Osatyökykyisen työttömän asiakkaan työkyvyn tuen palveluissa työntekijä, joka vastaa asiakkaan palvelukokonaisuuden koordinoinnista.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Osatyökykyisen työttömän henkilön työkyvyn tuen palvelujen oikea-aikaisuus ja sujuvuus: oikea henkilö, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan.

Iisakki - Iisalmen työkykytiimissä toimii asiakasvastaava, joka toimii asiakaslähtöisesti ja -vastuullisesti ja on prosessivastuussa asiakkaastaan koko palvelun keston ajan. Asiakasvastaava toimii yhteyshenkilönä ja seuraajana koko asiakasprosessin ajan työkykynäkökulman mukaisesti. Asiakkaan etenemistä seurataan myös ns. asiakkuuden päättymissijoittumisen jälkeen yhden kuukauden ja kolmen kuukauden aktiivisen asiakasajan päättymisestä yhteydenotolla asiakkaaseen.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Asiakasnäkökulma:
Asiakas saa tarvitsemansa yksilölliset työkyvyn tuen palvelut oikea-aikaisesti ja aina saattaen-vaihtaen -periaatteella rinnallaan asiakkaan tilanteeseen perehtynyt ammattilainen. Asiakasta koskeva tieto liikkuu asiakkaan mukana. Asiakkaalle mahdollisimman miellyttävä palvelukokemus.

Ammattilais- ja organisaationäkökulma:
Ammattilaiselle asiakkaan työkyvyn tuen tarpeiden tunnistaminen on edellytyksenä asiakaslähtöisille, laadukkaille ja oikea-aikaisille palveluille. Ammattilainen perehtyy huolellisesti asiakkaan tilanteeseen ja kulkee asiakkaan rinnalla hänen palvelupolullaan sekä ohjaa prosessia suunnitelmallisesti mutta joustavasti eteenpäin.

Yhteisö- ja yhteiskuntanäkökulma:
Työkyvyn tuen tarpeiden selvittäminen ja palveluiden järjestäminen säästää kalliimpien palveluiden tarvetta ja lopulta yhteiskunnan varoja.

Tavoiteltu muutos

Tavoitteena on, että 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat iisalmelaiset heikossa työmarkkina-asemassa olevat (etenkin pitkäaikais- tai toistuvais)työttömät henkilöt, joilla on (mahdollisesti määrittelemättömiä) työkyvyn rajoitteita.

Iisakkiin voivat ohjautua TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun asiakkaina olevat työttömät työnhakijat sekä etenkin aikuissosiaalityöstä ilman työtä olevat työikäiset, jotka eivät ole työnhakijoina. Asiakasohjausta tehdään tausta- ja verkosto-organisaatioista, mutta asiakkaaksi voi hakeutua myös omatoimisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään myös työllistymistä edistävissä palveluissa, mukaan lukien kuntouttava työtoiminta, toistuvasti tai pitkäkestoisesti oleviin asiakkaisiin, sekä sosiaalisen kuntoutuksen palveluista kohti työmarkkinoita eteneviin asiakkaisiin. Laaja työikäisten määritelmä (huomioidaan mm. nuorille ja ikääntyneille suunnatut samanaikaiset samansuuntaiset palvelut). Suunta on työmarkkinoille, mutta etenemistä ei tapahdu. Suomen kielen taito ja motivaatiota oman tilanteensa selvittämiseen sekä suostumus taustatutkimusten datakeräyksiin vaaditaan.