ePerheentalo on Pelastakaa Lapset ry:n hallinnoimien Joensuun ja Kuopion Perheentalojen verkkotoimintaa. Toiminta on kehitetty osana "Digitukihenkilöt ja ePerheentalot lapsiperheiden tukena" -hanketta. Verkkotoiminnan kokonaisuus on Perheentalojen yhteistyössä ylläpitämää perheitä tukevaa verkkotoimintaa. Toiminta on suunnattu vanhemmille ja sen tavoitteena on tukea perheitä vahvistamalla vanhempia. Kokonaisuus koostuu neljästä eri toiminnasta: Kysymyksiä ja vastauksia perhe-elämästä, Vanhempien kohtaamispaikka verkossa, Perheenä Suomessa (ent. Puhutaan suomea) -ryhmä sekä Aamukahvit ja asiaa -etälähetykset. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
ePerheentalo
Lyhyt kuvaus

ePerheentalo on Pelastakaa Lapset ry:n hallinnoimien Joensuun ja Kuopion Perheentalojen verkkotoimintaa. Toiminta on kehitetty osana "Digitukihenkilöt ja ePerheentalot lapsiperheiden tukena" -hanketta. Verkkotoiminnan kokonaisuus on Perheentalojen yhteistyössä ylläpitämää perheitä tukevaa verkkotoimintaa. Toiminta on suunnattu vanhemmille ja sen tavoitteena on tukea perheitä vahvistamalla vanhempia. Kokonaisuus koostuu neljästä eri toiminnasta: Kysymyksiä ja vastauksia perhe-elämästä, Vanhempien kohtaamispaikka verkossa, Perheenä Suomessa (ent. Puhutaan suomea) -ryhmä sekä Aamukahvit ja asiaa -etälähetykset. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Kokonaisuuden tavoitteena on perheiden arjen ja jaksamisen, verkostojen ja turvallisten ihmissuhteiden vahvistuminen. Toiminta on vanhemmille suunnattua ja se tukee perheitä vahvistamalla vanhempia tarjoamalla erilaista perhe-elämän asioihin liittyvää tietoa, palveluohjausta ja kohtaamisen paikkoja. Toiminnalla pyritään tarjoamaan ja vahvistamaan Perheentalojen matalan kynnyksen toimintaa etäyhteyksiä hyödyntäen.

Toimiaika

Verkkotoimintaa kokeiltiin ensimmäistä kertaa keväällä 2020 poikkeusolojen alettua. Varsinainen kehitystyö aloitettiin hankkeen alkaessa elokuussa 2020. Hankkeen puitteissa toimintaa kehitetään toukokuun 2021 loppuun.

Toimijat

Pelastakaa Lapset ry, Perheentalojen kävijät ja verkoston jäsenet.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Janika Hyvönen / Hanna Tulensalo
Yhteyshenkilön organisaatio
Pelastakaa Lapset ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
janika.hyvonen@pelastakaalapset.fi

Tekijä

Janika Hyvönen

Luotu

29.04.2021

Viimeksi muokattu

23.07.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Keväällä 2020 koronaepidemian myötä Pelastakaa Lasten hallinnoimat Perheentalot Joensuussa ja Kuopiossa suljettiin ja perheille suunnattua toimintaa siirrettiin verkkoon. Kevään verkkotoiminnan kokemusten perusteella lähdettiin kehittämään ePerheentaloa eli Perheentalojen verkkotoimintaa, joka vastaa perheiden tuen tarpeisiin myös tilanteissa, joilloin perhe tai vanhempi ei voi osallistua Perheentalojen fyysiseen kohtaamispaikkatoimintaan.

Päämäärä ja päätavoite

Toimintakokonaisuudella pyritään vahvistamaan Perheentalojen tarjoamaa matalankynnyksen toimintaa perheille myös etäyhteyksiä hyödyntäen. Kokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa perheiden arkea ja jaksamista, verkostoja ja turvallisia ihmissuhteita. Näihin tavoitteisiin pyritään tarjoamalla monipuolisia toimintoja, joiden kautta vanhemmat saavat tietoa, palveluohjausta sekä voivat kohdata toisia vanhempia ja työntekijöitä. Vanhempia tukevalla voidaan vahvistaa koko perheen hyvinvointia.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Perheentalojen arkea vahvistava tuki on perheiden saavutettavissa paikkaan ja osittain aikaan sitoutumattomasti. Toiminta vähentää vanhempien kokemaa yksinäisyyttä, perheet saavat palveluohjausta ja tietoa sekä vinkkejä arkensa tueksi.

Tuotokset ja tulokset

ePerheentalon kehittämisessä keskeistä oli se, että tiedetään perheiden arkea ja jaksamista tukevan vanhemman riittävät voimavarat, lapsen kasvatukseen ja kehittymiseen liittyvä tietotaito sekä vanhempaa tukevat sosiaaliset verkostot. Ymmärrystä perheiden tarpeista lisättiin hankkeen eri vaiheissa, jotta pystyttiin kehittämään suoraan perheiden tarpeita vastaavaa toimintaa.

 

Asiakasymmärryksen perusteella nähtiin tarve perhe-elämään liittyvälle asiantuntijatiedolle, jonka myös arvioitiin tukevan perheiden arkea vanhemman saaman tiedon ja palveluohjauksen myötä. Vanhemmille tarjottiin mahdollisuus saada perhe-elämää koskevaa tietoa verkkovälitteisesti Kysymyksiä ja vastauksia perhe-elämästä videosarjassa sekä Aamukahvit ja asiaa etälähetysten kautta. Sekä videoissa että etälähetyksissä jaettiin asiantuntijatietoa aiheeseen liittyen sekä kerrottiin siihen liittyen tukea tarjoavista palveluista.

 

Perheentalot järjestävät säännöllisesti ”Aamukahvit ja asiaa” –tilaisuuksia, jossa eri asiantuntijat kertovat liittyen erilaisin perhe-elämän asioihin. Kokeilussa tehtiin tilaisuuksista etälähetyksiä Instagramin kautta, jotka olivat myös katsottavissa tallenteina noin kaksi viikkoa tilaisuuden jälkeen. Näin saatiin jaettua tietoa myös perheille, jotka eivät osallistuneet tilaisuuksiin paikan päällä tai aikasidonnaisesti. Erityisesti tallenteita katsottiin usein ja toiminta koettiin palautteiden perusteella merkitykselliseksi.

 

Kysymyksiä ja vastauksia perhe-elämästä toiminnassa vanhemman on mahdollisuus kysyä anonyymisti liittyen perhe-elämän asioihin. Kysymyksiin vastattiin YouTubessa julkaistavilla videoilla, joissa hyödynnettiin niin organisaation sisäistä kuin ulkoista asiantuntemusta. Toiminnan katsottiin vastaavan vanhempien tarpeeseen anonyymista, aikaan ja paikkaan sitoutumattomasta toiminnasta. Arvioitiin, että toimintaan osallistuminen on helppoa myös silloin, kun vanhempi kaipaa tietoa vaikeammistakin asioista. Vanhemmilta saadun palautteen mukaan toiminnan katsottiin sopivan vanhemmille, joilla ei ole riittävää tukiverkostoa.

 

Järjestämällä mahdollisuus kohdata toisia vanhempia etäyhteyksin voitiin tukea vanhemman sosiaalisia suhteita ja arjessa jaksamista. Taustalla vaikuttivat vanhempien esiin tuoma tarve toisten vanhempien kohtaamiselle ja vertaistuelle. Tarpeiden mukaisesti vanhempien jaksamista tuettiin vahvistamalla heidän sosiaalisia verkostojaan Puhutaan suomea –ryhmässä sekä Vanhempien kohtaamispaikassa verkossa.

 

Perheenä Suomessa -ryhmä on maahan muuttaneille suunnattu videovälitteinen verkkoryhmä. Maahan muuttaneet vanhemmat kokivat, että poikkeusolojen vuoksi kontaktit etenkin suomen kieltä puhuviin henkilöihin olivat vähentyneet heikentäen heidän kielitaitoa. Tämän nähtiin vaikuttavan suoraan vanhemman omaan hyvinvointiin ja yhteiskuntaan kuuluvuuden kokemukseen. Vanhemmat kuvasivat, että Puhutaan suomea-ryhmä edisti heidän kielitaitoaan sekä toi hyvää oloa, kun sai kohdata muita ja olla yhdessä omalta kotisohvaltaan käsin.

 

Vanhempien kohtaamispaikka verkossa on paikka, jossa vanhemmat saavat kohdata toisiaan, keskustella itselle ajankohtaisista asioista sekä saavat tarvittaessa ohjausta paikalla olevilta työntekijöiltä. Keskusteluihin sai osallistua niin videoyhteydellä, puhumalla ja kirjoittaen, mikä oli asiakasymmärryksen perusteella tärkeää. Toimintaa markkinoitiin laajasti, mutta siihen ei saatu mukaan juurikaan osallistujia hankekauden aikana. Toimintaa kehitetään edelleen.

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Kokonaisuuden katsotaan tukevan perheiden arkea erityisesti ja mahdollistavan matalan kynnyksen tuen myös perheille, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua paikkaan sidottuun toimintaan. Lyhyen toiminta-ajan, osittain anonyymin toiminnan sekä kehittämisen kokeilevan luonteen vuoksi toiminnan vaikutuksia ei voitu luotettavasti todentaa. Kerätyn asiakasymmärryksen sekä saatujen toimintakohtaisten palautteiden mukaan toimintakokonaisuudelle on tarvetta ja se on voitu kehittää juuri perheiden tarpeita vastaavaksi. Pidemmän aikajänteen vaikutuksia ja niihin käytettäviä meneltemiä kehitetään verkkotoimintojen juurtuessa vakituiseksi toiminnaksi.

Aihealueet

Digitaaliset palvelut

Ilmiöt

Poikkeusolot