Yhdessä-tiimi. Varhaista tukea perheille Kymenlaaksossa

Yhdessä- tiimi on matalan kynnyksen  tiimi, jonka tavoittena on tukea perhettä moniamaatillisesti mahdollisimman varhain. Tiimi koostuu varhaiskasvatuksen, neuvolan, perhetyön ja perheneuvolan edustajasta. Tiimi kokoontuu säännöllisesti. Asiakas on aina mukana tapaamisessa. 

Toimintaympäristö **

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen perhekeskuspalveluiden kehittämiskokonaisuuden tavoitteena on varhaisen tuen palvleuiden/peruspalvleuiden vahvistaminen ja palvleuiden oikea-aikaisuuden sekä saatavuuden parantaminen.Monialaisen  verkostotyön ja  palvelutarpeen arvioinnin toteutuimen ovat keskeisiä onnistumsien elementtejä, kun tavoitellaan asiakkkaan sujuvaa palvleupolkua. 

Kymenlaaksossa nähtiin tarve yksinkertaistaa, sujuvoittaa ja varhaistaa huolen puheeksiottoa ja yhteistyötä varhaiskasvatuksen, neuvolan, varhaisen tuen perhetyön sekä perheuvolan kanssa ja luoda rakenteet asikkaan ympärille koottavan verkoston toimintaan.

 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Tavoitteena on asiakkaan ongelmien kasautumisen ehkäiseminen oikea-aikaisten, vaikuttavampien ja sitä kautta lyhytkestoisempien palvelujen ja tuen muotojen avulla.  Asiakkaan haasteet ja ongelmat pystytään tunnistamaan mahdollisimman varhain ja  riittävä tuki pystytään takaamaan koko perheelle moniammatillisesti.

Millaiset perheet hyötyvät yhdessä-tiimistä:

 • Perhe tiedostaa ongelman tai muutostavoitteen​

 • Perheellä on kykyä reflektoida omaa toimintaansa​

 • Perheellä on kykyä ja halua tarkastella ongelmaa eri näkökulmista​

 • Perhe on motivoitunut ja perheellä on voimavaroja muutokseen​

 • Perhe uskoo omaan toimijuuteen ja luottaa siihen, että asioita voi muuttaa ja niihin voi vaikuttaa

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Yhdessä tiimin tuki voi estää perhetilanteen kriisiytymisen ja ongelmien kasautumisen. Taustalla on tarve vahvistaa monialmmatillista työskentelyä ja työnjakoa perhekeskutoiminnan ytimessä.

Yhdessä tiimi voi vastata esim. seuaaviin tunnisttuihin haasteisiin:

 • haasteita vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksessa​

 • haasteita perheenjäsenten vuorovaikutuksessa​

 • keinottomuutta lapsen kanssa toimimisessa​

 • haasteita uuden elämäntilanteen rytmin löytymisessä ​

 • haasteita vanhempien välisessä roolituksessa​

 • vanhemman oma jaksaminen kuormittunut​

 • haasteita arkirytmissä

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmän ovat perhekeskusalueiden alle 8-vuotiaat lapset ja heidän perheensä. Perheillä on tunnistettu arjessan tuen tarvetta, jonka arvioinitiin ja totoeutukseen tarvitaan moniammatillista osaamista jo heti varhaisessa vaiheessa. 

Ratkaisun perusidea **

 

Yhdessä - tiimi on Perhekeskualueilla toimiva moniammatillinen tiimi, joka tukee perhettä varhaisessa vaiheessa. Huoli asiakkaan tilateesta voi herätä varhaiskasvatuskessa, neuvolassa varhaisen tuen perhetyössä ta perheneuvolassa. Jos tarvitaan moniammatillista arviointia, voidaan asiakkaalle ehdottaa asian käsittelyä tiimissä. 

Tiimiin osallistuvat aina perheohjaaja, perheneuvolan työntekijä sekä perheen oma terveydenhoitaja. Varhaiskasvatuksesta kutsutaan lapsen työntekijä (mikäli ohjaus tiimiin ei tapahdu sieltä). Lisäksi perheohjaaja voi tarvittaessa kutsua mukaan sosiaaliohjaajan perhekeskustiimistä.​ 

Tapaamisiin on sovittu säännöllinen aika ja ammattilainen voi varata asiakkaalle ajan tiimiin keskitetyn asiakasohjauksen kautta.

Tiimin tapaamisessa luodaan yhteinen tilannekuva perheen tilanteesta sekä tehdään konkreettinen suunnitelma palveluista, työnjaosta ja seurannasta. Tapaamisessa nimetään perheelle vastuutyöntekijä. Pohjana käytetään yhteinen arviointi-lomaketta.

 

Liitteet
Kuva
Yhdessä tiimi
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Tiimimallia on piltotitu Kymenlaaksosssa Karhulan neuvolan alueella 2021. Se on levitetty koko maakuntaan vuosien 2022- 2023 aikana perhekeskuksoordinaattorin ja perhetyön  hankekoordinaattorin toimesta. 

Juurruttamisen vaiheet:

Kehittäjätiimi kokooontuu säännöllisesti: palveluesimiehet, perhekeskuskoordinaattori, projektikoordinaattori
Säännölliset alueelliset koulutukset ja infot
Käyttöönoton tuki alueilla (perhekeskuskoordinaattori ja projektikoordinaattori)

Juurruttamisen ja jatkokehittämisen vastuuhenkilöiksi on nimetty perhetyön palvleuesimiehet

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallilla on luotu rakenteet matalan kynnyksen yhteistyölle. Se on mahdollistanut varhaiskasvatukselle helpon tavan ottaa huoli puheeksi ja saaada ammiattilaisten tukea asian käsittelyyn. Asiakkaan osallisuus omassa asiassaan on vahvistuntut ja yhteistyö perhekeskuksen matalan kynnyksen palvleudien välillä vahvistunut. Aluiden tiimeissä tehdään jatkuvaa kehittämistä ja seurantaa. Asikaspalautteen mukaan perheet ovat hyötyneet tapaamisesta.