Lähetteettömän palvelun oikea-aikaisuuden ja paikkaisuuden arviointi

Tiedolla johtamisen työkalu kotikuntoutuspyyntöjen arviointiin. 

TulKoti-hankkeen tuella luotu ja käyttöönotettu toimintamalli. 

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson hyvinvointialue on kuuden kunnan alueella toimiva hyvinvointialue. Alueella on n. 162 000 asukasta (v. 2020). Yhdeksi alueen haasteeksi on hyvinvointialueen strategiassa nostettu väestön ikääntyminen ja kokonaisväestön väheneminen. Muun muassa tähän haasteeseen pyritään vastaamaan sujuvoittamalla palveluja ja niiden yhteentoimivuutta, sekä vahvistamalla vaikuttavia palveluja. 

Kotikuntoutusta toteutetaan kaikkien viiden alueen kunnan alueella. Kotikuntoutus on terveydenhuollon palvelua. Kotikuntoutuksessa työskentelee sekä fysio- että toimintaterapeutteja ja liikunnanohjaajia. Kotikuntoutus on lähetteetöntä palvelua, johon voidaan hakeutua asiakkaan tai hänen läheisensä pyynnöstä tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta. 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Henkilöstökokemuksesta sekä esihenkilön tekemästä satunnaisseurannasta oli huomattavissa väärin ohjautuneita asiakkaita. Organisaatiossa ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta mitata tätä väärinohjautuneisuutta yksiselitteisesti. Seurantatyökalun puuttumisen vuoksi tilannetta johdettiin pitkälti kokemuspohjaisesti. Kokemuspohjaisuuden vuoksi tilanteen kehittymistä ei juurikaan pystytty seuraamaan, eikä systemaattista puuttumista tilanteeseen voitu tehdä. 

Väärin ohjautuneeksi asiakkaaksi määriteltiin asiakas, jonka kuntoutustarpeen näkökulmasta kotikuntoutus ei ollut tarkoituksenmukainen palvelu toteuttaa kuntoutusta. Tällaisia asiakkaita olivat mm. itsenäisesti kodin ulkopuolella asioivat asiakkaat (avokuntoutus), liikkumiseen aktivointia tarvitsemat asiakkaat, joilla ei ollut taustalla tuki- ja liikuntaelinten haasteita (liikuntapalvelut) tai merkittävän kivuliaat asiakkaat, joiden kipuja ei oltu asianmukaisesti tutkittu ja hoidettu (terveysasemien lääkäripalvelut). Väärinohjautuneet asiakkaat kuormittavat osaltaan palvelua, jolloin palvelu saattaa ruuhkautua, eikä oikea-aikaiset ja -paikkaiset asiakkaat saa tarvitsemaansa kuntoutusta hoitotakuun puitteissa. 

Tavoiteltu muutos

Arviointityökalun tavoitteena on kuvata kotikuntoutukseen ohjattujen asiakkaiden nykytilaa kuuden kuukauden välein. Kuvaamisen kautta tiedolla johtamista voidaan tehostaa; asiakasmarkkinoinnin kohdentaminen, ammattilaisten työkalujen määrittely, yhteistyön tiivistäminen lähettävien tahojen kanssa. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat olleet kotikuntoutuksen työntekijät, jotka ovat osallistuneet seurantatyökalun muokkaamiseen sekä yksilöinä että tiimipalaverissa käydyn keskustelun kautta. 

Ratkaisun perusidea **

Forms-pohjainen kysely, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa kotikuntoutuksen asiakkaiden lähettävistä tahoista, sekä asiakkaan saaman kuntoutuspalvelun oikea-aikaisuudesta ja -paikkaisuudesta. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Työkalun käyttö vaatii kuntoutuspalveluiden esihenkilöiltä sitoutumista sekä seurantajaksojen toteutukseen että tulosten todelliseen tarkasteluun. 

 

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Mikäli organisaatiossa on mahdollista automatisoida vastaava seuranta, suosittelen vahvasti sen hyödyntämistä. 

Tietyin aikavälein toteutettava seuranta on suositeltavaa toteuttaa ns. tavallisena kuukautena, Kymenlaaksossa seurantakuukaudet ovat toukokuu ja marraskuu. Palvelun sekä henkilöstön kanssa todettiin, että kesällä tehty seuranta ei kuvasta palvelun perusarkea, joskin kesämittauksella voitaisiin määrittää esim. sairaaloiden osasulkujen vaikutusta kotikuntoutuksen oikea-aikasuuteen. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toukokuussa 2023 tehdyn seurannan perusteella organisaatiossa tehostettiin kuntoutukseen ohjautumista, ja 12/2023 käyttöönotettiin kuntoutukseen ohjaamisen digitaalinen ohjauspolku: https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/iakkaan-kuntoutustarpeen-arvioinnin-digitaalinen-ohjauspolku

Marraskuussa 2023 tehdyssä selvityksessä huomattavaa kehitystä kotihoidolta tulleissa kotikuntoutuspyynnöissä sekä määrällisesti että oikea-aikaisuuden näkökulmasta. Tähän on osaltaan vaikuttanut kotihoidon ja kotikuntoutuksen yhteistyön tiivistäminen: https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/moniammatillinen-yhteistyo-ikaantyneiden-kotihoidossa

Tämä työkalu toimii siis osaltaan arviointityökaluna myös käyttöönotetuille toimintamalleille.