Hyvinvointialueen ja kuntien yhdessä rakentama kaatumisen ehkäisy -malli. 

Toimintaympäristö **

Väestöennusteen mukaan ikäihmisten osuus kasvaa. Vuonna 2025 Etelä-Karjalassa on 75 vuotta täyttäneitä 15,7 % väestöstä, vuonna 2040 jo 21,1 %. Alueella on muuta maata korkeammat lonkkamurtumaluvut sekä kaatumisista ja putoamisista johtuvien sairaalajaksojen määrät yli 65 vuotiailla. Kaatumisen ehkäisyn työtä ei ole tehty systemaattisesti, toimia on aiemmin tehty siilomaisesti ja satunnaisesti esimerkiksi ekhva:n toimintayksiköissä.

Etelä-Karjalan haasteena on vastata ikääntyvien kuntalaisten palvelutarpeeseen siten, että kuntalaiset saavat tarvitsemaansa palvelua tasapuolisesti ja oikea-aikaisesti.

Liitteet
Kuva
Eksote pihatyöt
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeen (2021-2023) tavoitteena on yhtenäistää osin pirstaleisia käytäntöjä ja tarjota ikäihmisille palveluja oikea-aikaisesti ja tasapuolisesti. Toimintaa suunniteltiin laaja-alaisessa maakunnallisessa ikäverkostossa.

Toimintaa ohjaa alueellinen ikäpoliittinen ohjelma: Etelä-Karjalan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2021-2025.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Etelä-Karjalassa muuta maata korkeammat lonkkamurtumaluvut aiheuttavat paitsi kustannuksia myös paljon inhimillistä kärsimystä kuntalaisille.

Hankkeen käynnistämässä Ikäverkostossa halutiin tarttua haasteeseen ja rakentaa kaatumisen ehkäisyn -mallia Etelä-Karjalaan ja lisätä liikkumiskyvyltään heikentyneille ikäihmisille soveltuvaa liikuntaa. 

Tavoitteena koordinoida pirstaleista toimintaa maakunnan tasolla.

Kuntien liikunnanohjaajien ja hyvinvointikoordinaattorien tapaamisissa nousi tarve saada lisää vertaisohjaajia sekä vertaisohjattuja liikuntaryhmiä.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

On nimetty maakunnallinen poikkisektorinen Ikäverkosto, jossa ovat edustettuna kaikki Etelä-Karjalan kunnat, Etelä-Karjalan hyvinvointialueen (Ekhva) ja kolmannen sektorin toimijat, seurakunta sekä ikäihmiset.

Verkostojohtamisen koulutukset ja koulutukselliset verkostotapaamiset ovat vahvistaneet tietoa ja osaamista verkostomaisesta työtavasta sekä keskinäistä luottamusta ja kumppanuutta alueen toimijoiden välillä.  Kaatumisen ehkäisy otettiin verkostossa yhteiseksi kehittämiskohteeksi.  

Etelä-Karjalan kaatumisen ehkäisyn toimintamallin suunnittelu aloitettiin syksyllä 2021 Kaatumisen ehkäisyn - yhteistyöryhmässä,  johon kuuluivat Eksoten, Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen sekä Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeen edustajat. Keväällä 2022 mukaan tulivat myös kuntien edustajat.

Eksoten ja kuntien liikuntatoimien/hyvinvointikoordinaattoreiden kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä kuntien vertaisohjaajien koulutuksessa sekä Pysytään pystyssä -liikuntaryhmän suunnittelussa ja käynnistämisessä.

Tavoiteltu muutos

Tavoitteena on yhtenäiset ja koordinoidut toimintakäytännöt alueen eri kunnissa sekä toimiva verkosto ja poikkisektorinen yhteistyö hyvinvointialeen ja kuntien välillä. Eri toimijoilla on yhteinen näkemys ja tavoitteet ikäihmisten kaatumisten ehkäisystä.

 • Kaatumisvaarassa olevat ikäihmiset löydetään yhteisesti sovituin seulontamenetelmin (Kaatumisvaaran arviointilomake, FRAT-lomake, liikkumiskyvyn testaukset).
 • Kaatumisvaaraa aiheuttaviin tekijöihin osataan puuttua paremmin yksilöllisen tarpeen mukaisesti.
 • Alueella ja kunnissa on tarjolla mm. iäkkäille soveltuvia liikuntaryhmiä.
 • Kaatumisvaarassa olevat ikäihmiset osataan ohjata Pysytään pystyssä -ryhmään tai muuhun sopivaan liikuntaharjoitteluun, jota on tarjolla eri kunnissa.
 • Ekhvan ja kuntien yhteinen liikunnan vertaisohjaajakoulutus, jossa vertaisohjaajat ovat saaneet lisäosaamista ja valmiuksia toimia liikuntaryhmien ohjaajina kunnissa.
 • Ikäihmisten tietämys kaatumisen ehkäisystä sekä osallisuus vahvistuu.
Muutoksen mittaaminen

Kaatumisen ehkäisyyn liittyen seurattavia mittareita ovat:

- Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavan ikäisestä väestöstä (ind. 699)

-Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavan ikäistä (ind. 3959)

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen omasta raportointijärjestelmästä seuraamme muun muassa:

- Reisiluun yläosan murtumien määriä kuntakohtaisesti, ikä- ja diagnoosijakauman mukaisesti sekä kvartaaleittain seuraten samalla vuodenaikaan ja kaatumisvaaraan liittyviä ilmiöitä, kuten sääoloja; liukkaus, helle.

- FRAT-kaatumisvaaran arviointi tehdyt määrät (toimipistekohtaisesti)

- Tehdyt HaiPro-ilmoitukset

- Duodecim oppiportti: kaatumisen ehkäisy- verkkokurssin suoritemäärät

Pysytään pystyssä- liikuntaryhmien ja niihin osallistuneiden lukumäärä sekä osallistujien testitulokset ja palautteet.

Koulutettujen ja toiminnassa mukana olevien vertaisohjaajien lukumäärä.

Osallisuuden mittarina vaikuttamispäiviin osallistuneiden ikäihmisten lukumäärä ja palautteet.

Toteutussuunnitelma

Rakennetaan kaatumisen ehkäisyn toimintamalli hyvinvointialueen ammattilaisille ja sovitaan yhteisistä toimintatavoista ja työkaluista.

ESIMERKKI: Toimintamalli hyvinvointiasemien ammattilaisille

 1. Hoitaja kysyy 75- vuotiaalta tai sitä vanhemmalta asiakkaalta: "Oletko Sie kaatunut?" Jos asiakas vastaa: "Kyllä olen", niin jatketaan kysymyksellä: " Osaatko sanoa, miksi olet kaatunut?". Frat arviota voidaan käyttää työkaluna kaatumisen arvioinnissa.

 2. Asiakkaalle tehdään lääkelistan tarkistus ja lääkityksen kokonaisarvio. Lääkärin konsultaatio tarvittaessa​

 3. Asiakkaalle annetaan kotiin vietäväksi opasvihkosen pystyssä pysymiseen liittyen​

 4. Hoitaja hyödyntää Ekhvan verkkosivujen Turvallisuuden edistämisen osiossa olevaa laajaa tietopakettia, kuntien liikuntatoimen maksutonta liikunta- neuvontaa sekä Pysytään pystyssä- liikuntaryhmiä​

 5. Hoitaja on suorittanut Duodecim: Kaatumisen ehkäisy verkkokurssi n

 ESIMERKKI: kaatumisen ehkäisy muistipoliklinikalla 

Muistipoliklinikan henkilöstö on perehdytetty kaatumisen ehkäisyn toimintamalliin osastotunneilla. Henkilöstö on suorittanut Duodecimin kaatumisen ehkäisyn verkkokurssin.  Frat-kaatumisvaaran arviointia tehdään säännöllisesti muistisairaan hoitopolun eri vaiheissa. Henkilöstön osaamista on vahvistettu säännöllisissä tiimipalavereissa ja kehittämispäivissä, joihin kaatumisen ehkäisyn projektityöntekijä on osallisitunut.

1.Kysy aina "Oletko kaatunut viimeisen vuoden aikana?” jos vastaus on KYLLÄ tai epäilet kaatumisvaaran kohonneen:​

2.Tee Frat lyhyt kaatumisvaaran arviointi.​

3.Kartoita kohonneessa/korkeassa kaatumisvaarassa olevien potilaiden yksilölliset riskitekijät esim.

 • Lääkitys, sairauksientila, ​
 • Toimintakyky; liikkuminen, apuvälinetarve​
 • Ravitsemustila​
 • Aistitoiminnot​

4.Yksilöllinen ohjaus ja neuvonta kaatumisvaaran vähentämiseksi esim.

 • Ikääntyneiden ravitsemussuositus esim. proteiini, energia, nesteytys, alkoholi​
 • Apuvälineohjaus esim. näkö, kuulo, liikkuminen​
 • Kodinturvallisuuskartoitus​
 • 65+ liikuntasuositus​

5.Geriatrin konsultaatio tarvittaessa.​

 • Lääkearvio, lääkityksen kokonaisarvio​
 • Sairauksien hoito​

6.Ohjaus fysioterapeutin vastaanotolle tai kotikuntoutukseen tarvittaessa.​

 • 1.Terapeuttinen ohjauskäynti: toimintakyvyn arviointi, kotikuntoutussuunnitelman teko/päivitys​
 • 2.Kotikuntoutuksenarviointipyyntö​

7.Kirjaa tiedot Lifecareen erillisen ohjeen mukaisesti.​

 

Viestintä kaatumisten ehkäisystä ammattilaisille ja ikäihmiselle:
- Raportointi mm. lonkkamurtumista
- Ekhva.fi/Turvallisuuden edistäminen -verkkosivuilla tietoa kaatumisen ehkäisystä Etelä-Karjalassa.
- Kaatumisen ehkäisyn toimintamalli iäkkäille itselleen: Linkki kaatumisriskin itsearviointiin (UKK-instituutin lomake) ja ohjeita siihen, miten kaatumisen vaaratekijöihin voi itse vaikuttaa. Lisäksi testissä korkean kaatumisvaaran saaneita kehotetaan ottamaan yhteyttä omaan Sote-keskukseen.

- Ekhvan Intrassa Kaatumisen ehkäisy sivusto ammattilaisille. Sisältönä esimerkiksi ajankohtaista tiedotteet, raportointitiedot kootusti toimintamallit ja toimintaohjeet kaatumisen ehkäisyyn liittyen. 

- Pysytään pystyssä -henkilöstöinfo.
- Infoa some-kanavissa, Arjen olohuoneissa, paikallisviestimissä, eri tapahtumissa.
- Kaatumisen ehkäisyn webinaari.

Vertaisohjaajien koulutus
- Ikäinstituutin VoiTas-koulutusmallin mukaan suunniteltiin yhteistyössä Eksoten kuntoutuksen, vapaaehtoistyön koordinaattorin ja kuntien liikunnanohjaajien tai hyvinvointikoordinaattoreiden kanssa. Työnjaosta sovittiin vertaisohjaajien rekrytoimisen, kouluttamisen, markkinoinnin ja käytännön koulutusjärjestelyjen suhteen. Koulutus toteutettiin hybridimallilla; teorialuennot etänä eri kuntiin (Eksoten kouluttajat) ja käytännön harjoittelu kunnissa paikallisen VoiTas-kouluttajan voimin.

Pysytään pystyssä -ryhmät
Kohderyhmän tavoittaminen:
- Kaatumisvaaran arviointilomake (UKK-instituutti) jaettu vaikuttamispäivissä ja järjestötapaamissa.
- Projektipäällikön ja projektityöntekijän infokierros hyvinvointiasemien vastaanottotoiminnassa edisti kaatumisvaarassa olevien ikäihmisten tavoittamista. Hyvinvointiasemilla päädyttiin FRAT-lomakkeen käyttöön seulontavälineenä.

Yhteinen toimintamalli ja materiaali liikunnanohjaajille sekä ryhmäläisille, palautekyselyt.

Koulutus:
- Duodecimin verkkokoulutukset ammattilaisille
- Koulutukselliset tapaamiset Ikäverkostossa mukana oleville toimijoille.
- Voima- ja tasapainoharjoittelun -kouluttajakoulutus ja ohjaajakoulutukset

- Yksikkökohtaisia koulutuksia ammattilaisille kaatumisen ehkäisyn kehittämiseen liittyen esim. FRAT:n käyttöönotto osastotunteja.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on eteläkarjalaiset ikäihmiset sekä ikäihmisten parissa työskentelevät ammattilaiset ja muut toimijat.

Ikäverkostossa sekä verkostojohtamisen koulutuksessa on lisätty keskinäistä tietämystä verkostoon osallistuvien työstä ikäihmisten toimintakyvyn edistämisessä sekä suunniteltu yhdessä toimenpiteitä mm. ikäihmisten tavoittamiseen.

Kevään 2022 vaikuttamispäivien työpajoissa on kuultu ikäihmisten ja eri toimijoiden ideoita ja toiveita mm. kaatumisten ehkäisyyn liittyen.  Arjen olohuoneissa tai asukastiloissa kuultiin ikäihmisten toiveita. Kaikissa kunnissa järjestettiin mm. apuvälineinfo.

Asiakkaiden kokemuksia ja näkemyksiä on kuultu haastattelemalla heitä Lappeenrannan Iso Kristiina -kauppakeskuksessa Ystävänpäivän Pysytään pystyssä -tempauksessa 14.2.2023.

Pysytään pystyssä -liikuntaryhmien osallistujilta on kerätty palautetta ryhmän koetuista vaikutuksista.

Liitteet
Ratkaisun perusidea **

Hyvinvointialueen ja kuntien yhdessä rakentama kaatumisen ehkäisy -malli. Tavoitetaan kaatumisvaarassa olevia ikäihmisiä, koulutetaan ammattilaisia ja vertaisia, lisätään ikäihmisten osallisuutta sekä rakennetaan yhtenäinen Pysytään pystyssä -liikuntaryhmämalli kuntiin. 

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kaatumisen ehkäisy on ollut alueen toimijoiden yhteinen ja tärkeäksi koettu tavoite. Yhteinen motto on: Kaatumisen ehkäisy kuuluu Sinulle, minulle ja meille kaikille – se ei ole jonkun muun asia.

Toimintamallia on suunniteltu yhdessä, ja kaikilla toimijoilla on siinä oma roolinsa. Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeen myötä kehittämistyöhön oli henkilöresursseja Ekhvasta (projektipäällikkö ja projektityöntekijä) sekä Ikäinstituutista (asiantuntijat). Kaatumisen ehkäisyn mallin rakentamisessa ovat olleet mukana myös Maakunnallinen ikäverkosto, Kaatumisen ehkäisyn-yhteistyöryhmä sekä verkostojohtamisen koulutukseen osallistuneet. Myös ikäihmisiä on osallistettu toiminnan kehittämisessä.

Hyvinvointialueen henkilöstön koulutukset, henkilöstöinfot sekä yksikkökohtaisten kaatumisen ehkäisyn toimintaohjeiden valmistelu ja toimeenpano juurruttavat kaatumisen ehkäisyn yhteistä työtä osaksi hyvinvointialueen rakenteita. 

Hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhdyspintatyötä liikuntaryhmiin ohjautumisessa on rakennettu yhdessä. On sovittu yhteisistä kriteereistä ja käytännön työkaluista, joilla ikäihmisten parissa toimivat voivat seuloa kohderyhmää ja vähentää heidän kaatumisvaaraansa.

Viestimällä hyvinvointiasemien ammattilaisille, kunnan liikunnanohjaajille, hyvinvointikoordinaattoreille ja eri järjestöille on onnistuttu löytämään kaatumisvaarassa olevaa kohderyhmää ja ohjaamaan heitä Pysytään pystyssä -ryhmiin. Ryhmämallia suunniteltiin ja arvioitiin yhdessä Ikäinstituutin, hankkeen projektityöntekijän (Ekhvan fysioterapeutti) ja kunnan liikunnanohjaajien kanssa. Ryhmien ohjaajat ja osallistujat saivat tuntisuunnitelman ja valmiin materiaalin 10 kerran harjoittelujaksolle.

Toimintamallin juurtumisen edellytyksiä ovat:
- jatkuva tiedolla johtaminen kansallisen ja alueellisen raportointiedon avulla.
- hyvä yhteistyö kansallisten toimijoiden kanssa: Ikäinstituutti, UKK-instituutti, THL:n kansallinen kaatumisen ehkäisyn yhteistyöryhmä, muiden hyvinvointialueiden asiantuntijat sekä Luustoliiton toimijat. 
- Etelä-Karjalan hyvinvointialueen johdon ja kuntien eri toimijoiden sitoutuminen kaatumisen ehkäisyn yhteisen työn kehittämiseen.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kaatumisen ehkäisy -mallin rakentamisen edellytyksenä on eri toimijoiden yhteinen näkemys tavoitteista ja toiminnan merkityksestä.

Alueellinen kaatumisen ehkäisy -työ on hyvin sovellettavissa muillakin hyvinvointialueilla. Työ tarvitsee henkilöresurssin, joka kokoaa ja innostaa alueen toimijat yhteen suunnittelemaan ja toteuttamaan uutta toimintaa.

Eksoten (nyk.Etelä-Karjalan hyvinvointialueen) ja kuntien liikuntatoimen yhteistyönä käynnistetty Pysytään pystyssä -liikuntaryhmämalli on osoittautunut toimivaksi käytännöksi ohjata kaatumisvaarassa olevat ikäihmiset tavoitteelliseen harjoitteluun. Malli on helposti sovellettavissa kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyönä muillakin alueilla.

1. Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita?

Etelä-Karjalan alueellinen kaatumisen ehkäisyn yhteinen työ on poikkeuksellisen laajaa ja eri toimijat kunnissa ja hyvinvointialueella ovat sitoutuneet toimintaan. Kaatumisten ehkäisystä on viestitty ammattilaisille, ikäihmisille ja heidän läheisilleen.

Yhteisistä toimintakäytännöistä ja käytössä olevista työkaluista hyvinvointialueella on sovittu ja ne on kuvattu Etelä-Karjalan hyvinvointialueen Turvallisuuden edistäminen -verkkosivuille.

Pysytään pystyssä- liikuntaryhmiin on tavoitettu oikeaa kohderyhmää onnistuneella poikkisektorisella yhteistyöllä. Pioneerityönä on saatu hyvinvointialueen kuntiin yhtenäinen ja toimiva malli. Testitulosten ja kyselyiden perusteella harjoittelulla ja ryhmällä on ollut positiivisia vaikutuksia osallistujien toimintakykyyn, osallisuuteen sekä tietämykseen kaatumisen ehkäisystä. 

Kuntien ja Eksoten yhdyspintatyönä toteutettu vertaisohjaajien koulutus hybridimallilla (osa koulutuksesta etänä, käytännön harjoitukset kunnissa) onnistui. Resursseja yhdistämällä ja työnjaosta sopimalla saatiin koulutettua vapaaehtoisia omilla paikkakunnillaan. Vapaaehtoiset voivat toimia apuna Pysytään pystyssä ryhmissä tai ohjata jatkoryhmiä.

2. Mitä olette tehneet aidosti ihmislähtöisten toimintamallien luomiseksi?

Ikäihmisiä on kuultu ja he ovat olleet mukana vaikuttamassa kaatumisen ehkäisyn -suunnittelussa ja valmistelussa. Kevään 2022 vaikuttamispäivien työpajoissa sekä Arjen olohuoneissa tai asukastiloissa kuultiin ikäihmisten toiveita. Kaikissa kunnissa järjestettiin mm. apuvälineinfo.

Kaatumisen ehkäisystä on viestitty eri tavoin ja eri kanavissa ammattilaisille, ikäihmisille ja heidän läheisilleen.

On jalkauduttu ikäihmisten pariin Arjen olohuoneisiin ja eri tapahtumiin.

3. Miten toimintamallissanne näkyy TerveSos-palkinnon tämän vuoden teema "Nyt mennään eikä meinata! Varmistetaan ihmislähtöiset palvelut!"

Etelä-Karjalan kaatumisen ehkäisyn yhteinen työ perustuu ikääntyneiden ja laajan toimijaverkoston mukaan saamiseen ja tiedolla johtamiseen. Kaatumisen ehkäisy on kaikkien yhteinen tavoite, johon kukin voi tuoda oman osaamisensa ja panoksensa, esim. kohderyhmän tavoittaminen, kouluttaminen ja kouluttautuminen, ryhmän ohjaaminen, viestintä ja innostaminen.

Hyvinvointialueen ammattilaisilla on työkalut ja yhtenevät toimintamallit kaatumisvaarassa olevien ikäihmisten tavoittamiseen.

Etelä-Karjalassa osataan innostua ja toimia yhdessä ja olemme luoneet alueellemme myös kansallisesti kiinnostavan hyvän pöhinän ja draivin etelä-karjalaisten parempaan pystyssä pysymiseen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
 • Eksoten (nykyinen Ekhva) säännöllisen kotihoidon asiakkaiden lonkkamurtumat vähenivät 35 % vuoden 2022 aikana. 
 • Eksoten (nykyinen Ekhva) henkilöstön osaamisen vahvistamiseen ja koulutukseen liittyen Duodecimin kaatumisen ehkäisyn verkkokurssin koulutuksia toteutui 977 kertaa vuoden 2022 aikana. 
 • FRATin käyttöönotto Eksoten (nykyinen Ekhva) muistipoliklinikalla onnistui hyvin loppusyksyn 2022 aikana. Arviointeja oli tehty 159 asiakkaalle loppusyksyn aikana. 
 • Pysytään pystyssä -liikuntaryhmien palautteiden ja testitulosten mukaan osallistujien toimintakyky on parantunut, osallisuus sekä tietämys kaatumisen ehkäisystä on lisääntynyt. 
 • Vahva alueellinen yhteistyö herätti myönteistä kiinnostusta myös kansallisesti. 
 • Alueellinen kaatumisen ehkäisyn yhteinen työ jatkuu. 
 • Pystytään pystyssä -ryhmiä viedään etäyhteydellä myös palvelukotien ikäihmisille kuntien liikunnanohjaajien järjestämänä sekä hyvinvointialueen fysioterapian toimintana kotona asuville iäkkäille, jotka eivät pääse ryhmään. Toimintaa käynnistetään kevään 2023 aikana.
Liitteet