Arjen teknologiat on matalan kynnyksen esittelypiste teknologisista ratkaisuista, joita kuntalainen voi ostaa ikääntyneen kotiin tukemaan itsenäistä kotona asumista. Esittelypisteen tavoitteena on esitellä arkea helpottavia digitaalisia ja teknologisia ratkaisuja ja välineitä.

Toimintaympäristö **

Suomessa väestö vähenee ja ikääntyy tulevina vuosikymmeninä, samalla sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve kasvaa. Suomen vanhuspoliittisena linjauksena on tukea ikäihmisten kotona asumista, myös säännöllisten palvelutarpeiden ilmaantuessa. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 asettaa yhdeksi keinoksi ikäystävällisen Suomen tavoittelussa digitalisaation ja teknologian hyödyntämisen. Hallituksen linjaamassa sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön.

 

Oulun väestössä 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 61 prosenttia eli noin 8 200 henkilöä. Vuonna 2019 yli 75 vuotiaista kotona asui 91.5% ja vuodelle 2021 tavoitteena on, että 93% yli 75 vuotiaista asuisi kotona. Kotihoidon palvelujen peittävyyden tavoitteena on edelleen pysyä alle 15%. Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden tavoitteena on, että ikäihminen pystyy elämään ja asumaan kotonaan mahdollisimman toimintakykyisenä ja turvallisessa ympäristössä pitkään ja hän pystyy ylläpitämään mahdollisimman itsenäisesti terveyttään ja hyvinvointiaan. Lisäksi tavoitteena on, että asukaskohtaiset kustannukset laskevat ikäihmisten palveluissa ja ikäihminen saa sairaanhoidollisen ja lääketieteellisen tutkimuksen ja hoidon oikeaan aikaan kotona tai palvelukodissa.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Ikäihmisten väestönosan kasvun myötä ja vähenevien työntekijämäärien vuoksi tarvitaan uusia teknologisia ratkaisuja tukemaan ikäihmisten kotona asumista ja ehkäisemään raskaimpiin palveluihin siirtymistä. Kotona asumisen tukemisessa hyödynnettävää teknologiaa ja niitä tuottavia yrityksiä on, mutta kunnissa tai kuntayhtymissä niitä ei vielä ole hyödynnetty tarpeeksi laaja-alaisesti. Tarvitaan toimintamalleja, joiden kautta on saatavilla tietoa tarvelähtöisistä teknologioista, niiden hyödyistä ja vaikutuksista. Tämä edistäisi uuden teknologian käyttöönottoa, lisäksi tekoälyn ja robotiikan hyödyntäminen ikäihmisten palveluissa on vasta käynnistymässä. 

Tavoiteltu muutos

Esittelypisteen ja matalankynnyksen neuvonnan ydinajatuksena on olla kuntalaiselle helposti lähestyttävä palvelumuoto. Tavoitteena on tehdä hyvinvointiteknologiaa tutuksi sekä helpottaa teknisten ratkaisujen käyttöönottoa. Esittelypisteen avulla myös sosiaali- ja terveysalan henkilöstö pääsee tutustumaan tuotteisiin, jolloin he pystyvät suosittelemaan asiakkailleen tuotteita. Kävijöillä on mahdollisuus tutustua kotona asumista, turvallisuutta ja toimintakykyä tukeviin apuvälineisiin ja laitteisiin työntekijän avulla.

Muutoksen mittaaminen

Tiedon lähteitä ovat: kävijäpalaute, henkilökunta, havainnointi, työpajat. Alkuvaiheen käyttäjäpalautteen suunnittelu, toteutus, analysointi ja raportointi toteutetaan erillisenä pro gradu -työnä (n=30). Tämän jälkeen palautteen keruu tapahtuu hanketyöntekijöiden toimesta pro gradu -työssä käytettyä palautepohjaa hyödyntäen. Esittelypisteen kokonaisvaltainen arviointi ja analysointi toteutetaan hanketyöntekijöiden toimesta kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin menetelmin vuoden 2022 lopussa. Arviointia tullaan suorittamaan koko projektin ajan, jolloin tuotteita voidaan kohdentaa saatujen arviointien mukaan sekä tarvittaessa vaihtaa ja lisätä.

 

Arviointikysymykset:

  • Millaisia kokemuksia ja näkemyksiä ikääntyvillä on showroomista palveluna?
  • Millaisia kokemuksia ja näkemyksiä ikääntyvillä on showroomin sisällöstä?
  • Millaisia teknologisia ratkaisuja ikääntyvät haluavat kotona asumisen tueksi?

 

Arvioinnin mittareita ovat:

  • Kävijämäärätavoitteen (150 kävijää) saavuttaminen.
  • Miten kävijät kokevat showroomin palveluna.
  • Millaiseksi kävijät kokevat showroomissa esitellyt tuotteet ja ratkaisut.
  • Minkä elämisen osa-alueen tueksi kävijät etsivät tai halkaisisivat teknologisia ratkaisuja.
  • Kokevatko kävijät esittelypisteen ja siellä esiteltyjen ratkaisujen tukevan itsenäistä kotona asumista.
  • Kenelle ja mihin kohteeseen kävijät etsivät teknologisia ratkaisuja. Esiteltävien tuotteiden määrä.
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Oulussa on 1.1.2019 ollut 65 vuotta täyttäneitä 32 080, 75 vuotta täyttäneitä 13 070 ja 85 vuotta täyttäneitä 3505. Oululaisista säännöllisen kotihoidon piirissä oli kaupungin omassa tuotannossa 9/2020 1185 asiakasta ja koko tuotannossa 2626 asiakasta. Oulussa mm. kotihoidossa työskentelee vakituisia 320 ja sijaisia 161.

Ratkaisun perusidea **

Arjen teknologiat esittelypisteessä voi tutustua kotona asumista, turvallisuutta ja toimintakykyä tukeviin apuvälineisiin ja laitteisiin. Esittelypisteen tavoitteena on tehdä hyvinvointiteknologiaa tutuksi sekä helpottaa teknisten ratkaisujen käyttöönottoa.

 

Tuotteita ei lainata, myydä tai markkinoida. Esittelypisteeseen on otettu ainoastaan tuotteita, joita yksityinen ihminen voi itse ostaa esimerkiksi tavallisista kaupoista, marketeista ja verkkokaupoista. Mukana on myös matkapuhelimeen tai tablettitietokoneelle ladattavia sovelluksia. Työntekijämme antaa tietoa ja ohjausta, mistä tuotteita on mahdollista hankkia.

 

Arjen teknologiat esittelypiste sijaitsee Aino-neuvonnan yhteydessä Oulu10 tiloissa, osoitteessa Saaristonkatu 8. Esittelypisteessä on esillä arjen apuvälineitä ja laitteita, joita voi tutkia ja kokeilla rauhassa. Oulun kaupunki ei vastaa asiakkaiden itse ostamien laitteiden asennuksesta, toimivuudesta tai käytöstä aiheutuvista ongelmatilanteista, mutta työntekijät ohjaavat ja neuvovat asiakkaita parhaansa mukaan.

Liitteet
Kuva
Arjen teknologiat esittelypiste
Arjen teknologiat esittelypiste avattiin maanantaina 17.1.2022 Aino-neuvonnan yhteyteen Oulu10 tiloihin Oulun keskustassa.