Kuntosaliryhmä muistisairautta sairastaville henkilöille

Alkavaa muistisairautta sairastaville henkilöille suunnattu liikuntaryhmä, jossa harjoitetaan tasapainoa ja lihasvoimaa kuntosalivälineitä hyödyntäen.  Sosiaali-, terveys- tai liikunta-alan ammattilaisen työparina  voi toimia muistisairauksiin perehtynyt vapaaehtoistoimija.

Toimintaympäristö **

Kuntosalitoiminta antaa muistisairauden varhaisvaiheessa olevalle henkilölle lihaskuntoa ylläpitävän liikunnan lisäksi säännöllisen osallistumismahdollisuuden kodin ulkopuolella tapahtuvaan vertaistoimintaan. Säännöllinen liikunta tukee muistisairaan henkilön toimintakykyä ja selviytymistä kotona pidempään, mikä tuo yhteiskunnallisesti ajatellen taloudellista säästöä.  Kuntosalilla toteutuva ryhmätoiminta on nähty tarpeelliseksi osaksi muistisairautta sairastavan henkilön kuntoutuspolkua.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Muistisairaus aiheuttaa  muistin ja ajattelutoimintojen heikkenemistä ja edetessään toimintakyvyn laskua.  Nämä muutokset tuovat haasteita sairastuneen henkilön osallistumiselle ikääntyneille suunnattuihin liikuntaryhmiin ja usein muistisairautta sairastavat henkilöt pudotetaan niistä pois, jolloin he saattavat jäädä tyhjän päälle.  Kuntien liikuntatoimet eivät ole halukkaita järjestämään diagnoosipohjaisia liikuntaryhmiä ja muistisairaille henkilöille suunnattujen liikuntaryhmien ohjaaminen vaatii myös sairauden tuntemusta.  Tämän vuoksi aloitettiin kuntosalitoiminnan kokeilu varhaisvaiheen muistisairautta sairastaville henkilöille osana  Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Liiku ja Muista-projektia (2015-2017) ja sitä on toteutettu osana Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi-toimintaa ajalla syksy 2017-2020.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Muistisairautta sairastaville henkilöille on hyvin vähän liikuntatoimintaa tarjolla.  Kuntosalitoiminnan järjestäminen on keino vastata kerralla useamman henkilön liikunta- ja kuntoutustarpeisiin ja tarjota säännöllistä tavoitteellista liikuntaa varhaisvaiheen muistisairautta sairastaville henkilöille.    

Tavoiteltu muutos

Toiminnan tavoitteena on muistisairaiden henkilöiden lihasvoiman ylläpitämisen ja ennenaikaisen liikuntakyvyn menettämisen ehkäisemisen lisäksi aktiivisuuden lisääntyminen ja sosiaalisten kontaktien saaminen. Samalla edistetään heidän mahdollisuuksia ylläpitää elämänlaatua ja jatkaa omannäköistä elämää sairaudesta huolimatta

Toteutussuunnitelma

Paikkakunnalta etsitään, yhteistyössä kunnan liikuntatoimen ja kunnassa muistiasiakkaita hoitavan henkilöstön kanssa kuntosali, josta on mahdollista saada säännöllinen vuoro. Muistiasiakkaan toimintakyvyn tunteva muistihoitaja/-koordinaattori tai muu terveys- ja sosiaalialan ammattihenkilö suosittelee kuntosaliryhmää muistiasiakkaalle ja antaa hänelle tiedot ryhmästä. Ryhmään osallistuja tai hänen läheisensä saavat tietoa ryhmästä myös Muistiluotsin kotisivujen kautta. 

Ryhmään osallistuvien henkilöiden fyysinen toimintakyky on oltava niin hyvä, että he pystyvät käyttämään  kuntosalilaitteita.  Ryhmäläisten toimintakyky huomioiden ryhmään otetaan 5-8 henkilöä ja se kokoontuu kerran viikossa 1 tunnin ajan. Kaksi ohjaajaa ryhmässä mahdollistaa yksilöllisen ohjauksen antamisen muistiasiakkaalle.  Sosiaali-, terveys- tai liikunta-alan ammattilaisen työparina voi olla muistisairauksiin perehtynyt vapaaehtoistoimija.  Ryhmän ohjaaja päättää, ketkä osallistujista harjoittelevat apuohjaajan opastuksella.  Pyritään siihen, että osallistujalla olisi mahdollisimman usein sama ohjaaja.

Toinen ohjaajista ottaa vastaan ryhmään osallistujat ja ohjaa heidät saliin, jossa toinen ohjaaja rupattelee osallistujien kanssa ja kyselee kuulumisia.  Tunti aloitetaan aina alkuverryttelyllä ja lopetetaan loppuvenyttelyihin.  Liikkeet pidetään samanlaisina, että ryhmäläisten on helppo oppia tekemään niitä. Jokaisella osallistujalla on henkilökohtainen kuntosalikortti, johon ensimmäisellä käyntikerralla merkitään hänelle sopivat aloitusvastukset, toistot ja sarjojen määrät.  Tunnin aikana osallistujat tekevät kymmenen liikeharjoitusta kuntosalivälineillä, tuolilla tai jumppamatolla.  Harjoituksissa pääpaino on alaraajojen ja vartalon alueen lihasvoiman harjoittamisessa.  Vastuksen määrää liikeharjoituksessa lisätään muutaman harjoituskerran jälkeen tai kun huomataan, että liike sujuu jo kevyesti.

Kuntosaliryhmään osallistuvia ei muistuteta erikseen ryhmästä, aina sama aika ja paikka tukee ryhmäläisten omaa muistia.  Ryhmän toiminnasta kerätään kirjallista palautetta kauden päättyessä.     

Liitteet
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Muistisairauden edetessä sairastuneet henkilöt jättäytyvät usein pois tutuista liikuntaharrastuksistaan.  Heidät saatetaan myös pudottaa pois kuntien liikuntaryhmistä, koska he tarvitsevat enemmän yksilöllistä tukea ja ohjausta pärjätäkseen ryhmissä.  Muistisairaudet heikentävät kognitiota, aiheuttaen muistin heikkenemisen lisäksi esimerkiksi oman kehon ja tilan hahmottamisen häiriöitä, toiminnanohjauksen ongelmia, haasteita puheen tuottamisessa tai ymmärtämisessä.  Näistä moninaisista muutoksista johtuen he tarvitsevat selkeää yksilöllistä ohjausta pystyäkseen jatkamaan liikuntaryhmässä.  Muistisairaan henkilön on helpompi tehdä liikeharjoituksia kuntosalilaitteilla, koska laitteet ohjaavat ja tukevat turvallista liikkeiden suorittamista. 

Ratkaisun perusidea **

Kuntosalitoiminnan avulla tarjotaan  muistisairauden varhaisvaihetta sairastavalle  henkilölle lihaskuntoa ja tasapainoa ylläpitävän liikunnan lisäksi säännöllisen osallistumismahdollisuuden kodin ulkopuolella tapahtuvaan vertaistoimintaan. Säännöllinen liikunta tukee muistisairaan henkilön toimintakykyä ja selviytymistä kotona pidempään, mikä tuo yhteiskunnallisesti ajatellen taloudellista säästöä.  Kuntosalilla toteutuva ryhmätoiminta on nähty tarpeelliseksi osaksi muistisairautta sairastavan henkilön kuntoutuspolkua.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Paikkakunnalta löydetään, yhteistyössä kunnan liikuntatoimen ja kunnassa muistiasiakkaita hoitavan henkilöstön kanssa kuntosali, josta on mahdollista saada säännöllinen vuoro. Muistiasiakkaan toimintakyvyn tunteva muistihoitaja/-koordinaattori tai muu terveys- ja sosiaalialan ammattihenkilö suosittelee kuntosaliryhmää muistiasiakkaalle ja antaa hänelle tiedot ryhmästä. Ryhmään osallistuja tai hänen läheisensä saavat tietoa ryhmästä myös Muistiluotsin kotisivujen kautta.   Ryhmäläisten toimintakyky huomioiden ryhmään otetaan 5-8 henkilöä ja se kokoontuu kerran viikossa 1 tunnin ajan. Kaksi ohjaajaa ryhmässä mahdollistaa yksilöllisen ohjauksen antamisen muistiasiakkaalle.  Sosiaali-, terveys- tai liikunta-alan ammattilaisen työparina voi olla muistisairauksiin perehtynyt vapaaehtoistoimija. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kuntosaliryhmätoiminnan soveltaminen varhaisvaiheen muistisairautta sairastaville henkilöille vaatii ohjaajilta tietoa, osaamista ja ymmärrystä muistisairauksista,  sairauksien vaikutuksista ihmisen fysiikkaan ja kognitioon sekä kykyä kohdata muistisairautta sairastavia henkilöitä.  Jokainen ryhmään osallistuva tarvitsee, sen hetkisestä toimintakyvystä riippuen, yksilöllistä ohjausta liikkeiden suorittamisessa.  Siksi ryhmä ei voi olla kovin suuri tai ohjaajia on oltava useampia.  Toiminta on sovellettavissa kaikkiin ikääntyneiden tai eri vammaisryhmien kuntosalitoimintaan, missä tarvitaan runsaasti henkilökohtaista tukea.  

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

 Muistisairaudet heikentävät kognitiota, aiheuttaen muistin heikkenemisen lisäksi esimerkiksi oman kehon ja tilan hahmottamisen häiriöitä, toiminnanohjauksen ongelmia, haasteita puheen tuottamisessa tai ymmärtämisessä.  Näistä moninaisista muutoksista johtuen muistisairautta sairastavat henkilöt tarvitsevat selkeää yksilöllistä ohjausta pystyäkseen jatkamaan liikuntaryhmässä.  Muistisairaan henkilön on helpompi tehdä liikeharjoituksia kuntosalilaitteilla, koska laitteet ohjaavat ja tukevat turvallista liikkeiden suorittamista. Säännölliset viikottaiset kuntosaliharjoitukset ovat pitäneet yllä ja joidenkin kohdalla parantaneetkin lihasvoimaa. Muutos on näkynyt liikesuoritusten ja vastusmäärien lisääntymisenä ja toimintakyvyn lievänä paranemisena tai pysymisenä ennallaan etenevästä sairaudesta huolimatta.