Kuvapuhelinpalvelun käyttöönotto ikäihmisten kotihoidossa uutena palvelujen järjestämistapana. Palvelun saaminen kiinteäksi osaksi kotihoidon palveluvalikoimaa aktiivisen asiakasryhmän tunnistamisen ja henkilöstön sitouttamisen myötä.  

Toimintaympäristö **

Ikäihmisten palveluihin tarvitaan enemmän teknologiamyönteisyyttä kaikissa näkökulmissa: asiakas, omainen, työntekijä ja päättäjät.

Teknologian avulla mahdollistetaan tehokas ja inhimillinen hoito. Teknologia auttaa taloudellisuuden ja asiakaslähtöisyyden yhdistämisessä, mahdollistaa kotona asumisen ja antaa onnistumisen kokemuksia.

Monipuolinen palvelujen tarjonta vaikuttaa positiivisesti henkilöstön saatavuuteen ja parantaa tulevaisuudessa asennetta kotihoitoa kohtaan. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

asiakaslähtöisyys

kotona asumisen tukeminen

asiakkaan itsenäisyyden ja päätöksenteon tukeminen

asiakkaan hyvä elämä kotona

kuntouttava näkökulma

tehokas työajankäyttö

henkilöstön hyvinvoinnin johtaminen

vakituisen henkilöstön ja sijaisten saatavuus

pidemmät työurat

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Kuvapuhelinpalvelulla haluttiin monipuolistaa kotihoidon palvelutarjontaa ja varmistaa asiakaslähtöisesti käyntien oikea-aikaisuus sekä tehostaa kuntouttavaa työotetta ja työntekijöiden ajankäyttöä. Mahdollistaa omaisille erilainen yhteydenpitokeino.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Kehittäjinä on kotihoidon moniammatillinen työryhmä

Tavoiteltu muutos

Asiakas: käyntien oikea-aikaisuus, kuntoutuksen vahvistuminen, asiakaslähtöisyyden vahvistuminen

Työntekijä: työnkuvan monipuolistuminen, osaamisen vahvistaminen, jatkossa pidempien työurien mahdollistaminen

Organisaatio: työajan tehokas käyttö, ajokilometrien ja siirtymiin käytettävän ajan väheneminen, veto- ja pitovoimaa kotihoidon työhön

Muutoksen mittaaminen

Onko kuvapuhelinpalveluun löytynyt kriteerien mukaisia asiakkaita?

Onko kuvapuhelinpalvelu parantanut kotihoidon käyntien asiakaslähtöistä oikea-aikaisuutta?

Tehostaako kuvapuhelinpalvelu kotihoidon työntekijöiden kuntouttavaa työotetta?

Tehostaako kuvapuhelinpalvelu kotihoidon työntekijöiden ajankäyttöä?

Kokeeko henkilöstö saaneensa muuta hyötyä kuvapuhelinpalvelusta?

Mitä haasteita on uuden asiakkaan ohjaamisessa?

Mitä haasteita on uuden laitteen käytön opettelussa?

Tilastoista seurataan asiakasmäärät ja kuvapuhelinpalvelun käynnit sekä palautuneiden laitteiden määrät ja palautumisen syyt.

Haastattelu työntekijöille ja asiakkaille pilotti-alueella pilotin loppuvaiheessa, lokakuussa 2022.

Toteutussuunnitelma

Kuvapuhelinpalvelu alkoi 05/21 pilottialueelta 20 laitteella. 

Kuvapuhelinpalveluille valittiin vastuuhoitaja.

Henkilöstölle järjestettiin infotilaisuudet ja pääkäyttäjille koulutukset.

Ohjeistuksista tehtiin niin yksinkertaiset, että kaikki hoitajat pystyvät tarvittaessa soittamaan kuvapuhelun.

Tiimipalavereissa keskustellaan kuvapuhelinpalveluiden tilanteesta joka kerta.

Uusien hoitajien perehdytyksessä on apuna Videovisitin verkkokoulutuskanta.

Vastuuhoitaja on säännöllisesti yhteydessä eri tiimien pääkäyttäjiin.

Esimiehet kannustavat kuvapuhelinpalvelun käyttöönottoon.

Palvelusta kerrotaan asiakasohjaukseen, että asiakkaille kerrotaan palvelusta heti palvelupolun alussa ja palvelua markkinoidaan samantasoisena kuin muitakin palveluja.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kuvapuhelinpalvelun kohderyhmänä on kotihoidon säännölliset asiakkaat. Sastamalan ja Punkalaitumen kotihoidon säännölliset asiakkaat täyttävät Pirkanmaan RAI-mittariston mukaiset palvelujen myöntämisen perusteet. Kuvapuhelinpalvelun sopivuutta asiakkaille kartoitettiin aluksi RAIn Videovisit raportin avulla.

Ratkaisun perusidea **

Kuvapuhelinpalvelu

Hoitaja soittaa kuvapuhelimella asiakkaalle hoitosuunnitelmassa yhteisesti sovittuna aikana. Asiakas vastaa puheluun kotona tai erikseen sovitusti hoitaja avaa yhteyden asiakkaan kotiin. Kuvapuhelinkäynnin aikana hoidetaan hoitosuunnitelmassa sovitut toimet esim. lääkkeenoton seuranta, ravitsemuksen seuranta tai kuntoutusohjelman ohjaaminen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kuvapuhelinpalveluille valittiin vastuuhoitaja.

Henkilöstölle järjestettiin infotilaisuudet ja pääkäyttäjille koulutukset.

Ohjeistuksista tehtiin niin yksinkertaiset, että kaikki hoitajat pystyvät tarvittaessa soittamaan kuvapuhelun.

Tiimipalavereissa keskustellaan kuvapuhelinpalveluiden tilanteesta joka kerta.

Uusien hoitajien perehdytyksessä on apuna Videovisitin verkkokoulutuskanta.

Vastuuhoitaja on säännöllisesti yhteydessä eri tiimien pääkäyttäjiin.

Esimiehet kannustavat kuvapuhelinpalvelun käyttöönottoon.

Palvelusta kerrotaan asiakasohjaukseen, että asiakkaille kerrotaan palvelusta heti palvelupolun alussa ja palvelua markkinoidaan samantasoisena kuin muitakin palveluja.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin käyttöönotto vaatii innostuneet vastuuhenkilöt ja heille aikaresurssia.

Kuvapuheluiden soittaminen vaatii rauhallisen tilan, oikeat välineet ja sovitut pelisäännöt, esim kuvapuhelujen aikana ovessa on oltava tieto, eikä tilaan saa silloin mennä.

Jos kuvapuheluiden soittamiseen ei ole omaa työryhmää, kaikilla hoitajilla olisi hyvä olla valmius niiden soittamiseen.

Ensimmäiset asiakkaat kannattaa valita tarkasti, että saadaan kaikille onnistumisen kokemuksia. Erityisesti niitä tarvitsee henkilöstö.

Omaisyhteydet ovat merkittävä mahdollisuus lisätä asiakkaan ja omaisten kanssakäymistä.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Asiakkaat kokivat laitteet helppokäyttöisiksi ja ajattelivat kuvapuhelinpalvelun edistävän kotona pärjäämistä. Suurin osa asiakkaista suosittelisi palvelua muille kotihoidon asiakkaille.

Hoitajien kyky nähdä asiakkaan voimavaroja on parantunut.

Asiakkaiden vireys ja oma-aloitteisuus on parantunut.

Liitteet