Osallisuuden arviointi asiakastyössä

Mistä työkalussa on kyse?
Työkalu on suunniteltu työyhteisön ja/tai palvelua tarjoavan ammattilaisen arviointivälineeksi. Tarkoitus arvioida, miten ideointi-, tieto-, suunnittelu-, päätöksenteko, toiminta- ja arviointiosallisuus toteutuvat toiminnassa.

Mihin työkalua käytetään?
Työkalu soveltuu osallisuuden arviointiin ja sillä saadaan esille osallisuustoiminnan nykyinen taso, jonka perusteella voidaan aloittaa kehittämistoimet niillä osa-alueilla, joissa osallisuutta ei ole vielä odotetulla tavalla huomioitu.

Miten työkalua käytetään?

1) Alkutilanteen arviointi
Ennen arviointiin ryhtymistä mietitään osallisuuden osa-alueiden tavoitetasot ((A kuvaa lähtötasoa, D erinomaista tasoa), joiden ei tarvitse aina olla D, vaan jossain osa-alueissa realistinen tavoite voi hyvin olla myös alhaisempi.

2) Arvioinnin toteutus
Kunkin osallisuuden taso arvioidaan ympyröimällä tilannetta kuvaava kirjain A-D. Mikäli arvioitaessa havaitaan, että joku osallisuuden kohta on jopa D-tasoa parempi, on hyvä miettiä, miten erinomainen taso säilytetään.

3) Kehittämiskohteen valinta
Kun kaikki osallisuuden osa-alueet on arvioitu, työyhteisö valitsee niistä 1-3 kehittämiskohdetta, päättää kehittämisestä vastaavan henkilön, sopii toimenpiteistä, ja sopii, miten kehittämiskohteiden edistymistä seurataan. Sopiva seuranta-aika on yleensä 3-6 kuukautta

4) Uudelleen arviointi
Sovitun seurantajakson jälkeen arviointi tehdään uudelleen, jolloin nähdään kehittämiskohteessa aikaansaatu muutos

5) Arvioinnin toistaminen
Keskeisten toimintojen arviointi on suositeltavaa tehdä vähintään kerran vuodessa tai ainakin uuden ryhmän tai jakson alkaesssa.

Vinkkejä 

On tärkeää, että ennen arviointiin ryhtymistä mietitään osallisuuden osa-alueiden tavoitetasot (A kuvaa lähtötasoa ja D erinomaista tasoa), joiden ei tarvitse aina olla D, vaan jossain osa-alueissa realistinen tavoite voi hyvin olla myös alhaisempi.

Alkuperäinen työkalu on Helsingin Nuorisasiainkeskuksen laatima. Työkalu ei löydy enää nuorisoasiankeskuksen verkkosivuilta.

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Työkalun systemaattinen hyödyntäminen mahdollistaa muutoksen vertailun. Vaatii menetelmään sitoutumista ja huolellista tutustumista. 

Kesto

Menetelmää voi hyödyntää systemaattisesti toiminnan arviointityössä. Sopiva seuranta-aika on yleensä 3-6 kuukautta.

Kuinka monta osallistujaa

Koko työryhmä tai yksittäinen asiakastyötä tekevä ammattilainen.

Mitä tarvitaan

Aikaa arvioinnille. Lomake arviointia varten on alla liitteenä