.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Voimaperheet on alle kouluikäisten käytösongelmien varhaisen tunnistamisen ja tuen hoitomalli. Hoitomallissa hyödynnetään digitalisaatiota, puhelimen välityksellä toteutettavaa vanhempainohjausta ja verkkopohjaista psykoedukatiivista hoito-ohjelmaa.

Toimintamallissa lähetetään kaikille 4-vuotta täyttävien lasten vanhemmille  kyselylomake, joka palautetaan täytettynä 4-vuotisneuvolakäynnin yhteydessä omalle terveydenhoitajalle.

Voimaperheet -toimintamallilla voidaan tunnistaa lapsen mahdollisia käytösongelmia varhaisemmassa vaiheessa ja antaa tukea sekä ohjeistusta vanhemmille lapsiarjen haasteisiin.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Turun yliopiston ohjaamana Etelä-Savon hyvinvointialueen neuvolan työntekijät

Tavoiteltu muutos

Lasten käytöshäiriöihin varainen tuki ja perheiden voimavarojen vahvistaminen

Muutoksen mittaaminen

Seurataan ohjelmaan osallistuneiden määrää 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kerätään palautetta perheitä ja neuvolan työntekijöiltä.

Ratkaisun perusidea **

Voimaperheet on toimintamalli, joka on kehitetty neuvolaikäisten lasten käytösongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja digitaaliseen, ennaltaehkäisevään hoitoon. Malli on vuosien tutkimus- ja kehittämistyön tulos.

Lapsuusiän käytöshäiriön riski voidaan tunnistaa jo ennen kouluikää. Varhainen puuttuminen käyttäytymisen ongelmiin vanhempainohjauksen avulla on tehokkain tapa ennaltaehkäistä myöhempiä ongelmia. Se antaa vanhemmille työkaluja vastata lapsen käyttäytymisen haasteisiin ja auttaa lasta käyttäytymään hyvin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

-Toimintamallin lähtökohta on Voimaperheet-neuvolakysely, jonka avulla lastenneuvolan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä vanhempainohjauksesta hyötyvät perheet tunnistetaan väestötasolla. Kysely lähetetään mallia toteuttavissa kunnissa asuville perheille ennen lapsen neljättä syntymäpäivää. Vanhemmat tuovat lomakkeen täytettynä terveydenhoitajan vastaanotolle. Jos perheellä ei ole täytettyä lomaketta mukana, se täytetään vastaanotolla.

Vuonna 2019 julkaistun kyselytutkimuksen perusteella terveydenhoitajien kokemukset Voimaperheet-mallista ovat pääosin myönteisiä. Voimaperheet-työryhmän neuvolaan lähettämä Vahvuudet ja vaikeudet -kyselyn (SDQ) vastausten yhteenveto koettiin helppokäyttöiseksi, ja sitä pidettiin hyödyllisenä perheiden psykososiaalisen tuen tarpeen arviointityökaluna. Toimintamallin käyttö lisäsi terveydenhoitajien tietämystä perheiden psykososiaalisesta hyvinvoinnista.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Voimaperheet hoito-ohjelma on saanut paljon hyvää palautetta suorittaneilta perheiltä.

1105 kohdatusta perheestä kriteerit täyttäneitä perheitä oli 83, joista vain 20 suoritti ohjelman loppuun asti. On syytä pysähtyä miettimään miten voisi näitä lähes 50 perhettä voisi auttaa, joilla kriteerien perusteella on tuen tarvetta vanhemmuuteen tai lapsen käytökseen liittyen. 

Voimaperheet hoito-ohjelman tyyppisiä varhaisen tuen menetelmiä on syytä kehittää jatkossakin perheiden tueksi. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Hoito-ohjelman avulla kohdattiin 1105 perhettä, jossa on 4- vuotias lapsi. 677 perhettä on pysähtynyt pohtimaan oman lapsen ja perheen arkea ja mahdollista tuen tarvetta. Kriteerit täyttäneitä perheitä on ollut hankekaudella 83, joista kuitenkin vain 20 perhettä suoritti hoito-ohjelman loppuun asti. Hoito-ohjelmasta kieltäytyneitä perheitä on ollut peräti 34 ja voidaankin pohtia, olisiko jatkossa neuvola- ja perhepalveluissa mahdollisuutta tarjota tukea näille perheille, jotta mahdollisesti myöhäisemmältä palvelun tarpeelta vältyttäisiin.