Biso mielde- Sápmelaš Muitašanbalggis- Pysy mukana - saamelainen muistelupolku

Saamenkielellä ja saamelaisten positiivisten voimavarojen perustalta toteutettava yhteisöllinen toiminta ikäihmisten kohtaamispaikoissa ja ohjatuissa kerhoissa. On kulttuurisesti turvallinen ilmapiiri, joka tukee kaikkien osallisuutta. Aktivoiva ja hyväksyvä polku.

Toimintaympäristö **

Saamelaiset ovat Suomen ja EU:n ainoa alkuperäiskansa, jolle on peruslaissa turvattu oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin. Saamelaisten ikäihmisten määrä lisääntyy ja silla on suuri merkitys sille, että pitää olla tarjolla tukea ja apua saameksi ja sisällöltään saamelaista toimintaa. Erityisesti muitisairaiden kohdalla on noussut yhä enemmän tarvetta oma kieliseen ja oman kulttuurin pohjalta toteutettavaan toimintaan. Valtioneuvosto on käynnistänyt  saamelaisten totuus- ja sovintokomissio työskentelyn, jonka tehtävänä on kartoittaa saamelaisten kokemuksia ja menetyösiä suomen assimilaatiopolitiikan seurauksena ja tehdä se näkyväksi. Yhä useammin ikäihmisten ja erityisesti muistisaidaiden kohdalla nousevat esille negatiiviset kokemukset. Saamen kieli ensimmäisenä kielenä on se kieli joka ns. palaa ainoaksi kieleksi. 

Saamelaisten toimintatapojen sisälyttäminen toimintaan lisää saamelaisten yhdenvertaisuutta, luottamusta ja turvallisuutta.

YK:n Ihmisoikeusneuvoston  Ikääntyneiden ihmisoikeuksien toteutumista valvovan itsenäisen asiantuntijan Claudia Mahlerin raportt  hänen maavierailustaan Suomeen 26.10-4.11.2021 sisältää monia suosituksia, jotka koskevat juuri saamelaisten ikäihmsiten ja muistisairaiden asemaa ja saamenkielisten ja saamenkulttuurin pohjalta toteuttettavien palvelujen kehittämistä. Raportti julkaistiin 2023. Suositukset Suomelle velvoittavat toteuttamaan ja laajentamaan tätä kuvattua toimintamallia. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Saamelaissisältöistä, saamenkielistä ohjattua vertaistoimintaaa ei ole ollut paikkakunnalla. Saamelaisten muistisairaiden kohdalla aktivoivaa saamelaista toimintaa ei ole olllut ja muistisairauksista ei  edes puhuttu julkisesti. Saamelaisista lähtökohdista toteutettavaa toimintaa ei ole ollut tarjolla. Yksilön kannalta saamelainielinen , saamelaisen yhteisöllinen toiminta on merkityksellinen hyvinvoinnin tukemisessa ja edistämisessä. Muistisairaan kohdalla yhteyden saaminen häneen tai aktivointi toteutuu ainostaan saameksi, koska myöhemmin opittu kieli katoaa. 

Ihminen on kokonaisuus ja kielen lisäksi muistisairaan arjessa korostuu oma  kulttuuri.  Elämä kulkee paljolti luonnon ja vuodenaikojen kiertokulun mukaan ja ne rytmittävät erityisesti saamelaisten perinteisten elinkeinojen konkreettista toimintaa,  koko elämää ja käyttäytymistä, muistisairaanakin, koska ne ovat aina, jo lapsesta asti rytmittäneet elämää.  

Saamelaisten keskuudessa muistisairauksista ei ole puhuttu avoimesti ja sen vuoksi asioiden nostaminen keskusteluun muuttaa asentaita myönteisimmiksi. Se madaltaa avun hakemista ajoissa ja osallistuminen yhdistyksen räätälöityyn toimintaan madaltaa kynnystä ulkopuoliseen toimintaa osallistumiselle.

Saamelaisten omaan elämään ja elinympäristöön liittyvä omakielinen toiminta todettiin keinoiksi, jolloin oli hyvin positiivinen vaikutus, joten lähdettiin kokeilemaan toimntaa ko. pohjalta.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Muutoksen aikaansaaminen on tärkeää yksölöiden kannalta yhdenvertaisuuden ja arvostuksen tunteiden kokemuksia. Siten hyvinvointi ja sosiaalinen verkosto voivat vahvistua. Toiminnassa on kulttuurisesti turvallinen ympäristö, jokainen voi olla oma itsensä saamelaisena, eikä tarvitse hävetä tai pelätä, kun puhuu saamea ja saamelaisten elämän asioista.

Ammattilaisille toiminta lisää tietoa vähemmistöjen ja erityisesti saamelaisten ihmsiten kultturin ja kulttrin voimavarojen huomioimisesta ja erityisesti niiden huomioimisen välttämättömyydestä.  Lisää myös tietoa toimintatavoista, joissa niitä voidaan toteuttaa.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Yhteiskehittämistä ei sinänsä ole ollut mutta yhteistyökumppaneita sekä julkiselta taholta( kunta ja seurakunta) että järjrstöistä mm, muistiliitto ja muistiyhdistykset.  Norjen puolelta yhteistyökumppani on ollut Karasjoen kunnan vanhustenhuolto / erityissti saamelaisten muistisairaiden toiminnassa kulttuuritaustan huomioimisessa.

SamiSoster ryn työntekijät eri paikkakunnilla sisällyttävät kehitettyä toimintaa omiin toimintoihinsa vanhustyössä.

Tavoiteltu muutos

Saamelaisten yhdenvertaisuus paranee ja syrjintä vähenee. Tietoa saamelaisten kielellisistä ja kulttuurisista oikeuksista lisäääntyy jnöinollen toimintojen sisöllöt paranevat.

Saamelaisilla on palvelujen käyttäjinä kulttuurisesti turvallinen ympäristö ja saamelankieliset palvelut ja erilaiset tukitoimet toteutetaan siten, ettei niitä tarvitse erikseen vaatia.

Muutoksen mittaaminen

a) Saamenkielisen käyttökelpoisen työskentelymateriaalin laatu ja määrä

B) Osallistujien kokemukset toiminnan sisällöstä / muistelupolun toimivuus

c) Muutokset osallisuudessa / hymynaama+ havannointi

 

 

Toteutussuunnitelma

RYHMÄTOINNOISSA  on suunniteltava sisällöt vuodenkierron mukaisesti ja aina huomioitava ympäröivän luonnon ja elämätavan asettamat vaatimukset. Utsjoella mm. Teno joen jäiden lähtö, lohen nousu tai läheisen jäämeren kulloinenkin kalojen liikkuminen ovat määrääviä tekijöitä. ne vaikuttavat ruokailuuun, keskustelun aiheisiin, luonnossa liikkumiseen, mielialoihin. arjen rytmiin tai muisteluihin.

Toiminta on suunniteltavaja teemoitettava  ihan yksityiskohtaisesti ja ohjaajan on valmistauduttava taustatietojen kartoittamisella.

Hyvin suunniteltu toteutus takaa onnistumisen ja kaikkien mukana pysymisen, osallisuuden vehvistumisen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Saamelaiset ikäihmiset ja saamelaiset muistisairaat

Saamelaiset ovat olluut mukana suunnittelemassa ja ideoimassa toimintojen siältöjä ja toiminamuitoa, hyödyntäen saamelaisten vuodenkiertokalenteria.

Saamelaisyhteisön tapaamisten ja eri palautteiden pohjalta on luotu Biso mielde- muistasanbalggis toimintamallia. Tarvetta  on kartoitettu eri puolilla.

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen
  1. Norjan kautokeinossa ja Karasjoella saamelaisten  muistisairaiden päivätoimintaan sisällyttyjä kulttuuristen toimintojen ratkaisuja
  2. saamelaisen kulttuurin/ elämäntavan mukainen vuosikalenteri, joka määrittää mm. parinteinen ruokailu / valmistutavat, raaka-aineet jne.
Ideointi

Huomioimme paikkakunnan historiaa, Utsjoelle Tenojoki varren kulttuuria ja elämää ja ne määrittävät toiminnan aikataulut, toiminnan sisällöt , osallistumisaktiivisuuden/ tiedottamisen, toimintapaikat luonnossa, vaatetuksen, retkieväät ja keskustelujen aiheet

Idean valinta

Aktivoiva, ammatillisesti ohjattu saamelainen vertaistoiminta. Toiminnan pohjana on saamelainen vuosikalenteri.

Muistelu/ tarinapiirien kautta kehittyy ympärivuotinen toiminta, joka on yhdessä kohderyhmän kanssa kerätty. Saamelaiset ikäihmisten ovat osallisia toiminnassa ja se tukee juuri heidän arkeaan ja mahdollsitaa jatkaa kukin omien voimiensa mukaan pysyä mukana muistelun polulla.

Oma kieli kaikessa toiminnassa takaa turvallisuudentunteen ja hyväksytyksi tulemisen kokemukset.

Aivan ehdottomasti aina toiminta pitäisi toteuttaa kulttuuritausta huomioiden.

Idean konkretisointi ja visualisointi

Kohtasimme useita saamelaisia vanhuksia ja erityisesti muistisairaita, joilla suomen kieli oli heikkoa tai kadonnut kokonaan. Nämä ihmiset itkivät ilosta kun saivat puhua omalla kielellään eikä heidän tarvinnut hävetä , että puhui saamea. Silloin tuli heti tunne, että tässä on tehtävä joitain, kyllä saamelaisilla on oikeus puhua omaa kieltään elämän loppuun saakka.

Pohdimme, että meidän on nostettava asiaa keskusteluun yleisesti positiivisten aseteiden edistämiseksi. ja toiseksi meidän on lähdettävä kehittämään toimintaa, jolla voisimme tukea tätä ryhmää.

Siitä se lähti!

Idean testaus asiakkaalla

Asiakkailta on kerätty palautetta ns. hymynaama tauluilla, haastettelemalla sekä työntekijöiden havannoilla.

Tulokset ovat uskomattoman positivisa. Laajemmin: saamelaisille on oma kielistä toimintaa ja ensimmäisen kerran: toiminta on saamelaiskultturin perustalta toteutettu! He kertovat, että he voivan olla saamelaisia, he voivat osallistua kaikken toimintaan tai olla hiljaa ja tuntea olevansa omien parissa.

Asiakkaat kokevat voimaantuvansa ja osallistujien määrä on lisääntynyt jatkuvasti.

Asiakkaila tulee toivomuksia ja palautteita ja teemme niiden pohjalta ns. korjausliikkeitä.

Ratkaisun testaaminen

Biso mielde- pysy mukana on oikea kuvaus sekä tavoitteista että toiminnan vaikutuksista.

Tehdään vuoden suunnitelma: Utsjoella toimii jutaava yhteisöllinen toiminta, jossa toiminta on aikataulutettu vuoden kierron mukaisesti. Toiminta jutaa ( matkustaa, Jutaaminen on matkustaminen saameksi) Karigasniemeltä Utsjoen kirkonkylän kautta Nuorgamiin.

Ruoka, muistelut, käden taidot, musiikki, lohen nousu ja lohen pyynti, ne kaikki on sovitettava toimintaan..

Prosessi vaatii ko. alueen saamelaisten kullttuuriin tutustumisen, avainhenkilöiden kartoittainen, eri asiantuntijoiden kartoittamisen ja sen jälkeen kootaan työryhmä saamelaisista ikäihmisistä luomaan toiminnan runkoa. Aikataulutetaan toiminta ja sisällytetään siihen eri vaihtoehtoja.

Kartoitetaan eri yhteistyökummanit ja selvitetään heidän roollit ja tehtävä. Suunnitellaan tidottaminen kutsuperiaattella / tehdään tiedotteet. Hoidetaan tiedotus.

Valmistaudutaan huolella toiminnan / ryhmän vetämisen toteuttamiseen.

Selvitetään tarvitseeko lisäresursseja ja ollaan siitä yhteydessä esimieheen.

Kokeilun tavoitteet

Luoda pysyvä saamelainen, saamenkielinen toiminta saamelaislle ikäihmisille.

Luoda toimintamalli, jonka pohjalta voidaan toteuttaa ryhmätoimintaa myös muille kohderyhmille ja eri kullttuutausta tuleville ihmisille.

Luoda saamelaislle kulttuurisesti turvallinen ympäristö jokaisessa kohtaamispaikassa.

Saada kokemusta saamelaisen toimintamallin luomisessa.

 

Kokeilussa opittua

Ennen toiminnan toteuttamista on huolellisesti tutustuttava saamelaisten arvoihinja toimintatapoihin. On tärkeää tutustua alueen historiaan, ,toimintatapoihin, saamelaiskulttuurin eri osioihin ja ihmsiten historiaan.

Muistelujen kautta lisääntyy jokaisen ihmsiten historiaan liittyviä asioita ja ne ovat tärkeitä tietoa mm erilaisten tilanteiden ratkaisemisessa.

Toimintaan tarvitaan resursointia riittävästi. Toiminnassa tarvitaan aikaa, kaikki ei toimi kellon mukaisesti..

Ratkaisun perusidea **

Saamelainen , saamenkielinen yhteisöllinen toiminta Biso mielde- pysy mukana. Toiminta on säännöllistä , hyvin suunniteltua, toteutuu saamen kielellä ja on Utsjoen alueen, Tenojokivarren saamelaisvanhusten arjen elämän mukainen.

Kysymys on hyvin suunnitellusta sekä sisällöltään että aikataulultaan, jutaava, ohjattu saamelainen ryhmätoiminta., jossa kaikki toteutuu saameksi.

Toiminta tukee saamelaisia ikäihmisiä ja erityisesti muistisairaitam joilla suomen kieli katoaa vahitellen ja tuoreemmat asiat eivät ole enää muisissa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Omassa organisaatiossa: henkilöstölle koulutusta saamelaiskulttuurista ja erityisesti on käynnistetty koulutusta: miten huomioin saamelaiskulttuurin omassa työssäni sote-alalla.

Utsjoella työskentevä työntekijä osallistuu Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen alkuperäiskansojen dementiaryhmään.

Ko. työntekijä ja tj ovat jakaneet tietoa Kansallinen muistipolku- hankkeen osallistujille sekä Muistiliiten WEB seminaareissa. 

SamiSoster ryn www- sivuilla materialia aiheista

Toimintamalli juurrutetaan yhdistyksen Pärjään kotona hankkeen toiminaan jokaisessa saamelaisalueen kunnassa.

Jaetaan tietoa Lapin hyvinvointialueen saamenkielisten palvelujen kehittämistyöhön.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tutustukaa aina kohderyhmän kulttuuriin, kulttuuriin kuuluviin toimintatapoihin , arvoihin, rooleihin, ja suunnitelkaa aina toimintaa yhdessä kohderyhmän kanssa.

Tutustukaa toimintaympäristön tarjoamiin amhdollsiiksiin ja estiesiin.

Selvittäkää mahdolliset yhteistyökumppanit. Ja aina, jos ja kun on kysymys muun kuin suomen kulttuurin ihmisistä, muistakaa, että toimintaan tarvitaan kohderyhmän kulttuuriin kuuluvia toimjoita.

Tehkää toimintasuunnitelmaa niiden pohjalta ja hyväksyttäkää suunnitelma kohderyhmssä kun esittelette sitä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Saamelaisyhteisössä ovat asenteet muistisairauksia kohtaan muuttuneet siten, että muistiasioista uskalletaan puhua ja uskalletaan hakea apua.

Saamelaisten ikäihmisten aktiivisuus on lisääntynyt ja he ovat nostaneet esille turvallisuuden oman kielen puhumisen myötä; on turavllista puhua asioista, kun tietä tulevansa ymmääretyksi oikein.

Koska saamelaiset ovat kokeneet koko sotien jälkeisen ajan valtaväestön taholta syrjintää, pilkkaamista ja alistamista, on tämä toimistamalli nostanut esille rohkeuden puhua omaa kieltään ja rohkeasti olla saamelainen. vaikutukset ovat yllättävän positiivisia ja monipuolisia. On todettava, että tämä toimintamallia tarvitaan.