Ikäihmisten kohtaamispaikka on maksuton, sitoutumaton ja esteetön paikka. Tarjolla on mm. vertaistukea, asiantuntijoiden tietoiskuja, palveluohjausta ja erilaista yhteistä toimintaa (esim. jumppia, karaoketansseja ja yhteislaulua) kävijöiden toiveiden mukaisesti.

Toimintaympäristö **

Toimintamallin kehittämisessä on huomioitu mm. laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
Lain tarkoituksena on:
1) tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista;
2) parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa;
3) parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ohjausta muiden tarjolla olevien palvelujen käyttöön yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti ja riittävän ajoissa silloin, kun hänen heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää; sekä
4) vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää niitä koskevista valinnoista.

Lisäksi huomioitiin silloisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita järjestävän kuntayhtymän strategia ja hyvinvointisuunnitelma, Covid-19 tilanteen aiheuttamat hyvinvointivajeet, ikäihmisille suunnattu kysely kohtaamispaikkatoiminnan kehittämiseksi ja suorat asiakaspalautteet kävijöiltä.

Toimintamallin kehittämisessä oli ja on edelleen tärkeä huomioida myös fyysisten tilojen toimivuus sekä mahdollinen rahoitus, jolla voidaan turvata toiminnan jatkuvuus. Tässä toimintamallissa ei ollut varsinaista erillisrahoitusta, mutta kahvitarjoilujen järjestämistä tukivat eri yritykset hyväntekeväisyyden nimissä. Tilan ja palveluvastaavan ajallista resurssia tarjosi IPK. Asiantuntijapalvelua kehittämiseen ja sisällön toteuttamiseen tarjosi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ja jatkossa Pohjois-Savon hyvinvointialue.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Lähtötilanne ja tarve toimintamallin kehittämiselle

 • Ikäihmisille on jo nykyisin tarjolla mahdollisuuksia kokoontua, mutta niihin liittyy yleensä jokin vakiintunut teema tai ne kuuluvat esimerkiksi jonkin yhdistyksen toimintaan. Neutraaleja kohtaamispaikkoja ei juurikaan ole.
 • Tarve tuottaa asiakkaalle palveluohjausta ”yhden luukun” periaatteella.
 • Kohtaamispaikka voi tuottaa tietoa ja tukea omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen ja merkitykselliseen arkeen.
 • Toiminta voi vähentää yksinäisyyden kokemusta ja lisätä osallisuuden tunnetta.

Toiminta tukee Ylä-Savon SOTEn strategisia tavoitteita (mm järjestötoiminnan aktivointi, kuntien ja kuntayhtymän yhteistyö, kuntalaisten aktiivisuuden vahvistaminen, palveluiden oikea kohdentuminen ja kokonaisvaltainen hoito).

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Tarve 
-    kehittää ikäihmisten kohtaamista, kuulemista, kunnioitusta ja osallisuutta sekä vähentää yksinäisyyden tunnetta(laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista)
-    tukea ja kehittää digipalveluja ja etäyhteyksien käyttöä saavutettavuuden vahvistamiseksi ja poikkeusolojen varalta.  
-    lisätä ja tiivistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä palveluohjauksen kehittämisen kannalta (palvelumuotoilun ja LEANin periaatteiden mukaisesti)

Toiminnan kautta saadaan kokemuksellista tietoa palveluohjauksen käyttöön (sote, muut toimijat), jolloin soteammattilaisten palveluohjaus kohdistuu paremmin tarpeeseen. Samalla saadaan eri toimijoita mukaan kehittämään ja tuottamaan osuuttaan palveluketjuihin. Niitä on tarve kehittää monialaisemmiksi ja niiden kehittämisessä voidaan hyödyntää eri toimijoiden osaamista. Toimijat tulevat tietoisemmiksi toisistaan ja se lisää osaltaan palveluohjauksen laatua. Pystytään luomaan asiakkaiden toivomaa ja kustannustehokasta matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää palvelua yksilöllisen tarpeen mukaisesti sekä tuottaa yleisiä ennaltaehkäiseviä ja hyvinvointia lisääviä toimintoja kaikille ikäihmisille.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Toimintamallia kehitti alunperin Ylä-Savon SOTE kuntayhtymästä hyvinvointikoordinaattori ja ikäihmisten palvelujen kehittäjä. Kun IPK otti yhteyttä ja ehdotti yhteistyötä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi, lähdettiin kohtaamispaikka- toimintamallia käynnistämään Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hyvinvointikoordinaattorin ja ikäihmisten palvelujen kehittäjän sekä IPK:n toimitusjohtajan ja Karhun Kellarin palveluvastaavan toimesta.  Toiminnan sisällön tuottamiseen tarvittavina asiantuntijaresursseina toimivat Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän, yhdistysten, seurojen, järjestöjen ja kunnan asiantuntijat. Toimintaa suunniteltiin ja kehitettiin resurssit huomioiden ja yhdistäen jo olemassa olevia toimintoja. Tärkeä osa kehittämistä olivat kävijät, jotka aktiivisesti lähtivät ehdottamaan ja pohtimaan toiminnan sisältöä.

Toimijajoukko oli hyvin motivoitunut ja siten kehittämisjoukkoa ei tarvinnut varsinaisesti innostaa.

Liitteet
Tavoiteltu muutos

Ikäihmisten kohtaamispaikassa voidaan tarjota

 • Vertaistukea ikäihmisille ja omaishoitajille
 • Asiantuntijoiden vierailuja, jolloin voidaan esitellä palveluja, antaa palveluohjausta ja esim. alustaa keskustelua jostakin kävijöiden toivomasta aiheesta
 • Hyödyntää virtuaalipalveluja tuetusti
 • Järjestää jumppia, kerhoja, vertaisryhmiä, kursseja yms.
 • Tehdä Etsivä ikäihmis-/vanhustyötä
 • Koota jo olemassa olevat ryhmiä ja tilaisuuksia samaan paikkaan.

Kohtaamispaikka-toiminta lisää osallisuutta ja saavutettavuutta. Kohtaamispaikat ovat suunnattuja kaikille ikäihmisille ja tarvittaessa heidän läheisilleen ja omaishoitajille. Toiminta on maksutonta ja esteetöntä

Muutoksen mittaaminen

Palvelun vaikuttavuutta voidaan mitata kävijämäärien ja palautteen kautta.

Ylä-Savon SOTEn palveluihin palveluohjausta saaneiden asiakasprofiilin analyysin kautta.

Toteutussuunnitelma

Toimintaa jatketaan edelleen yhteistyössä nykyisten kumppaneiden kanssa. Kokemuksia hyödynnetään toiminnan jatkokehittämiseen ja laajentamiseen.  Kumppaneita toiminnan laajentamiseen kartoitetaan ja kehittämisessä edetään resurssien ja tarvearvioinnin perusteella mahdollisimman joustavasti reagoiden.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohtaamispaikat ovat suunnattuja kaikille ikäihmisille ja tarvittaessa heidän läheisilleen ja omaishoitajille.

Ennen kohtaamispaikan perustamista oli tehty alustava suppeahko kysely, jossa kartoitettiin tilannetta seuraavilla kysymyskokonaisuuksilla::

 • Millaiseen toimintaan osallistuisit?
 • Olisitko kiinnostunut maksamaan palveluista? Esim. hieronta, jalkahoito, lounas-ruokailu tms
 • Jos olisi käytössä yhteinen kokoontumistila, niin missä toivoisit sen olevan?
 • Esteet osallistumiselle
 • Muut mahdolliset toiveet

Toiminnan aikana kyseltiin avointa palautetta koko ajan ja kerättiin myös kirjallinen, anonyymi palaute kävijöiltä. Palautteen perusteella suunniteltiin mm. seuraavan kauden ohjelmaa. Asiakkaita on osallistettu myös toiminnan sisällön järjestämiseen oman halukkuuden mukaisesti.

Ratkaisun perusidea **

Ikäihmisten kohtaamispaikka on maksuton, sitoutumaton ja esteetön paikka. Tarjolla on mm. vertaistukea, asiantuntijoiden tietoiskuja, palveluohjausta, erilaista yhteistä toimintaa (esim. jumppia, karaoketansseja ja yhteislaulua) ja vapaata keskusteluaikaa kävijöiden toiveiden mukaisesti. Tavoitteena oli, että kävijät itse osallistuisivat toiminnan suunnitteluun ja näin vahvistettaisiin heidän osallisuuttansa

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Liitteessä kuvataan toimintamallin muodostamista, ketterää kokeilua ja kokemusten kautta toiminnan kehittämistä. Näillä toimenpiteillä ja resursseilla toiminta on saatu jalkautettua ja voidaan puhua vakiintuneesta toiminnasta.

Liitteet
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on helposti sovellettavissa. Sitä voi muokata tilojen, kohderyhmän ja toiminnan järjestäjien asiantuntijuuden mukaisesti. Toiminta kannattaa aloittaa monialaisesti, jotta eri asiantuntijoita ja osaamista olisi mukana heti alkuvaiheessa. Toiminnan sisältöä ei kannata liikaa suunnitella, vaan reilusti kehittää kävijöiden kanssa yhdessä. Näin lisätään heidän osallisuuttaan ja säästetään omaa resurssia. Yhteistyö on tässäkin voimavara ja kannattaa aina tehdä omannäköistään. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kokeilun aikana koottiin jatkuvaa suullista palautetta kävijöiltä ja toimijoilta. Palautteen perusteella toimintamallin kokeilulla vahvistettiin osallisuuden kokemusta, parannettiin elämänlaatua ja vähennettiin yksinäisyyden kokemista. Ammattilaisten näkökulmasta tiedottamisen kohdentuminen parantui kohtaamispaikan kautta. Vaikutusten arviointia ei voi tehdä laaja-alaisesti, mutta palaute on ollut kiittävää ja kävijämäärät ovat nousseet koko ajan.

Toiminnan aikana saatu kävijöiden palaute on otettu huomioon myös kuntayhtymän palvelujen kehittämisessä. Sen perusteella on esimerkiksi kehitetty palveluihin ohjautumisen ohjeita.

Kokeilu jää pysyväksi toimintamalliksi, jota kehitetään edelleen. Kokeilun kautta verkostojen monipuolisuus ja monialaisuus vahvistui. Toimijoiden kesken on koottu kehittämistarpeita verkoston vahvistamiseksi edelleen. Myös kävijöiden toiveita  on koottu ja niitä pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan.

Yllättävintä oli, kuinka nopeasti toiminta vakiintui ja löysi kävijänsä.