Neuvokas perhe tarjoaa iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin. Tarjoamme ammattilaiselle tukea ja materiaalia lapsiperheiden elintapaohjaukseen ja erityistä tukea tarjoamme ylipainoisten lasten perheille ja heidän kanssaan työskenteleville.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Neuvokas perhe
Lyhyt kuvaus

Neuvokas perhe tarjoaa iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin. Tarjoamme ammattilaiselle tukea ja materiaalia lapsiperheiden elintapaohjaukseen ja erityistä tukea tarjoamme ylipainoisten lasten perheille ja heidän kanssaan työskenteleville.  

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Neuvokas perhe -menetelmä perustuu tutkittuun näyttöön tehokkaasta elintapaohjauksesta: havahtumista, itsearviointia, tietoa juuri minulle ja pystyvyyden tunteen tukemista. Neuvokas perhe –menetelmä on kehitetty perheiden terveyden edistämiseen ja sopii käytettäväksi erityisesti osana äitiys- ja lastenneuvolakäyntejä sekä alakoulujen terveydenhuoltoa. Menetelmä on ollut käytössä jo 10 vuotta ja sitä on kehitetty tutkimustiedon sekä saadun palautteen perusteella. 

Neuvokas perhe - menetelmän perusta on asiakaslähtöisyydessä, joka tarkoittaa sitä, että elintavoista puhuminen lähtee asiakkaan kokemista tarpeista.  Menetelmä tukee Äitiysneuvolaoppaassa esitettyjä velvoitteita tuottaa ”terveysneuvontaa, joka tukee koko perheen voimavaroja, vanhemmuutta, parisuhdetta sekä kannustaa tekemään terveyttä edistäviä valintoja” sekä ”auttaa vanhempia löytämään omat vahvuutensa riippumatta siitä millaisessa perheessä toimitaan”.  Neuvokas perhe -menetelmän ideologian mukaan perhe ja heidän esille nostamansa asiat ovat terveysneuvonnassa keskiössä, ja perhe nähdään oman elämänsä asiantuntijana. Menetelmässä otetaan huomioon perheen voimavarat ja pyritään vahvistamaan niitä.

Terveydenhuollon ammattilaiselle tämä puheeksi ottamisen työväline tarjoaa mahdollisuuden perheen terveystottumusten tarkasteluun perheitä aktivoivalla tavalla. Neuvokas perhe –menetelmä koostuu kolmesta työvälineestä (kortti, kuvakansio ja tietokansio) sekä niiden käyttöä tukevasta koulutuksesta. 

Motivointi on taitolaji, mutta tiettyjä tekniikoita harjoittelemalla terveydenhoitaja voi kehittää ohjausosaamistaan. Neuvokas perhe – koulutus on kehitetty perheiden elintapaohjaukseen hyödyntäen Neuvokas perhe –menetelmää. Tähän mennessä Neuvokas perhe – ohjaajakoulutuksiin on osallistunut yli 4000 henkilöä. Neuvokas perheen etuna on pitkä kokemus yhteistyöstä kuntien ja alueiden kanssa. Valmiit alueelliset yhteistyöverkostot auttavat koulutusten saamisessa, levittämisessä ja juurtumisessa neuvoloihin ja kouluterveydenhuollon yksiköihin.

Toimiaika

Neuvokas perhe on ollut käynnissä vuodesta 2006 lähtien ja sen käyttö ja kehittäminen jatkuu edelleen. 

Toimijat

Sydänliiton kanssa mukana ovat olleet kehittämässä mm.

- terveydenhoitajat, esimiehet ja kunnat

- perheet

- lukuisat yhteistyökumppanit

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Terhi Koivumäki
Yhteyshenkilön organisaatio
Suomen Sydänliitto ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
terhi.koivumaki@sydanliitto.fi

Luotu

12.03.2020

Viimeksi muokattu

01.10.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Neuvokas perhe sai alkunsa Sydänliitossa jo yli 10 vuotta sitten, kun huoli lasten lisääntyvästä ylipainosta kasvoi. Etsittiin keinoja saada perheet kokemaan terveet elintavat itselleen mahdollisiksi. Ensivaiheessa päätettiin löytää terveydenhoitajille lisää työvälineitä ja keinoja perheiden terveellisten elintapojen tukemiseen.

Vuosina 2006 - 2011 osana Suomalaista Sydänohjelmaa (RAY), Neuvokas perhe kehitti menetelmän, koulutuksen ja työvälineet äitiys- ja lastenneuvolaan sekä alakoulujen terveydenhoitoon. Alusta alkaen Neuvokas perhe- ohjaus oli tutkimusnäyttöön perustuvaa sekä perhe- ja voimavaralähtöistä. Tärkeää oli tehdä yhteistyötä terveydenhoitajien ja muiden elintapojen kanssa työtä tekevien kanssa. Alusta asti mukana ovat olleet mm. THL, STM, Terveydenhoitajaliitto, Turun yliopiston STRIP-tutkimus sekä erityisesti terveydenhoitajat, jotka ovat joka vaiheessa pilotoineet ja osallistuneet menetelmän ja työvälineiden kehittämiseen.

Vuosina 2012 – 2017 Neuvokas perhe sai rahoituksen osana Yksi elämä – kokonaisuutta (RAY). Terveydenhoitajien kouluttaminen ja työvälineiden kehittäminen jatkui, mutta erityisesti alkoi suora perheviestintä sekä ylipainoisten lasten perheiden tuen kehittäminen. Myös mm. varhaiskasvatus ja liikuntatoimijat esittivät toiveita materiaalin hyödyntämiseen heidän työssään.

Vuodesta 2018 alkaen ylläpito on tapahtunut osana Sydänliiton STEA-avustusta. 

Päämäärä ja päätavoite

Neuvokas perhe on kehittynyt ja laajentunut vuosien aikana, mutta yhteiskunnan muuttuessa, edessä on uusia haasteita, joihin halutaan ratkaisu

 • Perheien elintapaohjaus tulisi saada perhein voimavaroja ja pystyvyyttä tukevaksi kaikkien ammattilaisten parissa. Näin elintapaohjaus ei jäisi vain hyvinvoivien perheiden etuoikeudeksi.
 • Elintapaohjaus ja erityisesti ylipainoisen lapsen perheen kohtaaminen tulee tapahtua eettisesti oikealla tavalla ja perheen ehdoilla
 • Elintapaohjaus on valtakunnallisesti samanlaatuista ja yhteneväistä ja Neuvokas perhe - menetelmä on käytössä ja ajan tasalla koko Suomessa. 
 • Hyödyntää sähköisiä keinoja elintapaohjauksessa. Päätyöväline Neuvokas perhe -kortti tuli saada osaksi sähköistä asiointia. Koska painetut kortit ovat maksullisia, osa kunnista ei niitä tilannut kaikkien perheiden käyttöön. Samoin osa korteista hukkui perheiltä ennen seuraavaa vastaanottoaikaa. Osa perheistä toivoi sähköistä korttia, koska kokivat sen täyttämisen helpommaksi.
 • Vaikka Neuvokas perhe on kehitetty erityisesti terveydenhoitajien työn tueksi, niin tehdäksemme vaikuttavaa elintapaohjausta, siihen tarvitaan kaikki perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset mukaan. Myös muut ammattilaiset itse ovat esittäneet toiveen Neuvokas perhe -materiaalin käytölle. Jotta monialainen elintapaohjaus toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitaan siitä kokemuksia ja tietoa.
 • Neuvokas perhe halutaan tunnetuksi brändiksi myös suoraan perheille. 

Paremmin jaksavat perheet jaksavat myös paremmin tehdä hyviä valintoja arjessaan, jotka parhaimmillaan, ammattilaisten oikean tuen avulla, mahdollistavat lasten ylipainotilastojen kääntymisen laskuun.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset
 1. Neuvokas perhe – menetelmä on käytössä kaikissa Suomen neuvoloissa ja kouluterveydenhuollon yksiköissä
 2. Neuvokas perhe - menetelmää hyödynnetään alueilla moniammatillisesti ja yhteisesti sovitulla tavalla.
 3. Neuvokas perhe on osa tulevaisuuden sote-keskusta sekä perhekeskustoimintaa
 4. Neuvokas perhe on tunnettu brändi ja tuen tarjoaja myös perheiden osalta

Tavoitteena on mahdollistaa pystyvyyttä tukeva elintapaohjaus kaikille Suomen perheille, kaikkien ammattilaisten käyttöön. Ylipainoisten lasten vanhemmat saavat oikeanlaista tukea ja ammattilaisten osaaminen heidän kanssa työskentelyyn paranee. Lopputavoitteena on olla vaikuttamassa siihen, että lasten ylipainotilastot saadaan tasaantumaan, eettisesti kestävällä tavalla. 

Tuotokset ja tulokset

Neuvokas perheen tulosmittarit

- Koulutetut Neuvokas kunnat

- Tilatut Neuvokas -kortit

- Sähköisen kortin käyttö

www.neuvokasperhe.fi sivuilla kävijät

- Neuvokas perhe - verkosto

Neuvokas perhe vaikuttavuusindikaattorit 

- Koulutuspalautteet

- Terveydenhoitajien kokemus

- Terveydenhoitajien osaaminen

- Esimiesten kokemus

- Käyttö sovittu kunnissa

- Lasten ylipaino-tilastot

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Neuvokas perheen vaikuttavuuslupaukset

 1. Terveet elintavat mahdollistuu kaikille perheille

Äitiysneuvolan kattavuus on erinomainen. Vain 0,2 – 0,3 % synnyttäneistä ei ole käyttänyt äitiysneuvolapalveluluita. Lastenneuvolassa kävijöiden osuudeksi on rokotuskattavuustietojen perusteella arvioitu puolestaan 99,6 prosenttia. Kouluterveydenhuollossa tavataan oppilaat vuosittain ja 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja, jolloin myös vanhemmat erityisesti kutsutaan mukaan. Terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen terveysneuvonta. (THL 2018).

Jos halutaan tavoittaa kaikki perheet terveiden elintapojen teeman äärelle, ovat neuvolat ja kouluterveydenhuolto siihen erinomainen paikka.  Vastaavaa universaalia palvelua lapsiperheille ei ole olemassa, vaan neuvolat ja koulut tavoittaa kaikki perheet koulutus-, varallisuusstatuksesta tai asuinpaikasta riippumatta. Koko Suomi koulutettu terveydenhoitajien osalta, jolloin Neuvokas perhe -menetelmän ja työvälineiden kautta terveet elintavat mahdollistuu kaikille perheille. Terveyden eriarvoisuuden näkökulmasta se, että perheet saavat oikeanlaista, vaikuttavaa, syyllistämätöntä ja perheen tilanteeseen sopivaa elintapaohjausta juuri neuvolasta ja kouluterveydenhuollosta, mahdollistaa sen, että elintapaohjaus ei jää vain hyvinvoivien perheiden etuoikeudeksi. Vielä paremmin täytyy huolehtia myös muiden ammattilaisten mahdollisuudesta hyödyntää Neuvokas perhe - menetelmää omassa työssään. 

 Tämän tilanteen säilyminen edellyttää seuraavien asioiden varmistamista:

 • kaikki alueen terveydenhoitajat sitoutuvat menetelmän käyttöön jokaisen perheen kanssa
 • alueella on kirjattu Neuvokas perhe – hyte-rakenteisiin ja sen käyttöä tuetaan säännöllisesti
 • vastaanotto rakentuu niin, että myös elintapoihin liittyviin asioihin ehditään paneutumaan. Joskus elintapojen tukeminen tarkoittaa perheen voimavarojen tukemista siinä teemassa, joka heitä tällä hetkellä kuormittaa.
 • varmistaa että Neuvokas perhe -osaaminen siirtyy myös henkilöille, jotka eivät ole koulutusta käyneet sekä tuleville ammattilaisille. 
 • alueilla kehitetään monitoimijamalli lapisperheidne  elintapohajuskeen, jossa on sovittu kunkin ttyöntekijän rooli osana prosessia ja alueella on yhteisesti sovitut käytännöt ohjauksen suorittamiseen

 

 1. Ammattilainen saa näyttöön perustuvat työvälineet

Neuvokas perhe -menetelmä ja työvälineet ovat alusta alkaen kehitetty tutkitun tiedon pohjalta. Suositusten muuttuessa tai uuden tiedon ilmestyessä, menetelmää on muokattu. Vuonna 2016 sosiaalipsykologi, tutkija Marja Kinnunen teki laajan kirjallisuuskatsauksen, jolloin päivitettiin Neuvokas perheen ohjausosuus. Neuvokkaasta voimaa – tutkimus (2015 – 2018) osoitti Neuvokas perheen tukevan terveydenhoitajan luontaista perhelähtöistä työtapaa. Lisäksi Neuvokas perheen avulla perheet tunnistivat omat vahvuutensa paremmin.

Mikäli tutkittua tietoa ei ole ollut olemassa, Neuvokas perhe on paikannut sitä aukkoa. Näin tehtiin mm. kehitettäessä ylipainoisten lasten perheiden tukea, haastattelemalla ylipainoisten lasten perheitä (Reijo Laatikainen 2013). Perheiden kokemuksia on käytetty osana ylipainoisten lasten perheiden tuen ja materiaalin kehittämistä.

Neuvokas perhe on pysyvää Sydänliiton terveyden edistämisen toimintaa ja Sydänliitto on sitoutunut huolehtimaan siitä, että työvälineet ja menetelmä pysyvät ajan tasalla ja päivitettynä.

Terveydenhoitajien ja esimiesten palautteiden perusteella, terveydenhoitajat käyttävät aktiivisesti ja säännöllisesti Neuvokas perhe -ohjaustapaa, www.neuvokasperhe.fi -sivuja sekä kuvakansiota ja materiaalia osana omaa työtään. Neuvokas perhe -kortin suhteen on edelleen liian paljon alueellisia sekä työntekijäkohtaisia eroja. Koska itsearviointi ja hyvän näkyväksi tekeminen ovat kuitenkin kaksi merkittävää tekijää vaikuttavassa elintapaohjauksessa, Neuvokas perhe -korttia kehitetään jatkuvasti sen kattavan käytön parantamiseksi. Kortin hinta on saatava laskemaan (sähköinen kortti, mahdollisesti kortin siirtyminen Lekolarilta Sydänliiton tuotteeksi), sisältöä ja väittämiä edelleen kehitettävä ja ennen kaikkea kortin hukkumisen vuoksi se on saatava osaksi asiakkaan sähköistä asiointia.

 

 1. Lasten ylipaino vähenee ja tuo kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan (2018) lasten ja nuorten ylipaino on lisääntynyt jo vuosia, mutta yleisyydestä on ollut vähän koko suomalaista lapsiväestöä edustavaa, pituus- ja painomittauksiin perustuvaa tietoa. Tähän haasteeseen on tuonut apua perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus. Avohilmo kokoaa ajantasaisia lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon käyntitietoja, mukaan lukien lasten pituus- ja painotietoja. Avohilmo kattavuus vaihtelee (0 – 91 %), mutta vuosina 2016–2017 niissä kunnissa, joissa kasvutietojen kattavuus oli vähintään 65 % saatiin seuraavat tilastot:

 • ylipainoisia (2 – 16 v) pojista 26 % ja tytöistä 16 %
 • lihavia (2 – 16 v) pojista 7 % ja tytöistä 3 %.

Lasten ylipainon kääntyminen laskuun on pitkän aikavälin muutos ja edellyttää terveydenhoitajien lisääntyneen osaamisen lisäksi paljon muitakin toimenpiteitä (muut ammattilaiset, kuntien ja maakuntien hyte-päätökset, markkinointi, poliittiset päätökset, hintapolitiikka, yhdyskuntasuunnittelu yms.). Mutta parhaimmillaan näiden toimien yhteistyönä lasten ylipaino on mahdollista saada kääntymään, kuten Seinäjoki on osoittanut omalla työllään (Seinäjoen kaupungin Lihavuus laskuun -ohjelma 2013-2020).

Lisätietoa päätösten tueksi ja vakuuttamiseksi tarvitaan erityisesti lihavuuteen liittyvän kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta. Osana kärkivalmentamoa Neuvokas perhe teki kustannusvaikuttavuuslaskelmaa, mikäli lasten ylipaino saada laskemaan lukumäärällisesti 10 %. Haasteena oli löytää kustannuksiin liittyvää luotettavaa ja Suomeen sopivaa tietoa.