Lääkeautomaattien sujuvan kierron toimintamalli

Lääkeautomaattien sujuvan kierron toimintamalli käsittää prosessikokonaisuuden, jossa kuvataan hanketyöntekijän (nimike tarkentuu) rooli, lääkeautomaattien elinkaaren prosessi, ongelma- ja poikkeustilanteet, sujuva kierto sekä Haipro -tilanteet.

Toimintaympäristö **

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella ikääntyneiden määrä tulee kasvamaan huomattavasti, jolloin ikääntyneiden hoivan, hoidon ja kuntoutuksen tukitoimiin ja palveluihin tulee valmistautua vastaamaan uusin keinoin. Lääkeautomaatit varmistavat henkilön oikea-aikaisen, turvallisen ja vuorokausirytmiin sopivan lääkehoidon, jonka sujuvuus voidaan varmistaa vielä etähoivan videovälitteisellä soitolla.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Keski-Uudenmaan alueella on ollut tavoitteena laajentaa lääkeautomaattien käyttöä kotihoivan säännöllisillä asiakkailla, vähentäen näin kotihoidon fyysisiä kotikäyntejä. Haasteena on ollut lääkeautomaatteihin liittyviin toimintoihin ja roolituksiin liittyvät epäkohdat. Tavoitteena oli yhtenäistää  kuntien erilaisia toimintoja kuvaamalla yhtenäiset lääkeautomaattien elinkaareen toiminnot sekä käyttöön ja rooleihin liittyvät mallit. Etähoivapalveluja kehittämällä voidaan tukea ikääntyneiden itsenäisyyttä, toimintakykyä ja arjessa pärjäämistä,  sekä samalla voidaan vastata niukkeneviin resursseihin. Strategisesti toimintamallin kehittäminen vastaa niin asiakaslähtöisyyteen kuin palvelujen saavutettavuuteen ja kustannustehokkuuteen.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Lääkeautomaattien alueellinen sujuvan kierron toimintamalli edesauttaa toiminnan yhdenmukaistamisessa alueelliseksi. Yhtenäisillä toimintatavoilla ja prosessikuvauksilla saadaan tehostettua kotihoidon ammattilaisten toimintaa, selkiytettyä roolijakoa sekä tarjottua hoitohenkilöstölle uudenlaisia työtehtäviä etähoivan parissa. Asiakkaan näkökulmasta lääkehoidon oikea-aikaisuus, turvallisuus sekä omaan vuorokausirytmiin sopiva toiminta luo asiakastyytyväisyyttä. Organisaation näkökulmasta toimintamallin avulla varmistetaan lääkehoidon turvallisuus ja laatu sekä tehostetaan henkilöstöresurssien käyttöä ja tavoitetaan huomattavia kustannussäästöjä esim. matka-aikasäästöinä.  

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Hanketuki: Projektipäällikkö ja projektisuunnittelija 

Etähoivan esihenkilö ja koordinoiva esihenkilö tiiviisti kehittämisessä mukana ja innoittamassa oman yksikön työntekijöitä 

Etähoivan henkilöstö mukaan kehittämiseen

- Kehittämisen tavoitteet ja hyödyt yhdessä keskustellen heti alussa 

- Määrittäen kehittämisessä mukana olevin roolijako heti alussa 

- Määrittäen kehittämistyölle selkeät mittarit

Tavoiteltu muutos

- Alueellisesti eriävistä toimintakäytännöistä alueellisesti yhtenevään, yhdessä kehitettyyn ja sovittuun toimintamalliin lääkeautomaattiasiakkuuden arvioimiseksi, aloittamiseksi, ylläpitämiseksi ja lopettamiseksi.

- Epämääräisestä roolijaosta ja prosessista selkeästi roolitettuun prosessiin, jossa asiakasnäkökulma ja hänen turvallinen lääkehoito jatkuvasti keskiössä.

- Ongelmatilanteisiin varautuminen, suunnitelmaa ei ennen kehittämistä ollut.

- Alueellinen lääkeautomaattien määrä kasvava. Keväällä 2022 laitteita 50 kpl, loppuvuoteen 2022 mennessä tavoitteena 100 kpl -> saavutettiin 137 kpl. Vuodelle 2023 tavoite 200 kpl ja loppuvuodesta lukumäärä oli noin 280 kpl. 

- Lääkeautomaattiasiakkuus aloitetaan sopivassa, yhdessä määritetyssä kohtaa ja on aina kotihoidossa ensisijainen ratkaisu. Kehittämistyön tuloksena lääkeautomaattiasiakkuuden sopivuutta arvioidaan jo osana kuntouttavaa arviointijaksoa. 

Muutoksen mittaaminen

Onko laitteen sujuvan kierron mahdollistava toimintamalli luotu? Kyllä 

Onko laitteen sujuvan kierron mahdollistava toimintamalli testattu käytännössä / pilotoitu ja muokattu arvioinnin pohjalta? Kyllä 

Onko toimintamalli vakiinnutettu osaksi palvelutuotantoa? Kyllä 

Laitteet eivät seiso tyhjäkäynnillä: Kyllä 

Roolijako lääkeautomaatin elinkaaren aikana on selkeä: Kyllä

Automaattien määrä lisääntyy alueella asiakkailla, jotka ovat soveltuvia lääkeautomaattien käyttäjiksi: Kyllä

Toteutussuunnitelma

Sujuvan kierron mahdollistavan toimintamallin suunnittelu: Systemaattinen työryhmätyöskentely

Pilotointi osana käytäntöä ja toimintamallin arviointi: Toteutettu

Toimintamallin vakioiminen osaksi palvelutuotantoa: Toteutettu

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Lääkeautomaattien prosessikuvaukset ovat Keski-Uudenmaan etä- ja kotihoivan ammattilaisille, ja kehitetty yhdessä sekä etä- että kotihoivan työntekijöiden kanssa.

Lääkeautomaattien asiakkaina ovat kotihoivan säännölliset asiakkaat Keski-Uudenmaan alueella. Lääkeautomaattien laajentamisen vaiheessa toimintamalliin lisättiin vaihe, jossa jo ennen kotihoidon asiakkuutta arviointijaksotoimintaa toteuttava Arki-tiimi voi arvioida lääkeautomaattiasiakkuuden soveltuvuuden. Toimintamallin vaihetta testattiin ja sen toimiessa se otettiin heti käyttöön. 

Ratkaisun perusidea **

Kotihoidon olemassa oleville asiakkaille sekä uusille asiakkaille etähoivan palvelut ovat ensisijaisia palveluita. Yksi etähoivan palvelu on lääkeautomaattien avulla toteutettava lääkehoito. Lääkeautomaattien sujuvan kierron toimintamalli haluttiin kehittää koko alueelle palvellen henkilöresurssien tehokasta hyödyntämistä, henkilöstön roolijaon selkiyttämistä, alitteen tehoksta kiertoa, asiakkaan oikea-aikaista ja turvallista lääkehoitoa sekä kustannustehokkuutta. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kehittämistyötä toteutettiin keväästä 2022 kevääseen 2023. Hankkeessa oli vuosina 2022-2023 palkattua henkilöresurssia, joka tulee jatkamaan etähoivassa ko. palvelun piirissä hanketyöntekijän (nimike tarkentuu) roolissa. Hanketyöntekijä on ollut ja tulee olemaan ratkaiseva henkilö lääkeautomaattien sujuvan kierron toimintamallin ylläpitämisessä ja jatkokehittämisessä. Lisäksi tulevien vuosien varalle kun etähoivan teknologiat laajentuvat, on tarkoitus pohtia henkilöresursseja uutta toimintaa vastaavammaksi. 

Osana kehittämistyötä lääkeautomaattien laajentamisen suunnittelutyö aloitettiin lääkeautomaattien elinkaariprosessin sekä siihen liittyvien henkilöroolien määrittelyllä. Samalla luotiin proesessi ongelma- ja häiriötilanteiden varalle. Suunnittelutyön jälkeen suunniteltuja prosesseja testattiin osana käytännön työtä, arvioitiin ja muokattiin kokemuksen pohjalta. Toimintamalli jalkautettiin etähoivan omana työnä osaksi palvelutuotantoa ja siitä on tullut vakiintunut tapa toimia. Lääkeautomaattien sekä muiden teknologisten ratkaisujen laajentuessa tulevina vuosina on alettu suunnittelemaan ratkaisua laitteiden hallinnoimiseksi sekä osaamisen keskittämiseksi (DIgipalvelukeskus).

Etähoivan esihenkilö sekä muu johto ja koko etähoivan henkilöstö on ollut sitoutunut kehittämiseen. Kehittämisessä huomioitiin olemassa oleva organisoituminen ja suunniteltiin roolijako osaksi lääkeautomaattien elinkaarta organisaation resursseja vastaavaksi. Lääkeautomaattien hankintaan on varattu kotona asumista tukevissa palveluissa käyttötalouden resurssia. Samalla on laskettu, että vuositasolla lääkeautomaattiasiakkuuksista on saavutettu huomattavia matka-aikakustannussäästöjä. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

- Lääkeautomaattiasiakkuuden määrittely: Myöntämisen perusteet 

- Henkilöstön selkeän roolijaon ja tehtävänkuvien määrittelyt 

- Laitteen elinkaaren eri vaiheiden ja roolituksen määrittäminen 

- Ongelmatilanteisiin varautumisen suunnitelma

- Laajentamisen ja käyttöönoton suunnitelma ja arviointi

- Vakiinnuttamisen suunnitelma

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Lääkeautomaattien hyödyntämiselle sopivia asiakkuuksia löytyi jatkuvasti kasvaen. Lääkeautomaattiasiakkuuksien ja korvattujen käyntien määrän jatkuva nousu todistavat numeraalisesti onnistunutta laajentamisen tavoitetta. 

Laajentamisen lisäksi tavoitteena oli kehittää lääkeautomaattien sujuvan kierron toimintamalli. Toimintamallia toteuttava henkilöstö kehitti hankkeen tukemana toimintamallin,  mikä lisäsi merkittävästi kehittämiseen sitoutuneisuutta. Lisäksi samainen henkilöstö testasi ja arvioi toimintamallia käytännössä sekä vakioi kehitetyn toimintamallin osaksi etähoivan toimintaa, jolloin sitoutuminen toimintamallin jatkuvuuteen on korkea. Lääkeautomaattien ongelmatilanteisiin pystyttään reagoimaan paremmin määritetyn prosessin ja roolijaon avulla. 

Lääkeautomaattien soveltuvuuden arviointi asiakkaalle vakiinnutettiin myös Terveyspalvelujen puolelle, osaksi kuntouttavan arviointijakson toimintaa. Tämä edesauttaa asiakkaiden palveluiden oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta osana palveluketjun eri vaiheita. 

Lääkeautomaattien käyttöönoton koulutus ym. tehtävät, jotka ovat olleet hyvin henkilösidonnaisia kuuluen hanketyöntekijälle, tulee vielä vakiinnuttaa selkeällä roolijaolla kuuluvaksi useamman henkilön tehtävänkuvaan. 

Liitteet
Kuva
Korvatut asiakaskäynnit vuosina 2022 ja 2023.
Korvatut asiakaskäynnit vuosina 2022 ja 2023.
Kuva
Lääkeautomaattien kumulatiivinen säästö kotihoidon työntekijän työaikana sekä  euroissa suhteessa lääkeautomaattien määrän kasvuun.
Lääkeautomaattien kumulatiivinen säästö kotihoidon työntekijän työaikana sekä euroissa suhteessa lääkeautomaattien määrän kasvuun.
Kuva
Asiakkaan, henkilöstön ja organisaation näkökulmasta nostetut hyödyt sekä  jatkokehittämisen kohteet.
Asiakkaan, henkilöstön ja organisaation näkökulmasta nostetut hyödyt sekä jatkokehittämisen kohteet.