Näkökulmia tavoitteen asettamiseen

Mistä työkalussa on kyse?

Työkalu kuvaa organisaation vaikutusmahdollisuuksia vaikutusketjun yksittäisiin osiin eli mitkä osat ovat toimijan hallittavissa, vaikutettavissa tai toiminnan päämäärä. Lisäksi se auttaa tunnistamaan, millä tavalla asetetut tavoitteet ja valitut mittarit liittyvät vaikutusketjun eri osiin. Resurssit, toiminta ja tuotokset ovat toimijan hallittavissa eli suorassa kontrollissa. Välittömät tulokset ja välittömät vaikutukset ovat toimijan vaikutettavissa, mutta niiden syntyminen on riippuvaista myös muiden ihmisten ja organisaatioiden toiminnasta. Välilliset vaikutukset ovat toiminnan päämäärä, mutta ne eivät toimijan kontrollissa tai suoraan vaikutettavissa.

Mihin työkalua käytetään?

Työkalu auttaa hahmottamaan toiminnan pitkän aikavälin päämäärän ja vaikutettavissa tai hallittavissa olevien asioiden välisen eron. Työkalu ohjaa asettamaan mitattavia tavoitteita toimijan vaikutettavissa tai hallittavissa oleville asioille. Työkalua käytetään arvioimaan ja kehittämään toiminnan tavoitteita ja mittareita joko uuden toiminnan suunnittelussa tai jo toteutetun toiminnan vaikutusten jäsentämisessä.

Miten työkalua käytetään?

Kun työkalua käytetään uuden toiminnan suunnittelussa, työskentelyn pohjaksi tarvitaan ilmiö- ja verkostokartta, päämäärä sekä vaikutusketju tai -ketjuja.

Kokeilkaa asettaa tavoite kullekin vaikutusketjun yksittäiselle osalle
Pohtikaa miten tavoitteen saavuttamista voi arvioida.
Kokeilkaa asettaa indikaattori tai mittari kullekin tavoitteelle.
Tarkastelkaa asetettuja tavoitteita ja pohtikaa, liittyykö tavoite valittuun ketjun kohtaan.
Kehittäkää tavoitetta tai siirtäkää se toiseen ketjun kohtaan, mikäli tarpeellista.
Tarkastelkaa ehdotettuja indikaattoreita tai mittareita ja pohtikaa, ilmentääkö ehdotettu indikaattori tai mittari todella kuvatun tavoitteen saavuttamista.
Kehittäkää indikaattoria tai mittaria tai siirtäkää se toisen tavoitteen kohdalle, mikäli tarpeellista. Valitkaa lopulliset tavoitteet ja indikaattorit tai mittarit.

Kussakin ketjun kohdassa voi tavoitteita ja indikaattoreita tai mittareita olla myös useampia, mutta merkitkää selkeästi, minkä tavoitteiden saavuttamista kukin indikaattori tai mittari ilmentää. Varmistakaa, että välittömille vaikutuksille on asetettu tavoitteet ja mittarit tai indikaattorit.

Kun työkalua käytetään toteutetun toiminnan vaikutusten jäsentämisessä, työskentelyn pohjaksi tarvitaan toimintasuunnitelma, projektisuunnitelma tai loppuraportti, jossa tavoitteet ja indikaattorit/mittarit on kuvattu.

1. Ottakaa käsittelyyn yksi tavoite ja yksi mittari kerrallaan. Pohtikaa mille vaikutusketjun yksittäiselle osalle se on asetettu: resursseille, toiminnalle, tuotoksille, välittömille tuloksille, välittömille vaikutuksille vai välillisille vaikutuksille.
2. Tarkastelkaa ovat tavoitteet ja mittarit linjassa keskenään ja jäsentäkää toiminnan tai hankkeen lopputulokset.
3. Jos huomaatte parannettavaa tavoitteiden ja mittareiden asettamisessa, kirjatkaa ne esimerkiksi loppuraportin pohdintaan.

Vinkkejä

Vaikuttavuuden näkökulmasta tärkeintä olisi asettaa tavoitteet ja mittarit tai indikaattorit toiminnan vaikutuksille eli konkreettisille muutoksille ihmisten käyttäytymisessä tai yhteisöjen tai yhteiskunnan rakenteissa. Ehdotettujen mittarien tai indikaattorien suhdetta asetettuihin tavoitteisiin kannattaa työstää huolella. Jos tavoittelette käyttäytymisen muutosta, älkää mitatko ainoastaan tuotoksia tai välittömiä tuloksia. Asioiden mitattavuus ei saisi ohjata tavoitteiden asettamista.

Katso myös Suunta - työkalu Innokylässä 


Muuta

Tämä työkalu on yksi valtionapuviranomaisia ja valtionavustusten hakijoita ja saajia varten kootuista työvälineistä, joista osa on esillä myös Innokylässä.  Työvälineestä on ohje ja mallikuva. Työvälineen voi rakentaa niiden perusteella esimerkiksi haluamalleen digitaaliselle valkotaululle. Työvälineitä voi muokata kevyesti powerpointilla.

Työvälineet ovat tarkoitettu sujuvoittamaan valtionavustusprosessia. Lisätietoa toiminnan suunnittelun työvälineistä ja valtionavustustoiminnan kehittämisestä työvälineistä: Toiminnan suunnittelun työvälineet - Valtiovarainministeriö (vm.fi)
 

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet