DOT-hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli edistää kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden ja henkilökunnan digitaalisia taitoja. Tätä kautta tavoiteltiin työllistymisen mahdollisuuksien lisäämistä, osallisuutta ja kykyä toimia digitalisoituvan yhteiskunnan yhdenvertaisena jäsenenä. 

Samalla haluttiin edistää etätyötoiminnan muotoja ja kehittää uudelle etätyöpalvelulle virtuaalinen alusta ja siihen etätyötoimintaa tukevia sisältöjä. Kolmantena tavoitteena oli Digipajan konseptointi työtoiminnassa ja laitekierrätyksen tehostaminen. 

Hankkeen taustalla vaikutti Covid19-pandemia, jolloin syntyi tarve kehittää työtoimintaa kohti etänä toteutettavia digitaalisia muotoja. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
DOT - Digiosaamisen kehittäminen työtoiminnassa
Lyhyt kuvaus

DOT-hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli edistää kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden ja henkilökunnan digitaalisia taitoja. Tätä kautta tavoiteltiin työllistymisen mahdollisuuksien lisäämistä, osallisuutta ja kykyä toimia digitalisoituvan yhteiskunnan yhdenvertaisena jäsenenä. 

Samalla haluttiin edistää etätyötoiminnan muotoja ja kehittää uudelle etätyöpalvelulle virtuaalinen alusta ja siihen etätyötoimintaa tukevia sisältöjä. Kolmantena tavoitteena oli Digipajan konseptointi työtoiminnassa ja laitekierrätyksen tehostaminen. 

Hankkeen taustalla vaikutti Covid19-pandemia, jolloin syntyi tarve kehittää työtoimintaa kohti etänä toteutettavia digitaalisia muotoja. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Ydintavoitteena oli vahvistaa Helsingin kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden digitaalista osaamista. Sitä tukemaan kehitettiin digitaalisen etätyötoiminnan alustaa (Virtuaaliverstas) ja sen sisältöjä. Lisäksi valmennettiin henkilöstöä kyvykkäämmäksi tukemaan työtoiminnan asiakkaiden digioppimispolkuja. 

Digiosaamisen kehittämisessä korostuivat perinteiseen ohjelmistojen käyttöharjoitteluun verrattuna erityisesti toimiminen digitaalisissa palveluympäristöissä, oman tiedon hallinta ja tietoturva, tiedonhaku sekä oppimisalustojen käyttöosaaminen. 

Toimiaika

1.1.2022-31.8.2023

Toimijat

Helsingin kaupunki

Forum Virium Helsinki Oy

Rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Yhteyshenkilön nimi
Saara Teinilä, projektipäällikkö
Yhteyshenkilön organisaatio
Helsingin kaupunki
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
saara.teinila@hel.fi

Tekijä

Saara Teinilä

Luotu

09.11.2022

Viimeksi muokattu

28.08.2023
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Covid19-pandemian vuoksi lähipalvelut jouduttiin pandemian alkuvaiheessa sulkemaan ja kuntouttava työtoiminta siirtämään etänä toteutettavaksi palveluksi. Pandemia toi esille sekä digitaitojen tärkeyden että digitaitojen puutteet työtoiminnan asiakkailla ja henkilökunnalla: lähipalvelujen sulkeuduttua riittävien digitaitojen hallitseminen korostui. 

Työtoiminnan siirtäminen etänä toteutettavaksi työtoiminnaksi vaati nopeiden ratkaisujen luomista. Etätyötoiminta nosti esiin tarpeen tuottaa etätyötoimintaan sopiva digitaalinen alusta, jossa olisi erilaisia materiaaleja ja muuta etätyötoimintaa tukevaa sisältöä. Siirtyminen väliaikaisesti etätyötoimintaan myös osoitti, että kuntouttavaa työtoimintaa voi järjestää myös etänä, se on toimivaa ja se mahdollistaa esimerkiksi työtoiminnan asiakasmäärän lisäämisen, jolloin kuntouttavaa työtoimintaa voidaan tarjota useammalle asiakkaalle. 

Päämäärä ja päätavoite

Hankkeen toiminta koostui kolmesta kokonaisuudesta: digiosaamista kehittävästä laajasta oppimiskokonaisuudesta, Virtuaaliverstaasta ja sen sisältöjen kehittämisestä sekä kiertotalouden erityisteemoista.  

Digiosaamisen kehittämisen tavoitteena oli saada riittävät digitaidot työtoiminnan asiakkaille ja henkilökunnalle, jotta asiakkaat pystyvät toimimaan yhä digitalisoituvammassa yhteiskunnassa ja jotta työtoiminnan henkilökunta on riittävän kyvykäs digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen omassa työssä ja asiakkaiden digiosaamisen tukemiseen. Digiosaamisen kehittämisen välineenä toimivat koulutukset, joiden teemat tukivat sekä asiakkaiden arjen digitaitoja että työtoiminnan henkilökunnan ohjaustaitoja.  

Virtuaaliverstaan ja sen sisältöjen luominen vastasi tarpeeseen saada työtoiminnan käyttöön etätyöhön sopiva alusta, jossa työtoiminnan asiakkaat ja henkilökunta voivat toimia. Hankkeen tavoitteena oli kilpailuttaa erilaisia alustoja, pilotoida alusta ja kehittää siihen sisältöjä. Tarkoituksena oli luoda pohja uudelle etätyötoiminnan virtuaaliselle ratkaisulle, joka jää edelleen kehitettäväksi myös hankkeen jälkeen. 

Kiertotalouden osalta hankkeen aikana yhdistettiin Uusix-verstaiden Tietotekniikka- ja Koulutus sekä PC-kierrätys -toiminnot yhdeksi Digipajaksi linkittyneenä Virtuaaliverstaaseen. Lisäksi hankkeessa kehitettiin tapoja tehostaa laitekierrätystä työtoiminnassa. 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Pitkän aikavälin vaikutuksena kaupungin kuntouttava työtoiminta pystyy palvelemaan satoja nykyisiä ja uusia työtoiminnan asiakkaita uudella digitaalisuutta hyödyntävällä ja digitaalista osaamista kehittävällä mallilla. Tämä puolestaan lisää asiakkaiden yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja työelämän taitovaatimuksiin vastaavuutta. Digitaalisen työtoiminnan kehittäminen laajentaa myös uusien kiertotalouden teemojen mukaan ottoa verstastoimintaan, kuten älypuhelinten kierrätystä. 

Tuotokset ja tulokset

Digiosaamisen kehittäminen 

Helsingin kaupungin työntekijöille on tarjolla kaupungin järjestämiä digikursseja lähi-, etä- ja verkko-opintoina mm. yleisimmin käytetyistä toimisto-ohjelmista. Työtoiminnan asiakkaille tarjolla on työtoiminnan omaa digikoulutusta, johon voi osallistua ilmaiseksi. 

Hankkeessa hyödynnettiin jo olemassa olevaa koulutustarjontaa ja järjestettiin olemassa olevaa koulutustarjontaa tukevaa, työtoiminnan asiakkaille ja henkilökunnalle räätälöityä koulutusta. Tavoitteena oli kriittisten digitaitojen kartoittaminen, digiosaamisen kehittäminen ja erityisesti arjessa tarvittavien digivalmiuksien ja digirohkeuden lisääminen. 

Hanke järjesti yhteensä 46 koulutusta työtoiminnan asiakkaille ja henkilökunnalle. Teemoina olivat muun muassa työelämässä tarvittavat digitaidot ja työnhaku, tietoturva ja tietosuoja, ohjausosaaminen, sosiaalinen media ja sähköiset terveyspalvelut. Yhteistyössä Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n (TIEKE) kanssa pilotoitiin myös asiakkaille suunnattu digitaitojen osaamismerkkipilotti. 

Koulutuksista saatu palaute oli erittäin hyvää. Asteikolla 1–5 tyytyväisyys koulutuksiin oli 4,3 ja hyödyllisyys 4,0. Oman digiosaamisen koettiin myös hieman kasvaneen. Koulutuksiin osallistui yhteensä yli 300 työtoiminnan asiakasta ja henkilökuntaa. 

Hankkeen aikana työtoiminnan oma digikoulutus uudistettiin selkeämmäksi ja asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Tarjolla on nyt eri tasoisia kursseja eri aihepiireistä aloittelijoista edistyneempiin. Uudistettu digikoulutus palvelee myös hankkeen jälkeen asiakkaita.  

Hankkeen järjestämien koulutusten materiaaleja on saatavissa myös hankkeen jälkeen. Asiakaskoulutusten materiaaleja on etätyöalustalla ja henkilökunnan koulutusten materiaaleja on saatavilla kaupungin henkilökunnan omalla oppimisalustalla. 

Hankkeen alkupuolella huomattiin tarve kiertävälle digituelle, joka kohtaisi työtoiminnan asiakkaita työtoimintapaikoilla ja antaisi digitukea mm. puhelimen ja tietokoneen ja sähköisten asiointikanavien käyttöön. Digitukihenkilö rekrytoitiin hankkeen loppupuolella ja luotu kiertävän digituen toimintamalli osoittautui niin toimivaksi, että digitukihenkilötoiminta jatkuu myös hankkeen jälkeen. 

 

Oppimisalusta ja Virtuaaliverstas 

Etätyötoiminnan toimivuus vaati digitaalista työtoiminnan alustaa, joka pilotoitiin hankkeessa. 

Hanke kilpailutti digitaalisen oppimisympäristön kesällä 2022. Hankkeen alussa, maaliskuussa 2022, toteutettiin yhdessä kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tietohallinnon kanssa markkinakartoitus, jossa kartoitettiin tarjolla olevia, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä. Yli 100 oppimisympäristön joukosta valittiin neljä suomalaista palveluntarjoajaa, joiden ratkaisut pääosin täyttivät työtoiminnan tarpeet (Digitalistin palvelumuotoilu 2021). Näihin neljään ratkaisuun tutustuttiin paremmin, ja kilpailutus järjestettiin näiden toimijoiden välillä. 

Kilpailutuksessa laatupisteiden määrittämisessä käytettiin koekäyttöä, jossa voiton vei Claned-oppimisympäristö. Claned sai eniten pisteitä helppokäyttöisyydestään, intuitiivisen loogisesta navigaatioistaan sekä edistymisen seurannasta. 

Pilotin ajalle 9/2022–8/2023 hankittiin yhteensä 200 lisenssiä työtoiminnan asiakkaita ja henkilöstöä varten. Rekisteröityneitä käyttäjiä tuli 187. Käyttöönottoprojekti toteutettiin syyskuussa 2022. Ensimmäiset asiakkaat perehdytettiin alustan käyttöön lokakuun lopussa. 

Palautteen ja kokemusten perusteella toimintaympäristöä jatkokehitettiin yhdessä Virtuaaliverstaan tiimin, asiakkaiden ja lukuisten työtoiminnan työntekijöiden kanssa. Oppimismuotoiluun ja sisällöntuotantoon osallistui yli 50 henkeä eri tiimeistä, pajoilta ja osastoilta. Oppimismuotoilutyöpajoissa oppimisalustalle tuotettiin pajakohtaisia sisältöjä ja se auttoi työtoiminnan henkilöstöä hahmottamaan tavoitteita ja jo olemassa olevaa materiaalia sekä muotoilemaan materiaalin digitaaliseen muotoon. Virtuaaliverstaalla oli kaiken kaikkiaan 50 eri sisällöntuottajaa. Valmiita tehtäviä asiakkaille luotiin yli 1000 kappaletta. 

Virtuaaliverstas jatkaa toimintaansa syksyllä Clanedissa ja keväästä 2024 kaupungin kilpailuttamalla digitaalisella alustalla.   

 

Digipaja ja laitekierrätys 

Hankkeen tavoitteiden mukaisesti yhdistettiin työtoiminnan digikokonaisuus ja tehostettiin kiertotalouden toteutumista. Aikaisempi Tietotekniikkapaja ja koulutus -kokonaisuus ja Helsingin kaupungin poistotietokoneita hyödyntävä PC-kierrätys yhdistyivät uudeksi Digipajaksi. Yhdistymisen myötä verstaille saatiin enemmän liikkumavaraa, jolloin asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin pystytään vastaamaan paremmin.  

Kun Digipajalle on tullut lähete uudesta asiakkaasta, kutsutaan asiakas taloon suorittamaan ensimmäistä kolmen kuukauden mittaista jaksoa. Sen aikana tutustutaan Digipajan eri toimintoihin ja kartoitetaan omaohjaajan kanssa kiinnostuksenkohteita. Toisella jaksolla asiakas toimii valitsemallaan suuntautumislinjalla. Kolmannella jaksolla asiakas pyrkii kohti jatkopolkuja omien tavoitteidensa mukaisesti. Neljäs jakso myönnetään vain perustellusta syystä, sillä tarkoitus on saada asiakkaat eteenpäin. Digipajalla keskitytään lisäämään osaamista ja parantamaan työkykyä sekä työllistymismahdollisuuksia.  

Hankkeessa jäsennettiin työtoiminnan digikokonaisuus, tuettiin Digipajan rakentumista ja luotiin Digipajan asiakaspolkujen kuvaus. Lisäksi työtoiminnan digilaitteiden kierrätystä laajennettiin ja selvitettiin myös mahdollisuuksia ulottaa kierrätys älypuhelimiin. Älypuhelimien kierrätyksen kehittäminen jatkuu hankkeen jälkeen.

Liitetiedostot ja linkit