Hyvinvointialueen ja kuntien yhdessä rakentama kaatumisen ehkäisy -malli. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Etelä-Karjalan kaatumisen ehkäisy -malli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointialueen ja kuntien yhdessä rakentama kaatumisen ehkäisy -malli. 

Toteutuspaikka
Etelä-Karjalan hyvinvointialue, Etelä-Karjalan kunnat
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
Etelä-Karjalan kaatumisen ehkäisyn toimintamalli kansalaiselle
Kuvateksti
Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeen yksi toimenpiteistä on alueellisen kaatumisen ehkäisyn toimintamallin valmistelu ja toimeenpano. Kuvassa Etelä-Karjalan kaatumisen ehkäisyn toimintamallin nykytila kansalaiselle sekä sidosryhmätoimijoille.
Kuva
Ikäihmisten vaikuttamispäivät
Kuvateksti
Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeen yhtenä toimenpiteenä oli kuntakohtaisten ikäihmisten vaikuttamispäivien järjestäminen kaikissa alueen kunnissa touko-kesäkuun 2022 aikana. Ikäihmisten vaikuttamispäivien prosessikuvaus nähtävänä oheisessa kuvassa.
Kuva
Ikäihmisten vaikuttamispäivien prosessikuvaus.
Kuvateksti
Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeen yhtenä toimenpiteenä oli kuntakohtaisten ikäihmisten vaikuttamispäivien järjestäminen kaikissa alueen kunnissa touko-kesäkuun 2022 aikana. Mitä tapahtuu ikäihmisten vaikuttamispäivien jälkeen nähtävänä oheisessa kuvassa.
Kuva
Ikäihmisten vaikuttamispäivien kuvakavalkadi
Kuvateksti
Ikäihmisten vaikuttamispäivien sisältö koostui kahdesta osallistavasta työpajasta: ikäihmisten osallisuuteen ja vaikuttamiseen hyvinvointialueella sekä kaatumisen ehkäisyyn liittyen. Tarjolla oli myös maksutonta ja henkilökohtaista digitukea sekä tuolijumppa työpajojen välillä. Ikäihmisten vaikuttamispäiviä valmisteltiin ja toteutettiin yhteistyössä laajan toimijajoukon kanssa.
Kuva
Lihasvoima- ja tasapainoharjoittelu vähentää tutkitusti kaatumisvaaraa ikääntyessä.
Kuvateksti
Olemme suunnitelleet yhdessä Ikäinstituutin, hyvinvointialueen ja muiden sidosryhmätoimijoiden kanssa Pysytään pystyssä -liikuntaryhmän toimintamallin. Ryhmä on suunnattu kaatumisvaarassa oleville ikääntyneille. Ryhmät ovat käynnistyneet Etelä-Karjalan kuntien liikuntatoimien vetämänä syksyllä 2022. Ne ovat nyt osa pysyvää kuntien ryhmätarjontaa. Jokaisella kerralla on lihasvoima- ja tasapainoharjoittelua sekä keskustelua kaatumisvaaraan liittyvistä teemoista. Ryhmän alussa ja lopussa on toimintakykytestit. Sisältöteemat on suunniteltu kymmenelle kokoontumiskerralle.
Kuva
Etelä-Karjalan kaatumisen ehkäisyn toimintamalli ammattilaiselle
Kuvateksti
Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeen yksi toimenpiteistä on alueellisen kaatumisen ehkäisyn toimintamallin valmistelu ja toimeenpano. Kuvassa Etelä-Karjalan kaatumisen ehkäisyn toimintamallin nykytila ammattilaiselle.
Kuva
Etelä-Karjalan kaatumisen ehkäisyn ammattilaisen toimintamalliin liittyvät yleiset ohjeet
Kuvateksti
Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeen yksi toimenpiteistä on alueellisen kaatumisen ehkäisyn toimintamallin valmistelu ja toimeenpano. Kuvassa Etelä-Karjalan ammattilaisen toimintamalliin liittyvät yleiset ohjeet.
Kuva
Kaatumisen ehkäisy sivusto Ekhva:n henkilöstön Intrassa.
Kuvateksti
Etelä-Karjalan hyvinvointialueen henkilöstön Intraan on luotu kaatumisen ehkäisy sivusto. Sivustolle kootaan ajantasaisia työkaluja ammattilaisille kaatumisen ehkäisyyn liittyen esim. toimintaohjeita, raportointitietoa ja materiaaleja.

Tekijä

Sari Hokkanen

Luotu

31.03.2021

Viimeksi muokattu

31.10.2023
Ratkaisun perusidea **

Hyvinvointialueen ja kuntien yhdessä rakentama kaatumisen ehkäisy -malli. Tavoitetaan kaatumisvaarassa olevia ikäihmisiä, koulutetaan ammattilaisia ja vertaisia, lisätään ikäihmisten osallisuutta sekä rakennetaan yhtenäinen Pysytään pystyssä -liikuntaryhmämalli kuntiin. 

Toimintaympäristö **

Väestöennusteen mukaan ikäihmisten osuus kasvaa. Vuonna 2025 Etelä-Karjalassa on 75 vuotta täyttäneitä 15,7 % väestöstä, vuonna 2040 jo 21,1 %. Alueella on muuta maata korkeammat lonkkamurtumaluvut sekä kaatumisista ja putoamisista johtuvien sairaalajaksojen määrät yli 65 vuotiailla. Kaatumisen ehkäisyn työtä ei ole tehty systemaattisesti, toimia on aiemmin tehty siilomaisesti ja satunnaisesti esimerkiksi ekhva:n toimintayksiköissä.

Etelä-Karjalan haasteena on vastata ikääntyvien kuntalaisten palvelutarpeeseen siten, että kuntalaiset saavat tarvitsemaansa palvelua tasapuolisesti ja oikea-aikaisesti.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on eteläkarjalaiset ikäihmiset sekä ikäihmisten parissa työskentelevät ammattilaiset ja muut toimijat.

Ikäverkostossa sekä verkostojohtamisen koulutuksessa on lisätty keskinäistä tietämystä verkostoon osallistuvien työstä ikäihmisten toimintakyvyn edistämisessä sekä suunniteltu yhdessä toimenpiteitä mm. ikäihmisten tavoittamiseen.

Kevään 2022 vaikuttamispäivien työpajoissa on kuultu ikäihmisten ja eri toimijoiden ideoita ja toiveita mm. kaatumisten ehkäisyyn liittyen.  Arjen olohuoneissa tai asukastiloissa kuultiin ikäihmisten toiveita. Kaikissa kunnissa järjestettiin mm. apuvälineinfo.

Asiakkaiden kokemuksia ja näkemyksiä on kuultu haastattelemalla heitä Lappeenrannan Iso Kristiina -kauppakeskuksessa Ystävänpäivän Pysytään pystyssä -tempauksessa 14.2.2023.

Pysytään pystyssä -liikuntaryhmien osallistujilta on kerätty palautetta ryhmän koetuista vaikutuksista.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kaatumisen ehkäisy on ollut alueen toimijoiden yhteinen ja tärkeäksi koettu tavoite. Yhteinen motto on: Kaatumisen ehkäisy kuuluu Sinulle, minulle ja meille kaikille – se ei ole jonkun muun asia.

Toimintamallia on suunniteltu yhdessä, ja kaikilla toimijoilla on siinä oma roolinsa. Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeen myötä kehittämistyöhön oli henkilöresursseja Ekhvasta (projektipäällikkö ja projektityöntekijä) sekä Ikäinstituutista (asiantuntijat). Kaatumisen ehkäisyn mallin rakentamisessa ovat olleet mukana myös Maakunnallinen ikäverkosto, Kaatumisen ehkäisyn-yhteistyöryhmä sekä verkostojohtamisen koulutukseen osallistuneet. Myös ikäihmisiä on osallistettu toiminnan kehittämisessä.

Hyvinvointialueen henkilöstön koulutukset, henkilöstöinfot sekä yksikkökohtaisten kaatumisen ehkäisyn toimintaohjeiden valmistelu ja toimeenpano juurruttavat kaatumisen ehkäisyn yhteistä työtä osaksi hyvinvointialueen rakenteita. 

Hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhdyspintatyötä liikuntaryhmiin ohjautumisessa on rakennettu yhdessä. On sovittu yhteisistä kriteereistä ja käytännön työkaluista, joilla ikäihmisten parissa toimivat voivat seuloa kohderyhmää ja vähentää heidän kaatumisvaaraansa.

Viestimällä hyvinvointiasemien ammattilaisille, kunnan liikunnanohjaajille, hyvinvointikoordinaattoreille ja eri järjestöille on onnistuttu löytämään kaatumisvaarassa olevaa kohderyhmää ja ohjaamaan heitä Pysytään pystyssä -ryhmiin. Ryhmämallia suunniteltiin ja arvioitiin yhdessä Ikäinstituutin, hankkeen projektityöntekijän (Ekhvan fysioterapeutti) ja kunnan liikunnanohjaajien kanssa. Ryhmien ohjaajat ja osallistujat saivat tuntisuunnitelman ja valmiin materiaalin 10 kerran harjoittelujaksolle.

Toimintamallin juurtumisen edellytyksiä ovat:
- jatkuva tiedolla johtaminen kansallisen ja alueellisen raportointiedon avulla.
- hyvä yhteistyö kansallisten toimijoiden kanssa: Ikäinstituutti, UKK-instituutti, THL:n kansallinen kaatumisen ehkäisyn yhteistyöryhmä, muiden hyvinvointialueiden asiantuntijat sekä Luustoliiton toimijat. 
- Etelä-Karjalan hyvinvointialueen johdon ja kuntien eri toimijoiden sitoutuminen kaatumisen ehkäisyn yhteisen työn kehittämiseen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
  • Eksoten (nykyinen Ekhva) säännöllisen kotihoidon asiakkaiden lonkkamurtumat vähenivät 35 % vuoden 2022 aikana. 
  • Eksoten (nykyinen Ekhva) henkilöstön osaamisen vahvistamiseen ja koulutukseen liittyen Duodecimin kaatumisen ehkäisyn verkkokurssin koulutuksia toteutui 977 kertaa vuoden 2022 aikana. 
  • FRATin käyttöönotto Eksoten (nykyinen Ekhva) muistipoliklinikalla onnistui hyvin loppusyksyn 2022 aikana. Arviointeja oli tehty 159 asiakkaalle loppusyksyn aikana. 
  • Pysytään pystyssä -liikuntaryhmien palautteiden ja testitulosten mukaan osallistujien toimintakyky on parantunut, osallisuus sekä tietämys kaatumisen ehkäisystä on lisääntynyt. 
  • Vahva alueellinen yhteistyö herätti myönteistä kiinnostusta myös kansallisesti. 
  • Alueellinen kaatumisen ehkäisyn yhteinen työ jatkuu. 
  • Pystytään pystyssä -ryhmiä viedään etäyhteydellä myös palvelukotien ikäihmisille kuntien liikunnanohjaajien järjestämänä sekä hyvinvointialueen fysioterapian toimintana kotona asuville iäkkäille, jotka eivät pääse ryhmään. Toimintaa käynnistetään kevään 2023 aikana.
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kaatumisen ehkäisy -mallin rakentamisen edellytyksenä on eri toimijoiden yhteinen näkemys tavoitteista ja toiminnan merkityksestä.

Alueellinen kaatumisen ehkäisy -työ on hyvin sovellettavissa muillakin hyvinvointialueilla. Työ tarvitsee henkilöresurssin, joka kokoaa ja innostaa alueen toimijat yhteen suunnittelemaan ja toteuttamaan uutta toimintaa.

Eksoten (nyk.Etelä-Karjalan hyvinvointialueen) ja kuntien liikuntatoimen yhteistyönä käynnistetty Pysytään pystyssä -liikuntaryhmämalli on osoittautunut toimivaksi käytännöksi ohjata kaatumisvaarassa olevat ikäihmiset tavoitteelliseen harjoitteluun. Malli on helposti sovellettavissa kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyönä muillakin alueilla.

1. Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita?

Etelä-Karjalan alueellinen kaatumisen ehkäisyn yhteinen työ on poikkeuksellisen laajaa ja eri toimijat kunnissa ja hyvinvointialueella ovat sitoutuneet toimintaan. Kaatumisten ehkäisystä on viestitty ammattilaisille, ikäihmisille ja heidän läheisilleen.

Yhteisistä toimintakäytännöistä ja käytössä olevista työkaluista hyvinvointialueella on sovittu ja ne on kuvattu Etelä-Karjalan hyvinvointialueen Turvallisuuden edistäminen -verkkosivuille.

Pysytään pystyssä- liikuntaryhmiin on tavoitettu oikeaa kohderyhmää onnistuneella poikkisektorisella yhteistyöllä. Pioneerityönä on saatu hyvinvointialueen kuntiin yhtenäinen ja toimiva malli. Testitulosten ja kyselyiden perusteella harjoittelulla ja ryhmällä on ollut positiivisia vaikutuksia osallistujien toimintakykyyn, osallisuuteen sekä tietämykseen kaatumisen ehkäisystä. 

Kuntien ja Eksoten yhdyspintatyönä toteutettu vertaisohjaajien koulutus hybridimallilla (osa koulutuksesta etänä, käytännön harjoitukset kunnissa) onnistui. Resursseja yhdistämällä ja työnjaosta sopimalla saatiin koulutettua vapaaehtoisia omilla paikkakunnillaan. Vapaaehtoiset voivat toimia apuna Pysytään pystyssä ryhmissä tai ohjata jatkoryhmiä.

2. Mitä olette tehneet aidosti ihmislähtöisten toimintamallien luomiseksi?

Ikäihmisiä on kuultu ja he ovat olleet mukana vaikuttamassa kaatumisen ehkäisyn -suunnittelussa ja valmistelussa. Kevään 2022 vaikuttamispäivien työpajoissa sekä Arjen olohuoneissa tai asukastiloissa kuultiin ikäihmisten toiveita. Kaikissa kunnissa järjestettiin mm. apuvälineinfo.

Kaatumisen ehkäisystä on viestitty eri tavoin ja eri kanavissa ammattilaisille, ikäihmisille ja heidän läheisilleen.

On jalkauduttu ikäihmisten pariin Arjen olohuoneisiin ja eri tapahtumiin.

3. Miten toimintamallissanne näkyy TerveSos-palkinnon tämän vuoden teema "Nyt mennään eikä meinata! Varmistetaan ihmislähtöiset palvelut!"

Etelä-Karjalan kaatumisen ehkäisyn yhteinen työ perustuu ikääntyneiden ja laajan toimijaverkoston mukaan saamiseen ja tiedolla johtamiseen. Kaatumisen ehkäisy on kaikkien yhteinen tavoite, johon kukin voi tuoda oman osaamisensa ja panoksensa, esim. kohderyhmän tavoittaminen, kouluttaminen ja kouluttautuminen, ryhmän ohjaaminen, viestintä ja innostaminen.

Hyvinvointialueen ammattilaisilla on työkalut ja yhtenevät toimintamallit kaatumisvaarassa olevien ikäihmisten tavoittamiseen.

Etelä-Karjalassa osataan innostua ja toimia yhdessä ja olemme luoneet alueellemme myös kansallisesti kiinnostavan hyvän pöhinän ja draivin etelä-karjalaisten parempaan pystyssä pysymiseen.

Kansikuva
Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hankkeen kansikuva Innokylässä

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä