Ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin työpaketti osana Pohjois-Savon Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanketta (POSOTE20).

Työpaketissa tuotetaan sisältöjä ennaltaehkäisyn, varhaisen tuen ja omahoidon näkökulmista sähköiseen sote- ja perhekeskukseen. Tavoitteena on lisätä palvelujen ja asiakaskohtaamisten vaikuttavuutta.  Alueelle laaditaan ja otetaan käyttöön yhtenäiset toimintamallit. 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Ennaltaehkäisy ja ennakointi POSOTE20
Lyhyt kuvaus

Ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin työpaketti osana Pohjois-Savon Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanketta (POSOTE20).

Työpaketissa tuotetaan sisältöjä ennaltaehkäisyn, varhaisen tuen ja omahoidon näkökulmista sähköiseen sote- ja perhekeskukseen. Tavoitteena on lisätä palvelujen ja asiakaskohtaamisten vaikuttavuutta.  Alueelle laaditaan ja otetaan käyttöön yhtenäiset toimintamallit. 

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Päämääränä/ pitkän tähtäimen tavoitteena on, että alueen asukkaiden hyvinvointivajeet tunnistetaan nykytilaa aiemmin ja että ennaltaehkäisevää tukea on riittävästi saatavilla.

 • Ennaltaehkäisevän työn sähköiset palvelut, neuvonta ja omahoidon välineet ovat nykyistä paremmin asukkaiden saatavilla.
 • Perheitä ja nuoria  tuetaan arjessa ennakoivasti, kun tuen tarve on tunnistettu.
 • Nuorten mielenterveysongelmiin on saatavilla matalan kynnyksen tukea.
 • Vaikuttavuustietoa hyödynnetään systemaattisesti toiminnan ohjauksessa.
Toimiaika

8/2020 - 12/2022. 

Käytännössä työ on käynnistynyt syksyllä 2020.

Toimijat

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset Pohjois-Savon kunnissa, erityisesti perusterveydenhuollossa sekä lapsi- ja perhepalveluissa. 

Yhteistyössä mukana:

 • Pohjois-Savon HYTE-tiimi ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
 • Alueen kunnat ja Pohjois-Savon liitto
 • Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO
 • Järjestötoimijat (esim. koulutuksissa Suomen Sydänliitto, ADHD-liitto, A-klinikkasäätiö, Ehyt ry, Kirkon perheasiain neuvottelukeskus, Perheentalot, MLL:n Järvi-Suomen piiri)
 • THL:n kansallinen hanketuki ja kehittämisverkostot 
 • Alueen oppilaitokset (UEF, Savonia)

 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Mervi Lehmusaho
Yhteyshenkilön organisaatio
Siilinjärven kunta
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
mervi.lehmusaho@siilinjarvi.fi

Tekijä

Mervi Lehmusaho

Luotu

21.12.2020

Viimeksi muokattu

27.09.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Pohjois-Savon maakunnassa on vuoden 2021 alusta 19 kuntaa, joiden lähtötilanteet vaihtelevat.   Kokonaisuutena maakunnassa sairastetaan muuta maata enemmän, ikääntyneiden määrä kasvaa väestön kokonaismäärän samalla laskiessa, ja työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus on maan suurimpia. Alueen väestön palvelutarve on 17 % maan keskiarvoa suurempi, joka johtaa sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon maan keskitasoa runsaampaan käyttöön. Alueelliset erot näkyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saavutettavuudessa ja saatavuudessa, mutta myös väestön sairastavuudessa ja ikärakenteessa. Tämä johtaa alueelliseen eriarvoisuuteen. Erityisen huolestuttava on lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen tilanne. Matalan kynnyksen palveluiden huono saatavuus on johtanut raskaampien palvelujen runsaaseen käyttöön. POSOTE20-työssä pyritään poistamaan eriarvoisuutta parantamalla saavutettavuutta ja saatavuutta koko maakunnassa eri keinoin.

Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset asukasta kohden ovat maan keskiarvon yläpuolella. Toisaalta tarvevakioinnin jälkeen Pohjois-Savo asettuu hieman keskiarvon alapuolelle. Reaalikustannusten kasvun odotetaan kohdistuvan pääosin ikääntyneiden palveluihin ja perusterveydenhuollon vuodeosastohoitoon. Kustannusten kasvua pyritään pienentämään siirtämällä painopistettä ennaltaehkäisyyn palveluneuvonnalla ja omahoidon työkalujen systemaattisella kehittämisellä maakunnan tarpeita vastaaviksi. Tulevaisuuden sotekeskushankkeella tavoitellaan muutoksia mm. sairastavuuden vähenemiseen, kiireettömän hoidon nykyistä parempaan saatavuuteen, sähköisen asioinnin lisääntymiseen, kotihoidon ja kotisairaalatoiminnan vahvistamiseen. Lisäksi keskiössä ovat järjestökumppanuuden ja osallisuuden vahvistaminen palvelujen kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Ennaltaehkäisyn työpakettiin liittyen:

Pohjois-Savon sote-palvelutuotannossa painottuvat raskaat palvelut. Näyttöä ehkäisevien toimenpiteiden vaikuttavuudesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on runsaasti, mutta tarvitaan implementaatiotutkimusta ja arviointia niiden soveltuvuudesta Pohjois-Savon maakuntaan. Painopisteen siirtämiseksi ennaltaehkäisyyn tarvitaan myös siihen liittyvän osaamisen ja johtamisen sekä tietojärjestelmien kehittämistä.

Ehkäisevän toiminnan tulee huomioida koko elämänkulku ja rakentua ihmisten yksilöllisten tarpeiden ja resurssien mukaisesti, ja palvelujen tulee olla helposti saavutettavissa yhden yhteydenoton periaatteella. Osallistavat toimet ja menetelmät ovat keskiössä ehkäisevien palveluiden kehittämisessä.

Päämäärä ja päätavoite

Päämääränä on, että alueen asukkaiden hyvinvointivajeet tunnistetaan nykytilaa aiemmin ja että ennaltaehkäisevää tukea on riittävästi saatavilla. Tämä edellyttää ennakoivan ja ennaltaehkäisevän työn strategisia päätöksiä sekä paikallistasolla ja alueellisesti ehkäisevän työn seurantaa ja arviointia osana muita sote-toimintoja. Myös tutkimustiedon hyödyntäminen ja alueellinen tutkimusyhteistyö vahvistuu sote-kehittämisessä. 

Tavoitteena on

1) Kehittää kokonaisvaltaista hyvinvointia, sen edellytyksiä ja toimintaa ohjaava digitaalinen alusta, jonka avulla

 • asiakkaat saavat tarpeitaan vastaavia palveluja
 • vaikuttavuustietoa hyödynnetään kehitystyössä ja palveluissa.

2) Määritellä ja luoda sisältöä sähköiseen sote- ja perhekeskukseen

 • Sähköinen sote- ja perhekeskus tulee sisältämään erilaisia sähköisiä palveluja kuten omahoitoa, riskitestausta ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvää tietoa.
 • Sote- ja perhekeskuspalvelut ovat jatkossa helposti asukkaiden saatavissa 

3) Laatia ja ottaa käyttöön alueellisesti yhtenäiset palvelumallit

 • Lapsiperheiden, aikuisväestön ja ikääntyneiden palveluissa
 • Palvelumalleissa vahvistetaan monitoimijaista yhteistyötä, jotta asiakas/perhe saa tukea varhain ja säästyy ”luukulta-luukulle”- ohjaamiselta.

 

 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset
 • Digitaalinen alusta ennaltaehkäisevän toiminnan vaikuttavuuden kehittämisen välineeksi
 • Ennaltaehkäisevän toiminnan johtamisen ja vaikutusten arvioinnin malli 
 • Sähköiset omahoidon ja ennaltaehkäisevä tuen piiriin ohjaavat käytännöt osana sähköistä sote- ja perhekeskusta
 • Puheeksi ottamisen ja ohjaamisen toimintamallit omahoitoon ja elintapaohjaukseen
 • Yhtenäiset ennaltaehkäisevän tuen palvelumallit perhekeskustoimintaan (mm. vanhemmuuden tuki, eroauttamisen tuki, mielenterveyden varhainen tuki ja hoito, omahoidon ja elintapaohjauksen palvelumalli)
 • (NMOK: Nuorten psykososiaalisen tuen IPC ja Chilled -menetelmät käytössä)