Kuntoutuspalvelujen sisäisen tiedonkulun kehittäminen digitaalisten työvälineiden avulla

Yhteinen digitaalinen tiedonkulun ja viestinnän alusta tukee kuntoutuspalvelujen toiminnan yhtenäistämistä ja kuntoutuspolkujen sujuvuutta, sekä vahvistaa konsultaatiomahdollisuuksia esh -pth kuntoutusammattilaisen välillä. 

Toimintaympäristö **

Ammattilaiset käyttävät työssään lisääntyvässä määrin erilaisia digitaalisia palveluja, järjestelmiä ja työkaluja. Maantieteellisten etäisyyksien vuoksi ammattilaisten välinen viestintä on siirtynyt digitaalisen välinein toteutettavaksi enenevissä määrin. Viestintä voi olla reaaliaikaista (etäpalaverit / videopuhelut) tai aikaan ja paikkaan sitomatonta (yhteisellä alustalla digitaalisten materiaalien työstö ja jakaminen). 

Jotta digitaalisia palveluja ja tiedolla johtamista voidaan toteuttaa ja kehittää Kymenlaakson hyvinvointialueen strategian suuntaisesti, edellyttää se henkilöstöltä ajantasaista järjestelmäosaamista ja osaamisen hallintaa, sekä toimintaympäristöä jossa osaamista voidaan ylläpitää. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Eri toimijoiden välillä ei ole ollut aiemmin keskitettyä tiedonkulkua edistävää alustaa.

Toimintamallissa jalkautetaan kuntoutuspalveluihin Digitaalisessa Pelikirjassa (Kymenlaakson Hyvinvointialue) kuvattuja toimintatapoja organisaatiossa käytössä oleviin digitaalisiin viestinnän työkaluihin liittyen.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Asiakas voi kohdata kuntoutumisensa aikana useita saman organisaation kuntoutusammattilaisia. Eheät ja yhteisiä periaatteita noudattavat kuntoutuspolut luovat asiakkaan näkökulmasta jatkuvuutta.

Eri yksiköissä toimivien ammattilaisten välinen tiedonkulku ja viestintä kuntoutuskäytänteistä on merkittävä osa kuntoutuksen systemaattista jatkuvuutta. ESH - PTH välisen tiedonkulun tehostuessa kaikilla yksiköillä on ajantasainen tieto viimeisimmistä hoitokäytänteistä. Konsultaatiomahdollisuuksien lisääminen mahdollistaa osaamisen kehittymisen.

Organisaation näkökulmasta tiedonkulun ja toiminnan yhtenäistämisen kehittäminen lisää palvelujen tasalaatuisuutta ja yhteentoimivuutta.

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna systemaattisella ja tarpeeseen vastaavalla kuntoutuksella tuetaan asiakkaiden toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä, jolloin muiden palveluiden tarve voi keventyä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä kuntoutuspalvelujen ammattilaiset.

Kehitystyöhön on osallistunut sekä kuntoutuspalvelujen esihenkilöstö että työntekijöistä eri palvelulinjojen digimentorit.