Ikäihmisten digitaalisen ohjaus- ja neuvontapalvelun kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaalla kehitetään ikäihmisten digitaalista ohjaus- ja neuvontapalvelua. Palvelu tekee näkyväksi ikäihmisten hyvinvointi- ja palveluverkoston ja kokoaa yhteen irrallaan olevat  sähköiset palvelut sekä luo uusia digitaalisia yhteydenoton- ja asioinnin kanavia. 

 

Toimintaympäristö **

Pohjois-Pohjanmaalla kehitetään ikäihmisten digitaalista ohjaus- ja neuvontapalvelua tarjoavaa Digi-Ainoa olemassa olevan Aino-neuvontapalvelun rinnalle. Digi-Aino rakennetaan Pohjois-Pohjanmaan yhteiseen hyvinvointikäsitteeseen perustuen ja se tuo ikäihmisten hyvinvointi- ja palveluverkoston näkyväksi ja hyödynnettäväksi sekä ikäihmisille, heidän läheisilleen, että ammattilaisille. Digi-Aino kokoaa yhteen irrallaan olevat ikäihmisten digitaaliset yhteydenotto- ja asioinnin kanavat (mm. Chat -palvelu, hyvinvointi- ja palvelutarvearviot, Palveluopas 65+sisällöt ja muut tietoportaalit). Digi-Aino tuo uusia yhteydenottotapoja ja asioinnin kanavia ikäihmisille, läheisille ja ammattilaisille esimerkiksi mahdollisuuden etäyhteydellä tapahtuvaan ohjaukseen ja neuvontaan.  

Digi-Aino kehittämistyö on osa POPsoten kehittämistyötä, jossa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelma ja rakenneuudistushanke kehittävät yhteistyössä hyvinvointialueelle yhtenäistä ikäihmisten asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia. Yksi kehittämistyön painopisteistä on ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukeva matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelu. 

 

 

Liitteet
Kuva
Pohjois-Pohjanmaan ihmislähtöinen hyvinvointikäsite ikäihmiset
Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

 

Tehdään ikäihmisten hyvinvointi- ja palveluverkosto näkyväksi

 • Ikäihmisille on paljon tarjontaa ja palvelua, mutta toimijat ja palvelut ovat irrallaan ja ikäihmisille kokonaisuus voi näyttäytyä pirstaleisena
 • Myös ammattilaisten näkökulmasta toimijoiden ja palveluiden hajanaisuus vaikeuttaa ikäihmisen ohjaamista oikean tuen piiriin
 • On tarve koota yhteen alueen toimijat ja palvelut (kunta, järjestöt, yksityiset palveluntuottajat)  
 • Rakennetaan ikäihmisen hyvinvoinnin- ja terveyden laajasti huomioiva hyvinvointi- ja palveluverkosto, joka on ikäihmisten, läheisten ja ammattilaisten sujuvasti hyödynnettävissä digitaalisessa muodossa

Lisätään ikäihmisten osallisuutta ja mahdollisuuksia itsehoitoon

 • Ikäihmisten neuvonnassa ja ohjauksessa tulee yhä enemmän huomioida yksilölliset tarpeet ja vahvistaa osallisuutta sekä omasta hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimista
 • Luodaan olosuhteet, joissa digitaaliset työkalut (mm. tietoportaalit, hyvinvointi- ja palveluarviot) ovat ikäihmiselle helposti saavutettavissa ja sovelletaan yhden luukun periaatetta myös digitietoon ja palveluihin

Tuodaan ammattilaisille uusia työvälineitä ohjauksen ja neuvonnan tueksi

 • On tarpeen luoda uusia, monipuolisia ratkaisuja ennaltaehkäisevään työhön
 • Digitaalisten työvälineiden hyödyntäminen neuvonta- ja ohjaustyössä sujuvoittaa ammattilaisten toimintaa ja tarjoaa uuden tavan tavoittaa ikäihmisiä ja muita ikäihmisten toimijoita ja palveluita

 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen
 • POPsoten Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma koordinoi, tehden tiivistä yhteistyötä rakenneuudistushankkeen kanssa
 • Kehittämistyötä tukee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Innokylän työpajat
 • Kehittämistyössä toimii laaja, monialainen asiantuntijaverkosto (mm. terveys- ja sosiaalipalvelut, liikunta- ja kulttuuripalvelut, järjestöt)
 • Ikäihmiset ja läheiset otetaan mukaan kehittämiseen varhaisessa vaiheessa
 • Digi-Aino toimintamallin ja toteuttamissuunnitelman laadinnassa sekä sähköisen alusta ratkaisun kartoituksessa hyödynnetään palvelumuotoilu-asiantuntijatyötä

 

Tavoiteltu muutos

Digi-Aino edistää ikäihmisten ja läheisten itsenäistä tiedon saamista alueen toimijoista ja palveluista (hyvinvointi- ja palveluverkosto) ja lisää mahdollisuuksia itsehoitoon tuoden digitaaliset työkalut (mm. tietoportaalit, hyvinvointi- ja palveluarviot) helposti saataville. Ammattilainen hyödyntää hyvinvointi- ja palveluverkostoa ja uusi digitaalisia ratkaisuja ohjausta ja neuvontaa antaessaan. Digi-Ainossa voi asioida anonyymisti ajasta ja paikasta riippumatta. Digi-Aino on helppokäyttöinen, helposti saavutettava ja kohderyhmänsä huomioiva ikäihmisten sähköinen ohjaus- ja neuvontapalvelu. 

 

Liitteet
Kuva
Ikäihminen ja etäyhteys
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakasymmärryksen luominen ja tulevien käyttäjien osallistaminen

 • Sähköisen ohjaus- ja neuvontapalvelun kohderyhmänä on ikääntyneet ja heidän läheiset sekä ammattilaiset ja muut ikäihmisten parissa työskentelevät toimijat.

Hyvinvointiverkoston työpajat

 • Verkosto koostui terveys- ja sosiaalipalveluista, liikunta, kirjasto- ja kulttuuripalvelusta, järjestöjen ja Kelan edustajista
 • Ikäihmisten palveluiden ja toimijoiden kokoaminen, ikäihmisten tarpeiden esille tuominen, ikäihmisten parissa työskentelevien ammattilaisten ja muiden näkökulman ja tarpeiden kuvaaminen

Sähköiset kyselyt:

 • Toteutetaan Zef-kyselytyökalua hyödyntäen
 • Ikääntyneille ja läheisille. Kyselyssä kartoitetaan internetin käyttöä ja siihen liittyviä haasteita tai tarpeita. Selvitetään sähköisen ohjaus- ja neuvontapalvelun tarvetta ja kartoitetaan toiveet palvelun sisällöistä. Kyselyssä on mahdollisuus antaa myös yleisesti palautetta kehitettävälle palvelulle. Kysely julkaistu Oulun kaupungin verkkosivuilla ja lisäksi markkinoitu ikäihmisten kohtaamispaikoissa (Aino-neuvontapalvelu, Ikäihmisten olohuonetoiminta). 
 • Ammattilaisille tai muille toimijoille, jotka työskentelevät ikäihmisten parissa. Kyselyssä kartoitetaan ammattilaisten internetin käyttöä annettaessa ohjausta- ja neuvontaa ikäihmisille, sekä haasteita tai tarpeita tähän liittyen. Selvitetään tarvetta sähköiselle ohjaus- ja neuvontapalvelulle sekä kartoitetaan, mitä sisältöjä ammattilaiset hyödyntäisivät työssään. Kyselyssä on mahdollisuus antaa myös yleisesti palautetta kehitettävälle palvelulle.

Palautteet ja toiveet kehitettävälle palvelulle

 • Toteutetaan kohtaamalla ikäihmisiä ja esittelemällä kehitettävää palvelua, hyödynnetään Padlet-työkalua
 • Jalkaudutaan Ikäihmisten olohuoneen, VR -eläkeläisten, Vanhusneuvoston, elämänkaariverkoston ja löytävän vanhustyön toimintoihin

Tulevien käyttäjien osallistaminen osana palvelumuotoilua

 • Työpaja ikäihmisille ja heidän läheisilleen: palaute, tarpeet ja ideat kehitettävälle palvelulle, ymmärrys ikäihmisten näkökulmasta ja tarpeista
 • Työpaja ammattilaisille ja muille toimijoille, jotka työskentelevät ikäihmisten parissa: Aino neuvontapalvelun nykytilan ymmärrys, Digi-Ainon käyttötapausten kuvaaminen, palaute, tarpeet ja ideat kehitettävälle palvelulle