Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla -hankkeen tarkoituksena on tunnistaa ja madaltaa esteitä ikäihmisten kulttuuriosallistumiseen ja saada ikäihmisiä enemmän mukaan Kaikukortti-toimintaan. Hankkeen tulokset liitetään osaksi Kaikukortin toimintaa. 

Toimintaympäristö **

Yhteiskunnalliset ja poliittiset tekijät:  Väestön ikääntyminen. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen väestön ikääntyessä. Kulttuurihyvinvointi tulee saada osaksi tulevia hyvinvointielueita. 

Taloudelliset tekijät: Ikäihmisten köyhyys.

Sosiaaliset tekijät: Ikäihmisten yksinäisyys.

 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Hankkeen tarkoituksena on löytää keinoja huomioida paremmin ikäihmisiä Kaikukortti-toiminnassa. Kulttuuri luo hyvinvointia, tukee osallisuutta ja vähentää yksinäisyyttä. Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -hanke on Taiteen edistämiskeskuksen koordinoima yhteishanke. Kulttuuria kaikille -palvelu keskittyy hankkeessa edistämään tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevien ikäihmisten yhdenvertaista kulttuuriin osallistumista ja kulttuurihyvinvointia Kaikukortti-toiminnan avulla. Kaikukortti edistää taloudellista ja sosiaalista saavutettavuutta.

Hankkeessa huomioidaan ikäihmisten moninaisuus: ikäihmiset ovat heterogeeninen ryhmä, mikä on tärkeätä huomata niin sote- ja hyte- kuin kulttuuritoimijoiden piirissä. Ihmisen ominaisuudet ja tausta vaikuttavat siihen, millaiset mahdollisuudet hänellä on osallistua taiteeseen ja kulttuuriin kokijana. Näitä ominaisuuksia ovat muun muassa etninen tausta, sukupuoli, sukupuoli, taloudellinen tilanne, uskonto, vammaisuus ja äidinkieli.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Hankkeen tarkoituksena on tunnistaa ja madaltaa esteitä ikäihmisten kulttuuriosallistumiseen.

Yhteiskunnan tasolla on tavoitteena kansallisen ikäohjelman mukaisesti turvata  mahdollisimman toimintakykyinen ikääntyminen sekä rakentaa taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä palvelujärjestelmä. Tavoitteena on varautua väestön ikääntymiseen laaja-alaisesti ja  luoda pohjaa hyvälle elämälle kulttuurihyvinvoinnin keinoin. 

Sosiaali- ja terveysalan ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ammattilaisen on tärkeä tunnistaa kulttuurin hyvää tekevät vaikutukset ja osata ohjata ikäihmisiä - niin asiakkaita kuin palvelujen ulkopuolella olevia henkilöitä-  kulttuuripalvelujen käyttäjiksi sekä madaltaa testeitä kulttuuriosallistumiseen.  

Asiakkaan kannalta . Teksti kesken.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Hankekumppanit:  Taiteen edistämiskeskus hanketta koordinoivana tahona, Aili-verkosto ja Teatterikeskus ry toisina hankkeen toteuttajina.

Muut mukaan kutsuttavat kehittäjät: Valli ry, etsivä kulttuurinen vahus/seniorityö, seurakunnat,

 

Teksti täydentyy.

Tavoiteltu muutos

Ikäihmisten elämänlaatu paranee pidemmällä tähtäimellä, osallisuuden kokemus lisääntyy ja elämään tulee mielekästä sisältöä. Kaikukortti jää käyttöön ja vastuutahot on tunnistettu ja koulutettu.

Toteutussuunnitelma

Hanketta pohjustavana toimenpiteenä kootaan MIKSI -videoita, jossa asiantuntijat ja kokemusasiantuntjiat kertovat, miksi kulttuuri on tärkeää myös ikäihmisille: miten kulttuuriset oikeudet pätevät kaikkiin ihmisiin, miten kulttuuri ja taide voivat edistää ikäihmisten aktiivisuutta ja vähentää yksinäisyyttä ja kertominen siitä, miten sote-, hyte- ja kulttuurisektori voivat toimia yhdessä (Kaikukortti, taidelähtöiset menetelmät, saavutettavuuden huomioiminen) näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Luennosta tehdään tekstitetty tallenne.

Viestintäkampanja: hankkeen perusteluista, teemoista, hankkeen edistymisestä ja suosituksista viestitään tavoitteellisesti koko hankkeen ajan Innokylässä, Kulttuuria kaikille -palvelun ja Kaikukortin omissa viestintäkanavissa sekä valtakunnalliselle Kaikukorttiverkostolle, hankekumppaneille ja suurelle yleisölle.

Työpajat: Hankkeessa toteutetaan vähintään viisi työpajaa, yksi kussakin hankkeessa sovitussa yhteistyökunnassa: Espoossa, Seinäjoella, Rovaniemellä sekä kahdessa kunnassa, jotka valitaan yhdessä päähankkeen kanssa. Työpajat pidetään Kaikukortti-verkoston edustajien sekä Aili-verkoston kanssa (mahdollisesti Valli ry mukana) sekä Teatterikeskus ry:n kanssa. Tarkoitus on saada mukaan kokemusasiantuntijoita, esimerkiksi aktiivisesti kulttuurin parissa toimivia ikäihmisiä, mielenterveyskuntoutujia, köyhyyttä kokevia (mm. takuueläkkeen varassa olevia), vammaisia tai maahanmuuttajataustaisia ikäihmisiä. Työpajoissa otetaan huomioon myös sote- ja hyte-työntekijät esittelemällä jokin taidelähtöinen menetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Työpajoissa käsiteltäviä teemoja on mm.:

* kulttuurin saavutettavuus: mitä kulttuuri- sekä sote- ja hyte-toimija voivat tehdä ikäihmisten huomioonottamiselle

* harrastajateatterit, taidepiirit, erilaiset yhdistykset, kylätoimikunnat kulttuurintuottajina

* ikäihmisten yhdenvertaisen osallistumisen edistäminen madaltamalla esimerkiksi toimintakyvystä, taloudellisista syistä tai seuran/saattajan puutteesta johtuvia esteitä

* perheenjäsenten ja omaishoitajien rooli osallistumisen vahvistajana

* ikäihmisten moninaisuuden huomioiminen (mm. toimintakyky, kulttuuritausta, sukupuoli-identiteetti,)

* Kaikukortin käyttö sosiaalisten ja taloudellisten esteiden madaltajana: omaiset, yhteisöllisen asumisen ja yhteisökotien ryhmät kulttuurin kuluttajina / harrastajina
* Kaikukortin hyötyjen selvittäminen kortinhaltijoilta tulevaisuudessa, , esimerkiksi THL:n osallisuusindikaattorin avulla.

Työpajojen yhteydessä järjestetään teatterialan ammattilaisten kanssa omaishoitajille kohdennettu osuus, jossa pyritään tukemaan heidän jaksamistaan mm. taidelähtöisten menetelmien kautta sekä selvittämällä Kaikukorttien käyttömahdollisuutta myös omaishoitajille.

Työpajoissa esiin tulevat ikäihmisille suunnatut kulttuurihyvinvointiin liittyvät, jo käytössä olevat, toimintatavat (best practises), kuten myös työpajoissa testattujen taidelähtöisten menetelmien toimivuus, kehitettävät uudet toimintamallit ja ideat dokumentoidaan analyysia varten. Tuloksena kirjoitetaan raportti, jonka pohjalta sote- ja kulttuuritoimijoille voidaan jatkokehittää suosituksia ja toimintamalleja, miten ikäihmisten kulttuuri- ja taideosallistumista voidaan edistää. Työpajojen tulosten kärkenä on luoda perustukset, joille käynnistää pysyvää toimintaa, minkä puitteissa ikäihmisten kulttuurihyvinvoinnin saavutettavuutta ja aktiivisuutta lisätään Kaikukortti -toimintaa laajentamalla ikäihmisten pariin.

Valtakunnallinen inspiraatioluento tai seminaari: hankkeen lopussa järjestetään luento tai seminaari, jossa tuodaan esille hankkeessa tulleita ehdotuksia ja suosituksia, miten ikäihmisten kulttuuri- ja taideosallistumista voidaan edistää. Luento tai seminaari tallennetaan ja julkaistaan saavutettavassa muodossa tekstitettynä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ikäihmiset: potentiaaliset Kaikukortti-asiakkaat, eli tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevat ikäihmiset, kuten sosiaalipalvelujen asiakkaat, mielenterveyskuntoutujat,  takuueläkkeen varassa olevat, vammaiset ja maahanmuuttajataustaiset ikäihmiset. Kaikukortti-toiminnassa pyritään huomioimaan ikäihmisten moninaisuus. Ihmisen ominaisuudet ja tausta vaikuttavat siihen, millaiset mahdollisuudet hänellä on osallistua taiteeseen ja kulttuuriin kokijana. Näitä ominaisuuksia ovat muun muassa etninen tausta, sukupuoli, sukupuoli, taloudellinen tilanne, uskonto, vammaisuus ja äidinkieli. Hankkeessa kartoitetaan. Kohderyhmää kutsutaan mukaan esimerkiksi MIKSI-videoon ja työpajoihin. 

Sote- ja hytetoimijat: ikäihmiset ovat heterogeeninen ryhmä, mikä on tärkeätä huomata niin sote- ja hytetoimijoiden piirissä. Teksti kesken.

Kulttuuritoimijat: ikäihmiset ovat heterogeeninen ryhmä, mikä on tärkeätä huomata kulttuuritoimijoiden piirissä. Teksti kesken.

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Hankkeessa etsitään keinoja levittää Kaikukorttia enemmän ikäihmisille. Kaikukortti on Kulttuuria kaikille -palvelun rekisteröimä ja valtakunnallisesti koordinoima toimintamalli. Kaikukortti-toimintamalli on myös vuoden 2018 Hyvä käytäntö -palkinnon voittaja. Kaikukortti-toimintamalli löytyy myös Innokylästä.

Kaikukortti-toiminnassa tehdään yhtistyötä kulttuurikaveritoiminnan kanssa. 

Hankkeessa hyödynnetään etsivän kulttuurisen vanhustyön menetelmiä.

Liitteet
Ideointi

Tuloksia työpajoista. Teksti tulossa. Työpajat pidetään loppusyksyllä 2021 ja alkuvuodesta 2022.