Kotona asumista tukevan teknologian esittelysivut ikääntyneille

Eksoten sivuilla esitellään ikääntyvien asukkaiden arkea ja hyvinvointia tukevia turvallisia ja luotettavia teknologiaratkaisuja. Sivut tukevat myös ammattilaisia, jotka ohjaavat ja neuvovat asiakkaita teknologialaitteiden valinnassa.

 

 

Toimintaympäristö **

Suomen väestö vähenee ja ikääntyy tulevien vuosikymmenten aikana, samalla sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve kasvaa, jossa tautalla vaikuttavat syntyvyyden ja kuolemisen aleneminen. On ennustettu, että erityisesti vanhimmissa ikäryhmissä iäkkäiden määrä kasvaa samalla kun lasten ja työikäisten määrä vähenee.

Suomen vanhuspoliittisena linjauksena on tukea ikäihmisten kotona asumista, myös säännöllisten palvelutarpeiden ilmaantuessa. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 asetti yhdeksi keinoksi ikäystävällisen Suomen tavoittelussa digitalisaation ja teknologian hyödyntämisen.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuusto on valinnut kolme hyvinvointialuestrategian kärkeä: henkilöstöön panostaminen, prosessit ja sujuvuus sekä hoidon porrastus, paljon palveluja käyttävät ja oma tiimimalli., jotka ohjaavat myös tämän toimintamallin kokonaisuutta.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Ikäihmisten väestönosan kasvun myötä ja vähenevien työntekijämäärien vuoksi tarvitaan uusia teknologisia ratkaisuja tukemaan ikäihmisten kotona asumista ja ehkäisemään raskaimpiin palveluihin siirtymistä. Kotona asumisen tukemisessa hyödynnettävää teknologiaa ja niitä tuottavia yrityksiä on, mutta kunnissa tai kuntayhtymissä niitä ei vielä ole hyödynnetty tarpeeksi laaja-alaisesti. Tarvitaan toimintamalleja, joiden kautta on saatavilla tietoa tarvelähtöisistä teknologioista, niiden hyödyistä ja vaikutuksista. Tämä edistäisi uuden teknologian käyttöönottoa, lisäksi tekoälyn ja robotiikan hyödyntäminen ikäihmisten palveluissa on vasta käynnistymässä. 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Ydinajatuksena tässä mallissa on olla kuntalaiselle helposti lähestyttävä palvelumuoto. Tavoitteena on tehdä hyvinvointiteknologiaa tutuksi sekä helpottaa teknisten ratkaisujen käyttöönottoa. Hyvinvointiteknologialaitteiden  esittelyn avulla myös sosiaali- ja terveysalan henkilöstö pääsee tutustumaan tuotteisiin, jolloin he pystyvät suosittelemaan asiakkailleen tuotteita. Internet-sivuilla on mahdollisuus tutustua kotona asumista, turvallisuutta ja toimintakykyä tukeviin apuvälineisiin ja laitteisiin.

Etelä-Karjalan internet-sivuilla esitellään kotihoidon käytössä olevaa teknologiaa. Lisäksi valikoimassa on tuotteita , joita yksityinen ihminen voi itse ostaa esim. hyvin varustelluista marketeista ja verkkokaupoista. Laitteiden tulee olla ammattilaisten hyviksi todettuja, turvallisia, helppokäyttöisiä ja helposti hankittavissa.  

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Taustaa: Etel-Karjalan hyvinvointialueen teknologianeuvonta ei ole uusi asia siltä osin, että aiemmin Lappeenrannassa sijaitsi Toimiva Huusholli niminen arjen "teknologiakoti". Toimiva Huusholli oli rakennettu kerrostalokaksioon, jossa oli huomioitu arjen askareissa helpottavia apuvälineitä ja-laitteita mm. nosturi sänkyyn pääsyn helpottamiseksi, moottoroitu sänky, kahvoja asuntoon helpottamaan liikkumista ja nousua, ikääntyneelle sopivat huonekalut, WC- ja peseytymistiloihin apuvälineitä, keittiöön madallettuja kaappeja ja liesivahti sekä ateria-automaatti, josta voi itse valita ruuan valitsemanaan ajankohtana. Lisäksi esitteillä oli kuva- ja turvapuhelin sekä paljon muuta teknologiaa. Syy, miksi esittelypistettä ei enää ole, on hyvin yksinkertainen; Etelä-Karjalan  hyvinvointialue on maantieteellisesti laaja ja pitkä alue, eikä yksi esittelypiste palvele kuin hyvin pientä osaa alueen asukkaita. Kävijöitä oli vähän, joten piti miettiä asiat uudestaan. 

Tavoiteltu muutos

Kotona asumista tukeva teknologia / sivut lisäävät asiakkaan ja läheisen teknologisia valmiuksia. Kuntalaiset saavat tietoa ja esittelyjä arkea ja hyvinvointia tukevista sekä omahoidollisista turvallisista ja luotettavista teknologiaratkaisuista.

Oikea-aikaisella ja kohdennetulla tiedottamisella varmistetaan, että kohderyhmä saa tiedon eri teknologialaitteista. Tuotteille määriteltävillä kriteereillä varmistetaan, että laite on soveltuva käyttäjälleen. Esittelysivuista on hyötyä myös ammattilaisille, jotka ohjaavat ja neuvovat asiakkaita teknologialaitteiden valinnassa.

Muutoksen mittaaminen

1. Miten kotona asumista tukevan teknologian esittelysivut ikääntyneille lisäävät asiakkaiden ja läheisten teknologisia valmiuksia?

2. Miten tieto ja esittelyt teknologiaratkaisuista tavoittaa kuntalaiset?

Mittarit: Esiteltävien tuotteiden määrä, internet-sivuilla kävijämäärä ja  palaute.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat Etelä-Karjalan alueella asuvat kuntalaiset, jotka tarvitsevat iän, toimintakykynsä tai sairautensa vuoksi tietoa eri hyvinvointiteknologialaitteista helpottamaan heidän kotona asumistaan.

Lisäksi kohderyhmänä ovat ammattilaiset, jotka neuvovat ja ohjaavat hyvinvointiteknologialaitteita kohderyhmälle.

Asiakasryhmiä on osallistettu KARITA-hankkeessa internet-sivujen kehittämistyöhön, laadintaan, löydettävyyteen ja testaukseen sivujen toimivuudesta. Lisäksi suora palaute on ollut mahdollista. 

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Suomessa jo jonkin verran erilaisia ikäteknologian esittely- ja neuvontapaikkoja. Ne sijaitsevat oppilaitoksissa, sosiaali- ja terveystoimen palvelupisteissä, apuvälinelainaamoissa sekä kirjastoissa ja teknologian kehittämisyhdistyksen tiloissa. Vuonna 2018 valmistuneessa kartoituksessa esitellään 22 ohjaus- ja neuvontapaikkaa yhteystietoineen. (Ikäteknologian esittely- ja neuvontapaikat, 2018) Esittelypisteen suunnitteluvaiheessa paikkoihin tutustuttiin verkon välityksellä. Osa oli lopettanut jo toimintansa, sillä ne oli toteutettu osana hanketta tai suljettu muista syistä. Vanhimpia toiminnassa olevia ovat oppilaitosten yhteydessä olevat oppimisympäristöt.

Myös Oulun kaupunki on KARITA-hankkeessa kehittänyt Arjen teknologiat esittelypisteen, josta on kerrottu KARITA-hankkeen toimintamallit osiossa.

Liitteet
Ideointi

Uuteen ratkaisuun Toimivan Huushollin tilalle mietittiin sekä virtuaalista että konkreettista hyvinvointiteknologian esittelyä. Se päätettiin, että fyysistä tilaa ei ainakaan tässä vaiheessa perusteta. Tarvitaan kuitenkin joku ratkaisu siihen, että kuntalaiset pääsevät konkreettisesti näkemään ja kokeilemaan laitteita esim. tilaisuudet, jossa laitteita esitellään (liikkuva malli).

Suunnittelussa oli mukana projektin omaa - ja asiakasohjauksen henkilökuntaa  ja LabSoteCampuksen kehittäjiä, vanhusneuvoston edustus sekä henkilöitä eri hankkeista esim. Tulevaisuuden sotekeskus.

Kokouksissa / työpajoissa innovoitiin tulevaa mallia: Eksoten internet-pohjaista esittelypistettä, jonne koottiin tärkeimmät asiat kehittämistyön jatkoksi, unohtamatta  mahdollisesti myös liikkuvaa mallia. 

Idean valinta

Lähdettiin liikkeelle sivujen suunnittelusta, koska ne tavoittaisivat kuitenkin laajemman joukon kohderyhmää tai heidän läheisiään kuin esim. järjestetyt tilaisuudet aiheesta.

Sivuja työstettiin pienellä työryhmällä keväällä 2022. Työryhmän jäsenistä kotihoidon teknologiatiimi  laati alustavan tekstin, jonka viestinnän ammattilainen vei Eksoten internet-sivuille sopivaksi katsottuun kohtaan, jotta ne löytyisivät helposti kohderyhmälle.  

 

 

Idean testaus asiakkaalla

Sivujen saavutettavuutta ja toimivuutta pyydettiin arvioimaan  niiden valmistuttua 6 /2022Sivujen testaukseen pyydettiin vanhusneuvoston jäseniä, KARITA-hankelaisia sekä muita yhteistyökumppaneita ja työtovereita.

Palautteiden mukaan sivut ovat toimivat ja löytyvät helposti. 

 

Ratkaisun testaaminen

Kotona asumista tukevan teknologian / internet-sivujen suunnittelu alkoi jo heti hankkeen alkuvaiheessa 5 / 2021, mutta resurssipulan vuoksi se pääsi vauhtiin vasta 11/2021, jolloin aloitettiin varsinaiset kehittämisen työpajat ja kokoukset laajemmin. Toki asiasta oli kerrottu ja pyydetty ideoita toiminnan kehittämiseksi jo syksyllä 2021.

Työryhmä kokoontui isolla työryhmällä ja tiiviillä aikataululla 11/2021 -  1/2022, jonka jälkeen päätettiin lähteä työstämään asiaa ydinryhmällä.

6/2022 sivuista pyydettiin käyttäjäkokemuksia ja muuta palautetta.

Sivut julkaistiin 6 / 2022.

Kehittämistyöhön yritettiin saada resursseja matkan varrella lisäystä, mutta vallitsevan henkilöstöpulan vuoksi se ei toteutunut.

Asiakasohjauksen osallisuus nähtiin teknologianeuvonnan keskiössä, toiminnan juurruttamisessa ja mallin edelleen kehittämisessä.

Kokeilun tavoitteet

Kotona asumista tukeva teknologia / internet-sivut lisäävät asiakkaan ja läheisen teknologisia valmiuksia.

Kuntalaiset saavat tietoa ja esittelyjä arkea ja hyvinvointia tukevista sekä omahoidollisista turvallisista ja luotettavista teknologiaratkaisuista.

Ratkaisun perusidea **

Ydinajatuksena tässä mallissa on löytää kuntalaiselle helposti lähestyttävä palvelumuoto. Tavoitteena on tehdä hyvinvointiteknologiaa tutuksi sekä helpottaa teknisten ratkaisujen käyttöönottoa. Esittelysivuilla on mahdollisuus tutustua kotona asumista, turvallisuutta ja toimintakykyä tukeviin apuvälineisiin ja laitteisiin.

Hyvinvointiteknologialaitteiden  esittelyn avulla myös sosiaali- ja terveysalan henkilöstö pääsee tutustumaan tuotteisiin, jos ne eivät ole heille jo ennestään tuttuja tuotteita. Asiakasohjauksen osallisuus nähdään teknologianeuvonnan keskiössä, toiminnan juurruttamisessa ja mallin edelleen kehittämisessä.

Kotona asumista tukeva teknologian esittelysivut lisäävät asiakkaan ja läheisen teknologisia valmiuksia. Kuntalaiset saavat tietoa ja esittelyjä arkea ja hyvinvointia tukevista sekä omahoidollisista turvallisista ja luotettavista teknologiaratkaisuista.

Tarvitaan kuitenkin joku ratkaisu siihen, että kuntalaiset pääsevät myös konkreettisesti näkemään ja kokeilemaan laitteita esim. tilaisuudet, jossa laitteita esitellään (liikkuva malli).

Oikea-aikaisella ja kohdennetulla tiedottamisella varmistetaan, että kohderyhmä saa ajantasaisen tiedon eri teknologialaitteista.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Etelä-Karjalan teknologianeuvonta ei ole uusi asia. Aiemmin Lappeenrannassa toimi Toimiva Huusholli niminen arjen "teknologiakoti". Toimiva Huusholli oli rakennettu kerrostalokaksioon, jossa oli huomioitu arjen askareissa helpottavia apuvälineitä ja-laitteita. Hyvinvointialue on maantieteellisesti laaja ja pitkä alue, eikä yksi esittelypiste palvele kuin hyvin pientä osaa alueen asukkaita. Kävijöitä oli vähän, joten piti miettiä asiat uudestaan.  Uuteen ratkaisuun Toimivan Huushollin tilalle mietittiin sekä virtuaalista että konkreettista hyvinvointiteknologian esittelyä.

Kotona asumista tukevan teknologian esittelysivujen suunnittelussa oli mukana projektin omaa - ja asiakasohjauksen henkilökuntaa  ja LabSoteCampuksen kehittäjiä, vanhusneuvoston edustus sekä henkilöitä eri hankkeista esim. Tulevaisuuden sotekeskus. 

Kokouksissa / työpajoissa innovoitiin tulevaa mallia: internet-pohjaista esittelypistettä, jonne koottiin tärkeimmät asiat kehittämistyön jatkoksi, unohtamatta  mahdollisesti myös liikkuvaa mallia. 

Kotona asumista tukevan teknologian / esittelysivujen suunnittelu alkoi jo heti hankkeen alkuvaiheessa 5 / 2021, mutta resurssipulan vuoksi se pääsi vauhtiin vasta 11/2021, jolloin aloitettiin varsinaiset kehittämisen työpajat ja kokoukset laajemmin. Toki asiasta oli kerrottu ja pyydetty ideoita toiminnan kehittämiseksi jo syksyllä 2021.

Työryhmä kokoontui isolla työryhmällä ja tiiviillä aikataululla 11/2021 -  1/2022, jonka jälkeen lähdettiin työstämään asiaa ydinryhmällä. 6/2022 sivuista pyydettiin käyttäjäkokemuksia ja muuta palautetta ennen sivujen julkaisua. Sivut julkaistiin 6 / 2022. 

Testaukseen osallistuneiden asiakkaiden palaute on hyvää; sivut löydetään helposti, teksti on selkeää ja videot rikastuttavat sivuja. Internet-sivuilla oli vieraillut kesä-lokakuu 2022 aikana yhteensä vai 17 kävijää. Ammattilaiset haluaisivat sivuille enemmän konkretiaa; toimintamalleja, hintoja jne.

Lisäksi järjestettiin kyselyjä liittyen hyvinvointiteknologiaan. Kyselyt toteutettiin maakuntavierailuilla, hyvinvointifestareilla Lappeenrannassa ja henkilökunnan infossa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kotona asumista tukevat teknologiat esittelysivut on käytettävissä kaikille halukkaille Kotona asumista tukeva teknologia - Etelä-Karjalan hyvinvointialue (ekhva.fi) 

Toimintamallia voi soveltaa eri kohderyhmille ja eri toimintaympäristöihin, kuten vammaisille ja pitkäaikaissairaille, ei pelkästään ikääntyvälle väestölle. 

Ennen käyttöönottoa kannattaa panostaa sivujen testaukseen ja varmistaa, että ammattilaiset ja kansalaiset löytävät sivut. Testauksen jälkeen ennen sivujen julkaisua kerätään palaute sivujen saatavuudesta, käytettävyydestä sekä hyödyistä esimerkiksi järjestämällä työpajoja aiheesta. Työpajojen tuloksia voidaan vielä hyödyntää ennen niiden julkaisua. Lisäksi sivujen tehokas markkinointi auttaa sivujen löydettävyyttä.

Lisätietoja: Marja Laamanen, marja.laamanen@eksote.fi 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Haasteena tällä hetkellä on, että osa ikäihmisistä ei omista älypuhelinta, tietokonetta tai muita vastaavia laitteita, joiden kautta pääsee tutustumaan kotona asumista tukevan teknologian esittelysivuille. Ikäihmisen läheiset voivat kuitenkin neuvoa ja ohjata ikäihmistä laitteiden valinnassa. Lisäksi tarvitaan henkilöstön koulutusta ja perehdytystä teknologialaitteista, jotta kuntalaiset saavat ajantasaista tietoa niistä. Myös uuden palvelun tiedottaminen ja markkinointi (teknologian esittelysivut), eri kanavien kautta nousee tärkeäksi asiaksi niin kuntalaisille kuin ammattilaisillekin.

Tärkeää on myös jalkautua kentälle ja esitellä laitteita eri tilaisuuksissa esim. kuntakierroksilla, Arjen olohuoneissa, järjestöjen kokouksissa ja vanhusneuvostossa. Tätä varten onkin mallissa kehitetty ns. teknologiareppu, jossa esitteellä on hyvinvointiteknologiaa ja esitteitä eri laitteista. Lisäksi kierroksilla tutustutaan teknologiaesittelysivuilla esiteltäviin teknologialaitteisiin tietokoneen tai vastaavan avulla.

Kyselyn vastausten perusteella (16) voidaan todeta, että hyvinvointiteknologia kiinnostaa vastaajia.  Tilaisuuksissa keskustelu teknologista oli vilkasta. Kuntalaiset kertoivat omia kokemuksiaan jo käytössä olevasta teknologiasta, mutta uusi teknologia koettiin vielä vieraaksi ja vähän pelottavaksi.  Kuitenkin, kun teknologialaitteista kerrottiin enemmän, tuntui siltä, että jossain vaiheessa sen voisikin ottaa itselleen käyttöön.

Jatkossa hyvinvointiteknologialaitteiden esittelyyn eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa tulee panostaa, jotta hyvinvointialueen kuntalaiset pääsevät tutustumaan niihin konkreettisesti. Syksyn 2022 aikana kehitetyn Teknologia-repun avulla osa laitteista ja esitteistä kulkeutuvat sujuvasti sinne, missä tilaisuuksia pidetään.

Lisäksi teknologia esittelysivujen markkinointi ja tietoisuuden lisääminen sivujen olemassaolosta on jatkuvaa toimintaa ja sitä tulee tehostaa eri viestintävälineiden kautta.

Toimintamallin tärkein tulos on tietoisuuden lisääminen hyvinvointiteknologia laitteiden olemassa olosta niin kuntalaisille kuin henkilökunnalle.