Länsi-Suomen yhteistyöalueen psykososiaalisten menetelmien alueellinen yhteensovittaminen -hanke

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama Tulevaisuuden sote-keskushanketta tukeva valtionavustushanke. Hankkeen aikana kehitetään Länsi-Suomen yhteistyöaluetasoiset yhteistyörakenteet, joiden avulla Tyks voi tukea alueen psykososiaalisten palveluiden tuotantoa ja osaamista keskittämisasetuksen mukaisesti. Alueelle järjestetään koulutuksia ja digitaalisten palveluiden käyttöönoton tukea. Hanke toteutetaan tehden kansallisesti yhteistyötä. 

Hankkeen toteutuksesta vastaa Turun yliopistollinen keskussairaala / Varsinais-Suomen hyvinvointialue yhteistyössä Satakunnan ja Pohjanmaan hyvinvointialueiden kanssa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Länsi-Suomen yhteistyöalueen psykososiaalisten menetelmien alueellinen yhteensovittaminen -hanke
Lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama Tulevaisuuden sote-keskushanketta tukeva valtionavustushanke. Hankkeen aikana kehitetään Länsi-Suomen yhteistyöaluetasoiset yhteistyörakenteet, joiden avulla Tyks voi tukea alueen psykososiaalisten palveluiden tuotantoa ja osaamista keskittämisasetuksen mukaisesti. Alueelle järjestetään koulutuksia ja digitaalisten palveluiden käyttöönoton tukea. Hanke toteutetaan tehden kansallisesti yhteistyötä. 

Hankkeen toteutuksesta vastaa Turun yliopistollinen keskussairaala / Varsinais-Suomen hyvinvointialue yhteistyössä Satakunnan ja Pohjanmaan hyvinvointialueiden kanssa. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä hyvinvointialueiden kanssa alueellista psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa, arviointia ja osaamisen ylläpitoa osana hoito- ja palveluketjujen kokonaisuuksia ns. keskittämisasetuksen (VNa 582/2017) mukaisesti. 

 

Hanke tukee hyvinvointialueita toteuttamaan Tulevaisuuden sote-keskushankkeen tavoitteita psykososiaalisten menetelmien osalta. Nämä ovat: 

1. Psykososiaalisten hoitojen parempi saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus

2. Mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin lisääminen

3. Hoidon laadun ja vaikuttavuuden parantaminen

4. Psykososiaalisten palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden kehittäminen

5. Kustannusten nousun hillintä. 

 

Keskittämisasetuksen mukaisesti tavoitteena on erityisesti: 

1. Parantaa perustason psykososiaalisiin hoitoihin pääsyä kaikilla ikäluokilla

2. Tukea perustasolle soveltuvien, näyttöön perustuvien psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa yleisimpien lievien ja keskivaikeiden mielenterveys- ja päihdehäiriöiden varhaiseen hoitoon

3. Vakiinnuttaa perusterveydenhuollon lasten ja nuorten peruspalvelut kattava yhteistyörakenne, joka tukee mielenterveyden oireiden ja häiriöiden tunnistamista ja hoitoa sekä menetelmien ylläpitämistä.  

Toimiaika

1.1.2022-31.12.2023

Toimijat

Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan hyvinvointialueet

Tulevaisuuden sote-keskushankkeet

Turun yliopistollinen keskussairaala

Yliopistosairaalat

Sosiaali- ja terveysministeriö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ammattilaiset 

Kokemusasiantuntijat

3. sektorin toimijat

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Ninni Ihalainen
Yhteyshenkilön organisaatio
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
ninni.ihalainen@varha.fi

Tekijä

Mia Oksa

Luotu

19.01.2023

Viimeksi muokattu

27.02.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Mielenterveyden häiriöiden osuus työkyvyttömyyseläkkeistä on kasvanut jyrkästi viime vuosina. Psykososiaalisten hoitojen, eli varsinaisen psykoterapian ja muiden psykososiaalisten hoitojen, saatavuus on tällä hetkellä liian vähäistä suhteessa tarpeeseen. Vaikuttaviin psykososiaalisiin hoitoihin pitäisi päästä mahdollisimman nopeasti ongelmien ilmetessä. Keskeistä olisi nopeuttaa psykososiaalisiin hoitojen saatavuutta ja vaikuttavuutta siirtämällä painopistettä perustasolle. Vaikuttavien psykososiaalisten hoitojen valikoiman tuottaminen perustasolle vaatii kuitenkin kehittynyttä osaamista, sen jatkuvaa ylläpitoa ja hoitoprosesseja, joiden kehittäminen ei onnistu helposti ilman vahvaa yhteistyötä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja muiden perustason toimijoiden, kuten opiskeluhuollon välillä. 

 

Vuosina 2021-2023 mielenterveysstrategian toimeenpanon painopiste on psykososiaalisten hoitojen ottaminen käyttöön perusterveydenhuollossa ja sitä tukevan perusterveydenhuollon, erikoisairaanhoidon ja yliopistosairaalan yhteistyörakenteiden luominen. 

Päämäärä ja päätavoite

Hankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä hyvinvointialueiden kanssa alueellista psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa, arviointia ja osaamisen ylläpitoa osana hoito- ja palveluketjujen kokonaisuuksia ns. keskittämisasetuksen (VNa 582/2017) mukaisesti. 

 

Hanke tukee hyvinvointialueita toteuttamaan Tulevaisuuden sote-keskushankkeen tavoitteita psykososiaalisten menetelmien osalta. Nämä ovat: 

1. Psykososiaalisten hoitojen parempi saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus

2. Mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin lisääminen

3. Hoidon laadun ja vaikuttavuuden parantaminen

4. Psykososiaalisten palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden kehittäminen

5. Kustannusten nousun hillintä. 

 

Keskittämisasetuksen mukaisesti tavoitteena on erityisesti: 

1. Parantaa perustason psykososiaalisiin hoitoihin pääsyä kaikilla ikäluokilla

2. Tukea perustasolle soveltuvien, näyttöön perustuvien psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa yleisimpien lievien ja keskivaikeiden mielenterveys- ja päihdehäiriöiden varhaiseen hoitoon

3. Vakiinnuttaa perusterveydenhuollon lasten ja nuorten peruspalvelut kattava yhteistyörakenne, joka tukee mielenterveyden oireiden ja häiriöiden tunnistamista ja hoitoa sekä menetelmien ylläpitämistä.  

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Hankkeen aikana on Länsi-Suomen yhteistyöalueella kehitetty psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien arviointia ja niiden osaamisen ylläpitoa osana hoito- ja palveluketjuja sekä -kokonaisuuksia. Kehittämistä on tehty yhteistyössä erikoissairaanhoidon, Tulevaisuuden sote-keskushankkeiden ja keskeisten muiden hankkeiden kanssa. Tyks yliopistosairaalana on osallistunut kansalliseen kehittämiseen ja vienyt omalta osaltaan kansallisia tavoitteita eteenpäin. Hankkeen aikana tehdyt toimenpiteet on toteutettu noudattaen keskittämisasetuksen säännöstä alueellisen kokonaisuuden suunnittelusta ja yhteensovittamisesta. Hankkeen aikana on saavutettu rakenne alueelliseen koordinaatioon näyttöön perustuvien menetelmien käyttöönotossa ja ylläpidossa. 

Hankkeen aikana on 

 • parannettu ja tuettu näyttöön perustuvien psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa kaikkien ikäryhmien osalta
 • saavutettu psykososiaalisten hoitojen parempi saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus
 • psykososiaalisten palveluiden moninaisuutta ja yhteentoimivuutta on kehitetty
 • saavutettu hoidon laadun ja vaikuttavuuden parantamista
 • saatu lisättyä mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisyä ja ennakointia
 • perustason palveluiden kanssa on tehty yhteistyötä, jotta perustason palveluihin sosiaali- ja terveyskeskuksissa sekä lasten ja nuorten perustason palveluissa on saatu käyttöön ja vakiinnutettua yhteistyörakenne, joka tukee mielenterveyden oireiden ja häiriöiden tunnistamista ja hoitoa sekä käyttöön otettujen menetelmien ylläpitämistä
 • on saatu käyttöön vaikuttavaksi todettuja menetelmiä yleisimpien lievien ja keskivaikeiden mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoitoon
 • on huomioitu muissa hankkeissa toteutettava menetelmien levittäminen ja yhteistyössä on varmistettu resurssien optimaalinen käyttö
 • hyvinvointialueiden kassa on yhdessä suunniteltu psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto
 • hoidon ja kuntoutuksen osalta on saavutettu sujuva ja kattava saatavuus ja käyttöön otettuien palvelumuotojen vakiinnuttaminen
 • kustannusten nousua on hillitty  
Tuotokset ja tulokset

Ks. Loppuraportti liitteenä

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Ks. Loppuraportti liitteenä