Ylä-Savon Vakka- vammais-, potilas- ja kansanterveysyhdistysten keskus

Ylä-Savon Vakka tarjoaa toimintaa, tukea ja neuvontaa yläsavolaisille vammais-, potilas- ja kansanterveysyhdistyksille. Ylä-Savon Vakka vahvistaa yhdistysten keskinäistä yhteistyötä ja tukee yhdistyksiä verkostoitumisessa muiden alueella toimivien tahojen kanssa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Ylä-Savon Vakka- vammais-, potilas- ja kansanterveysyhdistysten keskus
Lyhyt kuvaus

Ylä-Savon Vakka tarjoaa toimintaa, tukea ja neuvontaa yläsavolaisille vammais-, potilas- ja kansanterveysyhdistyksille. Ylä-Savon Vakka vahvistaa yhdistysten keskinäistä yhteistyötä ja tukee yhdistyksiä verkostoitumisessa muiden alueella toimivien tahojen kanssa.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Toiminnan tavoitteena on

  • yhdistysten toiminnan ja osaamisen kehittäminen
  • yhdistysten ja muiden toimijoiden yhteistyön aktivoiminen ja tukeminen
  • yläsavolaisten ohjaaminen yhdistysten toiminnan piiriin
  • syrjäytymisvaarassa olevien kuntalaisten tukeminen etsivän työn kautta
  • toiminnan juurruttaminen alueelle
Toimiaika

Ylä-Savon Vakka-hanke toimii vuosina 2019-2021. 

Toimijat

Ylä-Savon Vakan toiminnassa on mukana laaja yhteistyöverkosto suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa toimintaa. Hanke toimii yhteistyössä alueen vammais-, potilas- ja kansanterveysyhdistysten, Ylä-Savon kuntien, Ylä-Savon Sote-kuntayhtymän, oppilaitosten, palveluntuottajien sekä muiden toimijoiden ja yhdistysten kanssa. Yhdessä luodaan paikallisten yhdistysten toiminnasta elinvoimaista ja helpommin saavutettavaa.

Ylä-Savon Vakan kanssa yhteistyösopimuksen ovat tehneet seuraavat toimijat:

Iisalmen Mielenterveystuki ry
Iisalmen Invalidit ry
Iisalmen kaupunki
Kiuruveden kaupunki
Kuopion Invalidit ry / Tukipilari
Kuopion seudun omaishoitajat ja läheiset ry
Pohjois-Savon Muisti ry
Wastery
Vieremän kunta
Ylä-Savon Autismi- ja Aspergeryhdistys ry
Ylä-Savon Sote kuntayhtymä
Pohjois-Savon näkövammaiset ry
Savon Ilco ry
Sonkajärven kunta
Vanuli ry
Iisalmen Perheentalo- Yhteistyö

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Harriet Myllynen
Yhteyshenkilön organisaatio
Muistiliitto ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
harriet.myllynen@ylasavonvakka.fi

Luotu

25.03.2020

Viimeksi muokattu

04.06.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Hankkeen toiminta-alueena on Ylä-Savon seutukunta (7 kuntaa) ja Rautavaara, noin 56 005 asukasta. Alueelle tyypillistä on pitkät välimatkat sekä se, ettei yhdistyksissä ole juurikaan palkattua henkilöstöä. Alueelta puuttuu koordinoiva ja kokoava järjestötoiminta, josta syystä järjestökenttä on hajanainen ja hahmottamaton.

Ylä-Savossa on sosiaali- ja terveysjärjestöjä eri lähteiden mukaan n. 70-80 kpl. Sakke-hankkeen Järjestöstrategia 2030 mukaan hankkeen toimialueella on yhteensä 1362 järjestöä, joista 6 % on sosiaali- ja terveysjärjestöjä eli noin 80 kpl.

Useat yllä mainituista yhdistyksistä toimivat useamman Ylä-Savon kunnan alueella tai koko Pohjois-Savon alueella.

Ylä-Savon Vakka-hankkeen kanssa oli vuoden 2019 lopussa yhteistyösopimus 5:llä Iisalmen alueelle keskittyneellä yhdistyksellä ja 5:llä koko Savon alueella toimivalla yhdistyksellä. Mukana toiminnassa tilan käyttäjänä ja/tai muulla tavalla yhteistyössä oli vuoden 2019 lopussa 38 paikallisesti tai Savon alueella toimivaa vammais-, potilas- ja kansanterveysyhdistystä sekä 10 muuta mm. kulttuuri tai lapsiperheyhdistystä.

Päämäärä ja päätavoite

1. Yhdistysten toiminnan ja osaamisen kehittäminen

- Yhdistysten perusosaamisen vahvistaminen koulutustilaisuuksilla, neuvonnalla ja ohjauksella muuttuvassa toimintaympäristössä

- Yhdistysten viestinnän, tiedotuksen ja yhteiskunnallisen markkinoimisen kehittäminen 

 

2. Yhdistysten yhteistyön kehittäminen

- yhteisen alueellisen kokemuskoulutusjärjestelmän luominen, vertaistuki- ja yhteistyömallien kehittäminen  

- yhteisten uusien alueellisten vapaaehtois- ja yhteistoimintamallien kehittäminen 

- vapaaehtoisten hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen

3. Yksilöön kohdistuva tuki ja neuvonta 
- yksinäisten ja tukea tarvitsevien järjestötyönkeskuksena ja järjestötyöhön ohjaavana tahona toimiminen - tiedonkerääminen asukkailta järjestötoiminnan kehittämisen tarpeista ja uusien toimintamuotojen kehittäminen ja implementaatio yhdessä asukkaiden kanssa

4. Yhdistysten toiminnan alueellinen juurruttaminen ja yhteistyö julkisten ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa 

- yhteistyö kuntien, julkisen sekt., oppilaitosten, yritysten ja yrittäjäjärjestöjen kanssa

- uuden sote-mallin mukaisten järjestölähtöisten toimintamallien juurruttaminen Ylä-Savoon

5. Järjestöjen ja oppilaitosten välisen yhteistyön kehittäminen YläSavoon - luodaan toimintamalli kokemuskouluttajien hyödyntämiseen oppilaitoksissa. - Opiskelijat tuottavat monipuolisia opinnäytetöitä ja virikkeellistä toimintaa asiakasryhmille. - opisk. tietoa vammaisryhmistä ja järjestötyöstä

6. Selvittää mahdollisuudet perustaa Ylä-Savon Vakka ry, jonka tehtävänä olisi nyt käynnistettävän toiminnan juurtuneiden käytänteiden ja toimenpiteiden toteutus tulevaisuudessa
 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

1. Yhdistysten toiminnan ja osaamisen kehittäminen

1.1 yhdistysten perusosaamisen vahvistaminen koulutustilaisuuksilla, neuvonnalla ja ohjauksella muuttuvassa toimintaympäristössä TULOKSET: tavoitteena perusosaaminen on vahvistunut kouluarvosanalla 8,59 OLETETTU VAIKUTUS: alueen yhdistysten perusosaaminen vahvistuu myös pidemmällä aikavälillä

1.2 Yhdistysten viestinnän, tiedotuksen ja yhteiskunnallisen markkinoimisen kehittäminen TULOKSET: yhdistysten yhteystiedot on koottu ja ne ovat helposti löydettävissä. VAIKUTUS: Yhdistysten näkyvyys jäsenistön suuntaan lisääntyy, osallistujamäärät tapahtumissa lisääntyy. Yhdistykset näkyvät paremmin myös ulospäin toiminta-alueellaan ja yhdistysten olemassaolo tiedostetaan paremmin eri verkostoissa.

2. Yhdistysten yhteistyön kehittäminen

2.1 yhteisen alueellisen kokemuskoulutusjärjestelmän luominen  TULOKSET: kokemuskoulutusjärjestelmä on mallinnettu, ensimmäiset koulutuspilotit järjestetty osallistujia 5-10, kokemuskouluttajia 5-10. VAIKUTUS: Eri sairausryhmien tunnettavuus ja arjen haasteet lisääntyy yhdistysten, viranomaisten ja oppilaitosten keskuudessa.

2.2 yhteisten uusien alueellisten vapaaehtois- ja yhteistoimintamallien kehittäminen TULOKSET: on luotu uusia vapaaehtoistoiminnan verkostoja vastuuvapaaehtoisten kesken. VAIKUTUS: Vapaaehtoisten osaaminen ja jaksaminen paranevat. He sitoutuvat toimintaan vahvemmin. Yhdistykset saavat intoa kehittää omaa vapaaehtoistoimintaa.  

2.3 vapaaehtoisten hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen  TULOKSET: ollaan luotu työntekijöille toimintamalli, miten he antavat tukea vapaaehtoistoimijoille. VAIKUTUS: Vapaaehtoisten osaaminen ja jaksaminen paranevat. He sitoutuvat toimintaan vahvemmin. Yhdistykset saavat intoa kehittää omaa vapaaehtoistoimintaa

2.4 järjestöjen välisten vertaistuki- ja yhteistyömallien kehittäminen 
TULOKSET: on luotu erilaisten ryhmätoimintojen vetäjien verkostoja (askartelu, liikunta jne.) VAIKUTUS: Vapaaehtoisten osaaminen ja jaksaminen paranevat, osaaminen ja tietotaito leviää järjestöjen kesken.

2.5 selvittää mahdollisuudet perustaa Ylä-Savon Vakka ry, jonka tehtävänä olisi nyt käynnistettävän toiminnan juurtuneiden käytänteiden ja toimenpiteiden toteutus tulevaisuudessa. TULOKSET: puitteet toimivalle yhdistykselle on luotu. VAIKUTUS: toiminnan alueellinen jatkuvuus on turvattu

3. Yksilöön kohdistuva tuki ja neuvonta

3.1 yksinäisten ja tukea tarvitsevien järjestötyönkeskuksena ja järjestötyöhön ohjaavana tahona toimiminen. TULOKSET: on alueellinen matalan kynnyksen toimipiste ja toimivat ohjaussuhteet sote-viranomaisten kanssa. VAIKUTUS: järjestölähtöinen auttamistyö on saatettu lähelle kuntalaisia. Soteviranomaisten asiakasohjaus järjestöjen toiminnan piiriin on rakenteellisesti kunnossa ja on aktiivista.  

3.2 Tiedon kerääminen toimintaan osallistuvilta järjestötoiminnan kehittämisen tarpeista ja uusien toimintamuotojen kehittäminen ja implementaatio yhdessä osallistujien kanssa. TULOKSET: kerätty palaute osallistujilta ja tehty toimenpiteet palautteiden pohjalta. OLETETTU VAIKUTUS: laajan osallistamisen kautta uusien toimintamuotojen kehittäminen ja juurruttaminen toiminta-alueelle.

4. Yhdistysten toiminnan alueellinen juurruttaminen ja yhteistyö julkisten ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa  

4.1 Yhteistyö kuntien, julkisen sektorin, yritysten ja yrittäjäjärjestöjen kanssa TULOKSET: on löydetty toimintamallit yhteistyön toteuttamiseen. Kokemusasiantuntijat jakavat tietoa eri sairauden aiheuttamista muutoksista ja sen vaikutuksista arkeen. OLETETTU VAIKUTUS: Tietoisuus eri vammaisryhmistä leviää ja kokemustietoa voidaan käyttää palveluiden kehittämiseen laajalti. Toiminnalle saadaan yrityssponsoreita.

4.2 uuden sote-mallin mukaisten järjestölähtöisten toimintamallien juurruttaminen Ylä-Savoon  TULOKSET: Tietoisuus järjestöjen palveluista laajenee. Kuntien ja kaupunkien sote- ja terveyspalveluja tuottavien yksiköiden tietoisuus järjestötoiminnasta ja palveluista lisääntyy. VAIKUTUS: järjestöt kysytty kumppani

Ylä-Savon Vakka-hanke

Aihealueet

Järjestöt

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön