Toimintamallissa on kuvattu geneerinen malli digitaalisten hoito- ja palvelupolkujen suunnitteluun ja käyttöönottoon. 

Toimintaympäristö **

Digitaalisilla ratkaisuilla voidaan tukea, täydentää tai jopa kokonaan korvata perinteisiä palveluja ja toimintatapoja sekä muodostaa täysin uusia tapoja tarjota palveluja. Digitalisoinnilla voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä asiakkaiden, ammattilaisten ja organisaatioiden näkökulmasta, mutta hyötyjen saavuttaminen edellyttää strategista johtamista. Digihoitopoluilla voidaan sujuvoittaa asiakkaan yhteydenpitoa terveydenhuoltoon, helpottaa materiaalin jakoa asiakkaalle, hoitaa osan kontakteista sovelluksen avulla. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Keski-Suomen hyvinvointialueella digihoitopolkuja on käytetty erikoissairaanhoidossa muun muassa erilaisiin toimenpiteisiin liittyen, mutta perusterveydenhuollossa ei ole ollut pitkäaikaissairaiden digihoitopolkuja käytössä. Kestävän kasvun ohjelmassa otettiin käyttöön perusterveydenhuollon polkuja, tyypin 2 diabeetikoille ja alaselkäkipupotilaille. 

Kehittämistyö liittyy Keski-Suomen hyvinvointialueen seuraaviin strategisiin menestystekijöihin: 

 • Ihmislähtöiset ja kustannusvaikuttavat palvelut sekä saumaton palvelujen yhteensovittaminen
 • Aktiiviset ja osallistuvat asukkaat sekä toimivat ennaltaehkäisevät palvelut
Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Tarkoituksena on luoda yhtenäinen toimintamalli digihoitopolkujen suunnitteluun ja käyttöönottoon. 

Tavoiteltu muutos

Toimintamallin tavoitteena on luoda yhtenäinen toimintamalli digihoitopolkujen suunnitteluun ja käyttöönottoon (vastuut, resurssit, työvaiheet, kehittämistyön ja toimenpiteiden edistäminen asiakasrajapinnassa). 

Digihoitopolkujen käyttöönoton tavoitteena on

 • Tukea asiakkaan omahoitoa entistä paremmin sekä tarjota asiakkaalle nykyaikainen kanava saada tietoa ja olla yhteydessä ammattilaisiin
 • Sujuvoittaa potilaan hoitopolkua kaikissa sen vaiheissa:​
  • Asiakas saa käyntien ajankohdat ja ohjeet sovellukseen​
  • Sovelluksen kautta tehtävät kyselyt helpottavat ammattilaisen työtä, koska hän saa asiakkaan esitiedot jo ennen käyntiä​
 • Vahvistaa asiakkaan/potilaan omahoitoon sitoutumista
 • Yhtenäistää hoidonohjauksen toimintamalleja Keski-Suomen hyvinvointialueella
Toteutussuunnitelma

Ydintyöryhmän nimeäminen

 • Eri organisaatioista asiakkaan/potilaan hoitoon osallistuvia ammattilaisia (hoitajat, lääkärit, fysioterapeutit ym.)
 • Järjestelmätoimittajan yhteyshenkilö
 • Toimintamallin koordinoijat
 • Yhdellä tai kahdella henkilöllä päävastuu työryhmätyöskentelyn etenemisestä, tiedon kokoamisesta ja kehittämistoimenpiteiden käynnistämisestä, koordinoinnista sekä arvioinnista ja seurannasta

Päätös etenemisestä

 • Päätökset ja henkilöstön sitouttaminen (esihenkilötaso, ammattilaisten työryhmä)
 • Mahdollisen pilottialueen, vastuuhenkilöiden ja vastuiden nimeäminen
 • Seurannasta ja arvioinnista sopiminen
 • Hankintaesitys tietohallinnosta

Prosessin kuvaaminen ja sisällön työstäminen

 • Tarpeiden määrittely, mitä asioita halutaan sujuvoittaa palveluissa?
 • Määritellään prosessiin kuuluvat työvaiheet, ammattilaiset, roolit ja vastuut ja mallinnetaan hoitopolku
 • Työstetään asiakkaan sovelluksen sisällöt (esitietokyselyt, videot, hoito-ohjeet) – tähän kannattaa varata aikaa
 • Järjestelmäntoimittaja vie sisällöt järjestelmään, demotilaisuuksien sopiminen ja tarvittavien muutosten tekeminen

Työpajat polun sisällöistä, valmistelu

 • Käydään läpi järjestelmäntoimittajan kanssa polun sisältöjä, tehdään tarvittavia muutoksia
 • Henkilöstön ohjeiden työstäminen (mm. työvaiheet, palvelulupaus, kirjaaminen ja tilastointi)

Koulutukset ja käyttöönotto

 • Ammattilaisten koulutukset (sekä yksikön että järjestelmän näkökulma)
 • Polun käyttöönotto
 • Markkinointi
 • Säännölliset välitsekit

Seuranta ja arviointi

 • Asiakkaiden käyttäjäkyselyt
 • Ammattilaisten käyttäjäkyselyt
 • Polulla olevien asiakkaiden määrän seuranta
 • Tarvittavien muutosten toteuttaminen
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **
 • Eri ikäiset perusterveydenhuollon asiakkaat
 • Ammattilaiset
 • Toteutetaan kyselyitä asiakkaille ja ammattilaisille
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin tavoitteena on luoda yhtenäinen toimintamalli digihoitopolkujen suunnitteluun ja käyttöönottoon (vastuut, resurssit, työvaiheet, kehittämistyön ja toimenpiteiden edistäminen asiakasrajapinnassa). 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 • Strategiset päätökset digihoitopolun käytöstä 
 • Ydintyöryhmän sitouttaminen digipolun suunnitteluun ja käyttöönottoon
 • Vastuiden nimeäminen 
 • Henkilöstön sitouttaminen digihoitopolun käyttöön
 • Viestintä
 • Seurannasta ja arvioinnista sopiminen
Vinkit toimintamallin soveltajille **

On tärkeää määritellä seuraavat asiat: 

 • Ydintyöryhmä ja vastuutaho: Kuka/ketkä vastaavat kehittämistyön kokonaiskoordinaatiosta ja ohjauksesta​?

 • Kehittämistyön tavoitteet ja toimenpiteet​: Mitä digihoitopolkujen käyttöönotolla halutaan saavuttaa asiakkaan näkökulmasta?​ Mihin asioihin halutaan sujuvoittamista toiminnan näkökulmasta? 

 • Käytettävät resurssit: Ydintyöryhmään osallistuminen. Kuinka paljon asiakastyötä tekevien, mahd. kokemusasiantuntijoiden ja 3. sektorin toimijoiden on mahdollista suunnitteluun ja käyttöönottoon?

 • Aikataulut, työvaiheet ja työnjako​: Aikataulutus, työvaiheiden ja vastuiden määrittely. 

 • Seuranta, arviointi ja raportointi: Millä mittareilla, mistä järjestelmistä ja kuinka usein arviointia tehdään? Kuka/ketkä arvioinnin toteuttavat?

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallin kuvaaminen on selkeyttänyt digihoitopolkujen suunnittelun ja käyttöönoton vaiheita. Toimintamallin toivotaan hyödyttävän uusien digihoitopolkujen käyttöönottoa.