Elämänsuunnittelun kortit toimivat työkaluna omannäköisen elämän suunnittelussa. Korttipakkojen aihealueet kattavat laajasti elämän eri osa-alueita tunnustaen mahdollisen tuen tarpeen. Korttien käyttöä ohjaa näky henkilön kyvykkyydestä sekä toimijuuden vahvistamisen näkökulma. 

Toimintaympäristö **

Itsemääräämisoikeus ja sen myötä ihmisen toimijuuden vahvistuminen ovat ensiarvoisen tärkeitä ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta. Toimijuuden vahvistuessa tuen tarve voi muuttua ja henkilö itse voi toimia vahvemmin. Omien valintojen myötä ihminen kokee mielekkyyttä elämässään ja se saa merkityksellisyyden kokemuksia. Vammaispalveluiden kehittämistä ja tarjoamista tulee ohjata ihmisen omien mielipiteiden ja valintojen laaja kirjo. Käytännössä monet vammaispalveluiden asiakkaat tarvitsevat tukea tehdäkseen informoituja ja tarpeeksi laajasti pohdittuja päätöksiä. Päätöksenteossa tukemiseen tulee resursoida aikaa ja vuorovaikutuksellista osaamista.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Päätöksenteossa tukea tarvitsevat tukea ihmiset tarvitsevat usein laaja-alaista tukea mielipiteen muodostamiseen ja sanoittamiseen. Henkilö voi tarvita tukea päätöksiinsä kaikilla elämän osa-alueilla, esimerkiksi tahtonsa ja mieltymystensä pohtimisessa ja sanottamisessa; palveluiden suunnittelussa, tuen määrittelyssä ja arjen sisällöissä.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Elämänsuunnittelun kortit on muotoiltu siitä lähtökohdasta, että jokaisella ihmisellä on oikeus ja mahdollisuus saada vaihtoehtoja ja tukea oman elämänsä suunnitteluun ja päätöksentekoon. Ammattilainen tarvitsee tukea työkalujen muodossa; keinoin ja menetelmin. Organisaatioiden hyödyt voidaan nähdä asiakkaan toiveiden ja tarpeiden sekä palveluiden tarjoamisen kohtaamisena. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta jokainen ihminen on oikeutettu tekemään päätöksiä omasta elämästään eli toimia tasavertaisena kansalaisena muiden joukossa.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Kortteja on muotoiltu Silta omannäköiseen elämään hanketiimin voimin. Hanketiimi on täydentynyt Kehitysvammaisten Palvelusäätiön asiantuntijapanoksella. Työpajatyöskentely on ollut monitahoista osallistaen laajan toimijajoukon.

Tavoiteltu muutos

Kortit on muotoiltu itsemääräämisoikeuden ja päätöksenteossa tukemisen viitekehyksestä käsin vahvistamaan ihmisen omaa toimijuutta.

Toteutussuunnitelma

Palvelumuotoiluprosessi on kulkenut käsikädessä riippumattoman tuen mallin kanssa korttien toimiessa tukihenkilön työkaluna.

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Kortit muotoutuivat tarpeesta kehittää riippumattomalle tukihenkilölle työkalu. Muotoilu aloitettiin kartoittamalla nykyisiä työkaluja ja poimimalla niistä kortteihin soveltuvat sisällöt.

Ideointi

Työpajat ja asiakastyöskentely toimivat pääasiallisina alustoina korttien muotoiluun.

Idean konkretisointi ja visualisointi

Kortit alkoivat muotoutua työpajoista ja asiakastyössä tehtyjen poimintojen mukaan.

Idean testaus asiakkaalla

Kortteja on kokeiltu käytännössä asiakastyössä ja asiakaskehittäjäryhmissä.

Ratkaisun perusidea **

Elämänsuunnittelun kortit on tarkoitettu elämänsuunnittelun tueksi.

Kortteja voi käyttää yksin tai jonkun toisen kanssa. Tukenasi voi olla esimerkiksi lähituen ohjaaja, omainen, sosiaaliohjaaja tai –työntekijä

Kortit avulla voi pohtia omaa elämää, jutella ja kertoa muille : ajatuksista, toiveista, tarpeista ja tavoitteista. Kortteja voi käyttää myös palveluiden suunnittelun tukena.

Kortit ovat saatavilla PDF muotoisena Etevan verkkosivuilta.

Korttisovellus löytyy sovelluskauppoista nimelle "Elämänsuunnittelun kortit"

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hankkeen työskentelyn vaiheet ja tuotokset ovat saatavilla Etevan verkkosivuilta. Ideat, toimenpiteet ja tuotokset ovat vapaasti käytettävissä toimijoille, jotka voivat hyödyntää niitä asiakastyössään.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön henkilökohtaisen budjetoinnin keskus Suunta  toimii osaltaan korttien osa-alueiden jalkauttamistyössä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tiivistettynä vinkkinä voidaan pitää, että vaikka kortteja on paljon, on sääntöjä vähän. Kortteja on tarkoitus ottaa käyttöön sen verran kun kyseinen ihminen ja tilanne vaativat. Kortit vahvistavat ihmisen mielipiteen tai valinnan sanomaa ja luovat narratiivia ihmisen toiveista ja tarpeista. Korttien käyttöä tukevan henkilön tulee tunnustaa henkilön kyvykkyys oman elämänsä asiantuntijana. Tukijan tulee toimia ennakkoluulottomasti ja mahdollisimman laaja-alaisesti henkilön tukena oman elämän osa-alueiden sisältöjen kuvaamisessa.