LASSO – osallistujiensa näköisen perhekurssimallin kehittämishanke on kahdeksan järjestön yhteistyöhanke, jota hallinnoi Munuais- ja maksaliitto. Hanke toteutetaan STEAn tuella Veikkauksen varoin.

 

 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
LASSO - hanke
Lyhyt kuvaus

LASSO – osallistujiensa näköisen perhekurssimallin kehittämishanke on kahdeksan järjestön yhteistyöhanke, jota hallinnoi Munuais- ja maksaliitto. Hanke toteutetaan STEAn tuella Veikkauksen varoin.

 

 

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeessa kehitetään yhdessä perheiden ja ammattilaisten kanssa avomuotoisia, alueellisia perhekurssimalleja, jotka vahvistavat entistä paremmin perheiden osallisuutta ja toimintakykyä omassa toimintaympäristössään. Kurssien lähtökohtana on elämäntilannekohtaisuus, ei diagnoosilähtöisyys. Kursseja järjestetään mm. alle kouluikäisten, koulunsa aloittavien, ala- ja yläkouluikäisten lasten ja nuorten perheille.

Hankkeen tarkoituksena on tavoittaa myös niitä perheitä, jotka eivät välttämättä muuten ole palvelujärjestelmän piirissä esim. lapset, joilla ei ole diagnoosia.

Toimiaika

Hanke on valtakunnallinen ja kestää vuoden 2021 loppuun.

Toimijat

Hanketta suunnittelee ja arvioi ohjausryhmä, jossa on kahdeksan järjestön lisäksi myös perheiden ja ammattilaisten edustus. Kahdeksan järjestöä ovat Aivoliitto, Epilepsialiitto, Harvinaiskeskus Norio, Invalidiliitto, Lihastautiliitto, MLL/Lasten ja nuorten kuntoutussäätiö, Munuais- ja maksaliitto ja TATU ry.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Timo Rautiainen
Yhteyshenkilön organisaatio
Munuais- ja maksaliitto ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
timo.rautiainen@muma.fi

Luotu

25.03.2020

Viimeksi muokattu

21.04.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Ajatus lasten ja perheiden sopeutumisvalmennuksen vahvempaan esille nostamiseen heräsi Hely Strengin (2014) toimittaman Sopeutumisvalmennus – Suomalaisen kuntoutuksen oivallus -kirjan pohjalta. Vuonna 2015 perustettiin
LASSO-työryhmä, johon kutsuttiin järjestöjä, jotka toteuttavat
perhekurssitoimintaa. Työryhmässä todettiin, että järjestöillä on paljon hyviä käytäntöjä, jotka olisi tärkeää koota yhteen.

Hankkeen lähtökohtana on uudenlaisten, avomuotoisten perhekurssimallien kehittäminen.
Kurssitoiminnassa halutaan pois sairausryhmäkeskeisestä ajattelusta painottuen elämäntilanne-kohtaiseen, perheiden arjesta nousevaan tarpeeseen. Perheet nähdään oman arkensa toimijoina siinä elämän vaiheessa, missä he
kulloinkin ovat. Lapsen ja nuoren vamma tai pitkäaikaissairaus vaikuttaa perheen arkeen, mutta tärkeämpää ja perheiden kannalta voimauttavampaa on korostaa perhettä oman arkensa toimijana kuin sairaan lapsen perheenä.

Tarve LASSO-hankkeessa kehitettävien perhekurssien järjestämiselle nousi esiin myös keväällä 2019 perheille tehdyssä kyselyssä sekä toukokuussa 2019 pidetyssä LASSO-hankkeen Starttipajassa. Sähköisesti toteutettuun ja
somekanavien kautta jaettuun kyselyyn vastasi 85 perhettä. He näkivät tärkeänä perheille tarjottavien kurssien moninaisuuden sekä vertaistuen toteutumisen eri muodoissa. Tärkeänä koettiin myös aidot kohtaami-set ja
erilainen perheiden yhteinen toiminta. Kyselyn tulokset antavat hyvän pohjan hankkeessa kehitettäville kurssimalleille.

 

Päämäärä ja päätavoite

Hankkeen päätavoitteena on, että erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä osallisuus ja toimintakyky omassa ympäristössä vahvistuvat uusien perhelähtöisten sopeutumisvalmennuskurssien avulla.

 • Perheiden arjen hallinta on vahvistunut
 • Perheiden tietämys heidän arkeansa helpottavista ratkaisuista ja palveluista on jäsentynyt ja lisääntynyt
 • Perheet ovat muodostaneet vertaissuhteita muiden samanlaisessa elämäntilanteessa olevien perheiden kanssa.
Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä osallisuutta ja toimintakykyä omassa ympäristössään uusien perhelähtöisten sopeutumisvalmennuskurssien avulla. 

 • Kursseille osallistuneilla perheillä on konkreettisia keinoja oman arkensa hallintaan ja sujuvampaan arkeen.
 • Perheet pystyvät entistä paremmin suunnittelemaan arjen toimintoja niin etteivät ne tunnu liian kuormittavilta.
 • Perhe toimii enemmän yhdessä tehden kaikkia kiinnostavia asioita.
 • Kun arki sujuu se antaa mahdollisuuksia itsestä huolehtimiseen ja myös koulu- ja työarki
 • sujuvat paremmin.
 • Yhteisen ajan lisääntymisen myöstä perheen jäsenten keskinäinen vuorovaikutus on vahvistunut.
 • Kurssin jälkeen perheillä on myös tietoa, miten ja mistä palveluja saa ja miten niiden tarve määräytyy.
 • Perheiden arki on sujuvampaa ja he osaavat  hyödyntää erilaisia palvelukokonaisuuksia arkensa helpottamiseksi.
 • Perheiden kynnys lähteä kurssille madaltuu ja perheiden sosiaalinen verkosto laajenee ja vertaistuen kautta osallisuus vahvistuu.
 • Perheet kokevat, että kurssitarjontaan tullut uusi, erilainen tukimuoto tarjoaa heille paremman mahdollisuuden osallistua esim. työolosuhteet huomioiden.
 • Perheiden keskinäinen vuorovaikutus on vahvistunut ja jatkuu kurssin jälkeen.

Hankkeen tuotoksena syntyy kurssimalli tai -malleja sekä toimintamenetelmiä ja
-välineitä. Nämä kootaan sähköiseen työkalupakkiin, jonka suunnittelu
käynnistyy vuonna 2020. Työkalupakki on valmis hankkeen loppuvaiheessa.

Osallistujiensa näköisen perhekurssimallin kehittämishanke

Aihealueet

Erityistä tukea tarvitseva lapsi

Ilmiöt

Osallistuva yksilö